informerar - Sveriges folkhögskolor

advertisement
informerar
Maj 2013
Några få platser kvar till ”Framtidens lärande 2013 – Rektorsinspiration”
För intresserade rektorer har Folkbildningsrådet några biljetter kvar till konferensen ”Framtidens Lärande
2013”. Det är en av Sveriges viktigaste konferenser om strategiskt och pedagogiskt arbete i samtiden och
äger rum den 16-17 maj på Waterfront Conference i Stockholm. Kontakta omgående Ulrika Knutsson på
telefon 070-640 84 52.
34 folkhögskolor med i ansökan om ett mer inkluderande samhälle
En fjärdedel av RIO- och SKL-folkhögskolorna har anmält intresse av att vara med i ansökan till Arvsfonden
för ett projekt om att folkhögskolorna tillsammans ska utveckla metoder för ett mer inkluderande
samhälle där människor med olika bakgrund och med olika förutsättningar tar plats i samhällslivet som
aktiva medborgare och där främlingsfientlighet och vardagsrasism motarbetas. Vi förlänger nu
anmälningstiden till den 20 maj för att eventuellt ytterligare folkhögskolor ska ha en chans att vara med.
Kontakta [email protected]!
RIOs ståndpunkter
Styrelsen för RIO har enats om tre viktiga frågor att driva. Det handlar om
Individens rätt att jämte gymnasium välja skolformen folkhögskola, ytterligare platser till allmän kurs och
en annan fördelning av statsbidraget till folkbildningen. Se bilaga!
Folkhögskolans möjligheter att arrangera ettåriga yrkesutbildningar
I samband med att regeringen nu förbereder ettåriga yrkesutbildningar/yrkespraktik i kombination med
svenska som andraspråk, har RIO tillskrivit statssekreterarna på Utbildningsdepartementet och regeringens
utredare för att påminna om den verksamhet som redan genomförts och fortfarande genomförs på många
av de 150 folkhögskolorna runt om i landet. Med exempel från Sundbybergs, Södertörns och Hyllie Parks
folkhögskolor vill RIO peka på folkhögskolans många möjligheter att göra insatser när det gäller ettåriga
yrkesutbildningar för dem som behöver Sfi och hjälp att ta sig ut på arbetsmarknaden.
RIOs digitala informationsbrev
Cirka 700 politiker på alla nivåer i samhället har aktivt tagit del av RIOs tredje digitala informationsbrev.
Det innebär en stadig ökning sen första informationsbrevet skickades ut i början av hösten 2012.
Sverige bör ansöka om att bli FN-champion på folkbildning
I höstas startade FNs generalsekreterare Ban Ki-moon utbildningsinitiativet ”Global Education First
Initiative”. Tanken är att sätta världens ledares fokus på just utbildningsfrågor. Initiativet har tre moment,
att fler ska få tillgång till utbildning, ökad kvalitet på utbildningen och ett starkare globalt civilsamhälle. RIO
och Folkbildningsförbundet menar att svensk folkbildning passar in på de tre momenten och har i brev
uppmanat utbildningsminister Jan Björklund att ansöka om att Sverige ska bli FN-champion på folkbildning.
1(3)
Glöm inte att rekvirera mentorsbidrag!
Om rektor eller biträdande rektor har använt sig av en mentor under 2012-2013 kan skolan, genom att
skicka in en kopia på betald faktura för mentorskostnaden till RIO, rekvirera 7 000 kr. Deltagande på
rektorsutbildningen renderar också mentorsbidrag. Mentorsbidraget gäller både RIO- och SKL-rektorer/
biträdande rektorer.
Styrelseutbildningarna fortsätter 2013-2014
Drygt 50 folkhögskolor har nu genomfört RIOs och Arbetsgivaralliansens styrelseutbildningar.
Både möjligheten till mentorsbidrag och styrelseutbildningar kommer att finnas kvar under ytterligare ett
läsår.
RIO och SKL uppdaterar reglerna i PM för interkommunal ersättning
RIO och SKL vill underlätta för både folkhögskolornas och landstingens/regionernas tjänstemän att hantera
den interkommunala ersättningen. Därför uppdaterar nu RIO, tillsammans med SKL, ”PM angående
rekvisition av interkommunala ersättningar 2013”. Ny information kommer att läggas ut på RIOs hemsida
www.RIO-org.se i slutet av maj.
Planera för en temadag kring Mänskliga Rättigheter!
Den 16 oktober 2013 äger Folkbildningsrådets stora folkbildningskonferens rum. Den samlar vartannat år
både studieförbunds- och folkhögskolerepresentanter och temat den här gången är Mänskliga Rättigheter.
Samtliga programpunkter i plenumsalen samt två seminarier kommer att webbändas. De kan följas direkt
eller spelas upp senare. Varför inte planera för höstens temadag i anslutning till den stora
folkbildningskonferensen?
Endast 17 folkhögskolor har rapporterat in sina digitala insatser
2013 är Digidels sista kampanjår. Fram till idag har cirka 223 000 personer via kampanjen börjat använda
Internet men endast 17 folkhögskolor har rapporterat sina insatser för att minska den digitala klyftan till
digidel.se. Det är, som tidigare påpekats, folkbildningspolitiskt viktigt att folkhögskolorna syns i kampanjen.
Vi vet att mycket görs också på de 133 folkhögskolor som ännu ej rapporterat in sin verksamhet. Berätta
vad ni har gjort och gör på digidel.se!
Intressant konferens med Nordiska Folkhögskolerådet
Många spännande folkhögskoleprojekt presenterades på Nordiska Folkhögskolerådets vårkonferens
på Nordiska folkhögskolan i Kungälv den 10-11 april. Temat var Folkhögskolan för alla. Här följer två
exempel:
Base Camp är ett frivilligt tionde läsår som fortsättning på den obligatoriska nioåriga grundskolan på
Kronoby folkhögskola i Finland. Kursens mål är dels att stärka deltagarnas kunskaper i skolämnen så att de
har bättre möjligheter att få studieplatser i nästa steg i utbildningen, dels att hjälpa deltagarna att växa
som individer med hjälp av friluftsaktiviteter, resor, hantverk, praktiskt arbete och teater/drama.
Nye spor är en norsk variant av den finska modellen för de ungdomar som vill ändra på något viktigt i livet
som har varit ett hinder för att komma vidare. Det kan röra sig om dygnsrytm, svårt att engagera sig eller
dålig självkänsla. Båda dessa projekt är för 16 åringar och blir ett mellanår för eftertanke och reflektion för
att få kraft att gå vidare – d v s ett ”basläger”. Nye Spor finns på Sunnfjord folkehögskole.
”Tradition, resurs eller nödvändighet”
Johan von Essens och Pelle Åbergs utvärdering om relationerna mellan folkhögskolor och huvudmän har nu
skickats ut till samtliga folkhögskolor. Tyngdpunken i rapporten ligger på hur dessa relationer uppfattas
idag, vilken betydelse huvudmännen har för folkhögskolorna och hur man ser på själva
2(3)
huvudmannaskapet. Rapporten visar att i stort sett samtliga tillfrågade menar att det är viktigt att
folkhögskolor har huvudmän. Rektorerna på rörelsefolkhögskolorna betonar oftast ideologi och
rörelseanknytning och rektorerna på de ”lokala folkhögskolorna”, som också tillhör rörelsefolkhögskolorna,
lyfter fram den lokala förankringen som betydelsefull. Rektorerna på landstingsfolkhögskolorna ser framför
allt till de ekonomiska aspekterna och att huvudmannen är en resurs för folkhögskolan.
”Till det lokalas försvar”
Civilsamhället i den urbana periferin
Lisa Kings har i en doktorsavhandling kallad Till det lokalas försvar. Civilsamhället i den urbana periferin
kartlagt alla organisationer som hon kunde hitta i Tensta och Rinkeby – alltifrån hunduppfödare till
fotbollsföreningar. Totalt blev det 100 stycken i Rinkeby och 70 i Tensta.
Hon fann att etniciteten är en viktig dimension för hur människor väljer att organisera sig, att
verksamheten ofta är inriktad mot välfärdsservice, att den är generationsöverskridande och att platsen är
mycket betydelsefull. I kontrast till demonisering och exotisering skildrar Lisa Kings ett vardagsnära och
sekulariserat föreningsliv som i nygammal föreningsdräkt verkar lokalt för att täcka upp där offentliga och
privata alternativ inte räcker till. Hon ger en bred skildring av civilsamhället och de frivilliga
organisationernas förekomst och verksamhet i Rinkeby och Tensta från Assyriska föreningen och Rinkeby
folkets hus till Tensta-Hjulsta kvinnocenter. Boken, som ger en motbild till mediernas beskrivning av
förorten, finns att beställa på Adlibris.se.
”Nyttan med folklig bildning”
Vad händer med människor som deltar i studiecirklar och kurser på folkhögskolor? Hur påverkas deras
hälsa och hur speglas sådana verksamheter i massmedia? I Nyttan med folklig bildning vidgar redaktörerna
Bernt Gustavsson och Matilda Wiklund förståelsen av sambanden mellan bildning och nytta genom att
utgå från hur socialt, kulturellt och teknologiskt kapital påverkar det ekonomiska kapitalet. Boken finns att
beställa från www.adlibris.se
Andra tryckningen av ”Civilsamhället i samhällskontraktet”
Nu finns återigen boken Civilsamhället i samhällskontraktet, med Filip Wijkström som redaktör, att beställa
från www.Sektor3.se. Den första upplagan på 2 000 exemplar sålde slut på 3 månader.
Varning för bluffleverantör!
Några av UHPOs medlemsföretag har blivit kontaktade av ett företag som kallar sig ”Er Grossist” och som
uppger sig vara UHPO-leverantör. Detta är ett oseriöst företag!
3(3)
Download