för Unbyns skola och fritidshem i Boden 09/10

advertisement
Likabehandlingsplan
&
Åtgärder mot kränkande behandling
för Unbyns skola och fritidshem i Boden 09/10
1
Till dig som elev
Du har rätt att vara trygg på skolan, varje dag! Du ska också få känna samhörighet med andra
elever och vuxna på vår skola. Att känna värme och glädje tillsammans, är en förutsättning för
att du ska lära dig saker och utvecklas på ett bra sätt.
Om du känner otrygghet och otrivsel i skolan, vill vi att du tar kontakt med någon vuxen i
skolan. Självfallet ska du också berätta för en vuxen där hemma om din situation.
Om du ser att någon annan är utsatt för trakasserier eller andra kränkande handlingar kan du
hjälpa till genom att berätta för en vuxen på skolan. Om du vill vara anonym kan du lämna ett
meddelande i ” Lådan” som sitter på väggen utanför fritids kök. Alla hjälper till med att skapa
en bra skolmiljö, men de vuxna har självfallet ansvaret.
Du ska bidra till en god arbetsmiljö och kamratskap. Du ska respektera andra och visa hänsyn.
Det är också viktigt att du funderar över hur du uppträder och hur andra kan tänkas uppfatta
det.
Till dig som förälder
Om ditt barn är utsatt eller att du misstänker att ditt barn är utsatt för trakasserier eller annan
kränkande behandling ska du kontakta ansvarig pedagog eller skolans rektor. Kom ihåg att
lyssna och prata med ditt barn om den rådande situationen.
Om ditt barn utsätter andra eller att du misstänker att ditt barn utsätter andra för trakasserier
eller annan kränkande behandling ska du som förälder genast reda ut situationen med ditt
barn. Ditt barn måste omgående få klart för sig att du ser mycket allvarligt på det och att du
inte på något sätt accepterar ett sådant beteende. Även i detta fall är det bra att du tar kontakt
med ansvarig pedagog eller skolans rektor.
Föräldrars ansvar är att ta klart avstånd från kränkande behandling och tillsammans med
skolan ha en positiv inverkan på sitt barn. Det är viktigt att föräldrar pratar med sitt barn,
lyssnar, påverkar, tillrättavisar och tar kontakt med skolan om det kan förhindra
diskriminering och annan kränkning. Föräldrar är också skyldiga att delta i träffar på skolan
vars syfte är att förhindra trakasserier och annan kränkande behandling.
2
Mål med Unbyns skolas likabehandlingsplan
Ingen person, barn eller vuxen, på skolan ska utsättas för eller utsätta andra för
trakasserier eller annan kränkande behandling. Personalen har ansvar för att göra sitt
yttersta för att skolans elever och vuxna ska nå likabehandlingsplanens mål.
Ansvar
Det är rektor som är ytterst ansvarig för att lagen om trakasserier och annan kränkande
behandling efterföljs. Rektor ansvarar för att all personal på Unbyns skola följer sina
skyldigheter när de handlar i tjänsten eller inom ramen för uppdraget.
Alla skolor ska ha en sådan här plan. Det är rektorerna som ansvarar för att den finns. All
personal, elever och föräldrar ska ges möjlighet att vara delaktiga i innehållet i planen. Vi gör
det möjligt genom klassråden och i skolans verksamhetsstyrelse. Rektor ser till att lärarna
arbetar efter planen och att den årligen utvärderas, följs upp och revideras.
Ansvarig pedagog är skyldig att ta tag i konflikter/problem när sådant uppstår. Alla samtal
som genomförs kring mobbing och konflikter dokumenteras av den lärare som genomfört
samtalet. Alla utredningar som görs om trakasserier och kränkningar bedöms av rektor hur
allvarliga de är. Det är också rektor som har ansvar för kontakta andra myndigheter om så
behövs..
Kvalitetssäkring av likabehandlingsplanen
Likabehandlingsplanen finns att läsa på skolans hemsida.
Vid skolstarten informeras personal, elever och föräldrar.
Vikarier informeras skriftligen angående trivselregler och likabehandlingsplan.
Nyanställd personal informeras av rektor.
Likabehandlingsplanen är en del av skolans kvalitetsarbete och utvärderas i
kvalitetsredovisningen.
3
Lägesanalys hösten 2009
Det finns en medvetenhet om att diskriminering och annan kränkande behandling kan
förekomma vid skolan. Personalens nulägesbeskrivning visar på två förbättringsområden.
Dels vikten av att ha extra uppsikt över barnen vid det som skulle kunna vara ”utsatta platser”
på skolan och att likabehandlingsplanen trots att den fungerar väl behöver förankras
ytterligare hos skolans föräldrar och barn.
Utsatta platser vid Unbyns skola skulle kunna vara:
 På väg till och från klassrummet
 På väg till och från Kilen
 Kilens omklädningsrum
 Ute på skolgården
 På väg till och från matsalen
Lägesanalysen utgår från observationer, en SWOT-analys och resultat i
kvalitetsredovisningen
Skolan gjorde en kartläggning av hur eleverna uppfattade skolans arbetsmiljö. Detta gjordes
som en så kallad SWOT-analys.
Följande positiva saker har bl.a. kommer fram;
 Att vi har bra lärare
 Kompisarna
 Att vi har bibliotek
 Att det är städat och rent
 Att det finns snälla fröknar
Följande tycker eleverna kan bli bättre;
 Det är flera elever som uppger att de blir fråntagna leksaksbilarna när de leker
utomhus
 Många anger att det borde finnas en soffa i deras klassrum
 Önskemål av skiftande slag: flera datorer, sarg till hockeyplan, gräsplan istället för
grusplan, cykelställ, flera gungor
 Laga trasiga skåphandtag i 3:ans klassrum
Följande händelser utgör underlag för fortsatta aktiva åtgärder.
Under läsåret 08/09 hade skolan en händelse som även fortsättningsvis är underlag för aktiva
åtgärder.
4
Förebyggande arbete
Skolan ska arbeta för att förebygga trakasserier och kränkningar. Vid Unbyns skola arbetar vi
förebyggande genom trivselskapande aktiviteter där alla kan delta och genom att öka barnens
kunskaper inom likabehandlingens områden.
Aktivitet
Varje höst tar elever och lärare
tillsammans fram trivselregler
för skolan.
Likabehandlingsplanen
förankras i varje klass
Vuxna utgör goda förebilder i
matsalen och på rasterna. Det
finns alltid vuxna på raster och i
matsalen.
Trivselfrämjande dagar;
Lingonplockardag
Lilla OS
Husdjurens dag - Spoon
Gemansamma terminsavslutningar
Arbetet med Nolltolerans,
se bilaga
Arbete med Elevmedling
Ansvarig
Pedagoger
Utvärdering
På klassrådsmöte vid
terminsslut
Pedagoger
Vid terminsslut
Samtliga vuxna
På personalkonferenser.
Pedagoger
På personalkonferenser vid
terminsslut.
Alla
Pedagoger vid terminsslut.
Katarina och Märta
Vid terminsslut
Aktiva åtgärder
Utifrån vår karläggning har vi sett att det är de här områdena som vi särskilt måste arbeta med
under läsåret 09-10.
Mål
Ingen ska begränsas utifrån kön
i någon situation.
Ökad kunskap om olika kulturer
och etniska grupper så att alla
känner sig välkomna på skolan
Ökad kunskap om tros- och
livsfrågor så att alla oavsett
religion blir respekterade
De yngre barnen ska känna sig
trygga med de äldre och våga
leka och prata med dem.
Aktivitet
Jämställdhetsfrågor ska finns
med i undervisningen i alla
klasser.
I samtal och genom litteratur
och film
Ansvar
Alla
Etiska samtal och genom
litteratur och film.
Klasslärare
Undervisning i livskunskap
Klaslärare
Klasslärare
5
Arbete med att upptäcka trakasserier och andra kränkningar
Skolan måste arbeta aktivt för att upptäcka om elever inte trivs och blir illa behandlade. Det
gör vi på det här sättet;
Aktivitet
Läraren för samtal om trivsel/otrivsel
kontinuerligt i vardagen med eleverna.
En elevenkät delas ut varje år.
En föräldraenkät delas ut varje år.
Utvecklingssamtal genomförs, där skriftligt
omdöme ges och en individuell utvecklingsplan
upprättas
Skolan har ett elevhälsoteam
På klassråd följs trivselfrågor upp
På elevråd följs trivselfrågor upp
Innanför dörren till personalrummet finns en
låda. Där kan man lägga meddelanden eller tips
om mobbning. Man får vara anonym.
Ansvar
Läraren
Läraren för att enkäter delas ut.
Elev och förälder ansvarar för att enkäterna blir
ifyllda och lämnas in till skolan.
Läraren.
Rektor
Läraren och klassrådets ordförande
Elevrådets ordförande och medföljande lärare
Lärarna
Arbetsgång när en elev trakasserar eller kränker en annan elev eller en
vuxen
När någon gör någon illa en enstaka gång då använder vi oss av vår Nolltolerans metod. I
bilagan kan du se vad vi gör då.
Arbetsgång när elev utsätts för mobbning
Mobbning är när någon blir utsatt av någon vid upprepade tillfällen. Då har skolan en särskild
arbetsgång. Den ser du här. När en mobbinghändelse inträffar ser skolan till att koppla in
Elevhälsan , med skolsköterska och skolpsykolog, om så behövs
Ansvarig pedagog för det utsatta barnet tar ansvar för att punkt 1 i "Arbetsgång när elev
utsätts för mobbning" genomförs i direkt anslutning till den tidpunkt då det uppdagas att ett
barn mobbas.
1. Arbetsgången i punkt 1 är enligt följande:








Prata enskilt med den mobbade och lyssna på hur den upplever sin situation. Berätta för
den mobbade hur du kommer att gå tillväga (punkt 1.) för att mobbningen ska upphöra..
Ta kontakt med den mobbades förälder och samtala kring den situation som har uppstått.
Informera förälder om arbetsgången i punkt 1.
Samtala med och informera berörda kollegor och rektor.
Prata enskilt med mobbaren/mobbarna och berätta vad du vet och att du ser ytterst
allvarligt på den rådande situationen.
Förklara för mobbaren/mobbarna att det är den utsattes känslor som är sanningsbärande.
Tala sedan om att mobbarens/mobbarnas föräldrar kommer att bli informerade och att
mobbningen ska upphöra omgående.
Informera mobbaren/mobbarna att uppföljning sker löpande, samtliga barn och föräldrar
kommer att tillfrågas vid några tillfällen framöver.
6

Ta kontakt med mobbaren/mobbarnas föräldrar och informera dessa om den rådande
situationen. Påminn föräldrarna om vilket ansvar de har att förhindra en upprepning av
det inträffade och att du förväntar dig mobbningen upphör.
(Ansvarig pedagog dokumenterar punkt 1 fortlöpande)
2. Om mobbningen inte upphör ska ärendet lämnas över till rektor som kallar berörda
föräldrar och berörd personal till ett möte vars syfte är att beskriva den rådande situationen,
beskriva vilka åtgärder som har vidtagits tidigare och att mobbningen ska upphöra.
Mötet är inte utredande utan har som uppgift är att klarlägga rådande situation samt
klargöra att det nu är av yttersta vikt att föräldrar till mobbarna agerar på ett sådant sätt att
mobbningen upphör.
Samtliga mötesdeltagare informeras angående punkt 3 i "Arbetsgång elev utsätts för
mobbning".
(Rektor dokumenterar punkt 2)
3. Om mobbningen ändå fortsätter kallar rektor föräldrar till mobbarna för att informera dem
om att anmälan görs till polis, sociala myndigheter och grundskolechef för vidare åtgärder.
(Rektor dokumenterar punkt 3)
Arbetsgång när elev har ett vapen med sig till skolan
Vuxen ska utan fördröjning verka för att vapnet omhändertas och överlämnar ärendet till
rektor. Rektor gör en polisanmälan, kallar förälder till ett samtal i skolan och dokumenterar.
Arbetsgång när elev hotar eller utför våld mot personal
Rektor övertar ärendet, gör en polisanmälan, kallar förälder till ett samtal i skolan och
dokumenterar.
Observera att…
Anmälan till polis och/eller sociala myndigheter kan göras när som helst beroende på
omständigheterna i ärendet. Rektor gör anmälan.
Arbetsgång när en anställd kränker en annan anställd eller elev
Alla ärenden där anställda kränker någon annan på skolan, utreder rektor. Personalspecialist
medverkar om så behövs. Rektor utreder och dokumenterar.
7
Lagen och skolan
En av de lagar som styr skolan är Skollagen. Där säger man att... ”Verksamheten i skolan
skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en
som verkar inom skolan skall främja aktning för människans egenvärde och respekt för vår
gemensamma miljö. Särskilt skall den som verkar inom skolan bemöda sig om att hindra
varje försök från elever att utsätta andra för kränkande behandling.” (Kap 1, §2)
2006 antogs en lag vars syfte är att motverka trakasserier och annan kränkande behandling.
Lagen innebär bl.a. att diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell
läggning och funktionshinder förbjuds i förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, grundskola,
särskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. Lagen innebär också att barn och elever får ett
lagligt skydd mot all kränkande behandling. (Lag (2006:67))
För både grundskola och särskola finns en läroplan. Den säger att… ”Skolan skall främja
förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes
välbefinnande och utveckling skall prägla verksamheten. Ingen skall i skolan utsättas för
mobbning. Tendenser till trakasserier skall aktivt bekämpas. Främlingsfientlighet och
intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.”
Definitioner av ord
Det förekommer en del ord som behöver förklaras när man arbetar med likabehandling.
Trakasserier - ett uppträdande som kränker en människas värdighet och som har samband
med diskriminering p.g.a. etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning, funktionshinder eller
kön.
Diskriminering - är att behandla individer eller grupper olika. Särbehandlingen innebär
nackdelar eller fördelar för individer eller grupper.
Etnisk tillhörighet - är när en människa tillhör en grupp människor som har samma etniska
ursprung eller hudfärg.
Sexuell läggning - innebär att en människa är heterosexuell, bisexuell eller homosexuell.
Funktionshinder - är varaktiga fysiska eller psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar
av en persons funktionsförmåga.
Annan kränkande behandling - är ett uppträdande som, utan att vara trakasserier, kränker
en människas värdighet.
Mobbning - är när en och samma person, vid flera tillfällen under en tid, blir utsatt för
trakasserier eller annan kränkande behandling av en eller flera personer.
8
Bilaga 1
Nolltolerans
Ett arbete som omfattar alla elever och vuxna och som ska motverka negativt språkbruk,
trakasserier och annan kränkande behandling.
Arbetet strävar också efter att alla elever ska följa skolans trivselregler.
Mål
Att skolan ska vara en trevlig arbetsplats för barn, elever och personal.
Att minska den negativa spiralen med ett allt grövre och ökande språkbruk, som också gör att
risken för trakasserier ökar.
Att föräldrar och skolan har en snabb samverkan om det som berör negativa och positiva
beteenden.
Arbetsgång när en elev inte följer ordningsregler, använder ett negativt
språkbruk, utsätter andra för trakasserier eller annan kränkande behandling
1. Första gången: Samtal med förälder direkt eller via telefon Händelsen beskrivs och
förälder kommenterar det inträffade.
2. Andra gången: Ett brev skickas hem till förälder, där händelsen är beskriven. Förälder
kommenterar sin syn på det inträffade och skickar brevet åter till skolan.
3. Tredje gången: Samma procedur som i punkt 2.
4. Fjärde gången: Samma procedur som i punkt 2 och 3 med tillägg att föräldrar och elev
får kallelse till skolan för ett samtal med rektor.
5. Vid nya brev blir det återigen kallelse till ett samtal med rektor.
Vid grov överträdelse, kan förälder och elev bli kallad direkt.
Vid ett flertal grova överträdelser deltar personal från socialförvaltningen i mötet.
9
Download