Taluppfattning, aritmetik och algebra Centralt innehåll: Egenskaper

advertisement
Taluppfattning, aritmetik och algebra
Centralt innehåll:
 Egenskaper hos mängden av heltal, olika talbaser samt begreppet primtal och delbarhet
 Metoder för beräkning inom vardagslivet och karaktärsämnena med reella tal skrivna på
olika former inklusive potenser med heltalsexponenter samt strategier för användning av
digitala verktyg
Tolkning:
Addition, multiplikation, subtraktion och division med heltal
Bråkräkning: förlängning, förkortning. Addition, subtraktion, division och
multiplikation av bråk
Decimalsystemet
Binära talsystem
Primtal
Delbarhetsregler för talen 2,3, 4,5, 9, 10, 11
Räkneregler för reella tal: a+b = b+a o.s.v. prioriteringsregler
Kvadratrötter
Tiopotenser,
Grundpotensform
Potenser med bas av reella tal och exponent som heltal
Närmevärden, avrundning, värdesiffror
Digitala verktyg: grafräknare. Excel
Ex betygskrav taluppfattning, aritmetik.doc
Centralt innehåll
 Hantering av algebraiska uttryck och för karaktärsämnen relevanta formler
Tolkning:
Förenkling av algebraiska uttryck
Multiplikation av algebraiska uttryck
Ekvationer
Uttryck och formler
Formler från t.ex. företagsekonomi

Begreppet linjär olikhet

Algebraiska och grafiska metoder för att lösa linjära ekvationer, olikheter och
potensekvationer
Ex betygskrav algebra och ekvationer.doc
Geometri
Centralt innehåll:
 Begreppet symmetri och olika typer av symmetriska transformationer av figurer i planet
samt symmetrins förekomst i naturen och i konst från olika kulturer
Tolkning:
Symmetrilinjer
Gyllene snittet
Fibonacci tal (kottar, solrosor o.s.v.)
Avbildningar, skala (längdskala, areaskala)
Symmetriska transformationer:
Spegling-reflektion
Parallellförflyttning--translation
Vridning-rotation
Centralt innehåll:
 Representation av geometriska objekt och symmetrier med ord, praktiska konstruktioner
och estetiska uttryckssätt
Tolkning
Konstruktion av tredimensionella figurer: Rätblock, pyramid, klot o.s.v.
Konstruktion av figurer i planet: parallellogram, triangel, parallelltrapets, cirkel samt
sammansatta figurer
Beskrivning av figurerna i ord
Likformighet
Trigonometri
Centralt innehåll
 Matematisk argumentation med hjälp av grundläggande logik inklusive implikation och
ekvivalens samt jämförelser med hur man argumenterar i vardagliga sammanhang och
inom ämnesområden
Tolkning
Centralt innehåll

Illustration av begreppen definition, sats och bevis, till exempel med Pythagoras sats och
triangelns vinkelsumma
Definition av: linje, stråle, sträcka, sinus, cosinus, tangens osv
Bevis av: Pythagoras sats, triangelns vinkelsumma, triangelns area, vertikalvinklars
förhållande till varandra,
Ex betygskrav geometri.docx
Samband och förändring
Centralt innehåll:
 Fördjupning av procentbegreppet: promille, ppm och procentenheter
 Begreppen förändringsfaktor och index samt metoder för beräkning av räntor och
amorteringar för olika typer av lån
Tolkning:
Index
KPI
Förändringsfaktor
Upprepad förändring
Amortering
Rak amortering
Annuitetslån
Effektiv ränta
Olika typer av lån t.ex. bostadslån, aktietillväxt, studielån, sms-lån
Centralt innehåll
 Begreppen funktion, definitions- och värdemängd samt egenskaper hos linjära funktioner
och potens- och exponentialfunktioner
 Representationer av funktioner, till exempel i form av ord, gestaltning, funktionsuttryck,
tabeller och grafer
 Skillnader mellan begreppen ekvation, algebraiskt uttryck och funktion
ex betygskrav samband och förändring.docx
Sannolikhet och statistik
Centralt innehåll


Granskning av hur statistiska metoder och resultat används i samhället och inom
vetenskap
Begreppen beroende och oberoende händelse samt metoder för beräkning av
sannolikheter vid slumpförsök i flera steg med exempel från spel, risk- och
säkerhetsbedömningar
Tolkning
ex betygskrav sannolikhetslära och statistik.docx
Problemlösning



Strategier för matematisk problemlösning inklusive användning av digitala medier och
verktyg
Matematiska problem av betydelse för privatekonomi, samhällsliv och tillämpningar i andra
ämnen
Matematiska problem med anknytning till matematikens kulturhistoria
Download