Religionsfilosofi

advertisement
Religionsfilosofi
Dagens fokus

Tro och sanning?

Vad är verkligt

Hur kan man tala om vad Gud är
och om gud finns
Tro och sanning

Skillnad mellan sanning och mening

Utgångspunkt i två sätt att se på tro, vilka får
konsekvenser för förhållandet sanning - tro

Kognitivt och ickekognitivt perspektiv
Det kognitiva perspektivet







Tron och religiösa utsagor säger något om
verkligheten
Vi kan tala om trons innehåll på ett förnuftiga sätt
Antaganden är sanna eller falska - de kan prövas
Religiösa utsagor är:
Deskriptiva
Referentiella
Explanatoriska
Det kognitiva perspektivet, forts




.
Den troende måste instämma i
att vissa påståenden är sanna
(Thomas av Aquino)
Uppenbarade/gudomliga
Förnuftiga/mänskliga
Trosakten intellektuell akt – den
handlar om sanning om Gud –
påståenden visar hän mot Gud
Det ickekognitiva perspektivet







Religiösa utsagor är inte påståenden om
verklighetens beskaffenhet – handlar inte om
kunskap och sanning
Utsagorna är:
Konativa
Emotiva
Expressiva
Performativa
Pragmatiska
Det ickekognitiva perspektivet, forts.

Utsagor som konativa – uppmanande till ett
visst beteende

Utsagor som expressiva – uttrycker en
”existentiell hållning” och ger språk för att
uttrycka denna

Utsagor som pragmatiska – hjälp i att nå
lösningar på problem.
- Det som funkar är det sanna.
Vilket synsätt är det lämpligaste???



Det kognitiva omfattas av en stor del av de
troende
Det ickekognitiva kan uppmärksamma fler
aspekter i tron
Vanligt är en kombination
Att tala om Gud







Direkt, bokstavligt
Indirekt, överfört/bildligt
- tala om något genom något annat, ett objekts
egenskaper överförs till ett annat
- flertydigt
via positiva
tillskriver Gud egenskaper genom ett direkt språk
Utgår från en likhet mellan Gud och världen. Världen bär
spår av Gud
Tal om Gud i ”världsliga” termer
Problem: Antropomorfa bilder av Gud; fångar få delar av
vad Gud är – vilken likhet finns mellan Gud och
skapelsen? Ex. Gud som orsak
Att tala om Gud, forts.






Via negativa
Vad Gud inte är
Tar fasta på att allt i världen är begränsat – så ej
Gud
Ekivokt språkbruk – ordens betydelse skiftat. När vi
talar om Gud får våra ord annan betydelse.
Problem: säger lite om vad Gud är, det blir svårt att
tala om Gud
Fördelar: Guds annorlundahet bevaras, mindre risk
för antropomorfism.
Att tala om Gud, forts.







Via eminentia
Analogt språkbruk (inte indirekt tal)
Orden ändrar betydelse, men har kvar något av en
”kärna”. Ex. god, snygg, levande
Används för att beskriva objekt som är olika, men
som har likheter med varandra.
I det analoga talet om Gud överförs egenskaper vi
känner igen, men som hos Gud alltid är fulländade
Attributionsanalogiskt – utgående från vissa
belysande ex.
Proportionalitetsanalogiskt – likheter framkommer
vid jämförelse av begreppspar (Fido – Frida, Frida –
Gud)
Vad är verkligt?

Realism och antirealism
Olika förståelser av perceptionen,
kunskapsprocessen och språket

Realism
Världen finns oberoende av oss
Intrycken orsakas av tingen
Vi upptäcker världen
Vi kan ge sanna och objektiva bilder av något.
Dessa bilder talar om hur något ÄR.
Sant är det som överensstämmer med hur det
föreligger i verkligheten – korrespondensteoretiskt
synsätt.





Vad är verkligheten? Forts.

Epistemisk realism – ”ja” på frågan om vi kan få kunskap om
världen så som den är oberoende av oss

Metafysisk realism –
”ja” på frågan om verkligheten finns
oberoende av oss

Antirealism

Världen finns inte oberoende av oss
Vi skapar/konstruerar världen. Det finns inga ”rena”
erfarenheter, vi tolkar alltid världen.
Vi kan bara beskriva hur något framträder för oss –
inte hur något är.
Epistemisk antirealism – ”nej” på frågan ovan
Metafysisk antirealism – ”nej” på frågan ovan




Vad är verkligheten? Forts.




Kritisk realism – mellanväg I
Vi upptäcker världen
Begriper och får kunskap om den genom språk,
erfarenheter etc. – kunskapen är ”färgad”, men ändå
kunskap om en oberoende värld
”Detta är och jag upptäckte det genom att använda
metod och teori X”

Modest antirealism – mellanväg II
Kunskap om världen finns endast i relation till
kunskapssubjektet

”Detta är tillföljd av att jag använde metod och teori X”

Vad är verkligheten? Forts.

Och vad spelar detta för roll då!!!???

”Finns Gud?”
Realistens och antirealistens svar (ja/nej)
betyder olika saker.

Finns Gud?




Gud som god och
allsmäktig, transcendent,
omnipresent och potent,
alltigenom fullkomnad
Ondskans problem
- naturligt och moraliskt ont
Gudsbilderna/föreställning
ar om Gud(arna)
Gudsbevis
- logiska, premisser och
slutsatser
Det ontologiska argumentet/beviset






A priori – begreppsligt, oberoende av
erfarenhet
Utgångspunkt i gudsbegreppet – Gud som ett
högsta fullkomligt väsen
Vi kan tänka oss ett fullkomligt väsen
Det är mer fullkomligt att existera både i
tanken och verkligheten
Att bara existera i tanken är inte fullkomligt
Gud existerar i både tanke och verklighet
Det ontologiska argumentet/beviset

En ofullkomlig människa kan
föreställa sig det fullkomliga
– denna tanke måste komma
från Gud

Skillnad mellan tanke och
verklighet?
Hur väl kan vi föreställa oss
vad Gud är?
Definition och bevis att något
finns - samma sak?


Det teleologiska argumentet/beviset







A posteriori
Utgår från (en upplevd) ordning och målinriktning i
naturen. Detta kan inte bara vara slumpen.
Naturvetenskapen kan inte förklara lagbundenheten
(Swinburne)
Gud som urmakaren
Den kristne guden?
Likhet människa och Gud?
Post factum-förklaringar? Vi förklarar utifrån oss
med ”facit” i handen…
Det kosmologiska argumentet/beviset





A posteriori
Förklarar Guds existens
genom världen
Inget existerar utan
anledning, orsak
Kalam-argumentet – fokus
på det omöjliga i att
universum existerat i en
oändlighet
Det måste finnas en orsak till
universum: empiriska och
filosofiska bevis
Det kosmologiska argumentet/beviset




Kontingens-argumentet – allt är beroende,
har orsak i något
Kontingenta och nödvändiga ting
Begreppsligt nödvändigt och verkligheten
Finns det alltid någon grund till att något
existerar? Hur ska sambandet mellan orsak
och verkan förstås?
Religiösa erfarenheter

Mysterium tremendum et fasciosum

Transcendentala erfarenheter
En föraning om en obegränsad verklighet mot
vilken vi erfar vår egna
Otematiserad, tematiserad i myter, symboler
etc.
Vad är det för speciellt med religiösa
erfarenheter?



Avslutning





Ord och begrepp för att tala om Gud
Kunna tala om och ifrågasätta vad som är
verkligt för många
Vad som är verkligt är inte entydigt
Problem i att säga något om Gud
Det går att föra samtala om vad Gud är och
om Gud finns
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards