Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Östers förskolors plan mot diskriminering och kränkande
behandling
Verksamhetsformer som omfattas av planen.
Förskolorna Bergabo och Norrebo på Östers förskoleområde i Eslövs kommun.
Ansvariga för planen.
Förskolechef Paulina Nyhlén och en likabehandlingsgrupp bestående av
förskollärare Eva Björkqvist, Jenny Persson, Karina Andrejic´ och Fariba Dadkhodai.
All personal har ansvar för att arbeta utifrån planen och för att aktivt motverka alla
former av trakasserier, diskriminering och kränkande behandling samt värna om
allas lika värde.
Vår vision
På Östers förskoleområde ska alla känna sig välkomna och bli väl bemötta. Miljön
ska vara trygg, positiv, lyhörd och tillmötesgående, fri från diskriminering,
trakasserier och kränkande behandling.
Planen gäller fr o m 2016-06-17 t o m 2017-06-17
Barnens delaktighet.
Barnen görs medvetna om och delaktiga i trygghetsarbetet genom samtal utifrån
situationer i den dagliga verksamheten. Varje år genomförs dialog med barnen
utifrån ålder och mognad, som belyser deras tankar kring trygghet på förskolan.
Vårdnadshavarnas delaktighet.
Vårdnadshavare ges möjlighet att vara delaktiga och vara med och påverka i den
dagliga kontakten, genom samrådsgrupp, utvecklingssamtal samt föräldraenkäten.
Likabehandlingsplanen visas/diskuteras vid alla inskolningar/uppföljningssamtal.
Personalens delaktighet.
Likabehandlingsgruppen delger övrig personal i det arbete som de genomför. Det
förekommer fortlöpande diskussioner i personalgruppen kring värdegrundsfrågor i
den dagliga verksamheten men även på personalmöten, planeringsdagar och andra
gemensamma forum. Varje medarbetare får fundera kring hur de kan bidra till att få
en levande likabehandlingsplan på medarbetarsamtalet.
Förankring av planen.
Likabehandlingsplanens innehåll förankras hos barnen i den dagliga verksamheten
genom olika temaarbeten, samtal och andra uttrycksformer.
Vårdnadshavare får veta mer om arbetet kring likabehandlingsplanen under
inskolning/uppföljningssamtal och under olika mötesformer.
Planen går ut på remiss till all personal och samtal sker i arbetslagen innan den
beslutas, därefter läggs den ut på hemsidan www.eslov.se där alla kan ta del av
den.
Utvärdering.
Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan.
Likabehandlingsgruppen har diskuterat innehåll och arbetet kring
planen. Pedagogerna har på personalmöten diskuterat innehållet i planen.
Resultat av utvärderingen av fjolårets plan.
Planen måste förankras och förklaras bättre.
Delaktigheten och tillgängligheten för föräldrarna ska förbättras. Detta gör vi genom
att ta emot synpunkter löpande, kontinuerligt skicka ut
informationsbrev/månadsbrev, ha planen tillgänglig på varje avdelning och använda
oss av olika samverkanskanaler såsom Samråd, föräldramöten och Instagram.
Årets plan ska utvärderas senast 2017-06-17
Årets plan.
Årets plan ska utvärderas genom föräldraenkäter, samtal med barn och
diskussioner i arbetslagen som sammanställs i verktyget för kvalitetsarbetet RAN.
Halvtidsutvärdering under året för att se hur arbetet med planen fortgår.
Ansvarig för att årets plan utvärderas
Förskolechef Paulina Nyhlén är ansvarig för att årets plan utvärderas tillsammans
med all personal.
Främjande insatser.
Områden som berörs av insatsen.
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet,
Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och
Ålder.
Mål.
Vi ska aktivt arbeta med värdegrunden och ha kontinuerliga dialoger i arbetslagen
och barngruppen om hur vi främjar likabehandling.
Uppföljning
Uppföljning sker genom samtal, föräldraenkät, dagliga observationer samt det
systematiska kvalitetsarbetet på förskolan.
Insats.
Kartläggning och samtal med barn.
Föräldraenkät med föräldrar.
Informera föräldrarna på inskolning/uppföljningsssamtal och föräldramöten om
likabehandlingsplanen.
Ansvariga.
Likabehandlingsgruppen ansvarar för att barnsamtalen och observationerna
genomförs och Pedagogerna ansvarar för att trygghetsvandringar i förskolans miljö,
både inom- och utomhus genomförs två gånger per läsår.
Förskolechef har värdegrundssamtal med alla femåringar om hur man ska vara mot
varandra.
Åtgärderna genomförs och beskrivs i kvalitetsverktyget RAN.
Datum när det ska vara klart.
Arbetet utvärderas på sista planeringsdagen vt 2017.
Kartläggningsmetoder.
Barnsamtal, observationer, trygghetsvandringar, föräldraenkät och tillbudsrapporter.
Områden som berörs i kartläggningen.
Barns trygghet - trivsel, utveckling – lärande och inflytande – delaktighet.
Hur barn och föräldrar involveras i kartläggningen.
Barn genom samtal och observationer och föräldrar genom den dagliga kontakten,
föräldraenkät och föräldramöten.
Hur personalen har involverats i kartläggningen.
Varje arbetslag är med i utformningen av likabehandlingsplanen genom att diskutera
förslaget som likabehandlingsgruppen arbetat fram. Likabehandlingsgruppen tar
fram material som ska användas vid kartläggningen.
Pedagogerna deltar i diskussioner kring likabehandlingsarbetet på personalmöten
och tar vara på resultaten i föräldraenkäten för att utveckla verksamheten.
Resultat och analys.
Östers förskolors föräldraenkät 2016 gav 114 svar och en svarsfrekvens på 60%.
Resultaten av föräldraenkäten visar att:
95 % upplever att barnen trivs i förskolan.
92 % upplever att barnen får den trygghet de behöver i förskolan.
86 % upplever att barn lär sig ta hänsyn och visa respekt i förskolan.
95 % upplever att vårdnadshavare och barn får ett bra bemötande.
70 % upplever att de har fått information om likabehandlingsplanen.
Rutiner för akuta situationer.
Personalen dokumenterar det inträffade. Förskolechef och föräldrar informeras.
Samtal med föräldrar erbjuds så fort som möjligt.
Policy.
På Östers förskoleområde accepteras inte diskriminering, trakassering eller annan
kränkande behandling.
Förbudet att utsätta barn för kränkande behandling gäller inte tillrättavisningar som
är befogade att upprätthålla en god miljö även om detta kan upplevas som
kränkande.
Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling.
Personalen har uppsikt över platserna barnen leker på och är nära eller deltar i
barnens aktiviteter.
Barnen gör oss uppmärksamma på om hon/han själv, eller en kamrat utsätts för
kränkande behandling.
Föräldrarna gör oss uppmärksamma på om de egna barnen, eller något annat barn
utsätts för kränkande behandling.
Personal som barn och föräldrar kan vända sig till
Alla pedagoger och förskolechef.
Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av andra barn
Det är viktigt att vi som pedagoger är tydliga med att det är handlingen som vi inte
accepterar inför barnen.
Den pedagog som uppmärksammat händelsen dokumenterar och samtalar med
berörda barn, föräldrar och annan berörd pedagog samma dag som händelsen
skett. Samma pedagog informerar även förskolechef som bokar och deltar i samtal
vid behov. Vid upprepade tillfällen som är riktade mot samma barn upprättas en
handlingsplan.
Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av pedagog
Ser och hör vi att någon vuxen kränker ett barn ska vi ha modet att säga till den
vuxne.
Pedagogen som ser och uppmärksammat händelsen dokumenterar vad som sagts,
gjorts och vem som är inblandad. Det är viktigt att skriva datum. Förskolechef
kontaktas.
Förskolechef samtalar med berörd pedagog och föräldrar. Sker ingen förändring gör
förskolechefen en anmälan.
Rutiner för att utreda och åtgärda när pedagog kränks av annan pedagog
Ett samtal genomförs med berörda parter. Förskolechef informeras om det inte
hittas en lösning. Förskolechef erbjuder extern hjälp i form av stöd och handledning.
Rutiner för uppföljning
Uppföljningssamtal bokas in vid första samtalet. Förskolechef, berörd pedagog och
föräldrar deltar.
Rutiner för dokumentation
Den pedagog som uppmärksammat händelsen ansvarar för att det dokumenteras
på blanketten Tillbud gällande misstanke om kränkande behandling.
Förskolechef dokumenterar när en personal kränker ett barn.
Pedagog dokumenterar när annan vuxen kränker ett barn.
Om pedagog misstänker att ett barn utsätts för kränkande behandling av
vårdnadshavre eller annan vuxen person i nära relation till barnet, gör denna en
anmälan jämlikt 14kap 1§ socialtjänstlagen (SoL)
Ansvarsförhållande
Förskolechef har huvudansvar.
Alla som arbetar i förskolan har skyldighet att följa handlingsplanen.