SCHEMA Gerontologi - det ”normala” åldrandet

advertisement
Preliminärt (vers 1 141021)
SCHEMA
Gerontologi - det ”normala” åldrandet
Vecka 9, 2015
23 - 27 februari
Under veckan kommer kursdeltagarna att på hemmaplan använda sig av webbplattformen
PingPong. Här kommer det finnas inspelade presentationer av lärare, föreläsningar samt
inspelade filmer som kursdeltagarna tar del av.
Kursdeltagarna skriver sin egen presentation i PingPong.
De web-baserade föreläsningarna är obligatoriska för att ge en förförståelse till kursen. De
kommer att ge en översikt av kursämnet Gerontologi samt ta upp olika aspekter på åldrandet.
Finns det ett normalt åldrande?
Beräknad tidsåtgång för web-baserat moment för kursdeltagarna är 8 timmar.
Vecka 10, 2015
Måndag 2 mars
Tema – Tänkandet och åldrandet
10.00-10.20
10.30-10.45
10.45 -12.15
Kaffe. Registrering.
Välkommen. Praktiska frågor.
DG
Kognitiva funktioner hos äldre - en allmän översikt av begreppet
kognition och dess kliniska relevans. Psykometriska tester. När blir
påverkad kognitiv funktion sjukdom och hur kan man mäta kognitiv
funktion då?
ÅW, IE?
Lunch
Olika faktorer som under livsloppet påverkar kognitiv funktion. *
Hur ändras sättet att tänka för den äldre personen? Seminarium. Inkl
kaffe paus.
*
12.15-13.15
13.15-14.15
14.15-17.00
Tisdag 3 mars
Tema – Kroppen och åldrandet
08.00-08.15
08.15-11.00
Reflektioner från gårdagen
DG
Fysiologiskt åldrande. Läkemedel och äldre. Föreläsningar som
kopplas till kliniska fall med efterföljande diskussion.
BW, MEB
Begreppen skörhet - frailty. Teoretisk bakgrund och klinisk koppling.
BW, MEB
Lunch
11.00-12.00
12.00-13.00
1
13.00-15.00
15.00-15.30
15.30-16.30
16.30-17.00
Fall och fallrelaterade skador och dess konsekvenser samt hur man
kan förebygga dem.
*
Fall och fallrelaterade skador ur ett samhällsperspektiv. *
Kaffe
Nutritionens betydelse i ålderdomen.
*
Hem-uppgift (artiklar inför onsdagens diskussionsforum)
Prel kl 19.00
Frivillig Kursmiddag
Onsdag 4 mars
Tema – Samhället och åldrandet
08.00-08.15
08.15-09.45
09.45-10.15
10.15-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00
13.00-14.00
14.00-15.00
Reflektioner från gårdagen
DG
Befolkningsutveckling - Äldreomsorg från förr till nu. *
Fika
Hur arbetar en biståndsbedömare?
*
Brännpunkterna mellan HSL/SoL.
*
Lunch
ESTHER - vad satte Jönköping på världskartan?
*
Den äldre är inte alltid ensam – anhörigstöd en
lagstadgad insats.
*
Kaffe
Äldrescenario år 2088 - Diskussionsforum med samtalsledare och
grupparbete.
*
15.00-15.30
15.30-18.00
Torsdag 5 mars
Tema – Döden i åldrandet
08.00-08.15
08.15-09.45
09.45-10.15
10.15-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00
13.00-13.45
13.45-14.30
Reflektioner från gårdagen
DG
Dödsplats Sverige - en kartläggning.
*
Kaffe
Brytpunktssamtal.
*
Jag är rädd för att dö. Hur handskas vi med rädslan för döden. *
Lunch
Från dödsbädd till jorden.
*
Examination. Kursutvärdering. Fortsatt web-baserad
diskussionsuppgift.
DG m fl
Under kursens gång samt en tid efter kursavslut kommer det att finnas diskussionsmöjligheter
i webbplattformen PingPong.
Kursort:
Kursen kommer att förläggas till Qulturum, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping.
Kontaktpersoner:
Kursansvarig: Daniel Gustafsson ([email protected])
Sekretariat: Susanne Johannesson ([email protected])
2
Föreläsare (obs listan är ej fullständig)
ÅW
Åke Wahlin, professor i Gerontologi, neuropsykolog, Institutet för gerontologi vid
Hälsohögskolan i Jönköping
DG
Daniel Gustafsson, kursansvarig, överläkare Geriatrik, Geriatriska kliniken, Jönköping.
BW
Björn Westerlind, överläkare Geriatrik, Verksamhetschef, Geriatriska kliniken,
Länssjukhuset Ryhov, Jönköping.
MEB
Marie Ernsth Bravell, fil dr i Gerontologi, sjuksköterska, Avdelningschef vid Institutet
för gerontologi vid Hälsohögskolan i Jönköping. Äldrestrateg Jönköpings kommun.
IE
Irene Ericsson, fil dr i Gerontologi, sjuksköterska. Institutet för gerontologi vid
Hälsohögskolan i Jönköping.
*
Föreläsarnamn ännu ej fastställt
3
Download