Initiativet för molntjänster ska ge EU en global ledarroll

advertisement
Europeiska kommissionen - Pressmeddelande
Initiativet för molntjänster ska ge EU en global ledarroll
Bryssel den 19 april 2016
Kommissionen presenterar i dag sin strategi för molnbaserade tjänster och en datastruktur i
världsklass för att forskning, näringsliv och offentliga tjänster ska kunna dra fördel av
stordatarevolutionen.
EU är världens största producent av forskningsdata i världen, men vår otillräckliga och fragmenterade
infrastruktur innebär att ”s tordata” inte utnyttjas till sin fulla potential. Genom att främja och
sammanlänka nuvarande forskningsinfrastruktur planerar kommissionen att skapa ett nytt europeiskt
öppet forskningsmoln, som ska erbjuda Europas 1,7 miljoner forskare och 70 miljoner
yrkesverksamma inom naturvetenskap och teknik en virtuell miljö för att lagra, utbyta och
återanvända data inom alla forskningsområden och över gränserna. Detta kommer att understödjas av
den europeiska datainfrastrukturen med de kraftfulla nätverk, storskaliga lagringsutrymen och den
superdatorkapacitet som krävs för att kunna komma åt och behandla de stora datamängder som lagras
i molnet. Denna infrastruktur i världsklass kommer att göra att EU kan delta i den globala
kapplöpningen om högpresterande datorsystem i linje med sin ekonomiska och kunskapsmässiga
potential.
Fokus ligger till en början på forskarvärlden – i Europa och bland globala partner – men användarbasen
kommer med tiden att utvidgas till att omfatta den offentliga sektorn och näringslivet. Initiativet är en
del av ett åtgärdspaket som ska stärka Europas ställning inom datadriven innovation, förbättra
konkurrenskraften och sammanhållningen och stötta skapandet av en digital inre marknad i
EU(pressmeddelande).
Carlos Moedas, kommissionär för forskning, vetenskap och innovation betonar vikten av dagens
beslut.
–Vårt mål är att skapa ett europeiskt öppet forskningsmoln som effektiviserar vetenskaplig forskning
och gör den mer produktiv och låta miljoner forskare dela och analysera forskningsdata i en tillförlitlig
miljö som innefattar olika slag av teknik, discipliner och korsar gränser.Vi har lyssnat på
forskarvärldens önskan om en infrastruktur för ”öppen forskning” och med dagens plan kan vi sätta
igång med arbetet.Fördelarna med öppna data för forskning, ekonomi och samhällena i Europa
kommer att bli enorma.
Günther H. Oettinger, kommissionär med ansvar för den digitala ekonomin och det digitala samhället,
säger:
–Det europeiska initiativet för molnbaserade tjänster kommer att frigöra de värden som ligger
förborgade i stordata genom att skapa en superdatorkapacitet i världsklass, höghastighetsuppkoppling
och ledande data- och mjukvarutjänster för forskning, näringsliv och myndigheter. Vår ambition med
initiativet är att senast 2020 finnas bland de tre främsta i världen när det gäller högpresterande
datorsystem. Vi kommer också att undersöka kvantteknikens potential som erbjuder möjligheten att
lösa beräkningstekniska problem som går utöver vad dagens superdatorer klarar av.
EU:s molntjänstinitiativ kommer att underlätta för forskare och innovatörer att få tillgång till och
återanvända data och kommer att minska kostnaderna för datalagring och högpresterande analyser.
Genom att tillgängliggöra forskningsdata kan man kraftigt gynna EU:s konkurrenskraft genom att
främja uppstartsföretag, små och medelstora företag och datadriven innovation, bl.a. inom medicin
och folkhälsa. Det kan även stimulera nya branscher, vilket illustreras av projektet för det mänskliga
genomet.
Kommissionen kommer gradvis att genomföra EU:s molntjänstinitiativ genom en rad åtgärder, bl.a.
följande:
- Från och med 2016: Ett europeiskt öppet forskningsmoln skapas för europeiska forskare och
deras vetenskapliga partner ute i världen genom att integrera och konsolidera einfrastrukturplattformar, koppla samman befintlig vetenskapliga moln och forskningsinfrastruktur,
och stödja utvecklingen av molnbaserade datortjänster.
- 2017: Alla forskningsdata som genereras i framtida projekt inom ramen för Horisont 2020programmet för forskning och innovation med sin budget på 77 miljarder euro görs öppna som
standard för att forskarvärlden ska kunna återanvända de enorma datamängder som de
genererar.
- 2018: Lansering av ett flaggskeppsinitiativ för att påskynda den begynnande utvecklingen av
kvantteknik, som är grunden för nästa generation av superdatorer.
- Senast 2020: Utveckling av storskalig datalagring och nätinfrastruktur för ett europeiskt
högpresterande datorsystem, bl.a. förvärv av två prototyper till nästa generations
superdatorer, varav den ena ska vara en av världens tre kraftfullaste och genom att inrätta ett
europeiskt stordatacenter samt uppgradera stamnätet för forskning och innovationer (GEANT– det
europeiska multigigabitnätet för forskning).
Förutom för de europeiska forskarna kommer det europeiska öppna forskningsmolnet och den
europeiska datainfrastrukturen att finnas tillgängliga och vara till nytta för en mängd andra användare:
- Företagenkommer att få kostnadseffektiv och enkel tillgång till data och datorinfrastruktur på
högsta nivå, och likaså till en mängd vetenskapliga data som möjliggör datadriven innovation.
Detta kommer särskilt att gynna små och medelstora företag, som ofta saknar tillgång till
sådana resurser.
- Industrinkommer att gagnas av inrättandet av storskaliga molnbaserade ekosystem som
understöder utvecklingen av ny europeisk teknik, exempelvis energieffektiva chip för
högpresterande datorsystem.
- Offentliga tjänsterkommer att gynnas av tillförlitlig tillgång till kraftfulla datorresurser och en
plattform där de kan öppna sina data och tjänster, vilket kan leda till billigare, bättre och snabbare
sammankopplade offentliga tjänster. Även forskarna kommer att gynnas av tillgången på nätet till
den stora datamängd som skapas av offentliga tjänster.
De offentliga och privata investeringar som krävs för att genomföra EU:s molntjänstinitiativ uppskattas
till 6,7 miljarder euro. Kommissionen beräknar att sammanlagt 2 miljarder euro kommer att anslås
från Horisont 2020-programmet. Ytterligare offentliga och privata investeringar på uppskattningsvis
4,7 miljarder euro kommer att krävas under en period av fem år.
Mer information
- Pressmeddelande: - Kommissionens plan för att digitalisera EU:s industri
- Frågor och svar om arbetet med att digitalisera EU:s industri
Meddelanden som antagits i dag:
- Meddelande om digitaliseringen av den europeiska industrin: Hur vi kan utnyttja den digitala inre
marknadens alla möjligheter
Meddelande om ett europeiskt initiativ för molnbaserade tjänster – Att skapa en konkurrenskraftig
data- och kunskapsekonomi i Europa
- Meddelande om EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016–2020. Snabbare digital omvandling av
förvaltningar
Meddelande om prioriteringar för informations- och kommunikationsteknisk standardisering på den
digitala inre marknaden
På sociala medier
#DigitiseEU
#DigitalSingleMarket
#OpenScience
IP/16/1408
Presskontakter:
Lucia CAUDET (+32 2 295 61 82)
Nathalie VANDYSTADT (+32 2 296 70 83)
Axel FOUGNER (+32 2 295 72 76)
Marie FRENAY (+32 2 29 64532)
För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post
Download