Mediekommunikation och medieproduktion

advertisement
Mediekommunikation och medieproduktion
Kursplan
 Centralt innehåll
- Eleverna ska arbeta med lagstiftning, etiska regler och internationella
överenskommelser som berör kommunikationsområdet, till exempel
marknadsföringslagen, pressetiska regler och erkända regler för reklam.
Arbetssätt och diskussionsfrågor i undervisningen
- Vid genomgång av information, reklam och journalistiska texter titta på hur de
utformas i förhållandet till olika målgrupper och hur dessa målgrupper oftast är
kopplade till heteronormen.
- Undersöka hur reklam utformas i förhållande till kön, sexuell identitet och
heteronormen?
Lärare ger exempel
- Marknadskommunikation måste följa lagen som säger att "marknadskommunikation
ska respektera mänsklig värdighet”. Marknadskommunikation får inte uppmana eller
överse med någon form av diskriminering, inbegripet sådan som hänför sig till ras,
nationalitet, härkomst, religion, kön, ålder, funktionsnedsättning eller sexuell läggning".
Utifrån detta upplägg kan man låta eleverna titta på olika reklambilder som porträtterar
sexuell läggning, och utifrån marknadskommunikationslagen (ICC) fria eller fälla
dessa bilder. De kan även producera egna reklambilder som följer
marknadskommunikationslagen.
- I samband med pressetiska regler och dagordningsteorin är det lämpligt att behandla
gestaltningsmakten, d.v.s. den makt som medier har över hur sakfrågor och
egenskaper gestaltas som en inre bild hos individen, samtala om hur heteronormen
etablerats genom gestaltningsmakten.
- I samband med granskandes av texter och fenomen i olika medier, skapa egna
kampanjer eller välja granskningsperspektiv utifrån HBTQ-frågor.
Download