Övning:
Syftet med denna övning är dels att ni ska få ett helhetsperspektiv på vad vi ska
göra under terminen och dels att ni ska få vara med och påverka hur
undervisningen ska gå till. Forskning har visat att det är viktigt för inlärning att
elever får vara med och bestämma. Ett helhetsperspektiv är också viktigt för hur
väl ni kommer att prestera under kursen.
Att göra: individuellt hemma
a) Läs Ämnets syfte och målen som listas.
b) Sammanfatta syftet med filosofi och förbered dig på att muntligt
redogöra för tre skäl för att läsa filosofi. Använd gärna citat från texten
för att visa vad du menar.
Att göra: grupp i klassrumet
I grupp kan ni diskutera vad de olika målen betyder. Det viktiga är att ni
försöker förstå målen inom gruppen. Gör följande uppgifter (kom fram till en
gemensam uppfattning):
a) ta ut de viktiga orden (välj ut nyckelbegrepp) från de olika målen
b) försök omformulera målen utifrån hur ni förstår dem
c) vilket är det bästa sättet att lära sig de olika målen, tror / tycker ni?
Mall för självbedömning:
 F - eleven utför inte uppgiften i sin helhet; eleven visar inte tydliga tecken
på att uppgiften är gjord; eleven missförstår uppgiften
 E - eleven genomför uppgiften och kan argumentera för sina tre punkter
utifrån syftestexten
 C - eleven kan ge goda skäl för sina tre punkter och kan visa varför dessa
punkter är "bättre" än andra delar av syftestexten
 A - eleven kan nyanserat argumentera för sina tre punkter och förankrar
dessa i egna erfarenheter, relaterar kanske till andra ämnens syftestexter
eller hänvisar till andra källor för att ge skäl för sina tre punkter.
Denna övning är en kombinerad läxa och lärarledd gruppuppgift. Den kräver en del av
eleverna och bör föregås av en tydlig genomgång av filosofiämnets syfte. Övningen passar
kanske bäst som intro till kursen Filosofi 2.
Övningen är tänkt att användas tidigt under kursen, kanske delas ut redan i slutet av första
lektionen.