AU:s ställningstagande (i urval)

advertisement
Utsatta EU-medborgare
Ove Ledin, SKL, avdelningen för vård och omsorg,
sektionen för vård och socialtjänst
[email protected]
Världen av igår – på spaning efter
den tid som flytt…
Politikens roll
Tjänstemannens roll
Nationalstatens lösningar i en transnationell tid
Parallella system
Kris och prioriteringar
De stigande förväntningarnas missnöje…
Vikten av att våga gå vilse…
Det offentliga samtalet
SKL:s arbete
• Kansliuppdrag i mars 2014
Grundförutsättningar för uppdraget:
 Utgå från gällande lagstiftning
 Utgå från 3-månadersregeln – tillfälliga vistelser, utan avsikt att
bosätta sig permanent
 Utgå från de lokala erfarenheterna
 Resultera i en handlingsplan/rekommendationer
SKL:s arbete - forts
 Kartläggning och juridisk bedömning
 Utsatt grupp i behov av utökat och långsiktigt stöd – i
hemländerna
 Överläggningar med regering, myndigheter och andra aktörer
 Kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte via nätverk och
konferenser
Inför tillsättande av nationell
samordnare
AU:s ställningstagande december 2014 (i urval)

SKL:s uppgift som medlemsorganisation är att stödja medlemmarna
utan att värdera de insatser man lokalt valt. Det finns exempel på
kommuner som uppfyller lagens krav på stöd och det finns de som väljer
fler insatser än vad lagen kräver.

Sveriges välfärdspolitik bygger på en individuell bedömning av
enskildas biståndsbehov. Kommunen är skyldig att lämna bistånd om
en person ansöker om bistånd och behovet inte kan tillgodoses på annat
sätt. Ingen förändring bör ske av denna grundläggande ordning.

Kommunerna måste bedriva uppsökande verksamhet och annat
förebyggande arbete för att förhindra att enskilda far illa, särskilt barn
och unga. Det gäller samtliga som vistas i en kommun.
AU:s ställningstagande (i urval) - forts

SKL:s uppfattning är att den kommande samordnarens uppdrag måste
bli brett och förutsättningslöst. Uppdraget ska inkludera redovisning
av de ställningstaganden som gjorts i våra grannländer och konsekvenserna
av dessa för såväl gruppen, kommunerna och samhället i övrigt.
Utredningen ska bedrivas brett och ange både positiva och negativa
effekter. Utredningen ska bedrivas skyndsamt och ske i samarbete med SKL
och dess medlemmar.

Det rådande rättsläget inte är anpassat till dagens situation. Det
handlar bland annat om att tydliggöra rättigheter och skyldigheter för
enskilda och kommun, region och landsting. Andra frågor rör den
kommunala kompetensen, rätten till sjukvård och regelverket runt
avhysning. Regeringen ska till lämplig myndighet ge ett uppdrag att se över
det juridiska regelverket runt utsatta EU-medborgare.
AU:s ställningstagande (i urval) - forts
 De EU-medborgare som försörjer sig genom att tigga i Sverige är främst
rumäner och bulgarer tillhörande den etniska gruppen romer - ett
resultat av den diskriminering romer utsätts för i hemländerna. SKL
anser att den internationella samverkan måste stärkas för att
sätta press på berörda länder att ta ansvar för sina medborgare.
 Hur kan EU bidra och stödja berörda länder att ta sitt ansvar? Sedan år
2012 har alla medlemsstater i EU en nationell strategi för integrering av
romer. Det finns all anledning för den svenska regeringen att utifrån
olika aspekter ytterligare och tydligare ta upp frågan med både berörda
länders regeringar och den politiska ledningen i EU. Ett sätt att samla
och stärka arbetet kan vara att EU tillsätter ett särskilt sändebud för
dessa insatser.
AU:s ställningstagande (i urval) - forts
 Ett starkare samarbete behövs på lokal nivå med polismyndigheterna.
Den lagstiftning som finns runt den fria rörligheten, var tiggeriet kan
bedrivas och var enskilda kan bosätta sig kräver ett förstärkt
samarbete med polismyndigheten på lokal nivå. Det finns
anledning att utarbeta planer för hur detta samarbete ska utformas.
 En gemensam beräkning bör ske mellan regeringen och SKL om de
kostnader som uppstår i kommunsektorn beroende på den fria
rörligheten mellan EU-länderna. Finansieringsprincipen bör ligga
till grund för dessa nya kostnader.
SKL:s arbete
• SKL och Linköpings kommun – nationell konferens 4 februari
2015
• Nära samverkan med den nationella samordnaren
• Regionala konferenser, nätverksmöten
• EU-kommissionens workshop – Wien i mars, Bryssel i juni,
Stockholm i december
 Workshop 31 augusti
 Nationelle samordnaren till SKL:s styrelse i september
Övrigt





Resolution om antiziganism i EU-parlamentet i april 2015
EU-kommissionen utreder Tjeckien och Slovakien för brott mot EU:s
antidiskrimineringslagar (september 2014, april 2015)
Bilateralt avtal mellan Sverige-Rumänien 5 juni 2015, överläggningar med Bulgarien
Utredningar:
 Tilläggsdirektiv till människohandelsutredningen om det straffrättsliga skyddet
mot exploatering av utsatta personer som kommit till Sverige
 Särskild utredning om bosättningar (bättre hantering av olovliga bosättningar på
allmän och privat mark – förbättrade möjligheter för markägare att få hjälp med
åtgärder vid otillåtna bosättningar)
 Polisens egen kartläggning (NOA) och uppdrag att föreslå åtgärder för att stoppa
våld mot utsatta EU-medborgare som vistas tillfälligt i Sverige
Läs mer: When poverty meets affluence
Download