Avtalsvillkor för 100koll

advertisement
E.ON Försäljning Sverige AB:s avtalsvillkor gällande 100Koll Företagskunder
Dessa avtalsvillkor avser 100Koll och utgör en integrerad del av kundens avtal om 100Koll med E.ON Försäljning Sverige AB
(nedan E.ON).
Giltiga fr.o.m. 2014-11-01
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
Allmänna villkor
Avtalet består av ett huvudavtal 100Koll/ bekräftelse 100Koll, vid var tid gällande
prislista och dessa Avtalsvillkor. Avtalet kompletteras med och utfylls av kundens
gällande elhandelsavtal, ”Elhandelsavtalet”. Om villkoren i Avtalet eller
Elhandelsavtalet innehåller motstridiga uppgifter i förhållande till varandra gäller
följande tolkningsordning:
1)
Huvudavtal 100Koll/ Bekräftelse 100Koll
2)
Vid var tid gällande prislista 100Koll
3)
Avtalsvillkor 100Koll
4)
Elhandelsavtalet
100Koll består av en fysisk utrustning, ”Utrustning”, och en abonnemangstjänst,
”Tjänst”, och syftar till att hjälpa kunden att få kontroll på sin elförbrukning och
möjliggöra sänkta elkostnader.
Avtal 100Koll
Avtal 100Koll kan ingås via E.ONs hemsida, via telefon, via e-post eller på annat
sätt. E.ON förbehåller sig rätten att godkänna kundens beställning av 100Koll och
Avtal anses ha ingåtts först efter E.ONs godkännande, vilket sker via e-post till av
kunden angiven e-postadress. E.ON har rätt att avböja att träffa avtal. I de fall
kunden inte har ett pågående Elhandelsavtal med E.ON träder detta Avtal tidigast i
kraft vid Elhandelsavtalets ikraftträdande.
100Koll har två olika startpaket med olika funktionalitet. För att kunden ska kunna
använda 100Koll startpaket 1 måste kunden ha tillgång till sin elmätare samt till ett
fungerande trådlöst nätverk (wifi), vars nätverkssignal har räckvidd till den plats
där elmätaren sitter. Användandet av 100Koll förutsätter också att kunden kopplar
in den fysiska Utrustningen och att kunden endast använder av E.ON godkänd
Utrustning för 100Koll.
För att kunden ska kunna använda 100 Koll startpaket 2 måste kunden ha tillgång
till ett fungerande trådlöst nätverk (wifi).
Utrustning
Med ”Utrustning” menas
1)
100Koll startpaket 1 eller 2 som överlåts och skickas till kunden vid Avtalets
början samt
2)
den utrustning som kunden kan köpa i E.ONs webbshop och som är
kompatibel med 100Koll startpaket 1 eller 2.
För köp av Utrustning i E.ONs webbshop, se webbshoppens avtalsvillkor. I det fall
endast 100Koll startpaket 1 eller 2 åsyftas anges detta särskilt i Avtalet.
100Koll startpaket 1 innehåller:
1)
Ett optiskt öga (läsare och sändare) som i realtid läser av och rapporterar
kundens totala förbrukning för den elanläggning som Avtalet avser. Det
optiska ögat installeras enligt medföljande Installationsguide.
2)
En smartplug som placeras i eluttaget och som i realtid läser av och
rapporterar elförbrukningen för en enskild apparat. Kunden kan välja att
bygga ut systemet genom att köpa fler smartplugs via E.ONs webbshop.
100Koll startpaket 2 innehåller:
1)
Två smartplugs som placeras i eluttaget och som i realtid läser av och
rapporterar elförbrukningen för en enskild apparat. Kunden kan välja att
bygga ut systemet genom att köpa fler smartplugs via E.ONs webbshop.
Medföljande smartplug är anpassad för 230 V, 16 A. Medföljande smartplug är inte
godkänd för utomhusbruk eller för våtutrymmen inomhus. Installationsguiden, en
instruktionsfilm och teknisk specifikation för 100Koll startpaket finns på eon.se.
E.ON lämnar tolv (12) månaders funktionalitetsgaranti för 100Koll startpaket 1 eller
2.. Batteri och dylikt utgör förbrukningsvara och omfattas inte av garantin.
4.5
4.6
4.7
4.8
5
5.1
5.2
6
6.1
6.2
6.3
7
7.1
7.2
7.3
7.4
4
4.1
4.2
4.3
4.4
Tjänsten
Tjänsten 100Koll visualiserar, via applikationen 100Koll, ”Applikationen”, samt via
eon.se/minasidor, Kundens elförbrukning, dels för den eller de enskilda apparater
som kunden valt att koppla smartplug till, dels – vilket endast gäller för 100 Koll
startpaket 1 – total elförbrukning i realtid samt historisk elförbrukning för olika
tidsintervall för aktuell elanläggning. Kunden har också möjlighet att via Tjänsten
styra, ta emot information eller kommunicera med den Utrustning som är kopplad
till Tjänsten.
För att få tillgång till Tjänsten ska kunden ladda ner Applikationen till smartphone
eller surfplatta. Applikationen finns tillgänglig för de versioner av Android och iOS
som presenteras på eon.se. Kunden får också tillgång till Tjänsten via
eon.se/minasidor. Tjänsten fungerar endast så länge Utrustningen är monterad
och uppkopplad mot kundens trådlösa nätverk i lokalen. För att komma igång med
Tjänsten ska kunden följa de instruktioner som medföljer Utrustningen. E.ON
ansvarar inte för eventuella fel som kan uppstå till följd av kundens installation av
100Koll i strid med E.ONs instruktioner.
Tjänsten ska inte likställas med en traditionell elmätare och mäter inte heller med
samma noggrannhet som en sådan utan är ett webbaserat verktyg som hjälper
kunden att analysera och styra sin elförbrukning. Olika faktorer kan komma att
påverka Tjänsten och mottagna mätvärden via Tjänsten till exempel kundens
totala belastning på kundens eget trådlösa nätverk, installation eller fysisk miljö
kring Utrustningen.
Kunden förbinder sig att förvara användarnamn, lösenord eller motsvarande för
Tjänsten på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem eller i övrigt
obehörigen använda Tjänsten. Om kunden skulle anta att Tjänsten används eller
kan komma att användas av obehöriga, till exempel genom förlust av lösenord
7.5
7.6
7.7
ankommer det på kunden att omedelbart meddela E.ONs kundservice så att E.ON
har möjlighet att spärra Tjänsten.
För att skydda parterna från obehörig användning av Tjänsten kan E.ON spärra
Tjänsten om E.ON har anledning att anta att kundens lösenord eller motsvarande
har tappats bort eller stulits eller om det i övrigt finns anledning att anta att någon
obehörig använder Tjänsten.
Om Tjänsten spärras ska kunden kontakta E.ONs kundservice. E.ON öppnar
Tjänsten igen så snart E.ON vet att lösenord eller motsvarande inte innehas av
obehörig person samt att kunden bytt lösenord till kundens Mina sidor.
E.ON har rätt att omedelbart spärra Tjänsten för kund som får skyddade
personuppgifter.
Kunden har inte rätt till reducering av priset för den tid Tjänsten varit spärrad eller
Utrusningen inte varit inkopplad av Kunden.
Service & Support
Kunden har tillgång till teknisk support avseende 100Koll, såväl vad gäller
Utrustning som Tjänst. Vid behov av teknisk support ska kunden kontakta E.ONs
kundservice. Kunden har för sin Tjänst tillgång till fria uppgraderingar av
Applikationen för smartphone eller surfplatta.
E.ON har rätt att, utan ersättning till kunden, ändra, begränsa tillgången till eller
stänga av 100Koll för till exempel uppgradering, uppdatering av hårdvara eller
mjukvara, underhåll eller felkorrigering. E.ON strävar efter att utföra underhåll och
övriga åtgärder under tider på dygnet då Tjänsten används i liten utsträckning.
E.ON har dock ingen skyldighet att vidta åtgärder för att upprätthålla 100Kolls
funktionalitet avseende mjukvara i Utrustningen eller övrig kompatibilitet med
operativsystemen Android eller iOS.
Fel, störningar och avbrott
E.ON åtgärdar fel i 100Koll startpaket 1 eller 2 eller fel, störningar och avbrott i
tillhandahållen Tjänst inom skälig tid efter kundens felanmälan. Felsökning och
avhjälpning av fel sker utan kostnad för kunden under förutsättning att felet eller
avbrottet inte beror på utrustning som inte är godkänd av E.ON, på kundens
agerande eller på annat sätt orsakats av kunden eller någon som kunden svarar
för. Om felsökning visar att felet beror på kunden eller på någon som kunden
svarar för eller på utrustning som inte är godkänd av E.ON, har E.ON rätt att
debitera kunden kostnader för felsökning. E.ONs ansvar begränsas till lämnad
funktionalitetsgaranti för Utrustningen.
Kunden ansvarar för att följa alla E.ONs instruktioner och krav avseende
installation och användning av Utrustningen och Tjänsten som meddelas av E.ON
från tid till annan via eon.se.
Kunden ansvarar ensamt för skada som kan uppkomma på grund av fel, avbrott,
driftstörningar eller säkerhetsbrister i kundens eget nätverk eller i utrustning som
kunden ansvarar för.
Skadestånd
Kunden har rätt till ersättning av E.ON för skada endast om skadan förorsakats av
vårdslöshet från E.ONs sida. Rätten till ersättning omfattar inte ren
förmögenhetsskada och inte heller följdskada vid person- eller sakskada. Rätten till
ersättning omfattar inte skada i näringsverksamhet.
E.ON ansvarar inte för skada som uppkommer på grund av innehåll i data eller
annan information som förmedlas via 100Koll. Inte heller ansvarar E.ON för
datavirus eller motsvarande, försening, förvanskning eller förlust av data eller
kundens eventuella ersättningsskyldighet gentemot tredje man.
E.ONs ersättningsskyldighet enligt Avtalet är begränsad till maximalt ett
prisbasbelopp enligt lagen om allmän försäkring.
Begränsningarna för E.ONs skadeståndsskyldighet enligt detta Avtal gäller inte i
fall av uppsåt eller grov vårdslöshet.
Kunden ansvarar för att Utrustningen och Tjänsten inte kan utnyttjas eller
användas av obehöriga.
Om kunden har godkänt att annan än kunden behörigen använder 100Koll sker
detta på kundens ansvar.
E.ON har rätt till ersättning för skada som kunden, eller någon för vilken kunden
svarar, förorsakat genom vårdslöshet.
8
8.1
Reklamation
Reklamation vid fel, störning eller avbrott samt invändning mot faktura eller
begäran om skadestånd ska för att kunna göras gällande framställas inom skälig
tid efter det att den omständighet som föranlett reklamationen, invändningen
eller begäran upptäckts eller bort upptäckas. Reklamation kan framföras
muntligen eller skriftligen. Begäran om skadestånd ska alltid göras skriftligen.
9
9.1
Immateriella rättigheter
Avtalet innebär inte att upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter överlåts
till kunden. Kunden får inte, utöver vad som skriftligen medgivits av E.ON använda,
kopiera, ändra eller på annat sätt hantera programvara eller annat material som
hör till 100Koll , inte heller överlåta eller upplåta rätt till sådan programvara eller
material till annan. För programvara i Tjänsten eller Utrustningen kan särskilda
licensvillkor gälla.
10
10.1
Nätägarens elmätare
Tjänstens 100Koll startpaket 1 utförande kräver att del av Utrustningen monteras
på nätägarens elmätare på den aktuella anläggningen. Parterna förfogar alltså
11
11.1
11.2
inte över elmätaren. Kunden är införstådd med att Tjänsten inte kan utföras om
nätägaren skulle motsätta sig sådan montering eller kräva demontering av
Utrustning från elmätaren. Om så sker upphör E.ONs skyldighet att tillhandahålla
Tjänsten.
12
12.1
Personuppgifter
Kunden samtycker till att personuppgifter och data kopplade till kundens lokals
elkonsumtion och användande av Tjänsten inhämtas och behandlas för
fullgörande av detta Avtal. Vidare samtycker kunden till att sådana uppgifter även
kommer att behandlas och lagras av E.ON, andra koncernbolag eller E.ONs
samarbetspartners i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) (”PUL”) och i den
omfattning som det behövs för administration och fullgörelse av Avtalet med
kunden och därmed förknippade tjänster. Inhämtade personuppgifter och övriga
data från kunden kommer även att behandlas i affärs- och
produktutvecklingssyfte, i ett systemunderhållsperspektiv, för utbildning av E.ONs
personal och för statistik, marknads- och kundanalyser samt för direkt
marknadsföring. Kunden samtycker till att E.ON löpande kommer att kontrollera
kundens användning av Utrustningen, den mobila Applikationen eller kundens
Mina sidor för att kunna utföra underhåll, produktutveckling och analys av
Tjänsten samt även för statistikändamål. Kunden samtycker även till att kundens
personuppgifter och övrig information enligt detta Avtal i förekommande fall kan
komma att behandlas via samarbetspartners i tredje land dvs. utanför EU/ESS för
ovanstående ändamål. Genom att ingå detta Avtal samtycker kunden även till att
ta emot marknadsföring och information via elektroniskt meddelande – såsom till
exempel SMS, MMS, push-meddelande och e-post – från E.ON samt bolag som
E.ON samarbetar med. Om kunden inte önskar ta emot marknadsföring från E.ON
eller bolag som E.ON samarbetar med kan kunden skriftligen anmäla detta till
E.ON. E.ON tar inget ansvar för om ovan nämnd information otillbörligen hamnar
hos annan part så länge E.ON uppvisat normal aktsamhet.
Kunden kan skriftligen begära hos E.ON genom en egenhändigt undertecknad
ansökan kostnadsfritt en gång per år få information om hur personuppgifter som
rör kunden behandlas och för vilket/eller vilka ändamål. Kunden kan även begära
att personuppgifter som inte har behandlats i enlighet med PUL rättas, blockeras
eller utplånas. Ytterligare information om personuppgifter hos E.ON finns på
eon.se.
12.2
Betalning
Kunden ska betala ersättning för 100Koll enligt bestämmelser i erbjudandet som
kunden beställt 100Koll utifrån eller enligt vad som framgår av Avtalet, till exempel
om bindningstid. I övriga fall ska ersättning betalas för 100Koll till E.ON enligt vid
var tid gällande prislista.
Det belopp som kunden ska betala för Tjänsten anges på kundens
elhandelsfaktura och betalningsvillkoren framgår av Elhandelsavtalet.
13
13.1
Ändring av Avtalsvillkor 100Koll
Dessa Avtalsvillkor 100Koll gäller tills vidare. E.ON har rätt att ändra villkoren eller
priset under förutsättning att kunden underrättas skriftligen om ändringen minst
två (2) månader i förväg före ikraftträdandet. Sådan underrättelse kan ske via epost till av kunden meddelad e-postadress, brev eller genom meddelande på
fakturan. Kunden ska i sådana fall anses underrättad två dagar efter att e-posten,
brevet eller fakturan avsänts. För tidsbundna Avtal har kunden rätt att säga upp
Avtalet till upphörande vid tidpunkt då de ändrade villkoren ska träda i kraft.
14
14.1
Avtalstid och uppsägning m m
Under förutsättning att kunden blivit godkänd i E.ONs kreditprövning, samt i övrigt
uppfyller kriterierna för att teckna 100Koll, träder Avtalet i kraft så snart E.ON har
skickat en bekräftelse till av kunden meddelad e-postadress.
Avtalet gäller tills vidare med en ömsesidig uppsägningstid av en (1)
kalendermånad räknat från månadsskiftet efter uppsägningsdagen. Om särskild
bindningstid överenskommits mellan parterna gäller de överenskomna villkoren
under bindningstiden. Efter bindningstidens upphörande löper Avtalet tills vidare
med ovan angiven uppsägningstid. Om Elhandelsavtalet upphör att gälla ska detta
Avtal också upphöra att gälla vid samma tidpunkt.
E.ON har rätt att med omedelbar verkan säga upp Avtalet med kunden;
1)
om kunden får skyddade personuppgifter;
2)
om kunden väsentligen brutit mot Avtalet och inte vidtagit rättelse inom
fjorton (14) dagar efter uppmaning från E.ON eller
3)
om E.ON till följd av myndighets föreskrift eller beslut inte kan utföra
Tjänsten enligt detta Avtal.
Om kunden bryter Avtalet i förtid det vill säga innan eventuell bindningstids slut
har E.ON rätt att kräva ersättning för Tjänsten i enlighet med Avtalet för den
återstående bindningstiden.
14.2
14.3
14.4
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards