Faktablad Cancerstatistik

advertisement
Faktablad Cancerstatistik
Sverige − Lever
Män
Kvinnor
Antal nya fall per år (medeltal 2010−2014)
Andel av all cancer (%)
Andel av all cancer utom hudcancer (icke−melanom) (%)
Risk att drabbas innan 75−års ålder (%)
Fall per år per 100 000 personer (ålderstandardiserad rat (W))
− Estimerad årlig förändringstakt under de senaste 10 åren (%)
422
1.4
1.5
0.6
4.7
+5.3
207
0.8
0.9
0.3
2.1
+4.8
Antal dödsfall per år (medeltal 2010−2014)
Andel av alla dödsfall av cancer (%)
Risk att dö i sjukdomen före 75−års ålder (%)
Dödsfall per år per 100 000 personer (ålderstandardiserad rat (W))
− Estimerad årlig förändringstakt under de senaste 10 åren (%)
404
3.5
0.4
3.9
+0.2
246
2.3
0.2
1.8
+0.1
956
19
458
9
Personer som lever med diagnosen per 31 december 2014 (prevalens)
Antal personer som lever med diagnosen per 100 000 personer
Relativ överlevnad (%) [95% CI] (2010−2014)
1−års
5−års
8−
48 [46−51]
18 [16−19]
Antal per år per 100 000 personer (W)
Nya fall
Män
Kvinnor
6−
4−
4−
2−
2−
0
1960
0
1970
1980
1990
2000
2010
1960
NORDCAN
80 −
1970
1980
1990
2000
2010
NORDCAN
Antal per ålder per 100 000 personer
Nya fall (2010−2014)
Män
Kvinnor
80 −
60 −
60 −
40 −
40 −
20 −
20 −
0
0
0−
Antal per år per 100 000 personer (W)
Dödsfall
Män
Kvinnor
8−
6−
44 [41−47]
16 [14−18]
15− 25− 35− 45− 55− 65− 75− 85+
ålder
NORDCAN
Antal per ålder per 100 000 personer
Dödsfall (2010−2014)
Män
Kvinnor
0−
15− 25− 35− 45− 55− 65− 75− 85+
ålder
NORDCAN
NORDCAN, Association of the Nordic Cancer Registries − All Rights Reserved.
8.7.2016
Cancerstatistik
Incidens (antal nya fall)
Incidens är antalet nya fall under en avgränsad period.
Risken att få eller att avlida av sjukdomen före 75−års ålder (%)
Sannolikheten eller risken för en individ att få/avlida av sjukdomen under en avgränsad period kallas även
kumulativ risk. För cancer, uttrycks det som antal nyfödda (per 100) som förväntas utveckla/avlida av en
viss cancer före 75−års ålder givet aktuella incidens/mortalitets−rater under antagandet om frånvaro av
annan dödsorsak.
Åldersstandardiserad rat (W)
En rat är antalet nya fall eller dödsfall per 100 000 personer per år. En åldersstandardiserad rat är den som
en population skulle haft om befolkningens åldersstruktur varit en annan. Standardisering är nödvändigt vid
jämförelse av flera populationer som skiljer sig åt avseende ålder eftersom detta starkt påverkar risken för
cancer, t ex när risk för cancer i Danmark på 1950−talet jämförs med risken under de senaste åren.
Den vanligaste standardpopulationen är Världsstandardbefolkningen (W).
Estimerad årlig förändring (%)
Den skattade årliga förändringen i procent används för att beskriva omfattningen på förändring i trenden.
Det är den genomsnittliga årliga förändringstakten i den åldersstandardiserade raten under de senaste 10
åren.
Mortalitet (antal dödsfall)
Mortalitet är antalet fall av sjukdomen som inträffar under en avgränsad period.
Prevalens (antal personer som lever med en diagnos)
Prevalensen av en viss cancer definieras som antalet personer som har fått cancerdiagnosen och som
fortfarande är i livet vid årsskiftet ett visst år. Prevalens representerar antalet
personer som är i livet en viss dag och som tidigare fått sjukdomsdiagnosen, oavsett hur lång tid som gått
sedan diagnostillfället eller om patienten fortfarande är under behandling eller anses botad.
Relativ överlevnad
Relativ överlevnad är kvoten mellan den observerade överlevnaden bland cancerpatienter och den förväntade
överlevnaden befolkningen givet samma fördelning på kön, ålder och tidsperiod efter diagnos.
Det kan tolkas som sannolikheten att överleva om cancer var den enda möjliga dödsorsaken. Relativ
överlevnad redovisas 1 respektive 5 år efter diagnos i NORDCAN.
Den relativa överlevnaden har åldersstandardiserats med International Cancer Survival Standards (ICSS).
[95%CI] står för 95% konfidensintervall vilket betyder det intervall som med en given säkerhet (här 95%)
innehåller det okända sanna värdet. (2010−2014) står för patienternas diagnosår.
En mer detaljerad förklaring till orden finns på web−NORDCAN (www.ancr.nu) i menyn Förklaring av begrepp.
NORDCAN, Association of the Nordic Cancer Registries − All Rights Reserved.
8.7.2016
Download