1. ------IND- 2017 0161 F-- SV- ------ 20170503 --- --

advertisement
1. ------IND- 2017 0161 F-- SV- ------ 20170503 --- --- PROJET
REPUBLIKEN FRANKRIKE
Social- och hälsovårdsministeriet
Utkast till DEKRET (versionen av den 29 mars 2017)
om fastställande av särskilda villkor för utskrivning av läkemedel som tillhör antibiotikaklassen
NOR:
Berörda grupper:
- Hälso- och sjukvårdspersonal.
- Patienter och patientföreningar.
Syfte: Särskilda villkor rörande utskrivning av läkemedel som tillhör antibiotikaklassen
Ikraftträdande: Dekretet träder i kraft tre månader efter dess offentliggörande.
Anmärkning: För att förbättra informationen till ordinerande personer och patienter om de
risker som hör samman med uppkomsten av antibiotikaresistens föreskrivs i detta dekret att
utskrivning av läkemedel som tillhör den terapeutiska klassen antibiotika ska ha en varaktighet för
utskrivna recept begränsad till sju dagar. Genom detta dekret föreskrivs att den ordinerande
personen kan göra undantag från villkoren gällande varaktigheten för utskrivningen av särskilda
skäl som har med den berörda patienten eller sjukdomen att göra.
Hänvisningar: Detta dekret antas i enlighet med artikel L. 5132-10 i folkhälsolagen, som infördes
genom artikel 146 i lagen om modernisering av hälso- och sjukvårdssystemet
Folkhälsolagen som ändras genom detta dekret finns tillgänglig i sin ändrade lydelse på
webbplatsen Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Premiärministern har antagit detta dekret
på grundval av rapporten från social- och hälsovårdsministern,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september
2015 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och
beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster, tillsammans anmälan XXX,
med beaktande av folkhälsolagen, särskilt artiklarna L. 5132-8 och L. 5132-10, och
med beaktande av yttrandet från Conseil national de l'ordre des médecins (läkarsamfundets
nationella råd) av den 22 mars 2017,
med beaktande av yttrandet från Conseil national
(farmaceutsamfundets nationella råd) av den 10 mars 2017,
de
l'ordre
des
pharmaciens
efter att ha hört Conseil d’Etat (avdelningen för sociala frågor).
Härigenom föreskrivs följande:
Artikel 1
Efter artikel R. 5132-21 i folkhälsolagen ska en artikel R. 5132-21-1 med följande lydelse införas:
”Artikel R.5132-21-1. – I- Varaktigheten för recept på läkemedel som hör till listorna I och II och
som tillhör den terapeutiska klassen antibiotika ska begränsas till en längsta varaktighet på sju
dagar.
”II. När behandlingen måste fortsätta efter en period om sju dagar med hänsyn tagen till särskilda
skäl som har att göra med patienten eller den sjukdom som han eller hon lider av, får inte en ny
utskrivning genomföras förrän efter en bedömning av nödvändigheten att fortsätta
antibiotikabehandlingen med hänsyn till det kliniska tillståndet.
”III- Av särskilda skäl som har att göra med patienten eller den sjukdom som han eller hon lider
av får en ordinerande person göra undantag från bestämmelserna i punkt I. I detta fall ska denne
på receptet ange kommentaren ”undantagsordinering”.
Artikel 2
Artikel L. 5123-1 i folkhälsolagen (code de la santé publique) ska kompletteras med två stycken
med följande lydelse:
”När den kommentar som avses i punkt III i artikel R. 5132-21-1 saknas ska farmaceuten inhämta
den ordinerande personens godkännande och ge en kommentar om detta på receptet.
”Om det är omöjligt att inhämta detta godkännande ska farmaceuten skriva ut det antal förpackade
enheter som motsvarar 7 dagars behandling. Farmaceuten ska informera den ordinerande personen
om att utskrivningen har genomförts på detta sätt”.
Artikel 3
Social- och hälsovårdsministern ansvarar för genomförandet av detta dekret som kommer att
offentliggöras i Republiken Frankrikes officiella tidning.
Utfärdat den […]
Av premiärministern:
Bernard CAZENEUVE
Social- och hälsovårdsministern,
Marisol TOURAINE
Download