Handling 2004 nr 13
Interpellation av Agneta Granberg (m) till kommunstyrelsens ordförande om asylsökandes
situation samt svar den 22 april 2004
Göteborg den 4 februari 2004
Till Göteborgs kommunfullmäktige
Bra integrationspolitik innebär att skapa förutsättningar för människor att växa in i samhället och ta
ansvar för sina egna liv. Individens valmöjlighet är central. Rätten att själv bestämma över boende,
arbete och ekonomi ger möjligheter till en snabbare och bättre integration i samhället. Den enskilda
individens rätt att själv avgöra var hon vill bo får inte begränsas. Samhället måste finnas som ett stöd
även för de som väljer att bo i Göteborg under asyltiden.
I oktober 2003 bodde uppskattningsvis 2000 asylsökande personer i Göteborgs kommun. Var de bor
eller hur kommunen kan vara till hjälp under asyltiden är det ingen i kommunen som vet. Det är först
när uppehållstillstånd blir klart som den många gånger ohållbara situationen blir synliggjord.
Det är bra att kommunerna har ett samordningsansvar för att snabbt klarlägga förutsättningar för
arbete, studier eller annan aktivitet. Men det blir verkningslöst om man inte vet vilka personerna är.
Om kommunen ska kunna ge det stöd och den hjälp som kan bli aktuell när man mer stadigvarande
vistas på samma ställe så krävs information om vilka personer som flyttar in i kommunen.
Migrationsverket informerar endast om skolpliktiga barn som bor i kommunen.
Mot bakgrund av ovanstående vill jag ställa följande frågor till kommunstyrelsens ordförande;

Vad tänker du göra för att kommunen ska kunna ge asylsökande som är bosatta i Göteborg ett
bra stöd?
Agneta Granberg (m)
Interpellationssvar:
Kommunstyrelsens ordförande har överlåtit till undertecknad att svara på interpellationen.
Agneta Granberg (m) har ställt följande fråga :
Vad tänker du göra för att kommunen ska kunna ge asylsökande som är bosatta i Göteborg ett
bra stöd ?
Svar :
Det är viktigt att inledningsvis säga att det är staten och Migrationsverket som ansvarar för
asylsökande oavsett var de bor i landet liksom stöd och organiserad verksamhet under asyltiden.
Kommunen deltar självklart med information under asyltiden.
Kommunen är dock berörd på flera andra sätt .För de asylsökande som bor i Göteborg i s.k. Ebo (eget
boendet) gäller exempelvis vistelsebegreppet inom socialtjänsten. Likaså har flyktingbarn rätt till
skolundervisning och barnomsorg. För detta utbetalas ersättning från staten till kommunen.
När asylsökande för permanent uppehållstillstånd (PUT) tar kommunen över ansvaret och genomför
en introduktion under två år. Staten betalar även här ut en schablonersättning under en begränsad tid.
Migrationsverket beräknar att av de asylsökande är det endast är 15-20 % som bedöms få permanent
uppehållstillstånd av flykting eller humanitära skäl. För det stora flertalet av de asylsökande är därför
asyltiden för närvarande inte en förberedelse för att leva i Sverige utan på ett återvändande.
Asyltiden är för den asylsökande oftast en tid av oro för framtiden. Det underlättas inte av alltför långa
handläggningstider. Samtidigt har både Göteborgs stad och kommunförbundet i remissyttrande över
”Betänkande av utredning om flyktingmottagande SOU 2003:75” varit starkt kritiska till systemet med
eget boende, Ebo som infördes 1994. Det innebär visserligen en rätt för asylsökande att ordna boende
på egen hand, men vi vet att dessa boendelösningar är tillfälliga och dåliga med stor trångboddhet och
därför inte underlättar för individens etablering. Storstäderna har av förklarliga skäl en dragningskraft
och man bor under asyltiden oftast hos vänner och bekanta och boendet koncentreras till ett fåtal
bostadsområden. Det är inte ovanligt att man under denna tid byter boende flera gånger.
Det är riktigt som motionären skriver att det framförts kritik över Migrationsverkets bristfälliga
information till kommunen om vilka som bor i Ebo.
Nu pågår ett arbete i Göteborg som innebär man under året ska hitta former mellan Migrationsverket
och kommunen för att fortlöpande få uppgifter om de asylsökande som bor i kommunen.
Enligt kommunstyrelsens beslut i maj 2003 har nyligen en överenskommelse tecknats om
arbetsinriktad introduktion för nyanlända flyktingar och invandrare, mellan kommunen,
Arbetsförmedlingen och Migrationsverket. En av punkterna i överenskommelse är att förbättra
informationen om de asylsökande.
Pelle Berglund