Regler_kring_E

advertisement
Stockholm 2016- 10-28
Regler kring E-post marknadsföring, Advokatfirman Delphi
Sverige
E-mail med marknadsföring till juridiska personer
Om mottagarna är juridiska personer krävs inte någon befintlig kundrelation, men mailet måste innehålla ”en
giltig adress till vilken mottagaren kan sända en begäran om att marknadsföringen ska upphöra”. I praktiken är
det alltså OK att skicka mail även till potentiella kunder som är juridiska personer, men det behöver vara enkelt
att avanmäla sig från utskicket (t.ex. genom en länk i mailet).
E-mail med marknadsföring till privatpersoner
Det är inte tillåtet att skicka reklam via mail till fysiska personer i Sverige, om de inte har samtyckt till det. Från
denna regel finns ett undantag för vissa befintliga kundrelationer, där det är OK att skicka mail under
förutsättning att (i) personen inte motsatt sig att reklam skickas ut via mail (vilket i princip behöver kontrolleras
vid etablerandet av kundrelationen), (ii) att reklamen avser ungefär samma produkt samt (iii) att det finns en
möjlighet att avanmäla sig från utskicken.
Om mailadresserna ni skickar utskicken till innehåller fysiska personers namn (i stil med
[email protected]) aktualiseras personuppgiftslagen, och en bedömning behöver göras om ni har ett
s.k. ”berättigat intresse” av att behandla personuppgifterna. Marknadsföring är som huvudregel ett berättigat
intresse, och i befintliga kundrelationer kan ni som utgångspunkt behandla personuppgifterna i tolv månader
från det senaste köpet/avtalet. Avseende potentiella kunder är utgångspunkten istället att ni inte kan behandla
personuppgifterna annat än för det aktuella utskicket.
Finland
E-mail med marknadsföring till juridiska personer
Marknadsföring via mail till juridiska personer (både befintliga och potentiella kunder) är som utgångspunkt
OK, om inte den juridiska personen motsatt sig utskicket. Marknadsföringen anses riktad till den juridiska
personen om mailet skickas till adresser som ”[email protected]” eller liknande. Marknadsföring till personliga
mailadresser som ”[email protected]” betraktas, motsatsvis, som marknadsföring riktad till den
enskilde personen, och kräver då ett föregående samtycke (vilket ska inkludera behandlingen av
personuppgifterna i fråga).
Om mottagaren av ett mail med marknadsföring inte gett sitt samtycke till utskicket eller är en befintlig kund
måste AddLife, efter att mailet skickats, meddela den finska dataskyddsombudsmannen att utskicket skett.
Birger Jarlsgatan 43, Box 3145, 103 62 Stockholm, Sweden
weden
1 (3)
Stockholm 2016- 10-28
E-mail med marknadsföring till privatpersoner
I Finland är det som huvudregel förbjudet att skicka marknadsföring via mail till privatpersoner (både befintliga
kunder och potentiella kunder), om inte mailet föregås av ett uttryckligt samtycke (vilket behöver följa vissa
formkrav). Från denna regel finns ett undantag för utskick till vissa befintliga kunder. För att ett utskick till
befintliga kunder ska vara OK krävs (i) att kunden, vid lämnandet av mailadressen, informerats om att dennes
personuppgifter kan komma att användas i marknadsföringsändamål och att kunden kan motsätta sig
marknadsföringen samt (ii) att marknadsföringen avser i princip samma produkter som kunden tidigare köpt.
Den finska dataskyddsinspektionen har tolkat de finska reglerna som att marknadsföring genom mail till
befintliga kunder endast får ske om kunden i fråga beställde produkten/varan genom mail. Om kunden
genomförde köpet genom bolagets hemsida får bolaget inte skicka marknadsföringsmail till kunden via mail
(även om kunden lämnat sin mailadress), om inte ett föregående samtycke inhämtas.
Norge
E-mail med marknadsföring till juridiska personer
Marknadsföring via mail till juridiska personer som är befintliga kunder är som utgångspunkt OK, om inte den
juridiska personen motsatt sig utskicket. Utskicket kan skickas till både adresser som t.ex. ”[email protected]”
samt till ”[email protected]”, om privatpersonen till vilken marknadsföringen riktar sig agerar som
kontaktperson för den juridiska personen och marknadsföringen endast riktar sig till den juridiska personen. I
det senare fallet behöver bolaget dock inhämta ett samtycke för att behandla personuppgifterna i fråga.
Marknadsföring via mail till juridiska personer som inte är befintliga kunder måste skickas till adresser i stil
med ”[email protected]”, och kan alltså inte skickas till ”[email protected]”.
E-mail med marknadsföring till privatpersoner
I Norge är det som huvudregel förbjudet att skicka marknadsföring via mail till privatpersoner, om inte mailet
föregås av ett uttryckligt samtycke (vilket behöver följa vissa formkrav). Från denna regel finns ett undantag för
utskick till vissa befintliga kunder. För att ett utskick till befintliga kunder ska vara OK krävs (i) att kunden, vid
lämnandet av mailadressen, informerats om att dennes personuppgifter (primärt namnet och mailadressen)
kan komma att användas i marknadsföringsändamål och att kunden kan motsätta sig marknadsföringen samt
(ii) att marknadsföringen avser i princip samma produkter som kunden tidigare köpt.
Danmark
Birger Jarlsgatan 43, Box 3145, 103 62 Stockholm, Sweden
weden
2 (3)
Stockholm 2016- 10-28
I Danmark görs ingen skillnad mellan juridiska personer och fysiska personer. Nedan gäller alltså oavsett om
kunden är en privatperson eller en juridisk person.
E-mail med marknadsföring till befintliga kunder
I Danmark är det som huvudregel förbjudet att skicka marknadsföring via mail till befintliga kunder, om inte
mailet föregås av ett uttryckligt samtycke (vilket behöver följa vissa formkrav). Från denna regel finns ett
undantag för utskick till vissa befintliga kunder, om följande kriterier är uppfyllda:
-
Kunden har blivit tydligt informerad om att dennes mailadress kommer att användas för utskick av
marknadsföring och fått möjlighet att neka till detta,
-
Kunden kan enkelt avsäga sig eventuella framtida mail (t.ex. genom en länk i mailet), och
-
Marknadsföringen måste avse i princip samma varor som den föregående transaktionen som
genomfördes mellan AddLife och kunden
E-mail med marknadsföring till potentiella kunder
Det är som utgångspunkt förbjudet för företag i Danmark att skicka marknadsföring via mail till potentiella
kunder. För att ett mail med marknadsföring ska kunna skickas måste kunden ha givit ett uttryckligt samtycke
till detta. Notera att detta samtycke i tillämpliga fall också måste omfatta AddLifes behandling av ev.
personuppgifter.
Generella regler om marknadsföring via e-mail som bör följas i samtliga länder
•
Samtliga mottagare av mail (juridiska personer liksom privatpersoner) med marknadsföring
måste enkelt och utan kostnad kunna motsätta sig framtida utskick (t.ex. genom en länk i
mailet).
•
Varje mail som skickas måste innehålla uppgift om källan till mailadressen (t.ex. bolagets
kundregister).
•
Det måste klart framgå att mailet utgör marknadsföring.
•
Det är uttryckligen förbjudet att: (i) skicka mail som döljer vem som skickat mailet eller på vems
uppdrag mailet skickas samt (i) skicka mail som inte innehåller en giltig adress till vilken
mottagaren kan anmäla att denne inte önskar motta fler mail.
Birger Jarlsgatan 43, Box 3145, 103 62 Stockholm, Sweden
weden
3 (3)
Download