Schema för Organismvärldens systematik och evolution

advertisement
Schema för Organismvärldens systematik och evolution (BIO110 distans) ht 2012
2012-08-27
Vecka
Avsnitt
Läsanvisningar
Förberedelser
Se sidan "Förberedelser"
36 Introduktion till biodiversitet
Hemtentamensuppgifter
Lärare
Roger Eriksson
Hickman kap 10: hela kapitlet
Kursmaterial (intoduktion,
fylogeni och översikt),
kursmaterial (Raven), övning
(trädtolkning)
Svar till "Review questions"
Kompendium (med läsanvisningar till Raven) och
artiklar
Raven kap 15: sid 317-323, 324-330
Kompendium och artiklar
(Livets utveckling)
Kursmaterial
Malte Hermansson
Kristina Sundbäck
38 Fotosyntetiserande stramenopiler, Rhodophyta
(rödalger), grönalger, Oomycota (oomyceter)
Raven kap 15: sid 330-360, 364-365
Kursmaterial
Kristina Sundbäck
39 Introduktion till protozoer; Diplomonada
(diplomonader), Parabasala (parabasalider),
diverse grupper med amöbor, Eugleonozoa
(euglenor), Ciliophora (ciliater), Apicomplexa
(apikomplexer)
Hickman kap 11: hela kapitlet, med undantag för
Svar till "Review questions"
Stramenopiles (sid 230), Plantae/Viridiplantae (sid
240-241), Opisthokonta (sid 242-243)
Kristina Sundbäck
40 Introduktion till landväxter; Marchantiophyta
(levermossor), Bryophyta (bladmossor)
Raven kap 16: hela kapitlet, med undantag för
Anthocerophyta (sid 388-389)
Kursmaterial
Roger Eriksson
41 Introduktion till kärlväxter; Lycopodiophyta
(lummerväxter), Monilophyta (ormbunksväxter)
Raven kap 17: hela kapitlet, med undantag för
Rhyniophyta, Zosterophyllophyta,
Trimerophytophyta (sid 402-403), Marattiopsida
(sid 417), "The Water Ferns" (sid 419)
Kursmaterial
Roger Eriksson
42 Introduktion till fröväxter och gymnospermer;
Coniferophyta (barrträd), Cycadophyta
(kottepalmer)
Raven kap 18: hela kapitlet, med undantag för
"Progymnosperms", "Extinct Gymnosperms" (sid
432-434), Ginkophyta, Gnetophyta (sid 450-454)
Kursmaterial
Roger Eriksson
43 Anthophyta (angiospermer)
Raven kap 19: hela kapitlet
Raven kap 20: hela kapitlet, med undantag för
"Evolution of the flower" (sid 482-485),
"Biochemical Coevolution" (sid 497)
Kursmaterial
Kursmaterial
Roger Eriksson
44 Fungi (svampar)
Raven kap 14: hela kapitlet, med undantag för
Microsporidia (sid 286-287)
Kursmaterial
Roger Eriksson
45 Myxomycota (myxomyceter)
Raven kap 15: sid 360-362
Kursmaterial
Roger Eriksson
Taxonomi och fylogeni
37 Livets uppkomst, prokaryoter och eukaryoter
Introduktion till alger och heterotrofa protister;
Cryptophyta (kryptomonader), Haptophyta
(haptofyter), dinoflagellater
Raven kap 12: hela kapitlet
Kursmaterial och övningar
Schema för Organismvärldens systematik och evolution (BIO110 distans) ht 2012
2012-08-27
Inläsning inför tentamen
Fredag 9.00–12.00: Materialstudier (protister)
9/11
Lördag
10/11
13.00–16.00: Materialstudier (växter),
demonstration i växthusen
9.00–12.00: Exkursion i Änggårdsbergen
13.00–16.00: Materialstudier (växter; svampar
inkl lavar)
Söndag 9.00–14.00: Tentamen (teori och
11/11
materialkunskap)
Botanhuset
Lisa Sundqvist,
Susanna Gross
(Kristina Sundbäck)
Elisabet Sjökvist
(Roger Eriksson)
Elisabet Sjökvist
(Roger Eriksson)
Elisabet Sjökvist
(Roger Eriksson)
Botanhuset
Samling vid huvudentrén (Botanhuset)
Botanhuset
Botanhuset
46 Embryologi
Djurens byggnad
Metazoa (flercelliga djur), Porifera (svampdjur)
Cnidaria (nässeldjur), Ctenophora (kammaneter)
Hickman kap 8: sid 160-183
Hickman kap 9: sid 184-189, fig 9.5-9.6
Hickman kap 12: hela kapitlet
Hickman kap 13: hela kapitlet
Svar till "Review questions"
Svar till "Review questions"
Svar till "Review questions"
Svar till "Review questions"
Urban Olsson
47 Acoelomorpha, Lophotrochozoa
Ecdysozoa
Hickman kap 14 & 15: hela kapitlen
Hickman kap 18: hela kapitlet
Svar till "Review questions"
Svar till "Review questions"
Urban Olsson
48 Lophotrochozoa: Mollusca (blötdjur)
Lophotrochozoa: Annelida (ringmaskar)
Hickman kap 16: hela kapitlet
Hickman kap 17: hela kapitlet
Svar till "Review questions"
Svar till "Review questions"
Urban Olsson
49 Ecdysozoa: Arthropoda (leddjur: trilobiter,
spindeldjur och mångfotingar)
Ecdysozoa: Arthropoda (leddjur: kräftdjur)
Ecdysozoa: Arthropoda (leddjur: insekter)
Hickman kap 19: hela kapitlet
Svar till "Review questions"
Urban Olsson
Hickman kap 20: hela kapitlet
Hickman kap 21: hela kapitlet
Svar till "Review questions"
Svar till "Review questions"
Hickman kap 22: sid 472-493
Svar till "Review questions"
50 Chaetognatha (pilmaskar), Echinodermata
(tagghudingar)
Chordata (ryggsträngsdjur: tunikater och
lancettfisk)
Chordata (ryggsträngsdjur: fiskar)
Hickman kap 23: hela kapitlet
Svar till "Review questions"
Hickman kap 24: hela kapitlet
Svar till "Review questions"
51 Chordata (ryggsträngsdjur): Amphibia (groddjur)
Chordata (ryggsträngsdjur: reptiler)
Hickman kap 25: hela kapitlet
Hickman kap 26: hela kapitlet
Svar till "Review questions"
Svar till "Review questions"
Urban Olsson
Svar till "Review questions"
Svar till "Review questions"
Urban Olsson
52 & 1
Urban Olsson
Juluppehåll
2 Chordata (ryggsträngsdjur): Aves (fåglar)
Hickman kap 27: hela kapitlet
Chordata (ryggsträngsdjur): Mammalia (däggdjur) Hickman kap 28: sid 617-636, 641-646
Schema för Organismvärldens systematik och evolution (BIO110 distans) ht 2012
2012-08-27
3 Chordata (ryggsträngsdjur): Homo sapiens
(människa)
Inläsning inför tentamen
Fredag 9.00–11.30: Gruppövning: livets träd, evolution
18/1
13.00–16.00: Gruppövning: analogier och
homologier, diskussion om djurens evolution med
hjälp av museets samlingar
Lördag 9.00–12.00: Gruppövning: dissektion av
19/1
havskräfta; arthropodernas mundelar
13.00–16.00: Gruppövning: vertebratskelettets
evolution
Söndag 10.00–14.00: Tentamen
20/1
Kurslitteratur:
Hickman kap 28: sid 636-641
Zoologihuset
Naturhistoriska museet
Zoologihuset
Zoologihuset
Zoologihuset
Evert & Eichhorn (2012), Raven Biology of Plants,
8:e internationella upplagan, ISBN 9781464113512
Hickman m fl (2010), Integrated Principles of
Zoology, 15:e internationella upplagan, ISBN
9780071221986
Svar till "Review questions"
Urban Olsson
Urban Olsson,
Svante Martinsson
Urban Olsson,
Svante Martinsson
Urban Olsson,
Svante Martinsson
Urban Olsson,
Svante Martinsson
Download