REAL DECRETO 1230/2001, de 8 de noviembre, por el que se

advertisement
GENERALDIREKTORATET FÖR
LIVSMEDELSINDUSTRIN
MINISTERIET FÖR JORDBRUK,
LIVSMEDEL OCH MILJÖFRÅGOR
AVDELNINGEN FÖR KONTROLL OCH
LIVSMEDELSLABORATORIER
1. ------IND- 2016 0224 E-- SV- ------ 20160530 --- --- PROJET
Utkast till kungligt dekret ---/--- av den --- om fastställande av
kvalitetsstandarden
för
bordsoliver
(version
av
den
28 april 2016)
Bordsoliver utgör tillsammans med olivolja en del av en sektor som är av speciell betydelse för
Spanien på grund av dess strategiska karaktär och sin stora geografiska utbredning, och inom
vilken Spanien är världens största producent och exportör.
Kungligt dekret 1230/2001 av den 8 november om godkännande av de teknisk-sanitära
bestämmelserna avseende framställning, distribution och försäljning av bordsoliver är till stor del
inaktuellt. De avsnitt som handlar om krav rörande hygien och sanitet har upphävts genom artikel
52 i kungligt dekret 176/2013 av den 8 mars om fullständigt eller partiellt upphävande av vissa
teknisk-sanitära föreskrifter och kvalitetsstandarder som avser livsmedel.
I sammanhanget ska även den spanska livsmedelslagen (Código Alimentario Español), som
godkänts genom kungligt dekret 2484/1967 av den 21 september, nämnas. I lagens kapitel XXII,
som handlar om frukt och produkter som framställs av frukt, ägnas det första avsnittet, punkt
3.22.08 åt frukt och oljeväxtfrön, till vilka oliver räknas.
De krav som har ställts av sektorn rörande särskilda aspekter i regelverket motiverar att detta
revideras med fokus på en anpassning till konsumenternas och marknadens krav och till den
tekniska utvecklingen och innovationerna inom skörd och bearbetning, allt för att säkra den
spanska bordsolivssektorns konkurrenskraft.
Det är nödvändigt att ta hänsyn till de relevanta internationella regelverkens utveckling, i synnerhet
resolution nr RES-2/91-IV/04 av den 2 december 2004, med stöd av vilken Internationella olivrådet
antog handelsnormen för bordsoliver, med referens COI/OT/NC nr 1 december 2004, och CODEXstandarden för bordsoliver CODEX STAN 66-1981, reviderad 1987 och 2013.
Mot bakgrund av ovanstående information, och i syfte att garantera en sund konkurrens mellan
företagen på den inre marknaden, förbättra sektorns konkurrenskraft och tillhandahålla samma
villkor för alla producenter genom fastställandet av en enhetlig rättslig ram, som äger tillämpning
över hela landet och som säkerställer en enhetlig behandling av producenterna inom landet, är det
nödvändigt att anpassa lagstiftningen avseende bordsoliver till marknadens verklighet. Därför har
det ansetts lämpligt att utarbeta denna standard och att upphäva kungligt dekret 1230/2001 av den
8 november.
De viktigaste aspekter som har beaktats gäller förenkling av produkter och deras
presentationsformer, anpassning av defekter och tolerans för teknisk utveckling i skördeprocesser
och bearbetningsprocesser, samt livsmedelsinformation som tillhandahålls till konsumenten. Vad
avser angivelsen av olivsort på produktens märkning har det beslutats att användningen av denna
är frivillig, vilket gör det möjligt att använda etiketten på de marknader där det anses fördelaktigt att
ange de olika spanska bordsolivssorterna.
När det gäller produktbeteckningar, handelskategorier och presentationer har hänsyn tagits till de
beteckningar, presentationer och kategorier som anges i regelverken för de bordsoliver som
fastställs enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 av den
Sid. 1
GENERALDIREKTORATET FÖR
LIVSMEDELSINDUSTRIN
MINISTERIET FÖR JORDBRUK,
LIVSMEDEL OCH MILJÖFRÅGOR
AVDELNINGEN FÖR KONTROLL OCH
LIVSMEDELSLABORATORIER
21 november 2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel, och därigenom de
specifika beteckningar och hänsynstaganden som regleras av deras egna regelverk.
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna
principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för
livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet fastställer
livsmedelsföretagens aktörers ansvar rörande kraven på de livsmedel som de släpper ut på
marknaden och för dessa livsmedels spårbarhet under varje steg i produktions-, bearbetnings- och
distributionskedjan.
Lag 28/2015 av den 30 juli om skydd av livsmedelskvaliteten lägger även den rättsliga grunden när
det gäller kvaliteten på livsmedel och fastställer dess grundläggande reglering. I dess fjärde
slutbestämmelse ges regeringen befogenhet att godkänna kvalitetsstandarder för
livsmedelsprodukter. Dessa standarder gör det möjligt att säkra och bibehålla kvaliteten på de
produkter som saluförs på marknaden eftersom en beskrivning av dess egenskaper och en
kategorisering av dessa underlättar konsumentens val när han eller hon kan jämföra och välja det
som bäst passar vederbörandes preferenser eller behov.
Detta kungliga dekret har granskats enligt det förfarande som föreskrivs i Europaparlamentets och
rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om ett informationsförfarande
beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande föreskrifter för
informationssamhällets tjänster och i kungligt dekret 1337/1999 av den 31 juli om regler för
vidarebefordran av information om tekniska standarder och föreskrifter beträffande
informationssamhällets tjänster.
Dessutom har det anmälts i enlighet med artikel 45 i Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 1169/2011 av den 25 oktober 2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till
konsumenterna, och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG)
nr 1924/2006 och (EG) nr 1925/2006 samt om upphävande av kommissionens direktiv
87/250/EEG,
rådets
direktiv
90/496/EEG,
kommissionens
direktiv
1999/10/EG,
Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/13/EG, kommissionens direktiv 2002/67/EG och
2008/5/EG samt kommissionens förordning (EG) nr 608/2004.
Dekretet utfärdas i enlighet med bestämmelserna i artikel 149.1.13 i den spanska grundlagen som
tillskriver staten exklusiv behörighet för villkoren för och samordningen av den allmänna
planeringen av den ekonomiska verksamheten.
Under handläggningen av detta kungliga dekret har samråd hållits med de autonoma regionerna
och med företag som företräder berörda sektorer, varvid den ministerieövergripande kommittén för
livsmedelsplanering har utfärdat en rapport där den uttrycker sitt stöd.
Med anledning härav, på förslag av ministern för jordbruk, livsmedel och miljö samt ministern för
hälsovård, sociala tjänster och jämlikhet, i enlighet med lagrådet, och efter överläggning i
ministerrådet vid dess möte den --------- 2016
Sid. 2
GENERALDIREKTORATET FÖR
LIVSMEDELSINDUSTRIN
MINISTERIET FÖR JORDBRUK,
LIVSMEDEL OCH MILJÖFRÅGOR
AVDELNINGEN FÖR KONTROLL OCH
LIVSMEDELSLABORATORIER
FÖRESKRIVS HÄRMED FÖLJANDE:
Artikel 1. Syfte
Detta kungliga dekret fastställer kvalitetsstandarden för bordsoliver.
Artikel 2. Tillämpningsområde
Kvalitetsstandarden gäller för alla bordsoliver som framställs och saluförs i Spanien, utan att det
påverkar tillämpningen av det som fastställs i klausulen om ömsesidigt erkännande i den enda
tilläggsbestämmelsen.
Artikel 3. Definitioner
I denna standard avses med
1. bordsoliv: den friska frukten från vissa sorter av odlade olivträd (Olea europaea sativa Hoffg.
Link.) som har skördats vid lämplig mognadsgrad och är av en kvalitet som vid lämplig
bearbetning i enlighet med de metoder som anges i artikel 5 ger en produkt som är färdig att
konsumeras, och kan konserveras på ett bra sätt,
2. olivkött: olivens köttiga del efter att kärnan har avlägsnats,
3. saltlösning för beredning: den vätska bestående av livsmedelssalter i dricksvatten som
används för övertäckning och som kan innehålla tillsats av någon av de livsmedelsprodukter
som används som tillbehör eller fyllning vid tillredningen av bordsoliver,
4. mognadsperiod: olivens mognadsperiod under vilken dess färg går från grönt till svart med
olika toner eller nyanser.
Artikel 4. Typer av oliver enligt färg
Oliver klassificeras i följande typer beroende på deras färg:
1. Gröna: erhålls av frukter som plockas under perioden innan frukterna har mognat och när de
har nått sin normala storlek. Dessa oliver är fasta, friska och har inga andra distinkta fläckar än
de som tillhör den naturliga pigmenteringen. Fruktens färg kan variera från grönt till högult.
2. Färgskiftande: erhålls av frukter med rosaaktig, vinrosa eller kastanjebrun färg som plockas
under mognadsperioden innan de är fullständigt mogna.
3. Naturligt svarta: erhålls från frukter som plockats fullt mogna eller strax innan, och kan
beroende på produktionszon och vilken tid de plockats uppvisa svart-rödaktig, svart-violett,
violett, svart-grön eller mörk kastanjebrun färg.
4. Svarta: erhålls från frukter som inte är fullständigt mogna och som har getts en mörkare färg
genom oxidation.
Artikel 5. Grundläggande framställningsprocesser
Sid. 3
GENERALDIREKTORATET FÖR
LIVSMEDELSINDUSTRIN
MINISTERIET FÖR JORDBRUK,
LIVSMEDEL OCH MILJÖFRÅGOR
AVDELNINGEN FÖR KONTROLL OCH
LIVSMEDELSLABORATORIER
De grundläggande framställningsprocesserna för oliver är
1. Alkalisk behandling och inläggning i saltlake (aderezo): detta är en process där gröna,
färgskiftande eller naturligt svarta oliver behandlas med en alkalisk lösning för att få bort den
bittra smakkomponenten och därefter läggs i saltlake där de genomgår en partiell eller
fullständig fermentation.
2. Inläggning i saltlake: den process där gröna, färgskiftande eller naturligt svarta oliver
behandlas direkt med saltlake i vilken de genomgår en partiell eller fullständig fermentation.
3. Marinering: den process där smaksättningar eller kryddor, eventuellt vinäger och andra
livsmedelsprodukter tillsätts i saltlaken.
4. Oxidation: den process där gröna eller färgskiftande oliver som i en föregående fas
konserveras i saltlake, fermenterade eller icke-fermenterade, svartnar genom oxidation i ett
alkaliskt medium.
5. Dehydrering: process där oliverna förlorar delar av sitt vatteninnehåll genom behandling med
torrt salt, värmebehandling eller annan teknisk process.
6. Andra framställningsprocesser: oliver kan framställas på sätt som skiljer sig ifrån eller
kompletterar de tidigare nämnda, så länge som de frukter som används uppfyller de krav som
fastställd i denna kvalitetsstandard.
Artikel 6. Presentationsformer
Bordsoliver som är avsedda för slutkonsumenter får presenteras på följande sätt:
1. Hela oliver eller oliver med kärna: oliver som har kvar sin ursprungliga form och på vilka kärnan
inte har avlägsnats.
2. Urkärnade oliver eller oliver utan kärna: oliver som kärnan har avlägsnats på och som praktiskt
taget har kvar sin ursprungliga form.
3. Fyllda oliver: urkärnade oliver som är fyllda med en eller flera livsmedelsprodukter som till
exempel paprika, lök, mandel, selleri, ansjovis, apelsin- eller citronskal, hasselnöt, kapris, osv.
eller med en fyllningspasta av någon av dessa produkter, där fyllningshålet stängs med den del
på oliven som tagits bort.
4. Oliver i bitar: oliver som har skurits itu i bitar. Detta är någon av följande presentationer:
a. Olivhalvor: urkärnade eller fyllda oliver som skurits i två ungefär lika halvor vinkelrätt
mot fruktens huvudaxel.
b. Oliver i kvartsbitar: urkärnade oliver som skurits i fyra ungefär lika delar, längs med och
vinkelrätt mot fruktens huvudaxel.
c. Oliver i klyftor: urkärnade oliver som har skurits på längden längs med huvudaxeln, i
fyra eller flera ungefär lika delar.
d. Oliver i skivor: urkärnade eller fyllda oliver som skurits i skivor av ungefär samma
tjocklek.
Sid. 4
GENERALDIREKTORATET FÖR
LIVSMEDELSINDUSTRIN
MINISTERIET FÖR JORDBRUK,
LIVSMEDEL OCH MILJÖFRÅGOR
AVDELNINGEN FÖR KONTROLL OCH
LIVSMEDELSLABORATORIER
e. Hackade oliver: små bitar av urkärnade oliver som har obestämd form och praktiskt
taget saknar identifierbara delar, med eller utan fyllning.
5. Krossade eller delade oliver: framställs av hela frukter som genomgått en process för att öppna
fruktköttet utan att krossa kärnan som förblir intakt inuti frukten.
6. Randiga eller skurna oliver: oliver med kärna med snitt i skalet som påverkar fruktköttsdelen.
7. Skrynkliga oliver: oliver som har förlorat fukt och glans, antingen på naturlig väg i trädet eller
genom behandling med torrt salt eller annan godkänd metod.
8. Salladsoliver: presentation av hela eller urkärnade oliver som kan presenteras i klyftor eller
skivor, med eller utan fyllning, och kan innehålla andra livsmedel, när oliverna utgör största
delen jämfört med produkten som helhet som säljs i denna form.
9. Kaprisblandade oliver: presentation av hela eller urkärnade oliver, i allmänhet av liten storlek,
med kapris och med eller utan fyllning som förpackas med andra livsmedelsprodukter, där
oliverna överväger jämfört med produkten som helhet som saluförs i denna form.
10. Olivblandning, olivcocktail eller olivmix: presentation som kan innehålla olika typer av oliver
beroende på färg eller presentationsform och även andra livsmedelsprodukter, där oliverna är
den största komponenten.
11. Olivpasta: presentation som framställs genom malning av olivkött med eller utan andra
livsmedelsprodukter.
Produkter får presenteras på andra sätt än de som fastställs i denna artikel så länge som de
uppfyller kraven i denna standard och uppfyller det som anges i artikel 12 om tillhandahållande av
livsmedelsinformation till konsumenten.
Artikel 7. Ingredienser
I olivberedningar får alla andra livsmedelsprodukter användas som tillbehör eller fyllning, till
exempel vatten, salt, vinäger, olivolja, socker, kryddor, aromatiska växter och dess naturliga
extrakt eller andra ingredienser som används som livsmedel och som är godkända enligt rådande
europeisk standard, i synnerhet de standarder som rör nya livsmedel.
Artikel 8. Slutproduktens egenskaper
Bordsoliver måste efter urval och bearbetning presenteras på följande sätt:
1. Friska.
2. Rena.
3. Fria från främmande lukter och smaker.
4. Fria från defekter som kan påverka dess ätlighet eller adekvata konservering.
5. Utan symptom på pågående förändringar eller onormal fermentation.
6. Av homogen storlek inom sin sort för hela, urkärnade och fyllda oliver samt för olivhalvor. Om
oliver av olika storlek av en och samma sort används måste detta anges i
livsmedelsinformationen till konsumenten.
Sid. 5
GENERALDIREKTORATET FÖR
LIVSMEDELSINDUSTRIN
MINISTERIET FÖR JORDBRUK,
LIVSMEDEL OCH MILJÖFRÅGOR
AVDELNINGEN FÖR KONTROLL OCH
LIVSMEDELSLABORATORIER
7. Av enhetlig färg i enlighet med de typer som anges i artikel 4, förutom för olivblandningar,
olivcocktails eller olivmixer.
Artikel 9. Defekter
1. Defekter på oliver kan vara av följande slag:
a) Alltför mjuka, skrynkliga eller trådiga frukter: frukter som uppvisar dessa defekter jämfört med
fastheten som är kännetecknande för olivens typ, sort eller framställningsmetod, samt även
oliver som är så skrynkliga att utseendet påverkas väsentligt, förutom för presentation av
skrynkliga oliver. Enheter som har trasigt fruktkött och vattnig konsistens betraktas som alltför
mjuka.
b) Defekter på skalet som påverkar fruktköttet: fläckar på över 9 mm2 som tränger igenom till
fruktköttet: hål, urgröpningar och deformationer som finns på frukten som resultat av angrepp
av insekter, svampar och annat.
c) Defekter på skalet som inte påverkar fruktköttet: ytliga fläckar och skador som inte tränger ner
till fruktköttet, samt onormal färgsättning. Fläckar som är mindre än 9 mm2 betraktas inte som
fläckar, så länge inte dess mängd påverkar fruktens utseende.
d) Kvarsittande skaft: skaft som sitter fast på oliven och som är längre än 6 mm mätt från den
mest utstickande delen.
e) Trasiga frukter: frukter som inte är hela och som har förlorat sin ursprungliga form.
f)
Defekter på fyllningen. Oliver som presenteras som fyllda och är helt eller delvis tomma i
jämförelse med andelen fyllning som anges i ingredienslistan.
g) Kärnor eller bitar av kärnor, förutom för presentationsformer där kärnan är kvar. Det ses som
en defekt om kärnor eller bitar av kärnor som finns i presentationen är större än 2 mm över sin
längsta axel.
h) Ofarliga främmande substanser: alla vegetabiliska substanser som varken är skadliga för
hälsan eller estetiskt icke tilltalande, förutom de substanser som tillhör tillredningen.
i)
Trasiga bitar: när det gäller oliver i skivor betraktas bitar som trasiga om de saknar mer än
25 % av sin yta.
2. Den högsta gränsen för defekter för de olika produkterna fastställs i bilaga I.
Artikel 10. Handelskategorier
Hela, urkärnade och fyllda oliver delas in i följande kategorier baserat på defekterna i artikel 9 och
maxgränserna för defekter som anges i tabell 1 i bilaga I:
1. Extra. Denna kategori utgörs av oliver av högsta kvalitet som besitter samtliga av de
egenskaper som är utmärkande för sorten samt även en lämplig mognadsgrad.
2. Första, ”I” eller utvalda. Denna kategori omfattar oliver av god kvalitet med en lämplig
mognadsgrad som uppvisar sin sorts utmärkande egenskaper.
Sid. 6
GENERALDIREKTORATET FÖR
LIVSMEDELSINDUSTRIN
MINISTERIET FÖR JORDBRUK,
LIVSMEDEL OCH MILJÖFRÅGOR
AVDELNINGEN FÖR KONTROLL OCH
LIVSMEDELSLABORATORIER
3. Andra, ”II” eller standard. Omfattar de oliver som inte har kunnat delas in i de två tidigare
nämnda kategorierna.
Artikel 11. Lägsta avrunnen nettovikt
Den erfordrade lägsta avrunna nettovikten i icke-transparenta behållare för oliver beskrivs i
följande punkter:
1. För hela oliver med kärna bestäms den erfordrade lägsta avrunna nettovikten uttryckt i gram
genom att behållarens nominella kapacitet uttryckt i gram multipliceras med 0,5, varvid
resultatet avrundas uppåt till närmaste tal som är delbart med 5.
2. För urkärnade eller fyllda oliver fastställs den erfordrade avrunna nettovikten uttryck i gram
genom att behållarens nominella kapacitet uttryckt i gram multipliceras med 0,4, varvid
resultatet avrundas uppåt till närmaste tal som är delbart med 5.
Bestämning av den lägsta avrunna nettovikten utförs enligt bilaga II.
Artikel 12. Tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenter
Livsmedelsinformation som tillhandahålls till konsumenter av produkterna i denna standard ska
anpassas till Europeiska unionens och nationella regelverk för livsmedelsprodukter.
1. Förutom i fall med oliver med specifika standarder som omfattas av kvalitetssystem måste
följande specifikationer anges:
a) Beteckningen på livsmedlet, vilken ska bestå av följande angivelser:
1. På första plats termen ”oliver” eller ”bordsoliver”.
2. På andra plats, olivens färg i enlighet med artikel 4. Detta är inte obligatoriskt att ange på
transparenta behållare.
3. På tredje plats, presentationsformen i enlighet med artikel 6 som ska motsvara det som
anges i varje punkt eller led i sagda artikel. När mer än en presentationsform används ska den
som bäst utmärker produkten, eller en kombination av dem, användas.
Vad avser fyllda oliver ska produktbeteckningen kompletteras med namnet på fyllningen.
För de presentationstyper som inte specifikt omnämns i artikel 6 ska en beskrivande
produktbeteckning användas.
b) Handelskategori i enlighet med artikel 10.
2. Följande frivilliga information får också anges:
a) Olivsortens namn.
b) Den framställningsprocess som oliverna genomgått i enlighet med artikel 5.
c) All information som beskriver produkten, så länge som de allmänna reglerna för
livsmedelsinformation som tillhandahålls konsumenten uppfylls.
Sid. 7
GENERALDIREKTORATET FÖR
LIVSMEDELSINDUSTRIN
MINISTERIET FÖR JORDBRUK,
LIVSMEDEL OCH MILJÖFRÅGOR
AVDELNINGEN FÖR KONTROLL OCH
LIVSMEDELSLABORATORIER
Enda tilläggsbestämmelsen. Bestämmelse om ömsesidigt erkännande
Kraven i föreliggande bestämmelser ska inte gälla för produkter som framställs eller saluförs
lagligen i andra medlemsstater i Europeiska unionen och inte heller på produkter som kommer från
länder som ingår i Europeiska frihandelssammanslutningen (Efta), avtalsslutande parter inom
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller från stater som har tullavtal med
Europeiska unionen.
Enda övergångsbestämmelsen. Tillhandahållande på marknaden av produktlager
De produkter som omfattas av den kvalitetsstandard som antas och är tillverkade före det
datum som detta kungliga dekret träder i kraft och som inte anpassas till bestämmelserna i detta
dekret får säljas tills lagren är slut, vilket inbegriper etiketter och förpackningar märkta med
etiketter så länge som de uppfyller de bestämmelser som rådde före denna kvalitetsstandard
trädde i kraft.
Enda upphävandebestämmelsen. Upphävande av lagstiftning
Kungligt dekret 1230/2001 av den 8 november om godkännande av de teknisk-sanitära
föreskrifterna för framställning, distribution och försäljning av bordsoliver upphävs.
Första slutbestämmelsen. Tillämpning av dekret 2484/1967 av den 21 september om
godkännande av den spanska livsmedelslagstiftningen
Innehållet i punkt 3.22.08 och 3.22.11 i avsnitt 1 i kapitel XXII i den spanska livsmedelslagen
(Código Alimentario Español) som godkänts genom dekret 2484/1967 av den 21 september ska
inte tillämpas på produkter som regleras av detta kungliga dekret.
Andra slutbestämmelsen. Lagstiftande behörighet
Detta kungliga dekret är av grundläggande karaktär och utfärdas i förhållande till bestämmelserna i
artikel 149.1.13 i den spanska grundlagen som tillskriver staten exklusiv behörighet för villkoren för
och samordningen av den allmänna planeringen av den ekonomiska verksamheten.
Tredje slutbestämmelsen. Ikraftträdande
Detta kungliga dekret träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Spaniens officiella
tidning.
Sid. 8
GENERALDIREKTORATET FÖR
LIVSMEDELSINDUSTRIN
MINISTERIET FÖR JORDBRUK,
LIVSMEDEL OCH MILJÖFRÅGOR
AVDELNINGEN FÖR KONTROLL OCH
LIVSMEDELSLABORATORIER
BILAGA I
HÖGSTA DEFEKTGRÄNSER
1. HÖGSTA DEFEKTGRÄNSER FÖR DE OLIKA HANDELSKATEGORIERNA FÖR
PRESENTATIONER MED HELA, URKÄRNADE OCH FYLLDA BORDSOLIVER SOM AVSES I
ARTIKEL 6, PUNKTERNA 1, 2 OCH 3
Maxtoleranser uttryckt i % frukter
Extra
Första
Andra eller
standard.
1. Alltför mjuka, rynkiga eller trådiga frukter.
4
6
11
2. Defekter på skalet som påverkar fruktköttet.
Skador orsakade av insekter, svampar, fläckar som tränger in
i fruktens inre. > 9 mm2
7
12
17
3. Defekter på skalet som inte påverkar fruktköttet.
Ytliga fläckar, onormal färgsättning. > 9 mm2
5
-
-
4. Skaft.
2
3
6
5. Trasiga frukter.
3
5
7
6. Tomma oliver eller oliver som delvis saknar fyllning (1).
6
10
14
7. Kärnor och bitar av kärnor (2).
0,5
1
2
Totalt antal defekter (3).
12
17
22
Defekter
Främmande ofarliga substanser
1 enhet per kg eller bit
(1) I fyllda oliver.
(2) Förutom för presentationer där kärnan är kvar.
(3) Utan att överstiga delmängder.
Bedömningen av defekttoleranserna ska genomföras med ett prov på minst 200 oliver enligt en
lämplig plan för stickprovsundersökningar.
2. HÖGSTA DEFEKTGRÄNSER FÖR ANDRA PRESENTATIONER ÄN HELA, URKÄRNADE
OCH FYLLDA BORDSOLIVER, INKLUSIVE ALLA DEM SOM AVSES I ARTIKEL 6,
PUNKTERAN 4 TILL 10.
Defekter
1. Främmande ofarliga substanser (enheter)
2. Kärnor eller bitar av kärnor (1) (enheter)
3. Trasiga bitar (2) (% procentsats)
Toleranser
2
1
50
(1) Förutom för presentationer där kärnan är kvar.
(2) Gäller endast för skivor och klyftor.
Sid. 9
GENERALDIREKTORATET FÖR
LIVSMEDELSINDUSTRIN
MINISTERIET FÖR JORDBRUK,
LIVSMEDEL OCH MILJÖFRÅGOR
AVDELNINGEN FÖR KONTROLL OCH
LIVSMEDELSLABORATORIER
Bedömningen av defekttoleranserna ska genomföras med ett prov på minst 300 gram (avrunnen
nettovikt) oliver som tagits enligt lämpligt system för stickprovsundersökningar.
Sid. 10
GENERALDIREKTORATET FÖR
LIVSMEDELSINDUSTRIN
MINISTERIET FÖR JORDBRUK,
LIVSMEDEL OCH MILJÖFRÅGOR
AVDELNINGEN FÖR KONTROLL OCH
LIVSMEDELSLABORATORIER
BILAGA II
BESTÄMNING AV AVRUNNEN NETTOVIKT
Bestämning av avrunnen nettovikt:
a. Förberedande avrinning.
Bestämning av olivernas avrunna nettovikt görs genom att innehållet i en förpackning töms och
sprids ut jämnt i ett runt UNE-såll med 2,5 mm kvadratisk maskstorlek.
Ett såll på 20 cm i diameter ska användas för förpackningar med en nettovikt på 1,5 kg eller
mindre och ett på 30 cm om innehållet har en nettovikt på över 1,5 kg.
Sållet ska lutas i en vinkel på mellan 17 och 20 grader för att underlätta avrinning, utan att
sållet skakas eller fås att vibrera. Låt rinna av i två minuter.
b. Avrunnen nettovikt
Den avrunna nettovikten beräknas genom att sållets vikt i torrt tillstånd subtraheras från sållets
vikt med oliver.
Sid. 11
Download