Personlighetsstörningar – Axel II enl

advertisement
Personlighetsstörningar
Grundläggande för en personlighetsstörning
- Stabila beteenden eller karaktärsdrag
- Börjar senast i tonåren
- Social eller yrkesmässig funktionsnedsättning
…eller…
- Subjektivt lidande
Klusterindelning
- Indelas i Kluster A, B och C
- Denna indelning saknar vetenskapligt stöd
- Används i praktiken då den ger en upplevelse av logik
Prevalens
- I befolkningen 9-15%
- På en psykiatrisk mottagning 60-80%
Förlopp
(Torgersen, 2009)
1
Sofie Westling hösten 2013
Prognos
(Torgersen, 2009)
Arvet och miljön
(Caspi et al 2002)
2
Sofie Westling hösten 2013
Antaganden om patienten som hjälper
- Patienten gör så gott hon/han kan.
- Patienten vill bli bättre
- Patienten har kanske inte skapat alla sina problem, men det är bara hon/han
som kan lösa dem.
- Patienten måste anstränga sig mera, arbeta hårdare och motivera sig mera för
förändring
Förhållningssätt
-
Lyssna och observera.
Summera, spegla, återge, förmedla korrekt förståelse.
Döm inte, värdera inte patientens handlingar eller känslor
Behandla patienten som jämlik person.
Var genuin.
Behandla ej patienten som skör eller mindre vetande
Patientens reaktioner och beteenden är fullt begripliga utifrån de omständigheter
hon befinner sig i, utan att detta måste motsäga behovet av förändring
Som behandlare måste du förstå, acceptera och respektera patientens tankar,
känslor och handlingar
3
Sofie Westling hösten 2013
KLUSTER A
Udda, excentriska
Gränssnitt mot asperger, schizofreni
Paranoid
-
Utpräglat misstänksamma
Hänger upp sig på upplevda oförrätter
Överdrivet känsliga för kritik
Avsaknad av mjukhet, empati, humor
Diff. Diagnos: vanföreställningssyndrom
Prognos: Pessimistisk
Schizoid
-
Likgiltig inför relationer till andra inkl. att skaffa partner
Trivs bäst ensam
Brist på känslor, förmåga att uttrycka dem
Likgiltig för beröm/kritik
Diff. Diagnos: Asperger
Gemensam genetisk bakgrund med schizofreni
Schizotyp








Svårigheter att upprätta gränser mellan själv och andra
Mycket magiskt tänkande, vancerad andlighet (spöken, aura, m.m.)
Excentriska
Begränsat affektivt register
Trivs bäst själva
Misstänksamma
Diff diagnos: Begynnande schizofreni.
Gemensam genetisk bakgrund med schizofreni
Diff diagnos: Begynnande schizofreni.
Gemensam genetisk bakgrund med schizofreni
4
Sofie Westling hösten 2013
KLUSTER B
Dramatiska, känslomässiga, färgstarka
Gränssnitt mot bipolär II, ADHD, missbruk
Antisocial (psykopat)







Använder knep för att påverka andra, oärlig
Oförmåga till skuld, däremot skam
Impulsiv, oansvarig
Ytlig charm men ingen förmåga till djupare relationer
Likgiltig, hänsynslös inför andra
Ytlig charm men inga djupare relationer
Lättväckt aggressivitet
Emotionellt instabil (borderline)
-
Instabil självbild
Svängande känslor, instabila relationer
Impulsiva
Mycket självkritik/depressivitet/ångest
Kronisk tomhetskänsla
Upprepad suicidal kommunikation
Diff diagnos: ADHD, bipolär II
Prognos: Rel god för de 90% som överlever
Narcissistisk






Kräver beundran
Socialt välfungerande, söker när fasaden rämnar
Menar att regler är till för andra
Oförmögna till empati, tendens till ytliga relationer
Minskad förmåga att känna igen andras känslor
Övertygade om att de bara kan förstås av personer med hög status
Histrionisk





Mycket färgstarka, dramatiska
Flirtiga
Stora gester, stora ord.
Gärna i centrum
Byter lätt åsikt/stil efter tillfällig påverkan
5
Sofie Westling hösten 2013
KLUSTER C
Inåtvända, ängsliga, försiktiga
Gränssnitt mot ångestsyndrom
Fobisk







Låg självkänsla
Upptagna av rädsla för kritik
Undviker konflikter/ sociala kontakter
Avsaknad av glädje i livshändelser/ omgivning
Ångestbenägna
Rädda för allt obehagligt
Oroar sig mycket för fysisk säkerhet
Vanligt hos personer med ångestdiagnos
Tvångsmässig







Svårt att ta till sig andras idéer
Svårt att fullfölja uppgifter pga perfektionism
Hög moral/moraliserande
Plikttrogna, upprättar schema
Håller ut med attityder/uppgifter långt efter att det slutat vara funktionellt
Perfektionister, noggranna
Rigida, svårt att samarbeta
Osjälvständig




Låter andra bestämma över viktiga områden i livet
har svårt att fatta vardagliga beslut utan ett övermått av goda råd
Söker gärna dominerande partner
har svårt att visa sig oenig med andra av rädsla för att mista deras stöd
eller gillande
 är orimligt upptagen av rädsla för att bli övergiven och behöva ta hand
om sig själv
6
Sofie Westling hösten 2013
Download