Kommissionen: Frankrike ska betala 57 miljoner euro i

advertisement
IP/06/252
Bryssel den 1 mars 2006
Kommissionen: Frankrike ska betala 57 miljoner
euro i skadestånd för att landet inte uppfyller
domstolens skyldigheter när det gäller fiske
Europeiska kommissionen har idag beslutat att Frankrike ännu inte har
vidtagit alla nödvändiga åtgärder för att fullständigt uppfylla de skyldigheter
som fastställdes i EG-domstolens dom av den 12 juli 2005 (IP/05/917). Denna
dom, i vilken Frankrikes underlåtenhet att fullt ut följa domstolens dom från
juni 1991 tas upp, avser brister både i fiskeriernas kontrollsystem och i de
påföljder som tillämpas för överträdelser av EU-bestämmelser om landning
och saluföring av ungfisk, särskilt kummel. Domstolen har därför beslutat att
Frankrike måste erlägga ett vite på 57 761 250 euro för varje
sexmånadersperiod från och med domen från juli 2005 och till dess att
Frankrike fullt ut uppfyller sina skyldigheter. På grundval av en ytterst
noggrann utvärdering av situationen i Frankrike drog kommissionen den 12
januari 2006 slutsatsen att Frankrike har gjort framsteg men att landet ännu
inte kan anses följa domstolens dom fullt ut. Kommissionen är övertygad om
att Frankrike kommer att uppfylla detta mål fullt ut i juli och den kommer att
göra sitt yttersta för att bistå Frankrike i detta hänseende. Vitet kommer
ovanpå en klumpsumma på 20 miljoner euro som Frankrike har dömts att
betala för underlåtelse att följa domstolens dom från 1991 och som redan har
betalats in. Bestämmelserna om vite infördes i enlighet med
Maastrichtfördraget. Syftet är att uppmuntra medlemsstaterna att se till att
lagstiftningen respekteras fullt ut.
Domstolsärendet från juli 2005 går tillbaka till en dom från den 11 juni 1991 i vilken
det fastställdes att Frankrike hade försummat sina skyldigheter vad gäller
efterlevnaden av åtgärder för att skydda undermålig fisk (under den minsta rättsliga
storleken), särskilt kummel. Man hade även upptäckt överträdelser och att det
saknades avskräckande påföljder.
Under de efterföljande åren har kommissionen uppmärksammat Frankrikes fortsatta
underlåtenhet att följa denna dom och under 1996 och 2000 skickade den två
motiverade yttranden. Att ta bort ungfisk från havet innan den kan bidra till att förnya
beståndet är destruktivt. För att minska riskerna och hindra att ungfisk fångas, vidtas
det därför åtgärder t.ex. fastställande av minsta landningsstorlekar. Det bör
uppmärksammas att kummelbeståndet har varit föremål för en återhämtningsplan
sedan 2004 eftersom denna art håller på att fiskas ut. Det har dessutom fastställts att
fångster av små fiskar är den huvudsakliga anledningen till utfiskning.
Eftersom framstegen har varit begränsade beslöt kommissionen i augusti 2002 att
uppmana domstolen att införa ett dagligt vite på 316 500 euro till dess att Frankrike
uppfyller sina skyldigheter. Den 12 juli 2005 beordrade domstolen Frankrike att
betala en klumpsumma på 20 miljoner euro, och i stället för ett dagligt vite dömdes
landet att betala ett periodiskt återkommande sexmånadersvite på 57 761 250 från
och med detta datum. I sin dom tog domstolen hänsyn till underlåtenhetens ihållande
och allvarliga karaktär, Frankrikes betalningsförmåga och de offentliga och privata
intressen som stod på spel. Kommissionens uppgift var därför att utvärdera om
Frankrike den 12 januari 2006 hade följt domstolens dom fullt ut.
För att genomföra denna utvärdering har kommissionen tagit ett antal steg, inklusive
möten och skriftväxling med de franska myndigheterna, och kommissionens
tjänstemän har även gjort inspektioner i Frankrike. I ett brev från de franska
myndigheterna beskrev kommissionen tydligt vad Frankrike var tvunget att uppnå för
att följa domstolens dom fullt ut.
I sin utvärdering av situationen i Frankrike vid utgången av den första
sexmånadersperioden välkomnar kommissionen de åtgärder i rätt riktning som
Frankrike vidtagit. Ett antal av dessa måste emellertid fortfarande ge resultat ute på
fältet medan andra fortfarande måste genomföras.
När det gäller kontroller har man fortfarande noterat brister vad gäller antalet,
kvaliteten på och noggrannheten av inspektioner för fiske-, landnings-, transport- och
saluföringsverksamhet. Detta berodde ofta på de begränsade mänskliga resurser
som är avsatta för detta ändamål, den bristande tillämpningen av en integrerad
inspektionsstrategi och i många fall på att inspektörerna saknar särskild utbildning.
Kombinationen av dessa ständiga svagheter innebär att det kontrollsystem som för
närvarande är infört gör att det är alltför lätt att fortsätta med de olagliga
landningarna.
När det gäller påföljdernas effektivitet uppmärksammar kommissionen att ändringar i
den franska lagstiftningen trädde ikraft den 6 januari 2006 och genom dessa
utvidgas tillämpningen av administrativa påföljder till att omfatta alla överträdelser av
EU:s fiskebestämmelser. Detta är naturligtvis alldeles för kort tid för att ändringarna
ska ha fått någon praktisk inverkan på fältet. Kommissionen noterade också att
uppföljningen av de upptäckta överträdelserna fortfarande var otillfredsställande
både vad gäller omfattning och antal utdömda påföljder.
På grundval av de bevis den har till sitt förfogande beslöt kommissionen att den
efterlevnadskontroll (inklusive kontroller och påföljder) som Frankrike har infört ännu
inte kan anses uppfylla Frankrikes skyldigheter fullt ut i enlighet med domstolens
beslut från 2005. Kommissionen uppmanar därför Frankrike att vidta alla nödvändiga
åtgärder så att dessa skyldigheter kommer att uppfyllas senast i juli. Kommissionen
är övertygad om att Frankrike kommer att uppfylla detta mål fullt ut i juli och den
kommer att göra sitt yttersta för att bistå Frankrike i detta hänseende.
Bakgrund
Medlemsstaterna är ansvariga för att de åtgärder som antagits av ministerrådet i
enlighet med den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs. Kommissionens uppgift är
att se till att medlemsstaterna uppfyller denna skyldighet på ett effektivt och rättvist
sätt.
Se promemorierna MEMO/06/101 och MEMO/05/482.
2
Download