Namn:..........................................................

advertisement
Namn:.......................................................................
Personnummer:……………………………………
Kod:....................
TENTAMEN
Kandidatprogrammet i Biomedicin
Anatomi 7,5 hp
2012-01-12 kl 08.00 – 13.00
Plats: Bergsbrunnagatan 15 Sal 2
Skrivningen omfattar 26 frågor. Totalt ger skrivningen 85 poäng.
Godkändgränsen är 60 % (51 poäng).
Eftersom olika personer rättar olika delar av skrivningen får du inte hänvisa mellan
olika frågor. Ont om plats för svar! Skriv på baksidan av samma papper. sätt ut
förklaringar till eventuella bilder, skriv din kod på alla sidor och extrablad.
Kontrollera att du har fått skrivningens samtliga blad och glöm inte att skriva din kod
på alla papper!
Var beredd uppvisa legitimation
Inga hjälpmedel är tillåtna!
Skriv kortfattat och läsligt, tack!
Hela skrivningen ska lämnas in även om du inte har svarat på alla frågor och var
beredd uppvisa legitimation.
Strukturerna kan anges med latinska, engelska eller svenska namn inget specifikt
språk anges.
Lycka till!
Mats Hjortberg
Kursledare
1
Kod:………….
1. (4p) Hjärtats hålrum är viktiga för att blodet på ett korrekt sätt skall flöda
genom hjärtat. Beskriv anatomiskt hur blodet flödar genom hjärtat
genom att namn på hålrummen, åt vilket håll respektive hålrum vänder
sig mot, från vilka strukturer blodet kommer in i hjärtat och via vilka
strukturer blodet pumpas ut från hjärtat. Du får gärna illustrera ditt svar
med figurer.
2. (3p) Var hittar vi Sinusknutan respektive AV-knutan och vilken
betydelse har den dessa strukturer för retledningssystemet?
2
Kod:………….
3. (6p) Redogör kortfattat för hjärtats klaffsystem. Svaret skall innehålla
namn på klaffarna och var klaffarna är belägna. Redogör också för den
byggnaden av respektive klaff.
4. (4p) Redogör för den principiella byggnaden av kärlväggen hos en artär
genom att rita ett enkelt tvärsnitt. Ange också vad som skiljer
artärväggen från venväggen.
3
Kod…………
5. (3p) Hur många lober respektive segment har pulmo dx och vad är det
som skiljer bronchus principalis dx från bronchus principalis sin
avseende på riktningen av dessa strukturer?
6. (4p) Beskriv byggnaden av en lungblåsa (alveol) och ange vilka viktiga
celler som finns i lungblåsan? (Rita gärna!)
4
Kod…………
7. (4p) Magsäcken (gaster) kan delas upp i olika delar. Rita och namnge
(latin) de olika delarna.
8. (4p) Redogör gärna med figur för leverns blodomlopp.
5
Kod:…………
9. (2p) Vilka är de tre ytförstorande strukturerna i tunntarmen och vilken
struktur står för det mesta av förstoringen?
10. (3p) Cellmembranet reglerar passagen av ämnen in och ut ur cellerna.
Vilka tre mekanismer finns för passiv membrantransport?
11. (3p) Ange tre typer av celler som finns i bindväv samt respektive cells
funktion.
6
Kod:………….
12. (3p) Hur är hypofysen uppbyggd rent anatomiskt och vad är den
grundläggande skillnaden mellan de två delarna avseende
hormonproduktion?
13. (3p) Hur stor är endokrina pancreas med avseende på procentuell del
av hela pancreas samt vilka typer av celler består endokrina pancreas
av?
7
Kod:………….
14. (3p) Vad heter hjärnstammens tre huvuddelar? Markera också delarna
i bilden nedan!
1._________________ 2.__________________ 3._________________
15. (1p) Vilken typ av funktion har thalamus i huvudsak? Markera också
thalamus i bilden ovan genom att skriva siffran fyra på rätt plats. 16. (2p) Vad betyder begreppen ”afferent” och efferent avseende
ledningsbanor (nervfibrer) i nervsystemet?
8
Kod…………..
17. (6p) Rita och beskriv de inre genitalia hos man respektive kvinna, d.v.s
de könscellsproducerande strukturerna samt de inre gångarna. Ange
namn på antingen latin och/eller svenska.
9
Kod…………....
18. (6p) Ange namn och funktion för de olika delarna i nefronet. Du kan
gärna rita en enkel schematisk bild där du anger namn och funktion för
de olika delarna.
10
Kod……………
19. (4p) I vilket av hudens lager finns de flesta känselreceptorerna och hur
är detta lager uppbyggt rent generellt?
20. (2p) Namnge och ange funktionen av två celltyper i epidermis.
21. (4p) Beskriv de olika lagren i retina. Ange även vad som kännetecknar
gula fläcken (macula lutea) respektive blinda fläcken rent anatomiskt.
11
Kod………….
22. (2p) Vilka av ögats delar är inblandade i att bryta och fokusera ljuset
på näthinnan? Hur går det till?
23. (2p) Tungan har fyra olika typer av papiller. Två av dessa innehåller
smaklökar. Vilka? Var på tungan finns de?
24. (1p) Genom vilken benstruktur passerar nervus olfaktorius in till
hjärnan? Till vilket av skallens ben hör denna struktur?
12
Kod………….
25. (3p) Hur är cocclea uppbyggt och vad har den för funktion?
26. (3p) Vad heter mellanöronbenen och i vilken ordning från trumhinna till
ovala fönstret ligger dessa ben?
13
Download