EUROPEISKA KOMMISSIONEN
PRESSMEDDELANDE
Bryssel den 28 oktober 2013
EU-kommissionen tar ytterligare ett steg för att främja
datormolntjänster
Europeiska kommissionen har idag har inrättat en expertgrupp som ska arbeta med säkra
och rättvisa villkor för avtal om molnbaserade tjänster, på grundval av ett frivilligt
instrument. Syftet är att identifiera bästa metoder för att tillgodose önskemålen hos
konsumenter och små företag, som ofta verkar ovilliga att köpa molntjänster eftersom
avtalen är oklara. Initiativet ingår som en del av kommissionens kampanj för att öka
förtroendet för datamolntjänster och för att frigöra deras potential för att främja den
ekonomiska produktiviteten i Europa. Det är en av de centrala åtgärderna inom ramen för
kommissionens strategi för datormoln som antogs förra året (IP/12/1025, MEMO/12/713)
och syftar till att tackla molnrelaterade frågor som går utöver den gemensamma
europeiska köplagen som för närvarande är under förhandling (MEMO/13/792).
– Vid Europeiska rådets möte förra veckan efterlyste EU-ledarna åtgärder för att skapa en
gemensam marknad för datormolntjänster. Kommissionen tar sitt ansvar. Att fullständigt
utnyttja de möjligheter som molnbaserade datortjänster ger upphov till skulle kunna
skapa 2,5 miljoner extra arbetstillfällen i Europa och öka EU:s BNP med cirka 1 % årligen
till 2020, säger kommissionären för rättsliga frågor Viviane Reding. Vi har bett experter att
utarbeta en balanserad uppsättning avtalsvillkor så att konsumenter och små och
medelstora företag ska kunna använda molnbaserade datortjänster med större förtroende.
Förtroende är viktigt – medborgarna måste kunna lita på att de tjänster som används är
rättvisa och tillförlitliga.
Expertgruppen för datormoln omfattar företrädare för leverantörer av molntjänster,
konsumenter och små och medelstora företag, akademiker och jurister (se bilagan). Det
första mötet är planerat att äga rum den 19–20 november 2013 och gruppen förväntas
rapportera under våren 2014. Den kommer att bidra till ett policydokument som ska
utgöra startskottet för ett offentligt samråd om tänkbara sätt att gå vidare vad gäller avtal
om molnbaserade datortjänster för konsumenter och små och medelstora företag.
Bakgrund
Den 27 september 2012 antog EU-kommissionen strategin ”Att frigöra de molnbaserade
datortjänsternas potential i Europa” (IP/12/1025, MEMO/12/713). Strategin är utformad
för att öka användningen av molnbaserade datortjänster i hela ekonomin. Expertgruppen
är en central del av denna strategi och kommissionens insatser för att ytterligare stärka
den digitala inre marknaden. Den bygger på andra lagstiftningsinitiativ som redan lagts
fram t.ex. EU:s reform av uppgiftsskyddslagstiftningen (MEMO/13/923) och den
föreslagna frivilliga europeiska köplagen (MEMO/13/792).
IP/13/990
Expertgruppen har till uppgift att hjälpa kommissionen att undersöka sätt att förbättra den
rättsliga ramen för avtal om molnbaserade datortjänster för konsumenter och små och
medelstora företag (IP/13/590), för att stärka konsumenternas och företagens förtroende
för att använda avtal om molnbaserade datortjänster.
Med ”datormoln” avses lagringen av data (t.ex. textfiler, bilder och video) och mjukvara
på avlägset belägna datorer som användarna har tillgång till över internet via valfri
apparat. Detta är snabbare, billigare, mer flexibelt och potentiellt säkrare än it-lösningar
på plats. Många populära tjänster som Facebook, Spotify och webbaserade e-postsystem
använder datormolnteknik, men de reella ekonomiska fördelarna kommer från företagens
och den offentliga sektorns allmänna användning av molnlösningar.
Kommissionens strategi för molnbaserade datortjänster omfattar tre nyckelåtgärder,
varav en syftar till att fastställa säkra och rättvisa avtalsvillkor för molnbaserade
datortjänster. Standardavtalsvillkor kan underlätta avtalsarrangemangen mellan
leverantörer av molnbaserade datortjänster och konsumenter och små företag. De kan
också underlätta tillämpningen av EU:s dataskyddsdirektiv (95/46/CE) i den mån det är
relevant för avtal om molnbaserade datortjänster.
Genom
Europeiska
kommissionens
förslag
om
en
reform
av
uppgiftsskyddslagstiftningen, som förra veckan fick stöd av en överväldigande
majoritet i Europaparlamentet (MEMO/13/923), inrättas också en ram som kommer att
användas för att främja utvecklingen av molnbaserade datortjänster. Ett snabbt
antagande av reformen av uppgiftsskyddslagstiftningen skulle stödja utvecklingen av den
digitala inre marknaden och bidra till att garantera att konsumenterna och de små och
medelstora företagen kommer att kunna dra full nytta av tillväxten i digitala tjänster och
molnbaserade datortjänster.
Med förslaget till en gemensam europeisk köplag har kommissionen redan börjat
förbättra den rättsliga ramen för datormolnsavtal (MEMO/13/792). Genom en gemensam
europeisk köplag kommer det att inrättas en frivillig EU-omfattande köplag, med rättvisa
och väl avvägda bestämmelser, som konsumenter och små och medelstora företag
kommer att kunna använda när de köper digitala produkter som musik eller programvara
genom att ladda ned dem från molnet. Expertgruppen kommer att genomföra ett
kompletterande arbete specifikt för de frågor som inte faller inom den gemensamma
europeiska köplagen för att se till att även andra avtalsmässiga frågor som är relevanta
för molntjänster kan täckas av ett liknande frivilligt instrument.
Ytterligare information
Europeiska kommissionen – Avtalsrätt:
http://ec.europa.eu/justice/contract/index_sv.htm
Europeiska kommissionen – Dataskydd:
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/index_sv.htm
Europeiska kommissionen – Molnbaserade datortjänster:
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/telecoms-and-internet/cloud-computing
Webbplats för Viviane Reding, kommissionens vice ordförande och kommissionär med
ansvar för rättsliga frågor:
http://ec.europa.eu/reding
Följ Viviane Reding på Twitter: @VivianeRedingEU
2
Members of the expert group on safe and fair terms for cloud computing contracts
http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=2922
Kontaktpersoner:
Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)
Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)
3