Kesän 2012 ensiapuohjeet R.indd

advertisement
FÖRSTA HJÄLPEN-ANVISNINGAR FÖR SOMMAREN 2012
Blåsa
Rengör och torka området och lägg på ett specialplåster för blåsor.
Brännskador
En liten brännskada: kyl ner det skadade området med svalt vatten i ca
20 minuter. Lägg på ett skyddsförband. Om brännskadan är djup eller
större än en handflata eller infektionssymtomen förekommer uppsök läkare.
rodakorset.fi
Medvetslös person
Kontrollera genast om personen kan väckas upp genom att tilltala och
skaka om honom. Om han inte vaknar, ring genast 112. Skapa fria luftvägar.
Om personen andas normalt, vänd personen i stabilt sidoläge för att
trygga andningen. Håll uppsikt över andningen tills professionell hjälp
anländer.
Drunkningsolyckor
Metkrok i huden
Om den som räddats ur vattnet är livlös, ring 112 och påbörja hjärtlungräddning genom fem blåsningar först, därefter 30 tryck och 2 inblåsningar. Upprepa sedan i serier 30:2.
Om krokspetsen syns efter att den gått genom huden, avlägsna kroken
genom att knipsa av spetsen, tvätta såret och lägg ett plåster på. Om
det är svårt att få loss kroken, kontakta läkare.
Fraktur
Ormbett
Vid misstanke om fraktur stöd den skadade kroppsdelen och undvik
rörelse. Sök läkare. Har frakturen en svår felställning eller är det en
öppen fraktur, ring 112.
Symtomen är svullnad, rodnad och blåsor på bettstället. Låt extremiteten vila, men inte i högläge. Läkare måste alltid uppsökas.
Fästing
Avlägsna smolket med en fuktad bomullstopp eller genom att spola
ögat.
Avlägsna en fästning med en fästingplockare som fås på apotek. Om
det uppstår en ringformig rodnad runt bettstället sök läkare. Skaffa
dig vaccination om du rör dig i områden där fästingen sprider hjärnhinneinflammation (TBE).
Förgiftningar
Om personen förtärt gift, ring Giftinformationscentralen (öppet 24 h/
dygn) tfn (09) 471 977. I nödfall larma ambulans 112. Framkalla inte
kräkning!
Gift som inandats: ta ut i friska luften.
Smolk i ögat
Solskadad hud
Symtomen är hettande, röd och ömmande hud. Kyl av hudpartiet i svalt
vatten skydda huden från solen redan på förhand. Kontakta läkare om
brännskadan är utbredd eller gör mycket ont.
Solsting
Gift på huden eller i ögonen: spola med vatten och sök läkare.
Försök att förhindra solsting med rätt klädsel och sköt om att du dricker tillräckligt. Symtomen är huvudvärk, illamående, yrsel och irritabilitet. Håll dig i skuggan och drick vätska. Uppsök läkare om symtomen
inte försvinner.
Infekterade sår
Stukning eller vrickning
Symtomen för lokal infektion i små sår, brännskador osv. Rodnad,
svullnad, värme och varbildning. Effektivera rengöringen, kontakta läkare vid behov.
Insektsbett
Lägg extremiteten i högläge och tryck. Placera en ispåse på det skadade partiet men inte direkt mot huden. Håll ispåsen på plats tillräckligt
länge, minst 20 minuter. Fixera med ett stödförband. Uppsök läkare om
smärtan inte går över.
Oftast ofarligt. Kliande och smärta kan dövas med kalla bandage. Vid
allergiska symtom, såsom andningssvårighet eller lokal svullnad, ring
112 eller uppsök läkare.
Sår
Kolmonoxidförgiftning
Ett ymnigt blödande sår: Tryck mot såret och lägg på ett förband. Kom
ihåg stelkrampsvaccinationen. Kontakta läkare om så behövs. Observera att på sommaren är risken större att såret blir inflammerat.
Ta genast ut den skadade i friska luften. Symtomen är huvudvärk, svindel, förvirring och medvetslöshet. Om andningssvårigheter uppstår låt
personen sitta i halvsittande ställning och ring 112.
Livlös person
Kontrollera genast om personen kan väckas upp genom att tilltala och
skaka om honom. Om han inte vaknar, ring genast 112.
Skapa fria luftvägar. Om personen inte andas normalt, börja hjärtlungräddning. Tryck 30 gånger, blås 2 gånger. Fortsätt med rytmen 30
kompressioner och 2 inblåsningar tills ambulansen kommer.
Ett litet sår: rengör med vatten och lägg på ett plåster eller tillslut med
kirurgtejp.
Tramp på glas
Tvätta såret med vatten, tryck ihop sårkanterna, lägg på en kompress
och fäst den. Måste såret sys eller finns det glassplitter i det, sök läkare. Försök inte själv ta bort främmande föremål från såret om de inte
lossnar vid sköljning.
Tramp på spik
Rengör och skydda sårområdet. Om såret infekteras, visa upp det för
en läkare. Se till att stelkrampsskyddet gäller.
Sommarfirarens första hjälpen-förpackning:
• Kompresser i olika storlekar att använda på större sår
• Elastiskt förband, kan användas till att stöda en stukad
led eller fästa kompresser
• Mitella, för att stöda en eventuell hand- eller armskada
• Rengöringslappar för att putsa sår om vatten inte finns att tillgå
• Plåster
• Kirurgtejp, till att tillsluta skärsår
• Bälteskärare eller en sax
Kom också ihåg ”kyypakkaus” och mediciner du behöver under
sommaren.
Nödnummer 112
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ring själv om du förmår
Berätta vad som hänt
Ge exakt adress och kommun
Svara på de frågor du får
Följ anvisningarna
Avsluta samtalet först när du blir tillsagd
Download