REPUBLIQUE FRANCAISE

advertisement
Version av den 24 april 2015
1. ------IND- 2015 0231 F-- SV- ------ 20150511 --- --- PROJET
REPUBLIKEN FRANKRIKE
Inrikesministeriet
Dekret nr
av den
om fastställande av egenskaperna hos den märkning som föreskrivs i artikel 32.2 i lag
nr 98-468 av den 17 juni 1998 i dess ändrade lydelse om förebyggande och bekämpning av
sexualbrott samt om skydd av minderåriga och utnämnande av den myndighet som är
behörig att vidta de åtgärder som anges i artiklarna 32 och 33 i samma lag
NOR:
Berörda grupper: utgivare och distributörer med ansvar för spridning i Frankrike av dokument
som avses i artikel 32 i lagen av den 17 juni 1998, dvs. dokument som fixerats via en elektroniskt
läsbar metod, i analog eller digital form (dvd och blu-ray), och av dokument som innehåller en
programvara för rekreation (videospel) som utgör en fara för ungdomar på grund av att de
skildrar brott och våld, uppmuntrar till användning och innehav av eller handel med narkotika,
och uppmuntrar till överdrivet alkoholintag samt till diskriminering av eller hat mot en viss
person eller en viss grupp av personer.
Syfte: en ny definition av egenskaperna hos den märkning som avses i artikel 32 i lagen av den
17 juni 1998 i dess ändrade lydelse.
Ikraftträdande: den 1 oktober 2015.
Anmärkning: Dekret nr 2008-601 av den 24 juni 2008 upphävs, och de nya egenskaperna hos
den märkning som avses i artikel 32 i den ändrade lagen av den 17 juni 1998 definieras genom
detta dekret. Dekretet avser hädanefter även rekreationsspel (videospel) i enlighet med
ändringen enligt lag nr 2015-177 av den 16 februari 2015 om modernisering och förenkling av
rätten och förfarandena inom området rättsliga och inrikes frågor. Utgivare och distributörer
med ansvar för spridning i Frankrike av dokument som fixerats via en elektroniskt läsbar metod,
i analog eller digital form (dvd och blu-ray), och av dokument som innehåller en programvara
för rekreation (videospel) ska, om innehållet utgör en fara för ungdomar, se till att det i dessa
dokuments medium och på varje förpackad enhet förekommer en märkning avsedd att begränsa
vissa åldersgruppers tillgång till desamma.
Inrikesministern har utsetts till behörig myndighet vad gäller typgodkännandet av den märkning
som ska förekomma samt för att vidta de förbudsåtgärder som anges i artikel 33 i ovannämnda
lag.
Dekret nr 2008-601 av den 24 juni 2008 upphävs.
Hänvisningar:
Denna
förordning
(http://www.legifrance.gouv.fr)
kan
läsas
på
webbsidan
Légifrance
Version av den 24 april 2015
Premiärministern har antagit detta dekret,
på grundval av inrikesministerns rapport,
med beaktande av lag nr 98-468 av den 17 juni 1998 om förebyggande och bekämpning av
sexualbrott, ändrad genom lag nr 2015-177 av den 16 februari 2015, särskilt artiklarna 32 och
33,
med beaktande av lag nr 2000-321 av den 12 april 2000 i dess ändrade lydelse om
medborgares rättigheter vid kontakt med myndigheter, särskilt artiklarna 20 och 21,
med beaktande av dekret nr 2001-492 av den 6 juni 2001 antagen för tillämpning av kapitel II
i avdelning II i lag nr 2000-321 av den 12 april 2000 om mottagningskvitto på ansökningar
som lämnats in till de administrativa myndigheterna.
Härmed föreskrivs följande:
Artikel 1
Den märkning av dokument som avses i artikel 32.2 i lagen av den 17 juni 1998 i dess ändrade
lydelse ska inbegripa ett piktogram som, enligt en metod som möjliggör omedelbar och
otvetydig insikt, anger att dokumentet kan tillhandahållas allmänheten i sin helhet, eller upp till
vilken åldergräns tillhandahållande till minderåriga avråds. Åldersgränserna har fastställts till 12,
16 och 18 år.
Piktogrammet ska förekomma i beständig form i mediet och på baksidan av varje förpackad
enhet.
Artikel 2
Om dokumentet innehåller en programvara för rekreation i den mening som avses artikel 220 II l
i den allmänna skattelagen ska varje förpackad enhet dessutom omfattas av en märkning med ett
piktogram eller, vid behov, flera piktogram som ska möjliggöra omedelbar och otvetydig insikt i
vad för slags fara eller faror som gett upphov till den märkning som avses i artikel 1.
Detta eller dessa piktogram ska förekomma i beständig form och ska kunna läsas samtidigt med
ett piktogram som anger åldersgräns.
Artikel 3
En ansökan om typgodkännande ska inbegripa följande:
- Återgivande av piktogrammen såsom dessa kommer att förekomma i mediet och på varje
förpackad enhet.
- Ett faktablad till den föreslagna märkningen.
- Namn på den person eller de personer som lämnat in ansökan, med uppgift om
befattning, eller om det är fråga om en juridisk person, dennes stadga eller företagsnamn,
samt fullständig postadress, telefonnummer och, i förekommande fall, e-postadress.
Version av den 24 april 2015
Artikel 4
Den behöriga administrativa myndighet som anges i artiklarna 32 och 33 i ovannämnda lag av
den 17 juni 1998 utgörs av inrikesministern.
Artikel 5
Dekret nr 2008-601 av den 24 juni 2008 om fastställande av egenskaperna hos den märkning
som föreskrivs i artikel 32 i lag nr 98-468 av den 17 juni 1998 i dess ändrade lydelse om
förebyggande och bekämpning av sexualbrott samt om skydd av minderåriga och utnämnande av
den myndighet som är behörig att vidta de åtgärder som anges i artikel 33 i samma lag upphävs.
Artikel 6
Detta dekret gäller inom hela Republiken Frankrike.
Artikel 7
Bestämmelserna i detta dekret träder i kraft den 1 oktober 2015.
Artikel 8
Inrikesministern och ministern för utomeuropeiska länder och territorier ansvarar var och en på
sitt område för genomförandet av denna förordning, som kommer att offentliggöras i Republiken
Frankrikes officiella tidning (Journal officiel de la République française).
Utfärdat den
För premiärministern:
Inrikesminister,
Bernard CAZENEUVE
Version av den 24 april 2015
Ministern för utomeuropeiska länder och
territorier,
George PAU-LANGEVIN
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards