Bilaga I: Följande fyra tabeller är för att demonstrera

advertisement
Bilaga I: Följande fyra tabeller är för att demonstrera pruritusgenesens komplexitet (1)
Tabell 1: Förekomst av kronisk pruritus vid olika sjukdomar
diagnos
förekomst i %
atopisk eksem
kardinalsymptom (100%)
urtikaria
kardinalsymptom (100%)
psoriasis
67 – 84%
herpes zoster / postzosterisk neuralgi 58% / 30%
anorexi
58%
polycytemia vera
48%, vid diagnos: 16%
kronisk njurinsuffisiens, dialys
45 % (Europa), 57% (USA), 70% (Japan)
HES-inducerat pruritus
40%
cholestatiska leversjukdomar
25 - 100%
M. Hodgkin
25 - 35%,vid diagnos: 15%, som enstaka symptom: 7%
graviditet
18%
järnbristanemi
13,6% hos män, 7,4% hos kvinnor
diabetes mellitus
3 - 49%
hypertyreos
4 - 7,5%
malignitet
3%
Tabell 2: Generaliserad pruritus på primär icke-inflammatorisk hud
kategori
diagnos
exempelvis kutan mastocytos, bullö s pemfigoid, dermatitis
dermatologiska sjukdomar
herpetiformis (Duhring), porfyri, polymorph ljusdermatos
anorexia nervosa (BMI <16), kronisk njurinsuffisiens, diabetes mellitus,
gluten-enteropati, hepatopati med kolestas (exempelvis primä r biliä r
endokrina och metabola
cirrhos, primä r skleroserande kolangit, hepatit C, medikamentö s
sjukdomar
kolestas, extrahepatisk kolestas), hypertyreos, hypotyreos,
hyperparatyreoidism, malabsorption, perimenopausal pruritus
helicobacter pylori, helminter, HIV- infektion, intestinal parasitos
infekter
(exempelvis Giardia lamblia), onkocerkos
hematologiska och
järnbrist, essentiell trombocytos, hemokromatos, hypereosinofililymfoproliferativa
syndrom, myelodysplastisk syndrom, M. Hodgkin, Non-Hodgkinsjukdomar
lymfom, plasmocytom, polycythemia vera, systemisk mastocytos
malignitet
cervix-, prostata-, bronkial-, pankreas, tjocktarmcancer, carcinoid
brakioradial pruritus, notalgia parestetica, postzosterisk neuralgi,
neurologiska sjukdomar vulvodyni, neuropati, multipel skleros, tumör, minskat perfusion,
infarkt av CNS eller ryggmärg
psykosomatiska och
psykiatriska sjukdomar
depression, schizofreni, taktil hallucinos
(somatoform pruritus)
graviditet
intrahepatisk graviditetskolestas
läkemedel (utan erytem) vg se tabell 4
Tabell 3: Generaliserad pruritus på primär inflammatorisk hud
kategori
diagnos
atopisk eksem, torrhetseksem, nummulä rt eksem, seborrhoisk eksem,
inflammatoriska
allergiskt kontakteksem, irritativt kontakteksem, läkemedelexantem,
dermatoser (enbart
pityriasis rosea, psoriasis, urtikaria, lichen planus, lichen sklerosus et
vanliga)
atrophicus, M. Grover, mastocytos, polymorf ljusdermatos,
dermatomyosit
infektiö sa dermatoser (ffa bakteriella infektioner (exempelvis follikulit), mykoser, pediculosis,
akut pruritus)
skabb, virala infektioner (exempelvis variceller)
bullö sa dermatoser, ffa dermatitis herpetiformis (Duhring), bullö s
autoimmundermatoser
pemfigoid
genodermatoser
neurofibromatos, M. Darier, M. Hailey- Hailey
„Atopic eruption of pregnancy“(AEP), „polymorphic eruption of
graviditetsdermatoser
pregnancy“ (PEP), pemfigoid gestationis
malignitet
kutan T-cell-lymfom, ffa med erytrodermi
Tabell 4: Läkemedel som kan inducera och underhålla pruritus
akut pruritus (< 6 veckor)
opioida och antagonister
antihypertensiva
urostatika
TNF-alfa-hemmare
kemoterapeutika
antimalariamedel
kronisk pruritus (> 6 veckor)
ACE-hemmare
antibiotika
antidepressiva
antidiabetika
antihypertensiva
antiflogistika
codein, fentanyl, levometadon, morfin och
derivater, naloxon, pentazosin, tramadol
amlodipin
allopurinol
etanercept, infliximab
Exempelvis paclitaxel, carboplatin (17%),
cisplatin, mitomycin C, gemcitabin, imatinib,
erlotinib, rituximab
chloroquin: (upp till 90% av patienter)
hydroxychloroquin, amodiaquin
exempelvis captopril, enalapril, lisinopril
exempelvis amoxicillin, ampicillin, cefotaxim,
ceftriaxon, chloramphenicol, ciprofloxacin,
clarithromycin, clindamycin, co-trimoxazol,
erythromycin, gentamycin, metronidazol,
minocyclin, ofloxacin, penicillin, tetracyklin
exempelvis amitryptylin, citalopram,
clomipramin, desipramin, doxepin, fluoxetin,
fluvoxamin, imipramin, lithium, maprotilin,
mirtazapin, nortriptylin, paroxetin, sertralin
exempelvis glimepirid, metformin, tolbutamid
exempelvis clonidin, doxazosin, hydralazin,
methyldopa, minoxidil, prazosin, reserpin
exempelvis acetylsalicylsyra, celecoxib,
diclofenac, ibuprofen, indometacin,
ketoprofen, naproxen, piroxicam
antikonvulsiva
betablockerare
calciumantagonister
diuretika
immunsuppressiva
neuroleptika
lipidsänkare
hormoner
urikostatika, urikosurika
sedativa
exempelvis carbamazepin, clonazepam,
gabapentin, lamotrigin, phenobarbital,
phenytoin, topiramat, valproinsyra
exempelvis acebutolol, atenolol, bisoprolol,
metoprolol, nadolol, pindolol, propranolol
amlodipin, diltiazem, felodipin, isradipin,
nifedipin, nimodipin, nisoldipin, verapamil
exempelvis amilorid, furosemid,
hydrochlorothiazid, spironolacton, triamteren
exempelvis cyclophosphamid, cyclosporin,
methotrexat, mycophenolatmofetil, tacrolimus
(upp till 36%), thalidomid
exempelvis chlorpromazin, haloperidol,
risperidon
exempelvis clofibrat, fenofibrat, fluvastatin,
lovastatin, pravastatin, simvastatin
exemplevis clomifen, danazol, orala
kontraceptiva, östrogener, progesteron,
steroider, testosteron och derivater, tamoxifen
allopurinol, colchizin, probenecid, tiopronin
alprazolam, chlordiazepoxid, lorazepam,
oxazepam, prazepam
Download