Populärvetenskaplig sammanfattning

advertisement
Vad har hänt med halsbandsflugsnapparen?
”Nothing in biology makes sense, except in the light of evolution.” Uttrycket myntades
av den amerikanske 1900-talsbiologen Theodosius Dobzhansky. Evolutionens stora
effekt kan vi se på det stora antal arter som finns på jorden idag, men den syns även i de
skillnader man kan finna om man jämför olika organismers DNA. Evolutionens inverkan
på genomet märks både i jämförelser inom och mellan arter. I denna studie har jag
undersökt genomet hos den i Sverige något sällsynta fågeln halsbandsflugsnappare.
Skillnader i basparsnivå mellan individer hoppas jag ska kunna avslöja om arten utsatts
för någon sorts selektivt tryck under sin historia, eller om de skillnader som finns endast
beror på slumpvisa förändringar i DNA:t. Det finns inget sekvensdata för
halsbandsflugsnapparen, så för att kunna genomföra studien fick andra arter fungera som
mall. Dessa arter var kyckling och zebrafink, två arter som fått hela eller stora delar av
sitt genom sekvenserade de senaste åren. Med denna information som utgångspunkt fann
jag ett flertal skillnader (polymorfier) i den testgrupp jag använde mig av, men inga
direkta bevis för att halsbandsflugsnapparens genom utsatts för positiv selektion. Arten i
fråga är en ekologiskt välstuderad art. Denna studies resultat kan i framtiden användas för
att koppla de kunskaper man redan har om artens ekologi, utseende och beteende till de
evolutionära och genetiska processer som ligger bakom det vi ser.
Susanna Johnston
Examensarbete 20 p, 2006
Uppsala Universitet
Institutionen för biologisk grundutbildning,
Avdelningen för evolutionsbiologi
Handledare: Professor Hans Ellegren, Niclas Backström
Download