PID till - Renare Mark

advertisement
P
I
D
P
Introduktion av PID (Fotojonisationsdetektor)
Möjligheter och begränsningar
P
I
D
P
•Hur fungerar en PID?
•Vad går att mäta med en PID?
•Vad visar mätresultatet från en PID?
•Vilka begränsningar har en PID?
•Faktorer som kan påverka mätresultatet
Vad är en fotojonisationsdetektor
(PID)?
P
I
D
P
PID är ett fältinstrument som mäter den totala
halten flyktiga organiska föreningar (VOC) samt en
del andra toxiska ämnen.
Instrumentet mäter ett brett spektrum av gaser i
låga halter från 1 ppb (parts per billion) upp till
15 000ppm (parts per million eller 1.5% av
volymen).
Hur fungerar en PID?
P
I
D
P
Vad går att mäta med en PID?
P
I
D
P
Organiska föreningar som kan mätas
med PID
P
I
D
P
•Aromater: Förening som innehåller en bensenring ex.
toluen, etylbensen och xylen
•Ketoner: Föreningar med en dubbelbindning mellan O 2 och
C som tex aceton, metyletyl keton (MEK) och acetaldehyd
•Aminer och amider: Kolföreningar som innehåller kväve
som tex dietylamin.
•Klorerade kolväten. Trikloretylen (TCE) och perkloretylen.
•Svavelföreningar: Merkaptaner, Sulfiter
•Omättade kolväten: Butadien och isobuten.
•Alkoholer: Isopropanol och etanol.
•Mättade kolväten: Butan och oktan.
Oorganiska föreningar mätbara med
PID
P
I
D
P
•Ammoniak (NH3)
•Svavelväte (H2S)
•Fosfin (PH3)
•Kväveoxid (NO)
•Arsin (AsH3)
•Brom (Br2)
•Jod (I2)
Vad går inte att mäta med PID?
P
P
•Luft (N2, O2, CO2, H2O)
•PAH (polycykliska aromatiska kolväten)
I
•Vanligt förekommande toxiska ämnen (kolmonoxid, vätecyanid,
svaveldioxid)
•Naturgas (metan, etan)
•Syror (salpetersyra)
D
•Icke flyktiga ämnen: PCB (polyklorerade bifenyler), smörjmedel
•Övriga: Freon, ozon, väteperoxid
Urskiljning och känslighet
P
I
D
P
PID har väldigt bra känslighet mot en mängd
föroreningar, men kan inte urskilja olika ämnen
ifrån varandra. För att en PID ska mäta specifikt
måste den veta vilket ämne den mäter.
H3N
C10H8
Total
C6H14
P
I
D
Hur avgör jag om det går att mäta ett
ämne med PID?
P
Vad visar mitt mätvärde?
P
I
D
P
•Mätresultatet anger den totala halten flyktiga kolväten i ppm som
isobutenekvivalenter (kalibreringsgas isobuten).
•Instrumentet skiljer sig i känslighet för olika ämnen.
•För en mätning på enbart toluen där displayen visar 100ppm är
den verkliga halten 50ppm. Korrektionsfaktorn är för toluen 0,5 i
förhållande till kalibreringsgasen isobuten.
• Vid mätning där det förekommer en mix av gaser är det inte
lämpligt att använda korrektionsfaktorer.
Faktorer som påverkar mätresultatet
P
• Temperatur
P
-
Tillåt provet att värmas upp innan provtagning. Vid kallt väder
utomhus bör provet värmas upp inomhus för att få en ökad gasavgång
från markpartiklarna.
• Fukt
I
-
• Provtagning
-
D
Hög luftfuktighet i provet kan ge falskt positivt resultat
-
Kalibrering av instrumentet innan provtagning
Viktigt att behandla alla prover likvärdigt med avseende på
provmängd, temperatur och tid mellan provtagning och mätning.
Använd alltid ett fukt- och partikelfilter för att undvika kontaminering
av detektor och UV-lampa!
P
I
D
P
Tack för mig!
Download