Med Guds hjälp kan vi påverka samhället sida 6

advertisement
K ristet L iv
P.P. Consignment
Norden B
Allkristen väckelsetidning, Kristet Liv, Box 135, 12523 Älvsjö – www.agapemission.net
Nr 1/2013
Byggnadsentreprenör
och ”Guds rikes byggare”
Fredrik Ekholm:
Med Guds hjälp
kan vi påverka
samhället
sida 6
Don Waldo:
Hör Herrens röst
och lev i Guds under
sida 10
Sofie och Don Waldo
Agape flyttar till en ny lokal i Solna
sida 2, 9-11
2
Kristet Liv
Korsets tidlösa
budskap
Under de senaste årtiondena
har vi fått erfara stora väckelser på det andliga fältet. Vi har
även sett andliga företeelser
som inte haft något långsiktigt
inflytande. I andliga skeenden framkommer alltid olika
betoningar men detta förändrar
inte Guds Ord. Det är evigt
och oföränderligt. Den kristna
förkunnelsens kärna hittar vi
Pauli Kemi
Pastor och redaktör för
tidningen Kristet Liv
i korsets budskap. Jesus dog
på korset för varje människa.
Paulus skriver: ”Ty detta budskap om korset är en dårskap
för dem som blir förtappade,
men för oss som blir frälsta är
det en Guds kraft.” 1 Kor. 1:18
Korsets budskap talar om
döden och det nya livet som
så många längtar efter. Jesus
sade: ”Om någon vill följa
mig, skall han förneka sig
själv och varje dag ta sitt kors
och följa mig. Ty den som vill
bevara sitt liv skall mista det,
men den som mister sitt liv för
min skull, han skall vinna det.
Vad hjälper det en människa,
om hon vinner hela världen
men själv går förlorad? Den
som skäms för mig och mina
ord, honom skall Människosonen skämmas för, när han kommer i sin och sin Faders och
de heliga änglarnas härlightet”
Luk. 9:23-26
Korset förkunnar om ett rikt
liv som utgår från frälsningen
och om att varje dag ta sitt
kors och dö för sig själv. Detta
kan låta oförnuftigt för vi har
lärt oss att varje människa är
sin egen lyckas smed.
Budskapet om korset är en
dårskap för många men i verk-
ligheten öppnar det vägen till
livet i Guds gemenskap. Med
Honom är livet ett verkligt liv.
Evangeliets kärna ligger i
budskapet om korset: I frälsningen och i att ta på sig korset
och förneka sig själv. ”Om
vetekornet infe faller i jorden
och dör, förblir det ett ensamt
korn, men om det dör, bär det
rik frukt” Joh. 12:24.
Att leva ut korsets budskap
helar den enskilda människan
och hela folkslag. Hur mycket
bättre vore inte sakerna om
självcentreringen och egofixeringen var borta och vi
levde enligt Jesu undervisning.
Älska Gud över allt annat
och din nästa såsom dig själv.
Jesus summerar sin undervisning genom att säga: ”Därför,
allt vad ni vill att människorna
skall göra er, det skall ni också
göra dem. Detta är lagen och
profeterna.” Matt. 7:12
Människan vill givetvis leva
det goda livet därför att Gud
har satt en längtan efter livet
i varje hjärta. Denna längtan
kommer inte att mötas av
pengar, karriär eller njutningar
utan genom att förneka sig
själv och ta på sig korset varje
dag.
Jag har ett ord av uppmunt
ran till dig. En förändring i ditt
liv är möjligt ifall du låter Jesus
och Hans värden styra ditt liv.
Han kan möta ditt inres längtan.
Gud har förberett ett rikt liv för
dig i Honom.
Tron på Gud för dig till
korset. Där får du lämna lasterna i ditt liv och där öppnar
sig ett nytt rikt liv i tjänst för
Gud och dina närmaste. Att
leva ut korsets budskap för dig
till gemenskap med andra, till
församlingen. Församlingen
är en plats där vi får dö, men
också en plats för nya möjligheter och där drömmar kan gå i
uppfyllelse.
En fungerande församling
är en plats där man förkunnar
det tidlösa budskapet om den
uppståndne Jesus som besegrat
döden. Det är budskapet som
leder till den smala vägen som
leder till himlen. Att ta på dig
korset för dig till välsignelsernas väg.
Korset är ett segertecken
och korsets budskap är ett
budskap om Guds fullkomliga
seger. ”Det är fullbordat”, hördes ropet från Golgatas översta
kors.
Nr 1/2013
K ristet L iv
Kristet Liv är en evangelisationstidning, som sprider goda
nyheter till dagens människor.
Vi vill berätta enkelt hur människan kan bli frälst. Detta är
vår absolut viktigaste uppgift.
Genom tidningen vill vi uppliva
troende till väckelse och andens enhet. Vi vill visa världen
att vi tjänar samme Jesus och
att vi är på väg till samma himmel. Kristet Liv är en väckelsetidning för allt Guds folk. Den är
även profetisk och den välsignar Israel.
Vi behöver
ditt stöd
Kristet Liv vill berätta och
inspirera om väckelser i Sverige,
Norden och hela världen. Vi
vill att tidningen ska nå fler
människor. Du kan ge den vidare
till dina vänner eller dela ut
tidningen i ditt bostadsområde,
men det är viktigt att du själv
prenumererar på tidningen
genom att betala 150 kr till
tidningens konto. Vi behöver
även gåvor för evangelisation.
Du kan sprida evangeliet med
en gåva som betyder mycket!
Tack!
Pauli Kemi
Vad är Agape Församling?
Agape Församling är en fri, självständig lokalförsamling, som har haft
möten i Sundbyberg 1993-2009 och i Löftets kyrka i Solna 2008-2013.
Fr o m 1 maj 2013 flyttar Agape till en ny lokal i Solna. Vi hyr lokalen
tillsammans med Ria. Adress: Agape, Hagalundsgatan 9, Solna.
Agape Församling är en vanlig frikyrkoförsamling med gudstjänster
och bönemöten. Vi vill bygga upp en lokal församling i Stor-Stockholm till en kärlekens oas, där det finns Ordets förkunnelse, lovsång,
bön, gemenskap, evangelisation och socialt arbete.
Agape Församlings vision:
• att lova och upphöja Jesus som Herre och Konung.
• att bygga upp den lokala församlingen till kärlekens oas.
• att lyda Jesu missionbefallning
• att hjälpa de svaga och fattiga, särskilt barn i andra länder
• att välsigna Israel och stödja troende, både judar och araber
• att vara en profetisk församling.
• att bygga upp Andens enhet över församlingsgränserna.
Välkommen
till nya Agape!
Beställning:
Tel. 072 531 88 11,
08-779 35 10
[email protected]
Nästa nummer av tidningen
Kristet Liv skall utkomma i
mitten av juni 2013.
Agape Församling har följande mötestider.
Söndagar kl 16.00 Gudstjänst
Onsdagar kl 19.00 Bön, undervisning eller väckelsemöte
Pauli och Sirpa Kemi är församlingens pastorspar.
Möteslokal: Agape, Hagalundsgatan 9, Solna
Pendeltåg till Solna station och därifrån ca 350 meter till den
nya lokalen eller T-bana till Solna Centrum och buss 513
Tel. 531 88 11, 08-779 35 10 – www.Agapemission.net
E-mail: [email protected][email protected]
Du kan beställa denna tidning för
evangelisation. Vi ger tidningar
nästan gratis för att stödja
evangelisation: 50 tidningar
kostar 100 kr + porto.
Gåvor och
prenumeration
betalas till
Kristet Liv / Agape
PG 440 42 05-9
eller BG 384-489
Pauli och Sirpa Kemi utanför det nya Agape,
Hagalundsgatan 9, Solna.
Agape behöver ditt stöd för arbetet i nya lokalen
Postgiro 440 42 05-9 eller Bankgiro 384-4891
Kristet Liv
Box 135
125 23 Älvsjö
www.agapemission.net
[email protected]
Pauli Kemi
Tel. 072 531 88 11
Kristet Liv
Nr 1/2013
3
TV7 har börjat i Sverige
Framåt i Guds godhet
och kraft
Heaven-TV7 kanalens Martti
och Mirja Ojares leder en
grupp av internationella medarbetare i fyra länder. De vill
förmedla evangeliet genom televisionen runt om i världen.
TV7:s verkställande direktör
Martti Ojares och hans fru, Mirja
Ojares som är verksamhetsledare i föreningen Ristin Tuki ry
– Korsets Stöd rf – tillbringar
våren med tacksamhet. Gud har
skapat mycket nytt i den första
kristna tv-kanalen i Finland.
”Vår kanal i Estlands kabelnät
har fått mera synbarhet. Kabelföretaget uppskattar det att kanalens alla program är på estniska
eller översatta till estniska”, säger en belåten Martti Ojares.
”Sveriges kanal startade den 1
april. Då började de helt svenskspråkiga sändningarna i internet.
Program sänds en och en halv
timme om kvällen och programmet roterar dygnet runt. Nya program till kanalen översätts hela
tiden.” Adressen till kanalen är:
www.heaventv7.se.
Gud ledde utanför
Finlands gränser
TV7 har på nio år vuxit till ett
internationellt media hus som
har studion i Helsingfors och i
Jerusalem, en verksamhetspunkt
i Estland och en internetkanal i
Sverige och sammanlagt ca.70
medarbetare i fyra länder.
”Vi har gått i Guds vägledning”, berättar Martti Ojares.
”Han har gett råd i vilken riktning vi härnäst skall gå. Om vi
av egen kraft skulle ha försökt
utvidga vår verksamhet skulle
det sannolikt inte ha blivit till någonting.”
På våren 2008 sändes det första programmet från Israels studio som för tillfället sysselsätter
tio personer. TV7 i Jerusalem gör
program som ger så opartisk och
sanningsenlig information som
möjligt om Israel, dess folk och
om spänningarna i Mellanöstern.
I Jerusalem Studion kommenterar händelserna studiogäster,
som är specialiserade i Mellanösterns situation. Israel talar berättar i en direktsändning på ort
om livet i Israel, invånarna, och
tidvis också om problemen. De
tio minuters nyhetssändningarna
som sänds varje vardag är kanalens populäraste program. På
lördagskvällarna sänds TV7 Jerusalem nyheter som redigeras av
Mirja och Martti
Ojares är grundare
för TV7.
Foto: Adriana Dobrin / TV7
Birgitta Silvennoinen från Lojo.
Hon väljer nyheter från israeliska
tidningar som är aktuella och intressanta.
Förbön i direkt sändning
Parallellkanalen TV7 Plus, som
förmedlar program för ungdom
och unga vuxna har varit verksam ungefär ett år. Kanalen är
spontan och färdig att prova på
ny teknik och nya idéer. Därför
är den snabb och färdig att reagera på aktuella händelser och
genom den är det fördelaktigt att
skicka direktprogram fast från
församlingens ungdomskvällar.
Förutom det dagliga programflödet kan man bläddra i programarkivet som är indelat i olika temariktningar.
Plus förmedlar Bibelns budskap till ungdomar och önskar
unga som tror på Jesus välkomna
med att göra egna program för
jämnåriga.
Ungdomskanalen startades på
Martti Ojares initiativ. ”2011 fick
jag en syn om en parallellkanal
som skulle skicka direktprogram
från ’Himmel Studions’ tillställningar”, kommer han ihåg.
Himmel Studio är TV7:s Helsingfors största, och känns igen
av sin röda logo med det vita
korset. I studion arrangeras regelbundet Den Helige Andens kvällar som är öppna för publiken
och där det be för tittarna, samt
direkta förbönsprogram.
”Min syn var att också tittarna
hemma skulle kunna delta i tillställningarna i realtid och förena
sig i lovprisningen och förbönen”,
forsätter Ojares. ”Den Helige Andens kvällar har man kunnat följa
med i TV7 Plus direktsändningar
under nästan ett år.”
”Under de nio åren har vi fått
meddelanden från otaliga tittare
som Gud berört med sin helande
kraft eller kallat till frälsning genom TV7:s program.
Jag drömmer om att Gud genom våra direkta program skulle
beröra våra tittare allt kraftigare.
Från Honom kommer den här kanalen, må Han använda den som
sitt redskap.”
En kristen kanal så gott
som ur det tomma
TV7 har gått en lång väg sedan
sin början då paret Ojares startade Finlands första kristna tvkanal så gott som ur det tomma.
Martti Ojares hade just blivit
pensionerad från Sanoma Osakeyhtiö som viceverkställande
direktör. Han hade hunnit vara
pensionär en dryg vecka när Gud
bekräftade att det var dags att
förverkliga den kallelse som han
länge hade haft på hjärtat.
”Tidigt på våren 2003 öppnade
sig i Helsingfors kabelnät en ledig kanalplats och vi fick den”,
berättar Martti Ojares.
”Där började en ansträngning
för att vi i december samma år
skulle vara färdiga för den första
sändningen. Ännu i november
såg det ut som om hela projektet
skulle gå i stöpet på slutrakan.
Men vi lyckades skaffa ett automatiskt sändningssystem och den
15 december var vi färdiga.”
Pressen och tv:s representanter var samlade hemma hos oss
för att följa med kanalens start”,
minns Mirja Ojares.
”Öppningssändningen, som
var bandad på förhand, var menad att börja klockan 19. Litet tidigare var vårt sändningssystem
i Böle ur funktion, men punkt
klockan sju den 15 december
2003 startade programmet.”
”Gud bekräftade sin kallelse”,
forsätter Martti Ojares. ”Vi fick
höra att under vår andra sändning hade en ung man gjort sitt
trosbeslut. Då tänkte jag att fast
kanalens verksamhet skulle upphöra här, så hade det varit värt
besväret.”
Den Helige Anden bär
I nästan tio års tid har Gud lett paret Ojares och deras medarbetare
med sin övernaturliga kraft. Kanalens verksamhet har utvidgats
och räkningarna har blivit betalda
även i ekonomiskt osäkra tider.
”De ekonomiska fluktuationerna har nog synts i vårt understöd”, konstaterar Martti Ojares
ändå. ”Men Gud har varit trogen
och tagit hand om oss. Vi har
mycket noggrant försökt lyssna
vart han vill föra kanalen, och vi
vill med vishet använda de oss
anförtrodda medel, så att evangeliet skall nå så många människor
som möjligt.”
”Vi är tacksamma till våra understödare, otaliga frivilliga och
de som ber förböner, som har gått
bredvid oss i nästan tio års tid”,
säger Mirja Ojares. ”Förbönen är
i den här verksamheten mycket
viktig. Dessutom har många programproducenter varit med ända
sedan början. De ger egna kvalitativa program åt kanalen vilka
är till välsignelse för många.”
Tv7 har fått inbjudningar också utanför Nordeuropa.
”Pastorer runt om i världen har
tagit kontakt och frågat när TV7
börjar synas också i deras land”,
berättar Martti Ojares till slut.
”Förfrågningar har kommit till
exempel från Ryssland, Indien
och Pakistan. Då jag frågade den
indiske pastorn varför de önskar
en finsk kanal till Indien svarade
han: ”Jag känner att er kanal har
en Helige Andens starka kraft.”
Text: Susanna Suomi
Översatt till svenska av
Carl Westermarck
TV7:s har en svensk tv-kanal
www.heaventv7.se
4
Kristet Liv
Nr 1/2013
Gud har
frälst mig
Jag är verkligen tacksam till
Gud för frälsningen och att han
hade sådant tålamod med mig.
Innan jag mötte Jesus levde jag
i missbruk, kriminalitet, våld
och orenhet. Barbro
Petersén
När mor
blev helad
För några år sedan blev min mor,
Barbro Petersén, riktigt förkyld.
Och förkylningen ville inte ge med
sig. Så hon gick till doktorn som
ordinerade hostmedicin och vila.
Medicinen var slemlösande, så när
mor fick hostattacker höll hon på
tills hon storknade och nästan tappade andan.
Det gick någon vecka med
dessa hostattacker men mor blev
bara sämre. Hon fick hög feber och
klagade på att det gjorde ont i ryggen. Till slut så blev hon så dålig
att Deborah fick skjutsa henne till
sjukhuset.
Där blev hon inlagd och läkaren
konstaterade att hon hade dubbelsidig lunginflammation. Min mor
som är över åttio år fick en dålig
prognos av läkaren för att just
denna sortens lunginflammation
ofta har en dödlig utgång för äldre
människor.
Hon lades in på måndagen och
jag fick höra av personalen att kära
mor hade feberyra där hon för hela
salen predikade om Jesu kärlek och
Guds nåd och att Herren hade frälst
hennes son.
På tisdagen samlades bönegruppen och vi gjorde en böneduk. En
böneduk gör man genom att hälla
lite olja i duken och sedan ber
man i Jesu namn att Herren skall
hela den sjuke. Detta är hämtat ur
Apostlagärningarna från Nya Testamentet i Bibeln.
Jag hade ingen möjlighet att
besöka min mor, men min fru och
en väninna var där med böneduken
och lade den under huvudkudden.
På torsdagen gick febern ner och
på fredagens förmiddag kom doktorn och undersökte min mor.
Doktorn förstod inte att mor
hade tillfrisknat så fort och tyckte
det var ett mysterium tills dess
doktorn fick syn på en flik av böneduken under kudden. Doktorn frågade vad den gjorde under kudden
och mor förklarade pigg och glad
att det var en böneduk.
”O,” utbrast doktorn, ”så underbart, så fantastiskt! Där har vi förklaringen! Gud har gjort ett under!
För jag vet ingen som är så gammal
som du har överlevt denna sortens
lunginflammation!”
Jo, den Gud vi tror på är en stor,
god och levande Gud som hör när
vi i tro och i Jesu namn ber och
manifesterar genom bönedukar
och genom fasta. Då svarar vår
Gud och Fader och helar det som
är trasigt.
Läs profetian i Jesaja bok kapitel 53 hur Jesus skulle hela oss
och rädda oss från synden genom
att Gud lät Sin Son smädas, hånas,
piskas och spikas fast på ett kors
för att jag och du skulle stå utan
skuld, försonas med Gud vår Fader, och få det eviga livet i det nya
Jerusalem där Gud själv skall torka
våra tårar.
Så, du som söker efter en mening med livet och ett liv i överflöd
som varar hela evigheten, bekänn
med din mun att Jesus är din Herre
och tro i ditt hjärta att Gud, vår
Fader, uppväckte Sin Son på den
tredje dagen efter Sonens död, så
ska du bli frälst.
Text:
John Petersén
Jag försökte ibland skärpa mig,
men till slut orkade jag inte, utan
började sjunka allt djupare och
sista tio åren mellan 1990-2000
var det som om jag hade balanserat på en lina mellan bergstoppar.
En av topparna var då min son
Mattias föddes 1988. Då var jag
lycklig. Men utan Jesus kan man
inte ta vara på Guds gåvor.
En dag satt jag ensam med
knark, vapen och pengar i lägenheten, och allting verkade flyta
runt.
Någonting oroade mig. Jag
kände mig förföljd och gick runt,
men hittade ingen. Så såg jag in
i garderoben och där inne stod
det på väggen skrivet med blod
”JESUS KRISTUS”. Blodet rann
fortfarande. Jag stängde dörren
och gick därifrån. Nästa dag tittade jag in igen,
och då fanns där inget skrivet. Jesus hade kallat mig, men jag hade
stängt dörren. Tankarna som kom
efteråt var: Hur många har inte
stängt dörren för honom? Tänk
om jag hade dött den dagen? Då
hade jag gått förlorad.
Året 2000 blev vändpunkten
för mig. En psykolog var inkopplad. Han hade gett upp hoppet,
men hänvisade mig till LP Stiftelsen och dit åkte vi. Grabbarna
på LP Stiftelsen (gamla bekanta
till mig) bad för psykologen, men
inte för mig. Jag blev avundsjuk
och ville åka dit igen, och gjorde
det tillsammans med min övervakare.
Där var en evangelist som
berättade om sitt liv, vilket gav
mig lite hopp. Jag bestämde mig
för att pröva det och gav mitt liv
till Jesus. När jag bad frälsnings
bön tillsammans med en etiopisk
man upplevde jag det som att jag
blev befriad från taggtråd, som
hade bundit mig i decennier. Ljudet från taggtråden hade jag hört
varje gång som jag knarkade. Nu
var jag äntligen fri.
Det blev slut på kampen mot
knarket och jakten efter pengar.
Inga fler fängelsevistelser eller
behandlings hem. Jag hade fått
ett nytt liv, Halleluja!
Jag började omgående vittna
om Jesus till andra. Det har blivit
ett par återfall, men Gud har varit
trofast och rest mig igen.
Jag började studera Bibeln
och gick tre år i Bibelskola, ett
år med diakonal inriktning. Gud
upprättade min relation till so-
Veikko Anttila
nen, som jag hade försummat
under alla år. Han upprättade min
ekonomi och gjorde mig skuldfri.
Gud har gett mig en ny chans.
Jag är gift med Maria sedan ett
och ett halvt år tillbaka, och är
far till en tre veckor gammal dotter, Ester. Gud har format en ny
karaktär hos mig som han sedan
kunnat använda.
När jag arbetade i S:ta Klara
kyrka ville jag vid ett tillfälle
läsa till präst, men Gud ledde
mig tillbaka till Frälsningsarmén,
och jag fick gå i kadettskolan .
Strax innan officersinvigningen började jag tänka att ”Jag kan
väl inte tjäna Gud, jag som hade
gjort så mycket ont.” Då påminde
Gud om Moses kallelse, och hur
han som var mördare blev kal�lad av Gud i en brinnande buske.
Jag insåg; kunde Gud använda en
mördare så kan han använda mig
också. Då kunde jag bara säga
”Här är jag, sänd mig.”
En gång hade jag en vision
strax innan jag skulle somna. Jag
fick något i munnen som liknade
en litet glödande kol, vilket slank
ner i min mage. Där började det
brinna, och elden var så stark att
det gick inte släcka.
Då visste jag vad Gud hade
kallat mig till. ”Och rösten som
jag hade hört från himlen, talade till mig igen och sade: Gå
och tag den öppnade bokrullen
ur handen på ängeln som står på
havet och på jorden. Jag gick då
bort till ängeln och bad honom
ge mig den lilla bokrullen. Han
svarade mig: Tag den och ät upp
den! Den skall ge en svidande
smärta i din mage, men i din
mun skall den vara söt som honung´. Jag tog den lilla bokrullen ur ängelns hand och åt upp
den, och i min mun var den söt
som honung. Men när jag hade
ätit upp den, kände jag en svidande smärta i min mage. Och
man sade till mig: Du måste
profetera på nytt om många
folk och folkslag och språk och
kungar´” (Upp 10:8-11).
Nu har jag varit i Tanzania tre
gånger, och det kommer bli fler
besök i landet. Med Jesus i Ord
och handling.
Detta är inte bara min kallelse.
Alla, som har fått uppenbarelse
om Jesus Kristus, har en skyldighet att berätta om Jesus som
Frälsare. Veikko Anttila
Kårledare
Frälsningsarmén,
Centrumkåren
Kristet Liv
Nr 1/2013
Jesus, hjälp mig!
Detta hände på sommaren
på campingplatsen i Trosa.
Det var en vacker solig sommardag. VM-fotbollen hade
börjat och jag satt på en
stenkulle nära på stranden
vid havet. Min mamma och
äldste sonen satt där med
mig. Yngsta sonen Marcus
stod i vattnet med sin stora
syster, båda plaskade i vattnet vid bryggan.
Jag hade strikt uppsikt på dem
båda. Solen gassade varmt och
min man satt på cafeterian och
såg på TV tillsammans med andra män och det var rop och gap,
när det blev mål.
På stranden var det massor
med barn, stora och små. Marcus hade bruna badbyxor med
vita stjärnor på. Det var det, som
jag skulle se på hela tiden. Hans
syster, Anne var lättare att ha koll
på. Där var en annan liten flicka
också, som stod nära intill Marcus, hon var ca lika gammal som
Anne, ca 8 år.
Jag höll min blick hela tiden
riktad mot dessa tre.
Min mamma sa plötsligt att
hon känner sig törstig, då bad
jag våran äldsta son att springa
snabbt till kiosken och köpa
dricka till mormor. Han sprang
iväg, kiosken, cafeterian var alldeles i närheten.
Snart var pojken tillbaka med
dricka till mormor. Det var problem att öppna korken på flaskan
och då fick jag hjälpa till. Medan
jag höll på med läsken, de få minuterna, vände jag blicken bort
från de andra barnen. Jag tittade
mot barnen i vattnet, men jag såg
bara flickorna,
Marcus fanns inte med där,
såg inte. Jag tänkte snabbt, okej,
han har sprungit till en buske för
att kissa, som småpojkarna brukade göra där. Jag fortsatte spana
med min blick, för vi satt högre
upp för att kunna se och hålla
uppsikt ordentligt.
Marcus syntes inte någonstans, då kände jag en fruktansvärd smärta i bröstet och sprang
ner mot vattnet meddetsamma,
frågade Anne, vart Marcus tagit
vägen. Stackars Anne, hon hade
inte märkt något, hon började titta
runt omkring sig, Marcus syntes
inte. Tiden gick, åtminstone närmare 10 minuter. Jag ställde mig
på den stora långa bryggan, som
verkligen var lång mot öppet hav.
Jag sprang fram och tillbaka och
ropade ”JESUS, HJÄLP MIG”,
jag lovade ge mitt liv till Honom,
om jag fick tillbaka min son. Jag
var desperat, orkade inte tro att
våran son skulle komma fram.
Jag hade hunnit ännu en gång till
slutet av bryggan, såg bara vattnet framför mig, det var havet
som hade fört med sig våran son.
5
Du kan
bli frälst
- troende
När du ber
syndarens
BÖN
Det är viktigt att tänka på
vad livets mening är. Varför
lever jag? Finns det liv efter
detta?
Terttu och Tapio Lucca
Jag kände mig helt utmattad och
slut, det fanns ingenting kvar av
mig. Jag vände för att sakta gå
tillbaka till de andra, ingen hade
märkt vad som pågick. Plötsligt,
ca två meter från slutet av bryggan, ganska långt under vattenytan, fick jag se svagt bruna
badbyxor med vita stjärnor på
och två raka tjocka ben. Överkroppen var redan från midjan
under bryggan på väg mot öppet
hav. På sekunden tog jag tag på
badbyxor och lyfte upp. Det var
våran Marcus, förvandlad till en
gummidocka.
Han var svullen i sina armar
och ben, ansiktet var som en ballong, magen som att den skulle
spricka. Jag sjönk ner på bryggan och ropade högt: ”Jesus hjäp
mig”.Jag klämde sonen tätt mitt
hjärta. Han var stel, man kunde
inte böja hans armar och ben.
Han andades inte. Jag fortsatte
ropa till Jesus. Sedan kom det till
mig. Jag hade ju på skoj sagt till
min mamma och hennes vännina,
när de har åkt till kyrkan: ”Tänk
på oss”, dvs ”Be för oss”. Nu uppenbarade sig Jesus för mig där
Jag var i nöd!
Det är sista gången, där dog
mitt innersta jag. ”Jesus hjälp
mig, jag ger mitt liv till dig och
hela min familj”. Medan jag talade, ropade till Jesus klämde jag
hårdare och hårdare barnet i min
famn. Plötsligt började jag känna
hur han började minska, krympa
och mjukna medan jag gungade
honom. Sedan hörde jag ett stort
BÄÄÄÄÄ. I samma stund kom
det en stor vattenfontän ur hans
mun, det sprutade och jag fick
kommando inom mig att trycka
honom mera mot mitt bröst. Tårarna rann på mina kinder, det
var en annan vattenflod.
Då höjde jag upp mot skyarna
ännu högre: ”Tack Jesus”.
Ingen har kunnat förstå, hur
han hade klarat sig under vattenytan så länge. Läkare och alla andra har konstaterat att han hade
drunknat. För mig själv har det
varit den korta stunden, sekunden medan jag lyfte upp honom,
Foto: Pauli Kemi
som varit den viktigaste. Om jag
inte hade vänt, för att gå tillbaka
just denna sekund, då hade jag
inte sett honom och han hade flutit mot öppet hav.
Vi föräldrar, vi kan känna ofta
att våra barn är förlorade, de vill
inte tro. De vill inte ta emot Jesus
i sitt liv, men vi kan lita på Jesus. Han räddar människor i nöd
varje dag. Kanske barnen, ungdomarna har sin inre tro, de vet
vem Jesus är. Vi kan inte känna
människors hjärtan, endast Jesus
kan känna, om Han har plats där.
Guds Ord säger: ”I nöden ska du
ropa till mig och jag skall hjälpa dig, men du skall respektera
mig”.
Jag hade på skoj sagt till min
mamma: ”tänk på oss där i kyrkan”. Nu var det allvar, Jesus
var en Räddare i nöden. Jag fick
mycket mera, förlåtelse för mina
synder och missgärningar och
genom Hans sår har jag blivit helad. Han lever idag!
Terttu Lucca
Tron på Jesus ger den riktiga
identiteten. Du finner kontakten med din Skapare. Tron på
Gud leder långt - ända till livet
efter döden.
Det finns bara en grund till
frälsning och bara en väg till
att bli frälst och den är Jesus.
”Hos ingen annan finns frälsning, och ingenstans bland
människor under himlen finns
något annat namn som kan
rädda oss.” Apg. 4:12. Det
namnet är Jesus.
Från Guds sida är allt färdigt. ”Så älskade Gud världen
att Han gav sin ende Son för
att de som tror på Honom inte
skall gå under, utan ha evigt
liv”.
Att bli frälst är lätt och enkelt för alla. I Bibeln står det:
”Ty om du med din mun bekänner att Jesus är Herre och
i ditt hjärta tror att Gud har
uppväckt Honom från de döda,
skall du bli räddad. Hjärtats
tro leder till rättfärdighet och
munnens bekännelse till räddning.” Rom. 10:9-10. Att bli
frälst är det viktigaste i livet!
Du kan be syndarens bön
med mig, om du vill bli Guds
barn: ”Jesus, jag bekänner min
synd och skuld inför Dig. Jag
tror att Du dog för mina synder och att Du är uppstånden
från de döda, för att jag skulle
ha evigt liv. Tack för att du
förlåter alla mina synder och
kommer in i mitt liv. Tack för
att Ditt blod renar mig och tar
bort alla mina synder och att
jag får bli född på nytt och bli
Ditt barn genom Jesu blod.
Amen.”
Du kan också kontakta Agape Församling eller tidningens
redaktion om du vill veta mer
om tro på Jesus. Vi vill hjälpa
dig att finna vägen till frälsning, till Gud som är din Skapare. Han älskar dig!
Jag önskar dig Guds rika
välsignelser och Hans ledning
i ditt liv!
Om du vill veta mer om
frälsning så kan du ta kontakt
med oss i Agapeförsamling,
www.agapemission.net
Pauli Kemi
6
Kristet Liv
Nr 1/2013
Byggnadsentreprenör och ”Guds rikes byggare” Fredrik Ekholm:
Vårt samhälle ka
Fredrik Ekholm
uppmanar oss
att förändra
samhället
– I samarbete
med Gud är det
möjligt.
Fredrik Ekholm, Internationella
handelskammarens
(ICCC:s)
pionjär och mångårige ledare i
Finland, tror att vårt samhälle
kan förvandlas och utvecklas
i rätt riktning så att negativa
krafter kan övervinnas genom
strategisk bön och gudagivna
lösningar. Gud vill välsigna
människor, städer och nationer.
ICCC strävar i sitt arbete till
att verka för samhällets bästa,
såväl lokalt som nationellt och
internationellt.
Kallelse från
Gud att vara
vägröjare och
påverkare inom
affärslivet - med
Guds ord som
rättesnöre
Fredrik kom till tro som
14-åring. Han växte upp i en
familj, där föräldrarna blev radikalt troende, när han var 13
år. Fadern var egen företagare
och blev aktiv i församlingen
och inom missionen. Han blev
också ledare inom Gideonitrörelsen. Under uppväxten lärde
sig Fredrik att arbeta hårt och
vara uthållig i olika livssituationer, men också att lita på Gud.
Fredrik fick sitt andliga hem i
Pingstkyrkan, Sionförsamlingen i Vasa, i vars ledarskap han
fungerat i över 30 års tid, bl.a.
som ordförande i 17 år. Som
ung kunde han inte ens i sin vildaste fantasi drömma om vad
Gud hade för planer i beredskap
för hans liv.
Gud har kallat Fredrik att
vara en vägröjare och en som
tar initiativ till nya ting. I Vasa
stadsfullmäktige gjorde Fredrik
tidigare ett långsiktigt och enträget arbete under 20 år. Han
strävade till att i även denna
uppgift vara Guds tjänare och
tog sin uppgift på största allvar
tills dess det blev dags att gå
vidare. Fredrik har haft många
andra samhälleliga förtroendeuppdrag och bl.a. suttit i flera
Kerstin och
Fredrik Ekholm
Foto: Jouko Arvonen
styrelser. I sådana här uppdrag
kan vi få vara Guds representanter, och Gud vill förmedla
sin vishet och kraft till oss, så
att vi kan sköta våra givna uppdrag så bra som möjligt. I alla
uppdrag bör vi arbeta för god
enhet och bra teamarbete, vilka
är några nycklar till framgång
också i arbetslivet, understryker
Fredrik.
Guds ord är Fredriks rättesnöre i livets olika områden.
Han har sett hur Gud välsignat
familjen, som består av hans
kära hustru och medarbetare
Kerstin samt fyra barn och
många barnbarn. Barnen och
deras familjer är aktiva i församlingsbyggandet, men också
i att föra företagsarvet vidare.
Även de ser arbetet i företagslivet som en gudstjänst där Gud
skall vara en självklar samarbetspartner.
Gudagivna utsiktsplatser och
nya utmaningar
Genom öppenhet, lydnad och
hårt arbete har Gud fört Fredrik
till flera nya utsiktsplatser med
vidgade vyer och gett honom
insyn i många olika områden.
T.ex. öppnades dörren till ICCC
Finland redan år 1993, där han
blev ordförande.
– CCC Finland var redan för
ca fem år sedan den numerärt
största ICCC Handelskammaren i världen. Gud ledde Fredrik också in i såväl lokala som
nationella uppdrag, och även
några år längre fram in i internationella uppdrag. Han har
också suttit i ICCC:s internationella styrelse med ansvar för
Membership Domain (medlemskap och handelskamrarnas utveckling) i ca elva års tid fram
till mars i år.
Idag är han som styrelsemedlem i ICCC Finland och jobbar
med internationella uppdrag,
såsom med det så kallade ”Next
Generation”, dvs. arbetet med
den unga generationen inom
ICCC. Han fortsätter även betjäna olika nationer bl.a. i Afrika.
Han arbetar fortfarande heltid i sitt företag Vasa Byggnadsreparation Ab med olika projekt, arbetsledning m.m. Svärsonen Tom Rabb är numera VD.
År 1992 grundade Kerstin och Fredrik företaget Tabita Products, som importerar
främst hudvårdsprodukter med
ingredienser från Döda havet.
Fredrik har också arbetat för
att stärka det andliga arbetet i
den egna staden och befrämja
enhet i kristenheten genom arrangemang av allkristna böne-
konferenser, som dels inriktat
sig på vårt samhällsansvar som
troende. De Jesusmarscher, som
hållits på första maj i staden i
nära 20 års tid, har Fredrik arrangerat. Han har även fått en
specifik kallelse att stöda Israel.
Den unga generationens ledare
föds genom
träning
Fredrik Ekholms långa erfarenhet av och stora sakkännedom om affärsvärlden har han
kunnat använda inom ICCC i
arbetet med att träna den unga
generationen till företagsamhet och ledarskap enligt Guds
principer. I Vasa har man arrangerat tre större internationella ICCC-konferenser för
Kristet Liv
Nr 1/2013
7
an förvandlas
tityd tar människor emot våra
råd på ett naturligt sätt. Om vi
är trovärdiga, följer människor
de råd vi ger dem.
– Vi behöver också fäder och
mödrar för de unga i dag.”Om
ni än skulle ha tusentals uppfostrare i Kristus, har ni ändå
inte många fäder” (1 Kor 4:15).
– En stor utmaning och ett
problem runt om i vår värld är
arbetslösheten, och speciellt
bland de unga. Arbetslösa kan
känna sig värdelösa och frustrationen tar sig uttryck i protest
och uppror i samhället, vilket
vi ser i många delar av världen
i dag. Därför är det viktigt att
våra politiker förstår betydelsen av företagsamhet. Hur kan
vi vara med och skapa arbetsplatser?
– Det behövs ett företagsvänligare klimat. Det finns inte
i dag möjlighet att skapa fler arbetsplatser inom den offentliga
sektorn, utan det är inom den
privata sektorn, genom små och
medelstora företag, som arbetsplatser kan skapas. Företagsamheten är nationens blodomlopp.
Kan vi kristna tänka i dessa banor och uppmuntra och stöda
unga till företagsamhet?
– De entreprenörskurser på
kristen grund som nu startats i
Sverige är toppenbra och just
sådana entreprenörsskolor i
tredje världen har fått bidra till
att skapa många företag och arbetsplatser.
Andligt skeende
skapar välstånd
unga under åren 2005-2010.
Ifjol deltog Fredrik och Kerstin
i kortare konferenser för unga i
Benin, Storbritannien och Italien.
– Syftet var att med bibliska
värderingar träna ungdomar att
upptäcka Guds plan för arbetslivet och att få fullfölja Guds plan
med sina liv. Man ville också ingjuta förståelse för att man verkligen kan jobba i Guds specifika
kallelse i arbets- och affärslivet.
Kallelsen är för de flesta av oss
till näringslivet och den kallelsen
är lika viktig som t.ex. en pastorskallelse.
– Vi skall uppmuntra de
unga att vara Guds ambassadörer i näringslivet, eller i vilken
bransch vi än befinner oss. Vi
skall ha en livsstil, där vi är i
Guds plan och vilja 24/7. Gud
är intresserad av alla områden i
våra liv. Vi skall lämna fotspår
efter oss i större grad och fråga
oss om någon vill komma och
följa i våra fotspår.
– Låt mig få ge några axplock ur John Maxwells bok
Mentorskap. ”Genom det vi tar,
existerar vi under en kortare
tid. Genom det vi ger, existerar vi för evigt. Därför är det
betydelsefullt att hjälpa andra
att utvecklas”. ”Framgångsrika
människor lyfter dem som finns
runtomkring och de känner sig
inte hotade av att andra blir mer
framgångsrika och kliver upp
på nästa nivå. De växer och
sträcker sig mot sin fulla potential”. ”Att resa upp andra är en
framgångsrik människas största
glädje.” ”En verklig värdemätare innefattar allt som andra vunnit tack vare dina framgångar .”
– Vi skall uppmana alla troende att hjälpa människor att
höja självkänslan, att våga. Genom beröm och en positivit at-
Fortfarande råder ekonomiskt
välstånd i våra nordiska länder,
även om vi upplever ekonomiska utmaningar, arbetslöshet
osv. Fredrik är övertygad om
att vårt samhällssystem med
skolor och arbetslivsprinciper
etc., som från början är byggda
på kristen grund, har varit en
nyckel till välsignelse för hela
samhället. Om dessa goda principer skrotas och lagar stiftas,
som är i konflikt med Guds ord,
får vi också skörda konsekvenserna, vilka vi redan också kan
se. Välsignelser byts då ut mot
problem och svårigheter.
– Det kan påvisas att andlig
väckelse på vissa platser i världen har bidragit till förvandling av hela samhällen, som
gått från fattigdom och misär
till framgång. Tidskriften Fortune, som är en av USA:s ledande ekonomiska tidskrifter,
redogjorde för några år sedan
för en undersökning enligt vilken andligt liv är en positiv sak
för hela samhället och nämnde
då pingstväckelsen i Brasilien
som ett exempel. Vi vet ju också att t.ex. Sydkorea är ett gott
exempel på det samma, och det
finns fler.
– Om vi studerar historien
och går ca 100 år bakåt i tiden, ser vi samma tendens i
Sverige. Vissa orter med stark
väckelse upplevde tillväxt och
blev större städer. Väckelserna
bidrog till gudagiven kreativitet; fabriker startades, folk fick
en inkomst och arbetsplatser
etablerades. Sundhet, flit och
ansvarstagande föddes fram i
väckelsens fotspår och människor lämnade alkoholmissbruk
osv. Gnosjö är ett gott exempel
på starkt företagande i en väckelsebygd.
På
1990-talet
berördes
Fredrik starkt av att se videon
Transformations, som dokumenterar fyra orter som var
närapå helvetet på jorden. De
förvandlades fullständigt genom strategisk, målmedveten
och enhetlig bön.
– Jag har själv besökt en av
dessa orter, nämligen Kiambu i
Kenya. Det finns också exempel från Wales i Storbritannien,
där samhällen förvandlades av
den metodistiska väckelsen.
Gud är en god Gud, som är
generös och vill välsigna både
människor, orter och nationer.
Vi behöver få tag i denna verklighet mer än vad nu är fallet.
Det finns faktiskt över 2000 bibelställen som berör ekonomi
och förvaltarskap.
- Ett annat starkt exempel är
Norge, där bondpojken Hans
Nielsen Hauge (1771-1824)
fick ett starkt gudsmöte med
Andens dop mitt på åkern som
han plogade i Fredrikstad den 5
april 1796. Efter det vandrade
Hauge från ort till ort genom
Norge och folk mötte Gud i Andens kraft. Hauge fick en övernaturlig kreativitet och idérikedom från Gud och på kort tid
(4 år) startade han personligen
30 industrier, av vilka några
är livskraftiga än i dag. Hans
medarbetare startade sedan ytterligare ca 200 företag. Detta
är ett mirakulöst exempel på
hur denna andliga väckelse bidrog till att totalt skapa ca 1000
affärsrörelser. Hauges liv påverkade hela Norge trots stort
motstånd från etablissemanget.
Hauge fick bl.a. sitta i en kall
fängelsehåla mellan åren 1804-
1811. Hauge skrev 33 böcker
under en period på 18 år.
– Jag tror att Gud vill hjälpa
oss och ge oss innovativa idéer.
Kanske har vi en attityd i västvärlden att lita på samhället istället att tro på Gud?
Lyft din blick
mot det osynliga
istället för det
synliga
Fredrik vill uppmuntra dig som
läser detta med ett ord från 2 Kor
4:17-18, som inger hopp i alla
omständigheter. ”Ty vår nöd, som
varar ett ögonblick och väger lätt,
bereder åt oss på ett oändligt rikt
sätt en härlighet, som väger tungt
och varar i evighet. Vi riktar inte
blicken mot det synliga utan mot
det osynliga. Ty det synliga är
förgängligt, men det osynliga är
evigt.”
– Nu är det inte tid att dra sig
tillbaka och vara avvaktande
och nedstämd p.g.a. allt negativt som sker, utan nu är det tid
att lyfta blicken mot Herren.
Vi får alla här i världen uppleva
besvikelse, motgångar, sorger
och t.o.m. lidanden. Ofta får vi
även uppleva oförrätter och felbehandlingar, men detta är tiden
när våra hjärtan prövas. Vi kan
frimodigt stå på Guds ords löften i varje situation vi möter.
Hur vi reagerar beror också på
om Guds ord bor i oss och är
en grund för vårt handlande. Vi
måste skapa utrymme för Guds
ord i våra liv och låta denna
verklighet vara starkare än alla
utifrån kommande attacker och
omständigheter.
– Vi vet ju att tacksägelse till
Gud skapar glädje och tacksamhet i våra liv. Fröjd i Herren
är vår starkhet, oberoende av
situation. Låt oss ha rätt perspektiv; ”vår nöd, som varar
ett ögonblick och väger lätt...”
Därför riktar vi blicken mot det
osynliga som är evigt. Förhoppningsvis kan vi omfatta denna
verklighet och se vår framtid
utan begränsningar, se det som
Gud har berett för den som älskar honom. Var välsignad så
som din familj!
Text:
Sirpa
Kemi
8
Kristet Liv
Nr 1/2013
Jesus är min
och jag är hans
Det står i Kolosserbrevet att vi
skall vara rotade i Jesus. En rot
gör att man blir fast och en rot
suger också upp näring. Man kan
ha ett splittrat rotsystem i sin själ.
Gud vill att vi idag med vår vilja – det är inte en känslosak, det
är ett val – att vi vill ta hela vår
själs rotsystem och förankra det
i en person, i Jesus Kristus. Att
inte hämta näring utanför honom
utan där får själen fasta. Att jag
får fasta från min egenvilja, min
bekvämlighet.
Att inte ta upp näring utanför
Kristus för min själ. Jag har allt i
honom. När jag har Dig i himlen,
så frågar jag efter inget på jorden.
(Ps. 73:25)
Att Gud får dig och mig. Att
vi bejakar att han får oss. Att
Gud får ge uppmärksamhet på
när vi söker näring utanför honom. Vi behöver bli fast förankrade den här tiden. Ett mörker
är på väg in över Sverige. För
länge sedan, jag tror det var i
slutet på 1980-talet, frågade
jag Gud: ”Vad ligger framför
oss?” Då sade Gud: ”Det stora
avfallet och ekonomisk kris.”
Det förstod inte jag då. Jag
kunde inte föreställa mig vad
det stora avfallet innebar. Idag
ser jag det. Om vi inte har givit
Jesus allt vårt allt, kommer begärelserna att dra oss bort ifrån
troheten. Det är ofta begärelser
att vilja bli någonting. Kunskap
kan vara en begärelse. Men att
allt mitt begär är hans vilja.
Såsom ni nu har mottagit
Kristus Jesus, Herren, så vandra
i honom och var rotade i honom
och låt er uppbyggas i honom
och befästas i tron, i enlighet
med den undervisning ni har
fått, och överflöda i tacksägelse. (Kol. 2:6-7)
Var rotade i honom - med
hela själens rotsystem och låt er
uppbyggas i honom – alltså väx,
liksom ett träd som har rötter,
växer. Av hans näring växer vi.
Se till, att ingen får bortföra
er såsom ett segerbyte genom
sin tomma och bedrägliga ”vis-
hetslära”, i det att han åberopar
fäderneärvda människomeningar och håller sig till världens
”makter” och inte till Kristus.
(Kol. 2:8)
Se till - var vakna! Låt er
befästas i tron – bli fasta och
orubbliga. Det går bara genom
att lära känna honom, genom att
vara i ordet och få ordet uppenbarat för sig.
”Fader, hjälp oss att ta Dig
på allvar. Jesus, Du har gett Dig
själv och Fadern har skänkt allt
med Dig. Förlåt vår ljumhet i
gensvar i kärlek. Hjälp oss att
omvända oss medan det är tid,
så att vi ger hela vårt liv till Dig
i kärlek. Att vi bejakar i sanning, i äkthet, i verklighet med
hela vårt hjärta att Du har köpt
oss, att Du har fött oss. Att vi
inte håller någonting tillbaka
utan att vi ger våra liv till Dig.
Jag ber att det skall gå djupt i
våra hjärtan. Att Din Ande skall
verka i var och en av oss, ta bort
all religion, alla metoder, allt
ytligt. För in verkligheten i våra
Barbro Erling är med i Agape och undervisar ofta Agapes
gudstjänster och helandeskola.
liv, Jesus. Varje sekund är Din i
mitt liv. Jag andas varje andetag
för Dig. Mitt liv är Ditt.
Helige Ande, förhärliga Jesus i våra liv. Hjälp oss att vara
förtroende värda den här sista
tiden, när mörkret tilltar. Att vi
kan stå upp och vara ljus, så att
Din härlighet kan gå upp över
oss. Du känner var och en av
oss. Du vet allt. Tack, älskade
Fader.”
Barbro Erling
Kärlekens Gud
Ordet kärlek är faktiskt ett ord
som ofta missbrukas, kärleken
kan vara beräknande och utstuderad. Kärleken kan vara falsk.
Men kärleken kan också vara
äkta, djup och innerlig. Det finns
en kärlek som ligger på ett djupare plan och det är Guds kärlek, uttryckt med det grekiska
ordet Agape. Den står för en
utgivande kärlek som Gud visar
alla syndare: Den skiljer sig från
mänsklig kärlek på alla väsentliga områden. Min käre vän som
läser dessa rader. Vet du om att
du är föremål för en kärlek som
är utgivande. Bibeln säger i ett
avsnitt som kallas för ”Lilla Bibeln” dessa underbara ord: Ty
så älskade Gud världen att han
utgav sin enfödde Son, för att
den som tror på honom inte skall
gå förlorad utan ha evigt liv.
Joh.3:16.
Det är egentligen en ofattbar kärlek. När vi syndade och
vände Gud ryggen sände Han
sin son för att frälsa och rädda
varje människa. Jag är övertygad om att ingen av oss tillfullo
förstår vilken oerhörd kraft som
ligger fördolt i denna bibelvers.
Paulus skriver i ett av sina brev
om bredden, längden, höjden och
djupet av Guds kärlek.
Bredden av Guds kärlek är
enorm. När Jesus spikades på ett
grovt kors för tvåtusen år sedan
famnade han en hel värld. Frälsningen når rövaren på korset vid
sidan om Jesus likaväl som den
når den ädlaste människa på vår
jord. Ingen är undantagen och
ädlingen behöver Jesus kärlek
och frälsande kraft likaväl som
rövaren.
Guds kärlek gäller hela skapelsen från Adam och Eva fram
till denna tidsålders slut Den går
genom förhistorisk tid genom
stenålder, medeltid och nutid.
Alla stod vi i samma behov av en
kärleksfull Gud.
Den når från jordens mörkaste
och mest syndfulla dalar ända
in i den himmelska världen. Det
skall komma en dag då människor av alla folkslag och alla
stammar skall stå inför Guds
tron och höra hans ord: Välkommen. Änglarna skall sänka sina
vingepar och lyssna förundrat
när den renade och förlåtne syndaren skall sjunga en evig sång
om frälsningen.
Skall du vara med då? Har du
tvagit dina kläder i Jesus blod
som är försoningen för våra synder? Har du ditt namn inskrivet
i Livets Bok? Jag ställer frågan
en gång till. Skall du vara med i
Himlen?
Birger Skoglund är en brinnande evangelist, som besöker ca en
gång per månad i Agape Församling i Solna.
Bara du själv kan avgöra denna
fråga. Ingen människa kan svara
i ditt ställe Inte mor eller far, inte
hustru eller man, inte barn eller
andra släktingar. Bara du kan
avgöra var du vill tillbringa din
evighet. Det enda du kan bygga
på är Guds gränslösa kärlek men
det räcker. Jesus är enda vägen till Gud, inte en av många
vägar utan den enda vägen.
Välkommen in på denna väg.
Birger Skoglund
Fyra viktiga saker som du bör veta!
1. Gud är Skapare. Det är
Gud, som har skapat himlen, jorden och dig. Du, vår Herre och
Gud, är värdig att ta emot pris,
ära och makt, ty du har skapat
allt. Genom din vilja kom det
till och blev skapat. Upp. 4:11
vit fördärvade. Ingen finns som
gör det goda, inte en enda. Rom
3:12 Alla har syndat och saknar
härlighet från Gud. Rom 3:23
Ty syndens lön är döden, men
Guds gåva är evigt liv i Kristus
Jesus, vår Herre. Rom. 6:23.
i vårt ställe, medan vi ännu var
syndare. Rom. 5:8
Ty Gud var i Kristus och försonade
världen med sig själv. Han tillräknar inte människorna deras överträdelser, och han har anförtrott åt
oss försoningens ord. 2 Kor. 5:19
2. Alla människor har syndat
och blivit fördärvade. Det är synden som skiljer människan från
Gud.Alla har avvikit, alla har bli-
3. Jesus har dött på korset för
dina synder för att ge dig försoning. Men Gud bevisade sin kärlek till oss genom att Kristus dog
4. Du måste själv ta emot frälsning genom Jesus, som är den
enda vägen till himlen. Hos ingen
annan finns frälsning. Inte heller
finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta.
Apg. 4:12 Men åt alla som tog
emot honom (Jesus) gav han rätt
att bli Guds barn, åt dem som tror
på hans namn. Joh. 1:12
Ordet är dig nära, i din mun
och i ditt hjärta, nämligen trons
ord som vi predikar. Om du därför med din mun bekänner att
Jesus är Herren och i ditt hjärta
tror att Gud har uppväckt honom
från de döda, skall du bli frälst.
Ty med hjärtat tror man och blir
rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst. Rom.
10:8-10
Ty var och en som åkallar
Herrens namn skall bli frälst.
Rom 10:13
Pauli Kemi
[email protected]
Kristet Liv
Nr 1/2013
9
Evangelisten Roger Larsson:
Tidens klocka
ringer!
Det finns texter i vår Bibel som
talar om dom och som målas i
både mörka och ljusa färger. Guds
klocka ringer både till domsakt och till nåd för folken. Kristi
återkomst är nära!’
”Nu är tiden inne för domen och den börjar med Guds
hus”, säger aposteln Petrus (1
Petr 4:17). Det grekiska ordet
för dom är ”krisis”, alltså samma ord som vårt svenska ord
”kris”. En innebörd av detta ord
är att något får en avgörande
vändning. Vad Petrus säger är,
att den kris som ska komma
över världen först kommer till
kyrkan och församlingen, inte
som bestraffning eller fördömelse utan för att helga Guds
folk och förbereda det för Jesu
tillkommelse så att Kristi kyrka
kan stå fast som en andlig pelare när domen kommer.
Detta talar profeten Sakarja
om när han uppmanar till omvändelse. Han säger: ”Josua var
klädd i orena kläder, där han
stod inför ängeln. Och ängeln
sade till dem som stod inför honom: Tag av honom de orena
kläderna. Sedan sade han till
Josua: Se, jag har tagit din missgärning från dig och jag skall klä
dig i högtidskläder” (Sak 3:3-4).
När Guds ord förkastas i ett
samhälle eller när kyrkan blivit förvärldsligad, då står domen för dörren. Vi tycks leva i
en nådelös värld utan vare sig
dom eller förlåtelse. Men om vi
blir främlingar för domen och
nåden blir vi också främlingar
för själva livet. Gud erbjuder
syndernas förlåtelse och nåd
till omvändelse.
Gud har sänt sin Son; ”inte
för att döma världen utan för att
frälsa världen”. Vi är kallade
att vara Guds vittnen och ljus i
världen under tider av djupaste
mörker.
Den kristna församlingens
stora uppgift är att låta värl-
den få del av Kristi försonande
kärlek som leder till omvändelse. Idag står många människor frågande inför vår miljö
som är hotad. Hur kommer det
att bli? I världen runt omkring
oss avlöser faror av olika slag
varandra och det gör att människor upplever livsångest och
hopplöshet. Men Kristi kyrka
har ett budskap som är tidlöst.
Evangeliet har den ljusa tonen
och klangen av hopp, framtidstro och löfte om Guds omsorg.
Vi behöver inte känna fruktan.
Du som är kristen är kal�lad in i en helgad livsföring.
Du skall med frimodighet leda
människor ut ur en krissituation och föra dem till en stressfri zon.
Budskapet om Kristi ankomst är inte ett hot som vilar
över oss, utan det påminner oss
om att vi skall ta livet och vår
uppgift som kristna på allvar
och använda vår tid väl.
Roger Larsson
Man har alltid diskuterat tid
punkten för Jesu tillkommelse,
och uppfattningarna om den har
växlat genom tiderna. Det finns en
risk för den kristna församlingen
att när Jesus dröjer, bortser man
ifrån att han kan komma snart.
Sanningen om Jesu återkomst får
inte falla i glömska.
För den första kristna församlingen var det ett löftesord:
Jesus ska komma tillbaka. Det ordet ”lyste som en klar lampa i ett
mörkt rum” (2 Petr 1:19).
Kristi ankomst är nära!
Ett utdrag från Roger Larssons
bok Tid att lyssna.
10 Kristet Liv
Nr 1/2013
Tillbaka till urkristendomens
kraftkällor!
”Vi har ögon, men vi ser
inte, vi har öron, men vi
hör inte” (Rom.11:8)
Om en läkare säger att du kommer att dö om du inte genomgår ett rigoröst behandlingsprogram, gör du det? Ja. Varför
har du mer tillit till en läkare än
Guds Ord? Tacka Gud för läkare, men de är Guds näst bästa
alternativ. Vi har en gudomlig
läkare som kan operera oss inifrån ut, utan att det gör ont och
han skickar inga räkningar. Allt
betalades på Golgata med Jesu
dyrbara blod. Ja, det är sant att
cancern och djävulen vill göra
slut på oss. Det står i Hosea
4:6 ”Mitt folk går under i brist
på kunskap.” Guds Ord som
är medicin för våra själar och
kroppar, gör oss fångna fria.
Många kyrkor och samfund
har köttsliga pastorer som inte
är ledda av den helige Ande. De
har fått sina instruktioner och
lärdomar av intellektuella professorer. Deras trosuppfattningar har besudlat andra pastorers
och ledares sinnen, och sedan
filtrerats ner till Kristi Kropp.
I kyrkorna söker människor
inte själva svaren från Guds
Ord utan lyssnar på Anti-krists
ande. Vad är Anti-krists ande?
Varje ande som utelämnar, eller inte helt fullt redovisar vad
Guds säger i sitt Ord.
Gud har inte förändrats och
Hans Ord har inte förändrats.
Men människor har anpassat
Hans Ord till sina egna trossatser, vilket orsakar brist på
tro och hopplöshet. Det har
inte funnits sund lära. ”Lagens
bokstav dödar” och fångar dig
i bundenhet, men Jesus Kristus
som göt sitt blod på Golgata gör
oss inte bara till ”nya män och
kvinnor”, utan befriar oss från
alla bojor när vi lyder honom
och följer hans Ord.
För en tid sedan fick vi en
rapport från Stockholm. Två damer hade fått dystra besked från
sina läkare. De var döende i
obotlig cancer. De kom till våra
möten med tro och förväntan.
Läkarna gav dem inget hopp.
Men de vände sig till Gud.
Båda fick ett vidrörande av sin
underbara Herre. Blodet i deras kroppar blev renat. Pastorn
berättade detta i sitt e-mail. De
hade blivit helade och befriade!
Halleluja!
Det måste finnas tro och
en atmosfär av förväntan. När
människor samlas i endräkt kan
under ske. Vad är detta tecken
på? Det är den helige Andes närvaro som verkar ibland oss. Det
är tragiskt att evangeliet genom
århundraden reducerats till ritualer i många grupperingar. Det
presenteras kraftlöst med stela
former, vilket gjort att budskapet varit ”död bokstav” för dem
som lyssnat. De ser inget liv eller ljus i deras berättelser eller
intellektuella ord, som förkastar
Guds undergörande kraft idag.
I Apostlagärningarna förmedlade inte lärjungarna evangeliet bara som ett budskap, utan
demonstrerade det med tecken,
under och mirakler som åtföljde det. Kraften manifesterades
explosionsartat i församlingen.
Stora människoskaror lades
till församlingen när de hörde
evangelium. Detta, att man
Sofie och Don Waldo har sett många Guds helande i deras
tjänst. Paret Waldo kommer till Agapes sommarkonferens.
bara hör, är ett problem idag.
Om vi endast får höra det, kan
det göra att vi inte tror, men de
hörde och såg Jesu Kristi sanna
evangelium. Vi måste återvända
till det evangeliet.
Evangeliet om Jesus Kris-
Medverkar Pauli & Sirpa
Sirpa Kemi och Agapes
team
tus proklamerades inte bara med
ord, utan demonstrerades också.
Evangeliets fördelar är inte begränsade till tiden efter döden. De
goda nyheterna är att Jesus kom
Fortsätter på nästa sidan
Barbro Erling
Kristet Liv
Nr 1/2013
för att du skulle ha liv och övernog redan nu när du lever här på
jorden. Om Ordet predikas enkelt
som det är skrivet, kommer tron
in i hjärtan och tar emot budskapet. Det kristna budskapet sätter
igång manifestationer. Manifestationerna är en naturlig följd, eller ett slutresultat av att Ordet har
blivit predikat. De två hör ihop.
På många platser har Ordet och
löftena sett ut att falla döda till
marken. Men evangeliets förkunnelse måste förenas med att den
helige Anden bekräftar och stadfäster Guds mäktiga Ord med under och tecken.
I kyrkorna får Kristi Kropp
precis så mycket manna eller styrka, att de nätt och jämt
hålls vid liv tills nästa söndags
predikan kommer. Men i denna
överlevnadsprocess är de alltid
svaga och anemiska i sin vandring. Man försöker överleva och
vara övervinnare. De får aldrig
tillräcklig andlig föda, och Gud
får inte fylla dem på ett överflödande sätt, så att de kan bli
andliga krigare i Kristus.
Många predikar sin egen
Jesus, därför att de inte känner honom som den han verkligen är. De är som den unge
t
pojken som träffade sin farbror
tre gånger när han växte upp.
Sedan försökte han berätta om
alla hans underbara egenskaper
för sin vän. Men i verkligheten
kände han aldrig denna farbror
på ett nära sätt. Han kände sin
farbror, men hade aldrig haft en
nära vänskapsrelation med honom.
Du kan bara predika om de
fyra evangeliernas Jesus när
den helige Ande har uppenbarat
all hans härlighet och majestät
inom dig. Liberal och intellektuell teologi har berövat den
verklige Jesus från Nasaret från
miljontals kristna. Dessutom
berättar de en så urvattnad story
att Han blir misshaglig, så till
den grad att det verkar som att
vi måste arbeta hårdare för att
lära känna HONOM, i stället
för att njuta av hans närvaro
och gemenskap. Det är dags att
Guds folk kräver att den sanne
Jesus predikas i deras församlingar, eller så får de söka sig
till en där det görs.
Don Waldo
Översättning:
Georg Ahonen
n
e
m
V ä l k o m gape!
A
a
y
n
l
il
Sirpa Kemi (vänster) predikar i Agape med Rosemary Muotka som tolk. Sirpa Kemi är
utbildad till magister i samhällsvetenskap och har specialiserat sig på familjerådgivning.
Sirpa har en lång erfarenhet av att jobba som socialarbetare med olika arbetsuppgifter.
Det är dags för mobilisering
för Guds armé
I dagens samhälle lever vi i
många motstridiga strömningar.
Som troende kristna förenas vi
av kristna värderingar som syns
i våra dagliga liv. Våra värderingar kommer fram i allt vi gör.
Våra ord berättar inte mycket
om oss, men våra handlingar
avslöjar att vi är Jesu lärjungar.
Man känner igen oss genom den
inbördes kärleken.
Vilka värderingar vill Jesus
att vi företräder i samhället?
Vårt uppdrag är ju att som lampor ge ljus åt hela rummet. Vad
skulle Jesus göra just nu, i din
och min situation? Vilka värderingar kan vi se i hans verksamhet?
Möten iAgape
Hagalundsgatan 9, Solna. Pendeltåg till Solna station,
T-bana till Solna C, buss 513 och 515.
Söndagar kl 16.00 Gudstjänst
Onsdgar kl 19.00 Bön, undervisning
Invingningshelg 4.-5.5.2013
Sönd 12/5 kl 16.00 Fredrik Ekholm
Rauno Helppi besöker Agape 25.-26.5.2013
Lörd 25/5 kl 16 och 18. Sönd 26/5 kl 16 och 18
Sommarkonferens 26.-30.6.2013
Vägbeskrivning: Ca 200 m från E4 mot Solna och sedan
vänster till Hagalund. Det finns parkeringsplatser vid
Hagalundsgatan. Tel. 08-779 35 10, 072-531 88 11
E-mail: [email protected] - www.agapemission.net
per oss att nå våra gemensamma
mål. Vi behöver varandra för att
sprida evangeliet. En inbördes
respekt ibland oss skapar förutsättningar för ett gott samarbete
och hjälper oss att nå våra mål.
Vi behöver varandra i Evangeliets tjänst. Gud vill att vi tävlar i
att respektera varandra. Låt oss
vara ett i Jesus Kristus. Låt oss
hedra varandra såsom Gud vill att
vi skall göra. Utan att söka vårt
eget söker vi Guds vilja. Inbördes
strid, fientlighet och avundsjuka
- låt det vara fjärran från oss!
Guds rike innebär
en flitig strävan
förbinds tydligt till den kristna
tron, och man förväntar sig se
den hos dem som tror på Jesus.
Stannar jag upp som den barmhärtige samariten för att hjälpa
en nödställd människa? Den här
frågan kan vi ställa oss själva.
Älska en medmänniska till Kristus med denna kärlek eller förändra något missförhållande i
din omgivning. Den gärningen,
inspirerad av den helige Ande,
kan föra Guds förändringsarbete fram i ljuset i din omgivning.
Gud vill att vi evangeliserar, inte
bara genom att berätta om Jesus,
utan även med våra gärningar och
medel. Han vill att vi alltid är flitiga och glada. Gud ger den trötte
kraft och förnyar oss så att vi kan
stå upp igen och ta nya tag. Han
vill att vi arbetar, och att vi vilar.
Gud vill att vi helgar vilodagen
och drar oss undan i stillhet inför
Honom.
Bibeln leder oss att kämpa
trons goda kamp. I vår egen kraft
orkar vi inte, och kan inte åstadkomma någonting. Därför är vi
helt beroende av Gud även i den
kampen.
Kristen barmhärtighet
Rättvis och rättfärdig Gud
Kärleken till vår nästa
Agapes pastorspar Sirpa och Pauli Kemi
hälsar alla gamla och nya vänner välkomna till
nya Agape för att växa till i en kärlekens oas.
11
Jesu efterföljare kan bland annat
beskrivas som medmänskliga,
barmhärtiga människor som har
Jesu medkänsla till sjuka och
lidande. De egenskaperna kal�las för kristen barmhärtighet.
En av de mest kända exempel
på det är Moder Teresas arbete
i Indien genom organisationen
Barmhärtighetens Systrar. Det
är så vackert och unikt, men
samtidigt enkelt. I början fick
arbetet lite uppskattning. Senare
blev det berömt. Men vi vet att
det fortsatte som ett ödmjukt
barmhärtighetsarbete, och fortsätter än. Även Jesus är ödmjuk
och stillsam i hjärtat. Det vill
han forma i oss, var och en.
Ömsesidig respekt
bland oss skapar förutsättningar
för gott samarbete, och hjäl-
Vår Gud är rättvis och rättfärdig.
Han älskar varje syndare, men
hatar synden. Gud vill leda oss
framåt på rätta vägar. Är du på
väg åt fel håll vill Han leda dig in
på rätt väg, för sitt namns skull.
Överlåt hela ditt liv åt Honom.
Gud lämnar inte arbetet halvfärdigt, utan slutför det han påbörjat
i ditt liv.
Jag vill uppmuntra dig
Jag vill säga några uppmuntrande ord till dig som är frälst och
tror på Jesus: När du startar något nytt med Gud, är det kanske
inte många som applåderar. Men
öppna dina andliga öron med den
helige Andes hjälp och hör nödropen: ”Hjälp mig, jag går under!”.
Kära vän, själar är viktiga!
Gud uppmanar oss att förlora
våra egna liv och ta emot det livet
i Honom som ger allt till Herren
och offrar sig för andra. Låt oss
vandra med Kristus, lyhörda för
Gud och i Hans glädje.
Må bergen skaka och
hindren falla!
Guds verk måste få gå framåt i
det här landet utan hinder. Vi
måste få genombrott i förbön,
och få se hur det ena hindret efter det andra viker för Guds rike
som breder ut sig i Jesu namn.
Du Herrens stridsman, träd fram.
Gud väntar på att finna dig i muröppningen. Var trogen, var frimodig – just i denna tid!
Må bergen skaka och
hindren falla på Guds
folks väg i detta land.
Bort med avgudar, äckel och
omoral från Guds heliga väg.
Helga dig, Guds folk,
rena dig.
Gör ditt val,
vänd dig till Gud.
Gör inga kompromisser,
Guds heliga prästerskap,
tvättad med Jesu blod,
Hans älskade som är köpta,
med det dyrbara blodet.
Stå upp i din helighet,
Guds armé,
lyft blicken uppåt,
därifrån kommer hjälpen.
Dra ut i krig, Guds folk.
Inspektera din utrustning.
Gör rättelse i leden.
Raka linjer!
Armén kommer fram.
I sin Guds kraft.
Från seger till seger.
Gud för dem fram.
Text: Sirpa Kemi
Översättning:
Georg Ahonen
Kristet Liv
Nr 1/2013
Kristet Liv är en oberoende
allkristen evangelisationstidning. Tidningen är även
för enhet bland kristna,
välsignar Israel, vill stödja
den lokala församlingen och
är profetisk. Kristet Liv har en
prenumerationsavgift på 150
kr som betalas till tidningens
konto.
Tidningen ges ut av Agape
Församling i Solna
Postadress:
Kristet Liv
Box 135
125 23 Älvsjö
Redaktör och
ansvarig utgivare:
Pauli Kemi,
tel. 072-531 88 11
[email protected]
Redaktion:
Pauli och Sirpa Kemi
[email protected]
Tidningens konto:
Pg 440 42 05-9
Bg 384-4891
Prenumeration: Tel. 08-779 35 10
Tel. 072-531 88 11
Annonsera i Kristet Liv:
Tel. 072-531 88 11
Följande personer har
arbetat med denna tidning:
Georg Ahonen, Markus Kemi
och Anja Örtlund
Tryck: Tidnings Tryckeriet,
Mariehamn Åland 2013
Ta kontakt med redaktionen om
du har tips till en artikel
för Kristet Liv:
[email protected]
Vilken kyrka frälser?
Det finns många kyrkor som påstår sig vara kristna. I en stad såg man vid en gata en kyrka med
överskriften ”Guds församling.” Lite längre ner
på samma gata fanns en annan kyrka, där det vid
porten var skrivet ”Guds rätta församling.” Vid
slutet av gatan fanns en tredje kyrka med namnet
”Guds enda rätta församling.” Vilken av de här
kyrkorna var alltså Guds församling?
Frågan som ställs i rubriken kanske handlar lite om
det jag nämnde. Vad är en
kristen kyrka, och vilka
kyrkosamfund kan räknas
som kristna? Luther definierade det så här i sin katekes: ”Där Guds Ord rätt
predikas och sakramenten
(nådemedlen) enligt Ordet
fördelas, där är Guds församling. De tre kyrkorna
i vårt exempel uppfyllde
kanske villkoret. Endast de
mänskliga faktorerna har
kommit emellan: högmod
och självtillräcklighet.
Ett annat sätt att fastställa ett kristet samfund
är att se på dess grundläggande läror: guds-begrepp,
bibelsyn och frälsningslära.
Vill du veta om en kyrka
eller rörelse är kristen, se
efter vad den lär om de här
tingen.
Guds-begrepp
Alla kristna kyrkor tror
på den tre-eniga Guden:
Fadern, alltings Skapare,
Sonen, Jesus, Friköparen
som sonade vår synd på
korset och den helige Ande
som helgar oss. Den helige
Ande kallar oss till Guds
gemenskap,
förhärligar
Kristus, ger oss kraft att bli
Guds barn, fostrar oss, delar ut nådegåvor.
I en gammal trosbekännelse (Niceanska trosbekännelsen) står det att Fadern är Gud, Jesus är Gud
och den helige Ande är
Gud. Det finns dock inte
tre gudar, utan en Gud, som
är tre personer. I Johannes
brev står det: ”Den som förnekar Sonen har inte heller
Fadern. Den som bekänner
Sonen har också Fadern.”
(1 Joh.2:23). Detta är viktigt ur frälsningssynpunkten. Gud var i Kristus och
försonade hela världen med
sig själv. Kristi gudomlighet är en av de grundläggande lärorna i Kristendomen. Förnekas detta är man
utanför den kristna tron och
frälsningen.
Bibeluppfattning
Luther sade: ”Alla läror
och lärare måste bedömas
med Guds Ord.” Bibeln är
den kristna kyrkans högsta auktoritet. När Jesus
bad för lärjungarna sade
han: ”Helga dem i sanningen, ditt ord är sanning.
(Joh.17:7). Den kristna
församlingen är där man
tror på Bibeln och strävar
efter att följa Ordet. Den
kristna församlingen godkänner inte att någon annan
skrift jämställs med Bibeln.
Därför ska all förnyelse
i kyrkan ske i respekt för
Ordet som Guds speciella
uppenbarelse, och alla läror
som strider mot Ordet ska
förkastas.
Frälsningsbegrepp
Luther sade om kristendomen: ”Människan blir frälst
endast genom tro, bara av
nåd och endast för Kristi
skull.” Jesus har skaffat oss
försoning och frälsning på
ett fullkomligt sätt genom
att dö för oss på korset.
Man kan inte lägga något
till frälsningen, inga egna
gärningar, inga offer, inga
förtjänster och godhet eller annat. Den kan bara tas
Outi och Tapio Syrjätie
emot i tro.
I Bibeln står det: ”Hos
ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns
det under himlen något annat namn, som givits människor, genom vilket vi blir
frälsta.” (Apg.4:12). Det
enda namnet är JESUS.
Den kristna kyrkan bekänner Jesus som den enda
Frälsaren och hans verk på
korset som enda möjligheten till att få förlåtelse. När
du granskar olika kyrkor
och rörelser i det här ljuset,
kan du komma långt i din
bedömning av vilken kyrka
som är kristen.
Det finns många slags
kyrkor, riktningar och
läromässiga skillnader i
kristenheten, därför att
vår förståelse av Bibeln
är bristfällig. Men verkliga kristna, som har en
klar grund, kan känna
Andens gemenskap med
varandra över kyrkor och
samfundsgränser. Jesus
är gemensam och han kan
förena människor som är
mycket olika.
En av kyrkans kända
lärare från medeltiden uttryckte saken på det här
sättet: Det är viktigt för
oss kristna att tillägna oss
läromässig gemenskap i
väsentliga saker som är
avgörande för vår frälsning, fördragsamhet i oväsentliga ting, och kärlek
i allting. Gemenskapen
bland de kristna, som den
helige Ande åstadkommer,
är verklig. Du får komma
med i den här gemenskapen
när du ber Jesus bli ditt livs
Herre och Frälsare. Herren
kommer säkert hjälpa dig
finna en gemenskap bland
tros-syskon så att du får
lära känna honom och växa
i din tro i församlingen.
Tapio Syrjätie,
komminister i Skövde
Översättning:
Georg Ahonen
Prenumerera på Kristet Liv för 2013!
genom att
1. Att ringa: tel. 072 531 88 11, 08-779 35 10.
2. Att maila: [email protected]
3. Att posta beställning:
Kristet Liv, Box 135, 12523 Älvsjö
4. Att betala prenumeration 150 kr
till kontot nedan.
Skriv: Kristet Liv, ditt namn och bostadsadress
tydligt, så får du tidningen hem! Beställ nu!
Om det är nyprenumeration, skriv att det gäller
nyprenumeration.
Ge en gåva för tidningen
Kristet Liv, PG 440 42 05-9
Vi behöver ditt stöd
för Agapes arbete
i den nya lokalen
och för tidningen
Kristet Liv.
Din gåva är
mycket viktig!
PG 440 42 05-9
Tack för gåvan!
Download