Top margin 1

advertisement
EUROPEISKA KOMMISSIONEN – PRESSMEDDELANDE
Tionde Europeiska språkdagen: Vad händer nära
dig?
Bryssel, den 23 september 2011 – ”Du lever ett nytt liv för varje nytt språk du talar,
om du bara kan ett språk lever du bara en gång.” Det här tjeckiska ordspråket är
bara en slogan av många som används för den tionde Europeiska språkdagen som
kommer att firas den 26 september, eller däromkring. Dagen till ära anordnas
många evenemang, som konferenser, frågesporter, poesiuppläsningar och
utomhuslekar. Den fullständiga evenemangslistan hittar du här. Syftet är att
uppmuntra människor att lära sig nya språk och fira Europas språkliga mångfald
med allt från de 23 officiella EU-språken till alla andra officiellt erkända språk,
regionala språk, minoritetsspråk och dialekter. Androulla Vassiliou, EU:s
kommissionär för utbildning, kultur, flerspråkighet och ungdomsfrågor och
Europarådets generalsekreterare Thorbjørn Jagland ska skriva under en
gemensam deklaration för att visa sitt engagemang för språklig mångfald. EU:s
ordförandeland Polen har språkinlärning högt upp på dagordningen och uppmanar
unga att lära sig två språk utöver sitt modersmål för att de lättare ska uppnå sina
personliga och yrkesmässiga mål.
– Det är lätt att se fördelarna med att kunna ett annat språk än sitt modersmål.
Vare sig du jobbar i Tyskland, pluggar i Frankrike eller semestrar på Cypern är det
en enorm fördel att kunna kommunicera direkt med lokalbefolkningen. Språk
breddar sinnet, öppnar nya horisonter och ökar din anställbarhet, säger Androulla
Vassiliou.
EU satsar en miljard euro per år för att öka språkkunskaperna och andra
färdigheter. Ett av initiativen är Erasmus, som gör det möjligt för universitets- och
högskolestuderande att förlägga en del av sina studier eller sin praktik i ett annat
land. 400 000 unga får varje år EU:s utbytesstipendier genom Erasmus och
liknande program som Leonardo da Vinci (yrkesutbildning) och Ung och aktiv i
Europa (volontärarbete/ungdomsarbete). För att främja språkinlärning och
språkkunskaper vill kommissionen fördubbla antalet stipendier i budgetförslagen för
2014–2020 (se IP/11/857). Dessutom investerar EU cirka 50 miljoner euro per år i
aktiviteter och projekt med anknytning till språk.
IP/11/1065
Bakgrund
Europeiska språkdagen, som firas i 45 länder, anordnades för första gången 2001
på Europarådets initiativ. Syftet är att göra allmänheten uppmärksam på vilka språk
som talas i Europa, främja kulturell och språklig mångfald och uppmuntra
människor att lära sig språk.
Kommissionen och ordförandelandet Polen anordnar en konferens om
språkinlärning i Warszawa den 28–29 september. Vid prisutdelningen den 28
september kommer man att uppmärksamma de bästa språkinitiativen i de enskilda
länderna och på EU-nivå (Europeiska kvalitetsutmärkelsen för språk). Den 29
september står de värdar för en lunch där temat är hur språkkunskaper kan skapa
möjligheter för småföretagen och deras anställda.
På kommissionens representationskontor runt om i EU finns även
språkhandläggare som jobbar med Europeiska språkdagen. På Europahuset i
Stockholm arrangeras dels ett seminarium om företag och flerspråkighet den 23
september, dels ett språkkafé för gymnasieelever den 26 september. Londonkontoret arrangerar t.ex. en språk- och musikfestival inför Kulturolympiaden 2012. I
Berlin har man rundabordssamtal om hur språkkunskaper kan underlätta
integrationen. I Lettland kan man i fyra städer lyssna på översättare och artister
som läser poesi på olika språk. I Bryssel och Haag har man startat en kampanj för
att locka fler nederländska tolkar till EU:s institutioner.
Läs mer:
Webbplatsen för konferensen i Warszawa:
http://konferencje.frse.org.pl/multilingualism/program/lang:en
Programmet för livslångt lärande: EU:s språkportal
http://ec.europa.eu/education/languages/funding/index_sv.htm?cs_mid=185
Språk och företag:
http://ec.europa.eu/languages/languages-mean-business/index_sv.htm
Europeisk kvalitetsutmärkelse för språk:
http://ec.europa.eu/education/languages/european-language-label/index_sv.htm?cs_mid=2873
2
Bilaga 1 – Visdomsord om språk
”Den som inte kan andra språk måste, såvida han inte är ett geni, per definition ha
brister i sina idéer” – Victor Hugo, fransk författare och poet (1802 – 1885).
”Om du talar med en människa på ett språk han förstår tar han det till sitt huvud.
Om du talar med honom på hans eget språk tar han det till sitt hjärta” – Nelson
Mandela, tidigare president i Sydafrika, ledare för anti-apartheidrörelsen (1918–).
”Du lever ett nytt liv för varje nytt språk du talar, om du bara kan ett språk lever du
bara en gång”. (Kolik jazyků znáš, tolikrát jsi člověkem) – Tjeckiskt ordspråk.
”Gränserna för mitt språk sätter gränserna för min värld” (Die Grenzen meiner
Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt) – Ludwig Wittgenstein, österrikisk
filosof och lärare (1889–1951).
”Den som inte kan ett främmande språk, kan inte heller sitt eget” (Wer fremde
Sprachen nicht kennt, weiß nichts von seiner eigenen) – Johann Wolfgang von
Goethe, tysk författare, konstnär och polyhistor (1749–1832).
”Ett annat språk är en annan syn på livet ” – Federico Fellini, italiensk regissör känd
för La Dolce Vita (1920-1993).
3
Bilaga 2 – Tio fakta om EU:s språkpolitik
1. EU:s språkpolitik går ut på att värna den språkliga mångfalden och främja
språkkunskaperna, eftersom språket är kopplat till den kulturella identiteten
och den sociala integrationen. Dessutom är det lättare för flerspråkiga
personer att utnyttja de möjligheter till utbildning och jobb som den inre
marknaden erbjuder.
2. Det främsta målet är att skapa ett Europa där alla, redan som barn, får lära sig
minst två språk utöver sitt modersmål. ”Modersmål+2-målet” sattes upp av
EU:s stats- och regeringschefer vid toppmötet i Barcelona, den 15–16 mars
2002.
3. EU har 23 officiella språk och arbetsspråk: bulgariska, danska, engelska,
estniska, finska, franska, grekiska, iriska, italienska, lettiska, litauiska,
maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska,
slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska och ungerska.
4. EU:s rättigheter och skyldigheter när det gäller språk regleras i EUlagstiftningen. Artikel 3 i EU-fördraget och artiklarna 21 och 22 i EU-stadgan
om de grundläggande rättigheterna förbjuder diskriminering på grund av språk
och säger att EU ska respektera den språkliga mångfalden.
5. Enligt artikel 1 i den allra första förordningen från 1958 ska all EU-lagstiftning
översättas till samtliga officiella EU-språk. Enligt artiklarna 2, 20 och 24 i
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska EU-invånarna kunna
ställa frågor – och få svar – på sitt språk.
6. Den totala kostnaden för översättning och tolkning för EU:s samtliga
institutioner (EU-kommissionen, Europaparlamentet, rådet, EU-domstolen,
revisionsrätten, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och
Regionkommittén) uppgår till cirka en miljard euro per år. Detta är mindre än
en procent av EU:s budget, eller drygt 2 euro per invånare. EUkommissionen har cirka 3 000 fast anställda översättare och tolkar.
7. Kommissionen har ingen juridisk skyldighet att översätta sina webbplatser.
Men kommissionen gör allt för att det ska finnas så mycket information som
möjligt på nätet, på så många språk som möjligt.
8. Det vanligaste modersmålet i EU är tyska. 51 procent av den vuxna
befolkningen säger att de förstår engelska.
9. Enligt Eurobarometern om Européerna och deras språk från 2006
kan 56 procent av EU:s invånare föra ett samtal på ett annat språk än
modersmålet medan 28 procent behärskar två språk utöver sitt eget.
44 procent av EU-invånarna säger att de inte kan något främmande språk alls.
10. Det mest språkkunniga EU-landet är Luxemburg, där 99 procent av
invånarna behärskar minst ett främmande språk. På andra plats kommer
Slovakien med 97 procent, tätt följt av Lettland där 95 procent av invånarna
behärskar minst ett främmande språk. De minst språkkunniga EU-länderna är
Irland (34 procent) och Storbritannien (38 procent).
Kontaktpersoner :
Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)
Dina Avraam (+32 2 295 96 67)
4
Download