Porsnässkolans likabehandlingsplan 15

advertisement
Porsnässkolans
likabehandlingsplan
2015-2016
En förebyggande, främjande och åtgärdande handlingsplan
mot diskriminering, trakasserier, mobbning och annan
kränkande behandling.
Innehållsförteckning
Inledning
Lagar och förordningar
Diskriminering
Trakasserier
Kränkande behandling
Vision
Kartläggning
Mål för läsåret 2015-16
Förebyggande arbete
Främjande arbete
Utvärdering
Processen kring likabehandlingsplanen
Föräldrars delaktighet
Elevers delaktighet
3
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
5
Bilagor 1-4
Upptäcka och utreda
Trygghetsteamets arbetsmodell vid upprepade kränkningar
Dokumentation
Ordningsregler
7
8
9
10
2
Inledning
Porsnässkolans ledning och personal tar bestämt avstånd från alla former av kränkande
behandling. Vi arbetar aktivt för att förebygga och förhindra alla former av kränkande
behandling i enlighet med gällande lagstiftning och styrdokument.
Lagar och förordningar
Skollagen 6 kap. Åtgärder mot kränkande behandling.
6§ Huvudmannen ska se till att det inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivs ett
målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever.
7§ Huvudmannen ska se till att det genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att barn
och elever utsätts för kränkande behandling.
Diskrimineringslagen
1§ Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter
och möjligheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning, funktionshinder, ålder
och könsöverskridande identitet eller uttryck. Lag (2008:567)
Förordning (2006:1083) om barns och elevers deltagande i arbetet med planer mot diskriminering
och kränkande behandling
1§ En likabehandlingsplan enligt 3 kap. 16§ diskrimineringslagen (2008:567) och en plan mot
kränkande behandling enligt 6 kap Skollagen.
Diskriminering
Diskriminering är när skolan behandlar en elev sämre än andra elever och det har samband med
någon av diskrimineringsgrunderna. Diskriminering kan vara antingen direkt eller indirekt:
Direkt diskriminering:
När barn/elever missgynnas genom särbehandling på grund av de sju
diskrimineringsgrunderna kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell
läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck eller ålder.
Indirekt diskriminering:
När alla barn/elever behandlas lika och det i praktiken missgynnar ett barn/elev utifrån någon av
de sju diskrimineringsgrunderna.
Skolan ska förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier
Trakasserier
Är uppträdande som kränker en elevs värdighet och som har samband med de sju
diskrimineringsgrunderna. Både personal och barn, elever kan göra sig skyldiga till
trakasserier. Det är trakasserier även när en elev kränks på grund av en förälders eller syskons
sexuella läggning, funktionshinder med mera.
Kränkande behandling
Kränkande behandling är ett uppträdande som kränker barnet/elevens värdighet, men som inte har
samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna. Det kan vara att retas, mobba, frysa ut
någon eller att knuffas.
En viktig utgångspunkt är den individuella upplevelsen och att den som uppger att hen blivit
kränkt, alltid måste tas på allvar.
Kränkningarna kan vara:
 Fysiska (slag, knuffar)
 Verbala (hot, svordomar, öknamn)
 Psykosociala (utfrysning, blickar, alla går när man kommer)
3

Texter och bilder (även som lappar, fotografier, teckningar, sms, mms, och meddelanden på
olika sociala medier exempelvis instagram eller facebook)
Vision
Tillsammans för en inspirerande, trygg och tillitsfull miljö där arbetsglädje, stolthet, delaktighet och
tilltro till allas kompentens är grunden. Genom kreativa och utmanande uppgifter, lust och harmoni
möjliggör vi lärande och utveckling för alla.
Kartläggning
För att få veta hur arbetsmiljön upplevs och hur eleverna trivs genomför vi en trivselenkät varje
år. Skolsköterskan har hälsosamtal med alla elever i åk 7 varje år och svaren i dessa sammanställs
till statisk som skolan får ta del av. Observationer i klasser görs, incidentrapporter skrivs vid t.ex.
konflikter bland eleverna. Varje mentor har regelbundna samtal med sina mentorselever.
Elevhälsoteamet träffas varje vecka och där gås läget i klasserna igenom. Mentorerna kommer
också till elevhälsoteamet för att delge hur mentorseleverna har det.
Vartannat år får föräldrarna fylla i en webbaserad trivselenkät som är gemensam i kommunen.
Mål för läsåret 2015-2016






Barn och elever ska känna sig trygga på Porsnässkolan.
Elever, personal och föräldrar ska vara insatta i hur arbetet mot kränkande behandling bedrivs.
Skolan ska bedriva ett aktivt arbete för att förebygga alla former av kränkande behandling.
Alla kända ärenden av kränkande behandling ska hanteras professionellt av skolans personal.
Arbetsmiljön i alla klasser ska vara god.
Andelen elever som upplever sig utsatta för kränkande behandling eller mobbning
(trivselenkät) ska vara noll.
Förebyggande arbete
Varje klass pratar regelbundet om hur arbetsmiljön är i klassen.
Varje klass ska få undervisning om likabehandlingsplanen och ha kännedom om
diskrimineringslagstiftningen samt skollagen 6 kap.













Alla som berättar om kränkande behandling skall tas på allvar.
Föräldrars eventuella oro ska tas på allvar.
Skolans personal har nolltolerans gällande diskriminering, mobbning och kränkande
behandling.
All personal på skolan har ett ansvar att aktivt ingripa och rapportera
misstänkt diskriminering, mobbning och kränkande behandling.
Regelbunden information till föräldrarna ges via utvecklingssamtal, samrådsforum,
föräldramöten, klassinformation på hemsidan.
Vi har möten för elevråd samt klassråd.
I åk 4-6 finns vuxna ute på rasterna, i åk 7-9 finns vuxna på raster ibland när flera klasser har
rast samtidigt samt att cafeterian är bemannad med vuxen.
Bestämda platser i klassrummen för alla klasser.
Regelbundna individuella mentorssamtal
Lära känna aktiviteter i åk 7 och åk 4-6
Friluftsdagar med gruppstärkande innehåll i åk 4-9
Schemaplanering
4

Det är viktigt med gemensamma aktiviteter för hela skolan för att främja trygghet och
gemenskap.
Främjande arbete
För att skapa en trygg skola, där likabehandling främjas och kränkningar, trakasserier och
diskriminering motverkas:
 Vi lyfter fram goda exempel och bygger på relationer i klassen. Ansvarig: Pedagogerna
 Trygghetsteamet går runt och presenterar sig i alla nya klasser vid höstterminens början.
Ansvarig: Trygghetsteamet
 Trygghetsteamet träffas för att följa upp värdegrundsarbetet och allmänt hur vi har det på
skolan. Ansvarig: Rektor och Trygghetsteam
 Vi strukturerar om personalresurser löpande under året efter hur behoven förändras, t.ex.
dimensionering av rastvakter och platser som dessa bör röra sig på samt eventuella
gruppresurser. Ansvarig: Rektor
 Ordningsreglerna revideras och ses över varje år. Representanter för elevråd har möjlighet att
komma med synpunkter. De introduceras för alla klasser vid terminens början. Ansvarig:
Rektor
 För att skapa en ”vi-känsla” och för att alla elever ska lära känna varandra ordnas varje år
gemensamma aktiviteter, t. ex, innebandyturnering, julavslutning, brännbollsturnering,
vinterdag på Vallsberget etc. Ansvarig: Pedagogerna.
Utvärdering
Personalen och eleverna utvärderar målen i juni och december. Ansvarig: pedagogerna
Eleverna/elevrådet utvärderar målen tillsammans i slutet av varje termin. Ansvarig:
elevrådsstödjare Linda Wennström
Processen kring likabehandlingsplanen
Likabehandlingsplanen gäller läsårsvis och skrivs om i augusti varje år. Utifrån kartläggningar
som görs under våren ser vi hur vi går vidare med likabehandlingsarbetet.
Ansvarig: Trygghetsteamet och rektor
Trygghetsteamet tillsammans med rektor är den som är ansvarig för utformandet av
likabehandlingsplanen. All personal har dock varit delaktig i innehållet i planen.
Planen har lagts ut på hemsidan så att föräldrarna kan läsa och komma med synpunkter.
Representanterna i Samrådsforum har även fått ett exemplar och synpunkter tas upp vid möte.
Elevrådet tar del av likabehandlingsplanen och kommer med synpunkter.
Planen presenteras för föräldrarna på höstens föräldramöte.
Föräldrars delaktighet
Vi anser att föräldrarnas delaktighet är en viktig del i skolans likabehandlingsarbete. Vi
uppmuntrar föräldrar att berätta för oss om de t ex får vetskap om att något barn blir utsatt.
Elevers delaktighet
Elevrådet får ta del av resultatet av kartläggningen tillsammans med elevrådsstödjare. De får
sedan informera sina egna klasser, där eleverna får diskutera och ge förslag till förbättringar.
Dessa förslag lämnas in till trygghetsteamet.
På hösten får elevrådet ta del av likabehandlingsplanen och komma med synpunkter.
I varje klass finns en ”elevversion” av likabehandlingsplanen som klassen ska bli väl förtrogen
med. Mentorerna går igenom likabehandlingsplanen med eleverna och förklarar begrepp. Man
5
pratar också om vad lagen säger och hur vi på skolan jobbar med detta. Eleverna ska utvärdera
målen i likabehandlingsplanen och hur vi har arbetat för att nå målen i slutet av varje termin.
6
Bilaga 1
Steg 1: Upptäcka/utreda
Om en elev utsätts för trakasserier eller annan form av kränkande behandling av en annan elev följs
nedanstående plan:
1. Den anställde som upptäcker kränkningen skall genast ingripa. Meddela elevernas mentorer.
2. Utredning görs genom att:
Samtal förs av mentor eller representant för trygghetsteamet med den som utsatts för kränkningen och
övriga inblandade för att klargöra vad som hänt och om det hänt tidigare. Skyldigheten att utreda
uppgifterna inträder när en elev anser sig ha blivit utsatt. Det krävs inga bevis om att en kränkning ska
ha ägt rum för att en utredning ska inledas och det ska göras oberoende av om det fanns avsikt att
kränka eller inte. Utredning ska göras även om vårdnadshavare eller elever uppger att de inte vill att
händelsen ska utredas. Den som utreder ska skaffa sig en självständig uppfattning om vad som har
hänt. Utredningen dokumenteras (bilaga 3) och sätts in i en pärm. Vårdnadshavaren informeras.
Rektor informeras för anmälan till huvudman.
3. Uppföljningssamtal sker av mentor eller representant för trygghetsteamet efter ca 1 vecka, för att se
om kränkningarna har upphört. När det bedöms så avslutas ärendet. Uppföljningen dokumenteras.
(bilaga 3)
4. Vid upprepade kränkningar kopplas Trygghetsteamet in. Samtalen dokumenteras.
(bilaga 3)
5. Trygghetsteamet arbetar enligt en arbetsmodell. (bilaga2)
Om det kommer fram information att en vuxen har kränkt, trakasserat eller diskriminerat en elev så
kontaktas rektor. Det är sedan rektors uppgift att se till att ärendet anmäls till huvudman,
vårdnadshavarna kontaktas och att ärendet utreds, åtgärdas, dokumenteras och följs upp.
Kontaktuppgifter
Har du frågor kontakta rektor Sara Rönnbäck
0911-697563
070-2623902
Trygghetsteamet består av:
Linda Wennström
Håkan Nordefors
Lena Leijding
Stefan Olsson
Börje Axelsson
7
Bilaga 2
Steg 2: Trygghetsteamets arbetsmodell vid upprepade kränkningar
1. Trygghetsteamet samlar in information från elever och personal kring ärendet.
2. Trygghetsteamet träffar först den/de elever som är utsatta och samtalen dokumenteras. Man
kommer överens om en ny träff om ca 1 vecka. Samtalet dokumenteras. (bilaga 3)
3. Trygghetsteamet träffar den/de som har utsatt andra. Man är tydlig med att det som har hänt
inte är accepterat och enligt lag förbjudet. En överenskommelse görs och bestämmer en ny träff
efter ca 1 vecka. Samtalet dokumenteras. (bilaga 3)
4. Vårdnadshavare och rektor informeras.
5. Åtgärderna som sedan vidtas kan vara på individ, grupp eller organisationsnivå.
6. Vid behov ytterligare uppföljningssamtal som dokumenteras.
7. Om kränkningarna eller trakasserierna inte upphört kallas de elever som utsätter andra
tillsammans med vårdnadshavare till samtal hos rektor. En skriftlig varning kan utdelas efter
utredning.
8. Uppföljningssamtal. Samtalet dokumenteras.
9. Om kränkningarna fortfarande inte har upphört så kan andra åtgärder vidtas, t.ex. kontakt med
socialtjänsten, polismyndigheterna.
8
Bilaga 3
DOKUMENTATION
Typ av dokumentation (sätt kryss)
Anmälan
Möte med utsatt
Möte med den som kränker
Utredning/kartläggning
Uppföljningsmöte med
utsatt
Uppföljningsmöte med
den som kränker
…………………………….
Datum
……………………………………………………………………………………………………..
Elev personnummer Klass
……………………………………………………………………………………………………..
Personer som är med på mötet
Anteckningar :
Beslut ……………………………………………………………………………………..
Tidsatta åtgärder ………………………………………………………………………….
Kontakt med vårdnadshavare……………………………………………………………….
Ärendet slutfört den (ange datum)………………………………….
………………………………………………………………………
Underskrift av den som skrev denna dokumentation
9
Bilaga 4
Ordningsregler för Porsnässkolan

Vårdat språk. Vi tilltalar varandra med ett vårdat språk – utan svordomar,
kränkande uttryck eller kroppsspråk. Vi ska respektera och lyssna på varandra.

Passa tider och kom rätt förberedd. Alla förväntas passa tider och komma rätt
förberedda för det arbete som ska utföras under dagen. Ta med dig rätt utrustning,
följ instruktioner och utför givna arbetsuppgifter samt bidra till arbetsro i
klassrummet.

Nolltolerans mot trakasserier, kränkande behandling, hot och våld.
Konsekvenser: Varje incident resulterar i åtgärder enligt skolans handlingsplaner.

Kameror och ljudupptagning. Fotografering, ljudupptagning och filmning är inte
tillåtet i skolans lokaler utan tillstånd.
Konsekvenser: 1. Tillsägelse, 2. Kamera/mobilkamera e.d. beslagtas och kan hämtas
på expeditionen vid skoldagens slut. Vårdnadshavare kontaktas.

Mobiltelefoner
Mobiler samlas in i början av varje lektion för åk 7-9. I åk 4-6 samlas mobiler in vid
dagens början och lämnas åter vid dagens slut.
Konsekvenser: 1. Tillsägelse 2. Mobilen beslagtas och kan hämtas på expeditionen
vid skoldagens slut.

Skadegörelse. Vi är rädda om vår skola och våra saker.
Konsekvenser: Om man medvetet förstör något får man reparera eller betala.

Alkohol-, rök och narkotikaförbud ska gälla alla som vistas inom skolans
område.
Konsekvenser: Vårdnadshavare kontaktas om personal upptäcker att elever använder
tobak, alkohol eller narkotika.

Ytterkläder ska vara avtagna och förvaras i elevskåp eller på anvisad plats
under lektionstid och i matsalen.
Konsekvenser: 1. Samtal med berörd/berörda. 2. Vid upprepning avvisning från
lektionen/matsalen och kontakt med vårdnadshavare.

Obehöriga får inte vistas i skolorna under skoltid utan rektors tillstånd.
Konsekvenser: Obehöriga avvisas.

Märken och symboler. Förbud mot märken och symboler som stör ordningen eller
utgör hets mot folkgrupp.
Konsekvenser: Samtal om märkets/symbolens innebörd. Ev. beslagtagning. Kontakt
med vårdnadshavare.
Förutom ovanstående konsekvenser händer följande om man bryter mot skolans regler:
1. Mentor har samtal med berörd/berörda elever.
2. Vårdnadshavare till berörd/berörda elever kontaktas.
3. Samtal med rektor.
4. Möte med elev, vårdnadshavare, mentor och rektor.
5. Vid lagbrott görs polisanmälan
10
Download