Mall Lokal överenskommelse - antagen 2013

advertisement
Mall
Lokal överenskommelse
om samverkan kring personer med betydande psykisk
funktionsnedsättning/allvarlig psykisk sjukdom
SU, Psykiatri:
SDF/Kommun:
www.samverkanstorget.se
I Göteborgsområdet samverkar Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad, Härryda kommun, Mölndal stad, Partille kommun och Öckerö kommun.
2
Innehållsförteckning
Syfte...............................................................................................................................
Målgrupp ......................................................................................................................
1. Förbindelse mellan parterna ....................................................................................
2. Arbetsgång ...............................................................................................................
3. Struktur för samverkan på lokal nivå .......................................................................
4. Kompetensutveckling, implementering och uppföljning .........................................
5. Kontakter med brukarrörelserna/brukarorganisationerna .......................................
6. Ekonomisk ersättning ...............................................................................................
7. Sekretess och samtycke ............................................................................................
8. Uppföljning.................................................................................................................
Giltighetstid ...................................................................................................................
3
3
3
3
5
5
5
5
5
6
6
Bilaga 1: Struktur för samverkan på lokal nivå .................................................................
Bilaga 2: Samarbetsmodell för vård- och stödsamordning i LGS delregional ök …...........
Bilaga 3: Utdrag ur Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) ……………………………………
Bilaga 4: Ansvarsfördelning ..............................................................................................
7
8
10
11
Lokal överenskommelse antagen 2013-04-04 – mall framtagen av LGS Temagrupp Psykiatri, Västkompetens
2013, Maria Austrin, metodutvecklare, SDF Örgryte Härlanda, Göteborgs stad och Jonas Båth,
sektionsledare, Psykosvård Öster, Psykiatri Psykos, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
www.samverkanstorget.se
I Göteborgsområdet samverkar Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad, Härryda kommun, Mölndal stad, Partille kommun och Öckerö kommun.
3
Syfte
Syftet med överenskommelsen är att
– genom samverkan sätta brukaren i fokus
– genom samverkan skapa förutsättningar för effektivare rehabilitering/habilitering
– genom samverkan skapa samordningsvinster för huvudmännen
– genom samverkan skapa förutsägbarhet för brukare och personal
Målgrupp
Målgruppen omfattar vuxna personer med betydande psykisk funktionsnedsättning/allvarlig
psykisk sjukdom och med behov av omfattande insatser från två eller flera huvudmän.
1. Förbindelse mellan parterna
1.1 Psykiatrin (enhet/enheter) förbinder sig att
– utse en vård- och stödsamordnare till brukare som omfattas av överenskommelsen
– den personal som brukaren bjuder in (t ex behandlande läkare, vårdpersonal) deltar i
resursgruppen.
1.2 SDF/kommunen förbinder sig att
– utse en vård- och stödsamordnare till brukare som omfattas av överenskommelsen
– den personal brukaren bjuder in (exempelvis aktuell socialsekreterare eller stödassistent/pedagog) deltar i resursgruppen
1.3 Parterna förbinder sig att
– verka för att arbeta fram gemensamma rutiner kring vård och stödsamordning
– medarbetare som arbetar tillsammans ska ges möjlighet att träffas regelbundet för att följa
upp och
utvärdera samarbetsmodellen
– fortsätta delta i samverkansgrupper på olika nivåer
– informera och uppdatera varandra om respektive organisation och resurser
– utbilda personal i funktionen vård- och stödsamordnare
2. Arbetsgång
Samverkan kan initieras på fyra likartade sätt beroende på dels vilka insatser brukaren har,
och dels var det uppmärksammas att en brukare eventuellt omfattas av överenskommelsen.
2.1 Om brukaren:
1. har pågående insatser hos både Psykiatrin (enhet/enheter) och SDF/kommunen, och detta
uppmärksammas av Psykiatrin (enhet/enheter)
2. har pågående insatser endast hos Psykiatrin (enhet/enheter)
3. har pågående insatser hos både Psykiatrin (enhet/enheter) och SDF/kommunen, och detta
uppmärksammas av SDF/kommunen,
4. har pågående insatser hos SDF/kommunen,
Lokal överenskommelse antagen 2013-04-04 – mall framtagen av LGS Temagrupp Psykiatri, Västkompetens
2013, Maria Austrin, metodutvecklare, SDF Örgryte Härlanda, Göteborgs stad och Jonas Båth,
sektionsledare, Psykosvård Öster, Psykiatri Psykos, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
www.samverkanstorget.se
I Göteborgsområdet samverkar Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad, Härryda kommun, Mölndal stad, Partille kommun och Öckerö kommun.
4
2.2 Om brukaren har pågående insatser hos Psykiatrin (enhet/enheter) och SDF/kommunen, och
detta uppmärksammas hos Psykiatrin (enhet/enheter)
Om Psykiatrin (enhet/enheter) gör bedömningen att en brukare eventuellt kan ingå i
överenskommelsens målgrupp, och har en kontakt hos SDF/kommunen skall Psykiatrin
(enhet/enheter) efter brukarens godkännande, skriftligen, eller på annat lämpligt sätt,
kontakta berörd handläggare/socialsekreterare. Om parterna anser att brukaren ingår i
överenskommelsens målgrupp skall Psykiatrin (enhet/enheter) och SDF/kommunen, under
förutsättning av brukarens godkännande, utse var sin samordnare som tillsammans med
brukaren utser en resursgrupp.
2.3 Om brukaren har pågående insatser hos Psykiatrin (enhet/enheter)
Om Psykiatrin (enhet/enheter) gör bedömningen att en brukare eventuellt kan ingå i
överenskommelsens målgrupp och inte har någon kontakt inom SDF/kommunen skall
Psykiatrin (enhet/enheter) verka för att brukaren tar kontakt med aktuell handläggare/socialsekreterare. Om SDF/kommunen anser att brukaren omfattas av
överenskommelsen skall SDF/kommunen, under förutsättning av brukarens godkännande,
utse en samordnare som tillsammans med Psykiatrins (enhet/enheter) samordnare och
brukaren utser en resursgrupp.
2.4 Om brukaren har pågående insatser hos Psykiatrin (enhet/enheter) och SDF/kommunen och
detta uppmärksammas hos SDF/kommunen
Om SDF/kommunen gör bedömningen att en brukare eventuellt kan ingå i
överenskommelsens målgrupp och har en sjukvårdskontakt inom Psykiatrin (enhet/enheter),
skall SDF/kommunen, efter individens godkännande, bjuda in personal från Psykiatrin
(enhet/enheter) till en första sammankomst för en fördjupad bedömning av brukarens behov.
Om parterna anser att brukaren ingår i överenskommelsens målgrupp skall Psykiatrin
(enhet/enheter) och SDF/kommunen, under förutsättning av brukarens godkännande, utse var
sin samordnare som tillsammans med brukaren utser en resursgrupp.
2.5 Om brukaren har pågående insatser hos endast SDF/kommunen
Om SDF/kommunen gör bedömningen att en brukare eventuellt kan ingå i
överenskommelsens målgrupp och inte har någon sjukvårdskontakt inom Psykiatrin
(enhet/enheter) skall SDF/kommunen verka för att brukaren tar kontakt med mottagningen.
Om Psykiatrin (enhet/enheter), anser att brukaren omfattas av överenskommelsen skall
Psykiatrin (enhet/enheter), under förutsättning av brukarens godkännande, utse en
samordnare som tillsammans med SDF/kommunen samordnare och brukaren utser en
resursgrupp.
2.6 Beslutsinformation och kallelse
Ansvaret för att utse samordnare ligger hos respektive huvudman. Samordnarna ansvarar för
att berörda personer blir kallade till resursgrupp i samråd med brukaren. Ett
resursgruppsmöte bör ske inom 3 månader från det att Psykiatrin (enhet/enheter) eller
SDF/kommunen beslutat att det skall initieras samordnare för brukaren.
För brukare som är aktuella vid heldygnsvården bör Psykiatrin (enhet/enheter) och
SDF/kommunen informera avdelningarna om vilka vård- och stödsamordnarna är.
Lokal överenskommelse antagen 2013-04-04 – mall framtagen av LGS Temagrupp Psykiatri, Västkompetens
2013, Maria Austrin, metodutvecklare, SDF Örgryte Härlanda, Göteborgs stad och Jonas Båth,
sektionsledare, Psykosvård Öster, Psykiatri Psykos, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
www.samverkanstorget.se
I Göteborgsområdet samverkar Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad, Härryda kommun, Mölndal stad, Partille kommun och Öckerö kommun.
5
3. Struktur för samverkan på lokal nivå
För att främja samverkan och utveckla arbetet med vård- och stödsamordning ska det finnas
grupper på olika nivåer.
3.1 Lokal grupp för chefssamverkan mellan SDF/kommunen och Psykiatrin (enhet/enheter)
Gruppen fattar beslut om gemensamma åtaganden och anger mål för hur samverkan kring
målgruppen ska utvecklas. I chefsgruppen medverkar enhetschefer från Psykiatrin
(enhet/enheter) och SDF/kommunen med mandat att fatta beslut i samverkansfrågor.
3.2 Utvecklingsgrupp/Vård- och stödsamordnargrupp
Gruppen arbetar på uppdrag från chefsgruppen. Övergripande syfte är att gemensamt
förbättra och utveckla vård- och stödsamordning för målgruppen. I gruppen sitter
medarbetare från Psykiatrin (enhet/enheter) och SDF/kommunen som har gått vård- och
stödsamordningsutbildning. Gruppen ska ha en processtödjare som leder gruppen i tydliga
uppdrag.
4. Kompetensutveckling, implementering och uppföljning
Ledningen för Psykiatrin (enhet/enheter) och SDF/kommunen förbinder sig att följa
Handlingsplan för utbildning, handledning och implementering av vård och stödsamordning
2013-2015, antagen av LGS Temagrupp Psykiatri för att kompetensen hos medarbetare ska
säkras genom utbildning, metodhandledning och implementeringsstöd.
5. Kontakter med brukarrörelserna/brukarorganisationerna
Möte med brukarorganisationerna ska ske minst en gång varje år. På mötet ska representanter
från båda huvudmännen närvara. Initiativ till möte ligger på chefsgrupp/lokalt chefsnätverk.
6. Ekonomisk ersättning
Ingen av parterna skall debitera någon av parterna.
7. Sekretess och samtycke
För att ingå i överenskommelsens målgrupp måste brukaren efterge sekretessen för de
uppgifter som behövs för antingen resursgruppsarbetet eller rehabiliteringsarbetet.
[Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)]
Brukaren måste även medge att dessa uppgifter kan avhandlas mellan exempelvis den
behandlande läkaren, handläggande socialsekreterare, samordnarna eller annan deltagare i
resursgruppen utan att brukaren är närvarande.
Skriftligt samtycke inhämtas om det är möjligt, annars notering i journal och i social
dokumentation. Samtycket följs upp vid varje resursgrupp.
Lokal överenskommelse antagen 2013-04-04 – mall framtagen av LGS Temagrupp Psykiatri, Västkompetens
2013, Maria Austrin, metodutvecklare, SDF Örgryte Härlanda, Göteborgs stad och Jonas Båth,
sektionsledare, Psykosvård Öster, Psykiatri Psykos, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
www.samverkanstorget.se
I Göteborgsområdet samverkar Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad, Härryda kommun, Mölndal stad, Partille kommun och Öckerö kommun.
6
8. Uppföljning
8.1 Uppföljning på verksamhetsnivå
- Uppföljning av vårdkonsumtion inom sjukvården över tid för samtliga brukare som har vård och stödsamordnare.
- Uppföljning av sociala insatser inom kommunen över tid för samtliga brukare som har vård och stödsamordnare.
8.2 Uppföljning till temagrupp Psykiatri
Utvecklingsgruppen/vård- och stödsamordnargruppen ansvarar för att avstämning sker i
februari och i september. Uppgifterna redovisas till processledaren i temagrupp Psykiatri.
För 2013 gäller uppgifter om antal pågående resursgrupper, antal brukare som erbjudits, antal
tackat ja, antal tackat nej och orsak. Övrig uppföljning hanteras i respektive linjeorganisation.
8.3 Uppföljning till NOSAM
Chefsgruppen ansvarar för rapportering av uppföljning av vård- och stödsamordning till
NOSAM (ange vilket/vilka) 1 gång per år.
Giltighetstid
Denna lokala överenskommelse mellan SDF SDF/kommunen och Psykiatrin (enhet/enheter)
gäller från och med 2013-xx-xx till och med 2014-xx-xx.
Revideras årligen.
Göteborg 2013-xx-xx
Enhetschef
SU Psykiatri, verksamhetsområde
Enhet/enheter
Områdeschef
SDF/kommun
Enhet/enheter
Lokal överenskommelse antagen 2013-04-04 – mall framtagen av LGS Temagrupp Psykiatri, Västkompetens
2013, Maria Austrin, metodutvecklare, SDF Örgryte Härlanda, Göteborgs stad och Jonas Båth,
sektionsledare, Psykosvård Öster, Psykiatri Psykos, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
www.samverkanstorget.se
I Göteborgsområdet samverkar Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad, Härryda kommun, Mölndal stad, Partille kommun och Öckerö kommun.
7
Bilaga 1
Struktur för samverkan på lokal nivå
Chefsgrupp/lokalt chefsnätverk
För att främja samverkan finns en lokal grupp för chefssamverkan mellan SDF/kommunen
och Psykiatrin (enhet/enheter). Syftet är att besluta om gemensamma åtaganden och hur
samverkan kring målgruppen kan utvecklas. I chefsgruppen medverkar enhetschefer från
Psykiatrin (enhet/enheter) och SDF/kommunen. Där sitter personer med mandat att fatta
beslut i samverkansfrågor.
Chefsgrupp/lokalt chefsnätverk
•
•
•
•
•
•
•
•
utformar och antar lokal överenskommelse
beslutar om rutiner för Vård- och stödsamordning
möter brukarföreträdare kontinuerligt
planerar för uppföljning och kvalitetssäkring i syfte att säkra att den delregionala
överenskommelsen följs
skapar förutsättningar för kompetensutveckling för vård- och stödsamordnare
skapar förutsättningar för gemensamma fora för vård- och stödsamordnare
tar emot och diskuterar de problem som uppstår i närområdet på Isam-nivå
(individ/handläggare eller individ/behandlare)
diskuterar uppkomna avvikelser, som rapporterats enl. gällande rutin för
avvikelsehantering för brister i informationsöverföring när patienter byter vårdform
inom LGS.
Utvecklingsgrupp/Vård- och stödsamordnargrupp
I utvecklingsgruppen ingår medarbetare som har gått vård- och stödsamordningsutbildningen.
Den består av 3-4 representanter från vardera huvudmannen. Gruppen arbetar på uppdrag
från chefsgruppen. En processtödjare leder gruppen i tydliga uppdrag.
Utvecklingsgrupp/Vård- och stödsamordnargruppen
•
•
•
•
•
•
•
•
utarbetar rutiner för Vård- och stödsamordning
utvecklar delmål för samverkan i linje med den plan dvs. den lokala överenskommelse
som chefer tagit fram
identifierar problem i samarbetet mellan sjukvårdens och kommunens personal och
lyfter dessa i till chefsgruppen
ger förslag på utbildningsdagar för medarbetare inom respektive organisation i
samarbete med chefsgruppen
planerar för stöd och utbildning av medarbetare
upprätthåller samverkansfrämjande aktiviteter t ex skapar informella mötesplatser
ansvarar för materialhantering och säkrar därmed tillgång till arbetsblad
ger förslag på struktur på en extern hemsida kopplad till www.samverkanstorget.se
Lokal överenskommelse antagen 2013-04-04 – mall framtagen av LGS Temagrupp Psykiatri, Västkompetens
2013, Maria Austrin, metodutvecklare, SDF Örgryte Härlanda, Göteborgs stad och Jonas Båth,
sektionsledare, Psykosvård Öster, Psykiatri Psykos, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
www.samverkanstorget.se
I Göteborgsområdet samverkar Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad, Härryda kommun, Mölndal stad, Partille kommun och Öckerö kommun.
8
Bilaga 2
Samarbetsmodell för vård och stödsamordning
i LGS delregional överenskommelse
2012-09-12
Grunden är att brukare som tillhör målgruppen erbjuds två vård- och stödsamordnare och har
möjlighet att samla personer ur det professionella och privata nätverket i en resursgrupp. Det
är den enskilde brukarens individuella behov som styr arbetet och brukaren ges på detta sätt
möjlighet att överblicka och påverka sin rehabiliteringsprocess. Olika arbetsmoment som
stödjer (re-)habiliteringen finns kopplade till modellen genom metoden Integrerad Psykiatri.
Modellen innebär att varje huvudman utser var sin vård- och stödsamordnare för
brukaren.
• Vård- och stödsamordnare är en person som tillsammans med brukaren och dennes
nätverk gör en probleminventering och målformulering och utifrån denna planerar
stöd och behandling.
• För att underlätta kontakten mellan huvudmännen har brukaren två vård- och
stödsamordnare, en från varje huvudman.
• Att vara två vård- och stödsamordnare grundar sig på erfarenheten att det ger en
bättre kontinuitet för brukaren och minskad arbetsbelastning hos personalen.
• Över tid kan det variera vilken av vård- och stödsamordnarna som har det större
ansvaret beroende på vilka insatser som är aktuella.
• Vård- och stödsamordnarna fungerar som ”spindeln i nätet” och finns med brukaren
var han/hon än befinner sig inom det professionella nätverket.
• Vård- och stödsamordnarnas övergripande roll är att planera, åtgärda och utvärdera
alla insatser oavsett huvudman.
• Vård- och stödsamordnaren har ansvaret att insatserna samordnas och genomförs.
Inom psykiatrin är det en behandlare som är vård- och stödsamordnare och denne kan komma
från samtliga professioner. Inom kommunen har biståndshandläggare och socialsekreterare en
utredande roll. Efter utredningsfasen utses vård- och stödsamordnare, det kan vara en
boendestödjare eller kommunsjuksköterska.
Resursgruppens uppgift är att stärka befintligt nätverk, inte att ersätta det. I resursgruppen
ingår alltid brukaren och brukarens vård- och stödsamordnare. Resursgruppen är brukarens
och vård- och stödsamordnarnas verktyg för att samordna insatserna. Brukaren ska
tillsammans med vård- och stödsamordnarna bjuda personer som är viktiga för brukaren till
resursgruppen. Resursgruppens första möte bör hållas senast inom tre månader efter det att
vård- och stödsamordnarna haft sin första kontakt med brukaren. Vid mötet lägger brukaren
med stöd av sina vård- och stödsamordnare fram sina mål och ett förslag till gemensam
arbetsplan. I resursgruppen fastställer brukaren sina mål och arbetsuppgifter fördelas. Man
ska sträva efter att brukaren själv bestämmer sina personliga mål.
Resursgruppen tar gemensamma beslut om hur man skall göra för att nå dem. Mötet beslutar
delmål för de närmaste tre till sex månaderna. Det personliga målet kan exempelvis handla om
att få ett jobb på den öppna arbetsmarknaden, kunna ta med barnen på simskola, träffa vänner
Lokal överenskommelse antagen 2013-04-04 – mall framtagen av LGS Temagrupp Psykiatri, Västkompetens
2013, Maria Austrin, metodutvecklare, SDF Örgryte Härlanda, Göteborgs stad och Jonas Båth,
sektionsledare, Psykosvård Öster, Psykiatri Psykos, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
www.samverkanstorget.se
I Göteborgsområdet samverkar Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad, Härryda kommun, Mölndal stad, Partille kommun och Öckerö kommun.
9
oftare eller komma upp tidigare på morgnarna. Delmålen för att nå det personliga målet ska
vara konkreta och mätbara.
På mötet tas beslut om hur man skall gå tillväga för att utvärdera brukarens framsteg.
Resursgruppen avslutar sammankomsten med att bestämma datum för nästa sammankomst.
Detta innebär att de viktiga personerna i brukarens liv är samlade och att man bestämmer
gemensamma arbetsuppgifter och mål för att uppnå en så optimal livssituation som möjligt för
den enskilde. De inblandade personerna vet sin egen roll och ansvar men också vad de andra
inblandade personerna skall göra. Detta skrivs ner i den Gemensamma individuella
planen.
Personal inom slutenvården bör känna till resursgruppsmodellen och avtalet. Slutenvårdens
uppgift är att bedriva akutpsykiatrisk vård. Viktigt är då att ha en god kontakt och god
kännedom om öppenvården och kommunen då det gäller personer, organisation, resurser och
ansvarsområden. För några brukare kan det vara aktuellt att bjuda in personal från
slutenvården till resursgruppsmötena.
Primärvården och andra vårdgivare kan bli inbjudna att ingå i resursgruppen på brukarens
förslag. Det är då viktigt att tillmötesgå detta önskemål för att samordna insatserna.
Uppgiften som vård- och stödsamordnare ligger oftast på personal från specialistpsykiatrin
och kommunen, men kan för vissa personer övergå till primärvården då den huvudsakliga
psykiatriska kontakten finns där. Det sistnämnda gäller för personer med psykisk
funktionsnedsättning med stabilt psykiatriskt tillstånd och som vårdas i primärvården.
På ett resursgruppsmöte bestämmer man mål och insatser för att nå målen och utser vem som
gör vad, när och hur. På dessa möten skall vård- och stödsamordnarna ansvara för att man
skriver ner vad man kommit överens om. En blankett är utformad att ha med som stöd vid
resursgruppsmötet. Den gemensamma individuella planen skall undertecknas på mötet.
Brukaren behåller originalet och de övriga resursgruppsmedlemmarna får var sin kopia. På
efterföljande möte utvärderar man insatserna. Respektive huvudman bestämmer rutiner för
hur man dokumenterar denna plan i sina journalsystem.
Grundläggande för all vård och omsorg är att den ska ske i samråd med den enskilde och att
dennes autonomi och integritet respekteras. Det är viktigt att redan tidigt i kontakten med
brukaren informera om organisationernas samarbete och denna arbetsmodell. Båda parterna
har som uppgift att informera och motivera brukaren till att se fördelarna med
organisationernas samarbete i modellen. En blankett för samtycke till samarbete och
informationsutbyte skall skrivas redan tidigt i processen
Lokal överenskommelse antagen 2013-04-04 – mall framtagen av LGS Temagrupp Psykiatri, Västkompetens
2013, Maria Austrin, metodutvecklare, SDF Örgryte Härlanda, Göteborgs stad och Jonas Båth,
sektionsledare, Psykosvård Öster, Psykiatri Psykos, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
www.samverkanstorget.se
I Göteborgsområdet samverkar Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad, Härryda kommun, Mölndal stad, Partille kommun och Öckerö kommun.
10
Bilaga 3
Utdrag ur Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)
8 kap. Vilka sekretessen gäller mot
Sekretess mot enskilda och mot andra myndigheter
1 § En uppgift för vilken sekretess gäller enligt denna lag får inte röjas för enskilda eller för
andra myndigheter, om inte annat anges i denna lag eller i lag eller förordning som denna lag
hänvisar till.
Sekretess inom en myndighet
2 § Vad som föreskrivs om sekretess mot andra myndigheter i 1 § och vad som föreskrivs i
andra bestämmelser i denna lag om uppgiftslämnande till andra myndigheter och överföring
av sekretess mellan myndigheter, gäller också mellan olika verksamhetsgrenar inom en
myndighet när de är att betrakta som självständiga i förhållande till varandra.
Sekretess i förhållande till den enskilde själv
1 § Sekretess till skydd för en enskild gäller inte i förhållande till den enskilde själv, om inte
annat anges i denna lag.
2 § En enskild kan helt eller delvis häva sekretess som gäller till skydd för honom eller
henne, om inte annat anges i denna lag.
Om en enskild samtycker till att en uppgift som är sekretessbelagd till skydd för honom eller
henne lämnas till en annan enskild endast under förutsättning att myndigheten gör ett
förbehåll som inskränker den enskilde mottagarens rätt att lämna uppgiften vidare eller
utnyttja den, ska myndigheten göra ett sådant förbehåll när uppgiften lämnas ut.
Att den tystnadsplikt som uppkommer genom ett sådant förbehåll som anges i andra stycket
inskränker den rätt att meddela och offentliggöra uppgifter som följer av 1 kap. 1 §
tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 2 §§ yttrandefrihetsgrundlagen följer av 13 kap. 5
§ andra stycket.
Lokal överenskommelse antagen 2013-04-04 – mall framtagen av LGS Temagrupp Psykiatri, Västkompetens
2013, Maria Austrin, metodutvecklare, SDF Örgryte Härlanda, Göteborgs stad och Jonas Båth,
sektionsledare, Psykosvård Öster, Psykiatri Psykos, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
www.samverkanstorget.se
I Göteborgsområdet samverkar Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad, Härryda kommun, Mölndal stad, Partille kommun och Öckerö kommun.
11
Bilaga 4
ANSVARSFÖRDELNING
Utdrag ur
Överenskommelse mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra
Götalandsregionen om samarbete och samordning av insatser till vuxna personer med
psykisk funktionsnedsättning 2011-11-03
4 Ansvarsområden
4.1 Båda huvudmännens ansvar
Då den enskilde behöver insatser från båda huvudmännen har regionens och kommunernas
verksamheter gemensamt ansvar för att samordna insatserna och att involvera de
verksamheter som behövs i planeringen av vård och insatser.
Viktiga insatser med gemensamt ansvar:
• Förebyggande insatser.
• Tidig upptäckt av psykisk sjukdom och psykisk ohälsa och funktionsnedsättning.
• Ta initiativ till att upprätta en individuell plan då den enskilde har behov av vård, stöd
och insatser från fler aktörer oavsett vilken huvudman den enskilde haft kontakt med
tidigare.
• Rehabiliterande insatser för att personen ska nå stabilitet i sitt boende, sina
behandlingskontakter och i sitt arbete/sysselsättning.
• Stöd och insatser till den enskilde för ökat självbestämmande, delaktighet och inflytande.
• Stöd och insatser till vuxna, anhöriga och barn till personer med psykisk sjukdom/
funktionsnedsättning för att skapa fungerande relationer.
• Tillgodose behoven av hjälpmedel.
• Utredning, bedömning samt stöd/vård/behandling vid missbruks-/ beroendeproblematik.
• Samordning av behandling och sociala insatser, vid psykiatrisk tvångsvård och
rättspsykiatrisk vård, under vistelse utanför sjukvårdsinrättningens område (permission).
• Planering inför och efter placering på hem för vård och boende (HVB) samt uppföljning under
vistelsen.
• Gemensamt ansvar för samverkan med tredje part.
• Tillsammans med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen medverka till att den
enskilde efter förmåga kan inträda/återinträda på arbetsmarknaden.
4.2 Kommunens ansvar
Viktiga kommunala insatser:
• Uppsökande verksamhet avseende enskild, vid behov i samverkan med regionens hälsooch
sjukvård
• Utredning och insatser enligt SoL och LSS
• Försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd
• Socialt stöd och sociala insatser
• Särskilt boende
• Hemtjänst
• Boendestöd
• Sysselsättning
• Övriga insatser såsom kontaktperson och ledsagare
Lokal överenskommelse antagen 2013-04-04 – mall framtagen av LGS Temagrupp Psykiatri, Västkompetens
2013, Maria Austrin, metodutvecklare, SDF Örgryte Härlanda, Göteborgs stad och Jonas Båth,
sektionsledare, Psykosvård Öster, Psykiatri Psykos, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
www.samverkanstorget.se
I Göteborgsområdet samverkar Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad, Härryda kommun, Mölndal stad, Partille kommun och Öckerö kommun.
12
• Hälso- och sjukvårdsinsatser som utförs av sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast
till personer:
– i särskilda boenden samt bostäder med särskild service,
– med hemsjukvård i ordinärt boende samt
– korttidsboende (exkl. LSS) och daglig verksamhet samt under vistelse i daglig
verksamhet enligt LSS och dagverksamhet enligt SoL
• Medverkan vid läkemedelsassisterad behandling vid opiatmissbruk
• Insatser som i huvudsak har omvårdnadskaraktär inkl. social träning
• Placering och uppföljning av personer på HVB och familjehem
• Utredning och insatser enligt LVU/LVM
• Insatser enligt SoL och LSS, vid psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård, under
vistelse utanför sjukvårdsinrättningens område (permission)
• Insatser som får överlåtas till kommunen vid öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen
rättspsykiatrisk vård, exkl. insatser där ansvaret inte får överlåtas från psykiatrin.
4.3 Regionens ansvar
Viktiga hälso- och sjukvårdsinsatser:
• Hälso- och sjukvårdsinsatser i så väl öppen som sluten vård
• Utredning inkl. bedömning av psykisk funktionsnedsättning
• Utredning och insatser enligt LPT/LRV
• Läkarbedömning/intyg vid tvångsvård (LVM och LVU)
• Hälso- och sjukvårdsinsatser vid psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård, under
vistelse utanför sjukvårdsinrättningens område (permission)
• Somatisk vård exklusive det kommunala hälso- och sjukvårdsansvaret
• Läkarinsatser
– i särskilda boenden samt bostäder med särskild service,
– i ordinärt boende samt
– korttidsboende och daglig verksamhet.
• Insatser som har en terapeutisk karaktär
• Abstinensbehandling
• Initiering av samordnad vårdplanering för patienter som har behov av insatser från
båda huvudmännen och som är utskrivningsklara från slutenvård, eller som kan bli aktuella för
öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård.
• Hälso- och sjukvårdsinsatser till personer som vistas i hem för vård och boende
(HVB) eller hem för viss annan heldygnsvård.
• Råd och stöd till personer som omfattas av personkrets enligt LSS.
• Stöd och utbildningsinsatser till kommunens personal i patientrelaterade ärenden.
Lokal överenskommelse antagen 2013-04-04 – mall framtagen av LGS Temagrupp Psykiatri, Västkompetens
2013, Maria Austrin, metodutvecklare, SDF Örgryte Härlanda, Göteborgs stad och Jonas Båth,
sektionsledare, Psykosvård Öster, Psykiatri Psykos, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
www.samverkanstorget.se
I Göteborgsområdet samverkar Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad, Härryda kommun, Mölndal stad, Partille kommun och Öckerö kommun.
Download