Några ord om att hålla löften. - Nya moderaternas kampanjblogg

advertisement
Ett urval av löften som infrias 2008
Några ord om
att hålla löften.
Gott nytt år!
Att påbörja ett nytt år känns hoppfullt. Många avger nyårslöften
utifrån en vilja och tro på att man alltid kan förändra sig själv och
sin situation. Vi vann valet 2006 just på grund av denna längtan
efter förnyelse och tro på förbättring. Vi är stolta över att redan efter
ett år ha uppfyllt eller påbörjat 80 procent av de löften vi gav i valkampanjen. Nu kommer ännu fler. Det kommer att bli ett gott nytt år.
Jobb
Skola
n Ytterligare en skattesänkning kommer
att ske den 1 januari 2008 som kommer
att ge ännu tydligare effekter, särskilt för
dem som tjänar minst.
n Regeringen föreslår en omfattande
läsa-skriva-räkna-satsning. Regeringen
vill satsa 150 miljoner kronor under
2008, 250 miljoner kronor under 2009
och 500 miljoner kronor under 2010.
n Från den 1 januari 2008 tillämpas nystarstsjobben också i offentlig sektor.
Även deltidsarbetslösa kommer att kunna
ta del av nystartsjobben under 2008.
n Så kallade nyfriskjobb införs från och
med den 1 januari 2008 för att hjälpa
exempelvis långtidssjukskrivna tillbaka in
på arbetsmarknaden.
Brottsbekämpning
n Vi vill öka antalet poliser till 20 000
stycken till år 2010. För att finansiera
dessa satsningar ökas anslaget med 415
miljoner kronor från och med 2008.
Kultur
n Regeringen satsar 55 miljoner kronor
på projektet Skapande skola för högstadieelever som ska ge ökad möjlighet att
ta del av mer kultur och eget skapande.
Integration
n Från 2008 satsas 10 miljoner kronor
per år på ökade resurser till arbetsförmedlingarnas arbete med att bedöma yrkeskompetens hos nyanlända invandrare.
Jämställdhet
n Den 1 juli 2008 införs en jämställdhetsbonus som ska motivera till ett jämnare uttag av föräldraledigheten.
n Den 1 juli 2008 ges möjlighet för föräldrar till barn 1–3 år att få ett vårdnadsbidrag på upp till 3 000 kronor i månaden.
n Kunskapsspridning till alla skolor om
åtgärdsprogram mot mobbing. 40 miljoner kronor avsatt fram till 2010.
Miljö
n Regeringen förstärker insatserna för
klimatet i budgetpropositionen för 2008.
En miljard kronor satsas fram till 2010 på
bland annat hållbara städer, energieffektivisering, teknikutveckling, forskning och
internationella insatser.
De äldre
n Ökade resurser till äldreomsorgen.
n Det jobbskatteavdrag som vi har infört
är extra stort för den som är äldre än
65 år, och ytterligare en skattesänkning
kommer att ske den 1 januari 2008.
n För att göra det mer attraktivt att
anställa och behålla äldre medarbetare
avskaffas den särskilda löneskatt för
personer som är över 70 år. Detta sker
den 1 januari 2008.
Vård
n Den 1 juli 2008 införs en tandvårds­
reform i tre delar: högkostnadsskydd,
tandvårdscheck och satsning på grupper
som inte själva kan påverka sin tand­status.
n Psykiatrin stärks med minst fem miljarder kronor de närmaste tio åren. Regeringen har tillskjutit 500 miljoner kronor för
2007 och 500 miljoner kronor för 2008.
Om jobben.
Om jämställdhet.
När alliansen vann valet för ett drygt år sedan stod var femte svensk
utanför arbetsmarknaden eller arbetade mindre än vad han eller hon
skulle vilja. Redan nu ser vi resultat av alliansens politik.
• Utanförskapet har minskat med 11 procent.
• Antalet arbetade timmar och ökningen av antalet sysselsatta ungdomar
har varit de starkaste sedan mätningarna startade 1963.
• Förut fick vi 140 nya förtidspensionärer varje dag, nu får 400 personer
om dagen ett jobb.
Jämställdhetsbonusen
Den 1 juli 2008 införs en jämställdhetsbonus. Den är tänkt att motivera
föräldrar till ett jämnare uttag av föräldraledigheten. Jämställdhetsbonusen
innebär att om pappan är den som tjänar mest, får familjen upp till
3 000 kronor i skatteminskning varje månad som pappan är föräldraledig.
Redan 2007 infördes det första jobbskatteavdraget. Den 1 januari 2008
sker ytterligare en skattesänkning som kommer att ge ännu tydligare
effekter, särskilt för dem som tjänar minst. Jämfört med innan vi kom till
makten ser då skillnaden ut såhär:
• En lokalvårdare med 16 100 kronor i lön får behålla 800 kronor mer.
• En förskolelärare med 19 300 kronor i lön får behålla 900 kronor mer.
• En sjuksköterska med 24 000 kronor i lön får behålla 1 100 kronor mer.
Det är ju så, att ju fler som arbetar, desto mer resurser får vi till välfärden.
Alla vinner på att många jobbar. Målet för regeringens politik är full sysselsättning. Alla som vill och kan arbeta ska ha en möjlighet att göra det.
Ett urval av vad vi har gjort:
• Den 1 januari 2007 infördes första delen
i jobbskatteavdraget. Ytterligare en skattesänkning sker den 1 januari 2008.
• Vi har halverat arbetsgivaravgiften vid
anställning av unga 18–25 år.
• För dig som är över 65 år och vill fortsätta
att arbeta har vi infört ett förstärkt jobbavdrag, och den särskilda löneskatten som
arbetsgivare tidigare har betalat för äldre
har tagits bort.
• En satsning om 100 miljoner kronor
genomförs för att främja kvinnors företagande.
• Nystartsjobben har införts och har gett
jobb åt tusentals långtidsarbetslösa. Från
den 1 januari 2008 tillämpas de också
i offentlig sektor. Även deltidsarbetslösa
kommer att kunna ta del av nystartsjobben
under 2008.
Arbetsmarknaden
Ett grundläggande steg till att kvinnor ska bli jämställda är att de ska
kunna leva på sin lön. Regeringen satsar 100 miljoner kronor för att
främja kvinnors företagande och för att öka forskningen och kunskaperna
därom. Det måste bli enklare för kvinnor att starta egna företag och att
tjäna pengar på verksamheten.
Våld mot kvinnor
För att bättre kunna förebygga och bekämpa våld mot kvinnor har alliansregeringen lagt fram en omfattande handlingsplan. Vi vill förbättra
övervakningen av att besöksförbud efterlevs, och skärpa straffen för brott
som misshandel, grov misshandel, våldtäkt, grov våldtäkt och kvinnofridskränkning. Vi jobbar också för att brottsoffer ska mötas av kunskap
och konkret hjälp.
Ett urval av vad vi har gjort:
Ett urval av vad vi kommer att göra:
• Den
1 juli 2008 införs en jämställdhetsbonus som ska motivera till ett jämnare uttag
av föräldraledigheten.
•S
atsning på forskning kring kvinnors företagande. 100 miljoner kronor satsas under
en period om tre år.
• F örbättrat stöd till kvinnor som utsatts för
våldsbrott. Socialtjänsten ger från och med
den 1 juli 2007 stöd till våldsutsatta kvinnor och barn.
•D
en som bryter mot besöksförbud ska
kunna åläggas bära elektronisk fotboja.
Utredning pågår, slutredovisas senast 30
september 2008.
•S
ärskilda nystartsjobb, så kallade nyfriskjobb, införs från och med den 1 januari
2008. Dessa ska hjälpa exempelvis långtidssjukskrivna att ta ett första steg tillbaka
in på arbetsmarknaden.
•V
i har infört en handlingsplan för att
minska våldet mot kvinnor.
•Ö
kad kunskap hos polis och domare kring
mäns våld mot kvinnor. Flera myndigheter
har fått i uppdrag att kompetensutveckla.
Ett urval av vad vi kommer att göra:
•Ä
ven om småbarnsföräldrar delar på hushållsarbetet så finns det perioder i livet när
hälften är för mycket. Alliansregeringen
har därför infört en skatteminskning på 50
procent för hushållsnära tjänster.
• F ör nyanlända invandrare har instegsjobb
införts som ska kombineras med SFI och
handledning.
• Jobbgaranti för alla under 25 år efter 3
månaders arbetslöshet infördes i december 2007.
• Förbättringar av företagsbeskattningen.
• Regelbördan kommer att lättas för företag.
•A
rbetsgivaravgifterna slopas för delar av
tjänstesektorn.
•D
en 1 juli 2008 ges möjlighet för kommuner
att ge föräldrar med barn 1–3 år ett vårdnadsbidrag på upp till 3 000 kr i månaden.
• L ika möjligheter för kvinnor och män.
Anslaget till jämställdhetspolitiken har
tiofaldigats till 400 miljoner kronor.
•9
0 miljoner kronor satsas på forskning
kring kvinnors hälsa.
•S
atsningar på att bekämpa hedersrelaterat
våld, bland annat tjejjourer på internet.
Om vården.
Den 1 juli 2008 införs en tandvårdsreform. Vi kommer att satsa dubbelt
så mycket pengar som förut på tandvården. Reformen innebär bland
annat ett högkostnadsskydd och en tandvårdscheck på 300 kronor
vartannat år.
Regeringen har presenterat en stor reform av sjukförsäkringen. Den
innefattar bland annat förebyggande åtgärder och en rehabiliteringsgaranti som gör det lättare för långtidssjukskrivna att ta ett första steg åter
in på arbetsmarknaden.
Vi har avskaffat den så kallade stopplagen som förbjuder privata
vårdgivare, och i stället infört en startlag. Ingen annan bransch har så
stor andel högutbildade som vården. Därför måste det finnas attraktiva
arbetsgivare och vägar att starta eget. Det bidrar till en positiv konkurrens och ökad valfrihet för patienterna.
Personliga vårdguider ska guida och se till att den som behöver vård
får rätt vård av rätt vårdgivare i rätt tid. De ska ha den utbildning som
krävs och också arbeta med ett begränsat antal patienter så att de verkligen kan lägga kraft och resurser på den enskilde patienten.
Ett urval av vad vi har gjort:
Ett urval av vad vi kommer att göra:
•M
er resurser till vårdgarantin. Medel tillsköts
i budgetpropositionen 2007.
•M
öjlighet för patienten att välja en fast
vårdkontakt, en vårdguide, som vårdar eller
vid behov lotsar patienten vidare genom
vårdkedjan.
•G
enusperspektivet ska genomsyra allt ifrån
vård och omsorg till forskning och medicinsk
utveckling. 90 miljoner kronor satsas på forskning kring kvinnors hälsa.
• Införandet av en tandvårdsreform i tre delar:
högkostnadsskydd, tandvårdscheck och satsning på grupper som inte själva kan påverka
sin tandstatus. Införs den 1 juli 2008.
• R
esursförstärkning inom psykiatrin med minst
fem miljarder kronor de närmaste tio åren
med särskild engångssatsning under 2007.
Regeringen har tillskjutit 500 miljoner kronor
för 2007 och 500 miljoner kronor för 2008.
•S
ärskilda nystartsjobb, så kallade nyfriskjobb,
införs den 1 januari 2008 för att hjälpa
exempelvis långtidssjukskrivna att ta ett första
steg tillbaka in på arbetsmarknaden.
• Införa laglig rätt för patient att gå till alternativ vårdgivare om garantitiden inte kan hållas.
Utredning tillsatt.
• F ritt vårdval införs – rätt för patienten att välja
läkare, vårdgivare, vårdenhet och tidpunkt
för behandlingen. Regeringen har tillsatt en
utredning.
•3
,4 miljarder kronor satsas 2008-2010 på
att vidareutveckla företagshälsovården samt
införa en rehabiliteringsgaranti så att stödet
till arbetsgivare och sjukskrivna stärks.
•S
kyldighet för socialtjänsten att ge stöd och
avlösning åt personer som vårdar närstående.
Arbete pågår inom regeringskansliet.
Om brottsbekämpning.
Om miljön.
Fler poliser
Vi vill se fler poliser och en polis som är mer synlig ute bland medborgarna. Vårt mål är att det år 2010 ska finnas 20 000 poliser i Sverige. Det
är 2 500 fler än då vi fick en alliansregering.
Sverige
På nationell nivå vill vi minska utsläpp av övergödande ämnen genom att
införa handel med utsläppsrätter, och vi har dessutom infört en premie på
10 000 kronor när du som privatperson köper miljöbil som gäller till och
med 2009. För att bekämpa problemen med svartfisket vill vi stärka fiskerikontrollen. Alla länder runt Östersjön bör ha krav på dubbelskrov och
öppet redovisa miljökonsekvensbeskrivningar för all planerad verksamhet
som kan ha negativ miljöpåverkan.
Hjälp till brottsoffer
Alla brottsoffer ska mötas av kunskap, inlevelse och konkret hjälp. Vi vill
att en brottsofferhandläggare finns tillgänglig dygnet runt vid varje polismyndighet för att kunna ge information och samordna de insatser som
samhället erbjuder.
Skärpta straff
Det behövs skärpta straff för misshandel, grov misshandel, våldtäkt, grov
våldtäkt, rån, grovt rån, grov kvinnofridskränkning och mord. Alliansregeringen har tillsatt en utredning som ska lägga fram lagförslag för en skärpt
syn på allvarliga våldsbrott.
Ung kriminalitet
Kriminalitet startar sällan i vuxen ålder utan betydligt tidigare. Unga lagöverträdare ska mötas av tidiga och tydliga reaktioner. Fler brott ska
utredas av polis när den misstänkte är under 15 år.
Europa
Vi arbetar för att höja EU:s mål för koldioxidutsläpp från en minskning på
20 procent till 30 procent. Vi vill även använda handel med utsläppsrätter
för att minska utsläpp av växthusgaser och utsläpp av ämnen som försurar.
Globalt
Det globala klimatarbetet ska bygga på forskningsresultat och genomföras med konstruktiva lösningar. Vi vill verka för en utveckling för demokrati och marknadsekonomi i världen, något som på sikt gynnar miljön,
och använda bistånd och företagsinvesteringar för att minska utsläpp och
miljöförstöring.
Ett urval av vad vi har gjort:
Ett urval av vad vi kommer att göra:
Ett urval av vad vi har gjort:
Ett urval av vad vi kommer att göra:
• Införande av bättre vård och rehabilitering
inom kriminalvården. Resursförstärkningar
tillsattes för behandling av sexual- och
kvinnofridsbrott i budgetpropositionen för
2007.
•P
åföljdssystemet ska reformeras. Direktiv till
en utredning om påföljdssystemet bereds
inom justitiedepartementet.
•E
n miljöbilspremie på 10 000 kronor
har införts för privatpersoner. Den gäller
mellan den 1 april 2007 och den 31
december 2009.
•S
atsning på klimatrelaterad forskning och
utveckling, samt på investeringsstöd. Sker
successivt, se budgetpropositionen och
den ekonomiska vårpropositionen.
•R
egeringen förstärker insatserna för
klimatet i budgetpropositionen för 2008.
En miljard kronor satsas fram till 2010 på
bland annat hållbara städer, energieffektivisering, teknikutveckling, forskning och
internationella insatser.
• Ett energieffektiviseringsprogram ska genomföras inom det svenska bostadsbeståndet.
•E
nergisparande åtgärder ska främjas.
Se bland annat budgetpropositionen 2007
och den ekonomiska vårpropositionen.
• T ransportsektorn omfattas av EU:s handelssystem med utsläppsrätter. Sverige verkar
för att handeln med utsläppsrätter utvecklas för flyget.
• Vi vill öka antalet poliser med 2 500
stycken, till 20 000 poliser fram till år
2010. För att finansiera dessa satsningar
ökas anslaget till polisorganisationen med
415 miljoner kronor från och med 2008.
• Från den 1 januari 2008 får hemlig
rumsavlyssning användas för att utreda
mycket allvarliga brott. Hemlig rumsavlyssning innebär att tal i enrum, samtal mellan
andra eller förhandlingar vid till exempel
sammanträde eller annan sammankomst
som allmänheten inte har tillträde till i
hemlighet avlyssnas eller spelas in.
•S
kärpta straff för misshandel och grov misshandel, våldtäkt och grov våldtäkt, rån och
grovt rån samt grov kvinnofridskränkning.
•U
tredning om en skärpt syn på våldsbrott
presenteras den 30 april 2008.
•B
rottsofferhandläggare dygnet runt på
varje polismyndighet. Uppdrag har givits
till Rikspolisstyrelsen i regleringsbrevet för
2007.
•E
n ny kriminalvårdslagstiftning som tydliggör drivkrafter och möjligheter för intagna
att förändra sina liv. Försöksverksamhet
med ett så kallat motivationssystem vid
anstalt ska redovisas i april 2008.
•K
oldioxidskatten höjs med 6 öre per kg
koldioxid från och med den 1 januari.
•S
ystemet med energideklarationer införs
successivt och ska vara fullt genomfört
den 1 januari 2009. Byggregler för ökad
energieffektivisering har införts.
• Samlad havsmiljöstrategi. Ett särskilt havsmiljöpaket med satsning på konkreta åtgärder och kunskapsuppbyggnad har lagts.
Om skolan.
Skolan är en av de viktigaste välfärdsfrågorna. Vi vill höja kvalitetskraven
på skolan och ge skolan de resurser som krävs för att möta dessa krav.
Alla elever ska ha förutsättningar att uppnå de fastställda målen. De
elever som behöver extra stöd ska få det, och de elever som vill ha större
utmaningar ska också få sina behov tillgodosedda.
Läsa-skriva-räkna
Åren innan vi vann valet gick en stor andel elever ut nian utan behörighet
i svenska och matematik. Lär man sig inte att läsa, skriva och räkna, är
risken stor att man halkar efter även i andra ämnen. Regeringen föreslår
därför i budgetpropositionen 2008 en satsning med fokus på årskurs
1–3. Sammanlagt 900 miljoner kronor ska riktas mot elever som riskerar
att inte nå skolans mål, bland annat genom en läsa-skriva-räkna-satsning.
Arbetsro i skolan
En annan viktig förutsättning för en bra skolgång är arbetsro. För att underlätta för lärarna skapa en bättre studiemiljö finns numera möjlighet för
dem att omhänderta störande föremål som mobiltelefoner. Dessutom görs
en satsning om totalt 40 miljoner kronor fram till 2010 för att bekämpa
mobbning.
Ett urval av vad vi har gjort:
Ett urval av vad vi kommer att göra:
• Regeringen föreslår en omfattande läsaskriva-räkna-satsning på 900 miljoner
kronor under mandatperioden. Regeringen
vill satsa 150 miljoner kronor under 2008,
250 miljoner kronor under 2009 och 500
miljoner kronor under 2010.
• T ydliga mål och betygskriterier i kursplanen i svenska. En utredning presenterade
förslag i april 2007.
• Regeringen föreslår att 240 miljoner
kronor satsas på högre kvalitet i högskolan
under 2008. Inklusive satsningen för 2007
blir ökningen per student och år upp till
2 300 kronor.
• Lärare ska ha möjlighet att omhänderta
störande föremål, till exempel mobiltelefoner. Beslut fattades av riksdagen den 30
maj 2007.
• Kunskapsspridning till alla skolor om
åtgärdsprogram mot mobbing. 40 miljoner
kronor avsatt fram till 2010.
•B
etyg ges från år sex. Betygsutredningen
är tillsatt och förslag lämnas under 2008.
•N
ationellt prov i svenska och matematik
i tredje klass. Skolverket presenterade
förslag den 11 juni 2007.
• T re inriktningar i gymnasiet: studieförberedande program, yrkesförberedande program och lärlingsutbildningar. Utredning
är tillsatt och förslag lämnas i mars 2008.
•B
etyg i gymnasieämnen som är relevanta
för sökt högskoleutbildning ska ges högre
vikt vid antagningen än andra. De nya
antagningsreglerna börjar gälla höstterminen 2010.
Om de äldre.
Om integration.
Pensionerna
När det går bra för Sverige och många arbetar växer ekonomin och
därmed också pensionerna. Den starka sysselsättningsökning vi nu ser
i Sverige gör att pensionerna ökar mer än under senare år. För en
pensionär med 12 000 kronor i månaden ökar pensionen före skatt med
cirka 330 kronor i månaden 2008.
Det är bra att människor vill komma till Sverige. Det betyder att Sverige
är ett attraktivt land att leva, och arbeta i, men vi kan bli ännu bättre på
att ta tillvara de enorma resurser och möjligheter invandring och integration innebär för Sverige. Det bästa sättet att lära sig ett nytt språk och ta
del av samhället, är att snabbt komma in på arbetsmarknaden och få ett
jobb i det nya landet.
Äldreomsorgen
Genom att införa en omsorgsgaranti garanteras rätten att välja vård,
både i den egna kommunen liksom att med bibehållet stöd kunna flytta
till en annan kommun. Dessutom satsar regeringen 500 miljoner kronor
per år 2007–2009 för att bygga fler äldreboenden för de som inte vill
eller kan bo kvar hemma, och arbete har påbörjats med en boendegaranti för alla över 85 år.
Instegsjobb
Vi underlättat för nyanlända invandrare att få jobb genom de så kallade
instegsjobben. De innebär att staten subventionerar lönekostnaden för
nyanlända som får en anställning. Anställningen ska vara kopplad till
deltagande i SFI, och innehålla handledning.
Att jobba efter 65 år
Det har blivit och ska bli ännu mer lönsamt för pensionärer och äldre
att jobba. Äldre kommer också att efterfrågas i större utsträckning på
arbetsmarknaden, som mentorer för unga människor i arbetslivet och för
att ta hand om lärlingar.
Bättre kompetensbedömning
I dag är det tyvärr många invandrare som inte får en chans att komma
till sin rätt eftersom det saknas kunskaper att kunna bedöma invandrarnas
yrkeserfarenhet. 5 miljoner kronor satsades 2007, och från 2008 blir det
10 miljoner kronor per år som satsas på ökade resurser till arbetsförmedlingarnas arbete med att bedöma yrkeskompetens hos nyanlända invandrare.
Ett urval av vad vi har gjort:
Ett urval av vad vi kommer att göra:
Ett urval av vad vi har gjort:
Ett urval av vad vi kommer att göra:
•V
i har gett ökade resurser till äldreomsorgen. Regeringen tillsköt 1,35 miljarder
kronor i 2007 års budget.
• En värdighetsgaranti ska införas i äldreomsorgen. Regeringen har tillsatt en utredning.
•N
ystartsjobben ska gälla under de tre
första åren i Sverige för dem som beviljats
uppehållstillstånd. Trädde i kraft den
1 januari 2007.
•S
amlad lagstiftning mot diskriminering och
gemensam ombudsmannaorganisation.
Proposition planeras att läggas fram under
våren 2008.
• Vi
underlättat för nyanlända invandrare att
få jobb genom de så kallade instegsjobben. De innebär att staten subventionerar
lönekostnaden för nyanlända som får
en anställning. Anställningen ska vara
kopplad till deltagande i SFI, och innehålla
handledning. Trädde i kraft i juli 2007.
• F örsök med anonymiserade ansökningar
inom den offentliga sektorn. Ett antal
myndigheter har fått i uppdrag att delta i
en försöksverksamhet.
•V
i har infört investeringsstöd för ökat
antal platser i särskilt boende för äldre.
Regeringen tillsköt 500 miljoner kronor
för 2007.
•D
et jobbskatteavdrag som vi har infört är
extra stort för den som är äldre än 65 år,
och ytterligare en skattesänkning kommer
att ske den 1 januari 2008.
• F ör att göra det mer attraktivt att anställa
och behålla äldre medarbetare avskaffas
den särskilda löneskatt för personer som
är över 70 år, som arbetsgivaren i dag
måste betala. Detta sker den 1 januari
2008.
• Boendegaranti bör införas för de över en viss
ålder. Regeringen har givit äldreboendedelegationen tilläggsdirektiv.
• Socialtjänsten bör ha en skyldighet att ge
stöd och avlösning åt de som vårdar närstående. Arbete pågår inom regeringskansliet.
• Vi har infört en fritt val-reform inom äldre- och
handikappomsorgen. Regeringen avser att
stödja utvecklingen genom ett stimulansbidrag om 300 miljoner kronor 2008–2009.
• Öppna kvalitetsjämförelser med rapportskyldighet för vårdenheter och äldreboenden.
Regeringen har avsatt 8 miljoner kronor till
ett projekt med socialstyrelsen och Sveriges
kommuner och landsting.
• Jobb- och utvecklingsgaranti för alla som
under viss tid sökt socialbidrag. Trädde i
kraft den 2 juli 2007.
• F rån 2008 satsas 10 miljoner kronor per
år på ökade resurser till arbetsförmedlingarnas arbete med att bedöma yrkeskompetens hos nyanlända invandrare.
•A
rbetsförmedlingen har fått ökade resurser
för yrkesbedömning av nyanlända och
valideringsdelegationen leder pilotprojekt
på området.
•R
egelbördan bör lättas för företag. Arbete
har inletts om att sänka de administrativa
kostnaderna med 25 procent till 2010.
•D
et ska bli lättare att få F-skattesedel. Tillsatt
utredning ska vara färdig den 1 juni 2008.
Om kultur.
Om utrikespolitiken.
Skapande skola
Ett intresse för kultur väcks ofta i väldigt tidig ålder. Det kan vara en sång
som fastnar eller en bok som berör. Vi vill att fler ungdomar ska få möjlighet att bekanta sig med kulturformer som teater, dans, konst och museiverksamhet. Regeringen satsar därför 55 miljoner kronor på ungdomar
i årskurs 7, 8 och 9. Satsningen sker på högstadieelever eftersom det är
en åldersgrupp där intresset för kultur ofta är stort men där det samtidigt
saknas resurser för att möta upp det.
Biståndet
Regeringen har inlett ett reformarbete för svenskt bistånd. Vi vill att biståndet ska värna de mänskliga rättigheterna och utveckling av demokrati, bli
mer resultatinriktat och stimulera ländernas egna ansatser till utveckling.
Viktigt är att ta tag i frågor kopplade till fattigdom, som exempelvis jämställdhet och problem med barnarbete. Frihandel och ekonomisk tillväxt är
avgörande för utveckling, och därför måste handelshindren avskaffas både
mellan i-land och u-land och u-länder emellan.
Kulturskaparna
Kulturskapare måste få bättre förutsättningar för sitt konstnärliga arbete.
Det skulle till exempel kunna ske genom förändrade skatteregler. Det är
också viktigt att kulturskaparna får baskunskaper i juridik, bokföring och
skatteregler under sin utbildning eftersom många kommer att arbeta som
frilansare i egna företag.
Sveriges roll i EU
EU-medlemskapet innebär att Sverige lättare kan påverka den internationella politiken. Europadebatten ska handla mer om frågor som berör människors vardag. Att bidra till att överbrygga konflikterna i Mellanöstern är
också en av EU:s viktigaste uppgifter de kommande åren.
Kultursponsring
Moderaterna vill ha förenklade skatteregler kring avdragsrätten vad gäller sponsring, gåvor och donationer. Detta skulle innebära att kulturen får
ytterligare en finansieringsform.
Miljö- och energifrågor
Miljöfrågorna och energifrågorna måste lyftas i nationellt, inom EU och
globalt inom FN. Klimatförändringarna är ett problem som kräver ett samarbete över alla gränser där stater, organisationer, företag och individer
alla tar sitt ansvar.
Ett urval av vad vi har gjort:
Ett urval av vad vi kommer att göra:
Ett urval av vad vi har gjort:
Ett urval av vad vi kommer att göra:
• En reform för scenkonst för barn och unga
har genomdrivits genom att anslaget till
den fria scenkonsten höjts med 10 miljoner
kronor per år från och med 2007.
•R
egeringen arbetar för att minska detaljstyrningen i kulturpolitiken, bland annat
genom att minska öronmärkningen av
statliga medel.
•A
ktivt verka för att Kyotoavtalet snarast får
en fortsättning. Sverige verkar för ambitiösa
klimatmål i EU och bidrar till att lägga grunden för en global överenskommelse.
• Beslut har fattats om att barn och ungdomar upp till 19 år även i framtiden ska
kunna besöka de centrala museerna utan
att behöva betala entréavgift.
•K
ulturskapare bör få bättre förutsättningar
för sitt konstnärliga arbete. Det kan ske genom förändrade skatteregler, anpassning
av ersättningsreglerna och en utbyggnad
av alliansmodellen. Det är också viktigt
att kulturskaparna – varav många kommer
arbeta som frilansare – får baskunskaper
i juridik, bokföring och skatteregler under
sin utbildning.
•B
iståndet har effektiviserats. En ny strategi
för multilateralt utvecklingssamarbete
antogs av regeringen april 2007. En ny
modell för mål- och resultatstyrning har
också antagits.
• För att vårda och bevara olika kulturinstitutioners samlingar förlängs det så kallade
Accessprojektet. Regeringen föreslår att 75
miljoner kronor tillförs anslaget 2008 och
25 miljoner kronor 2009.
• Regeringen satsar 55 miljoner kronor på
projektet Skapande skola för högstadieelever som ska ge ökad möjlighet att ta del av
mer kultur och eget skapande.
• F ör 2007 har biståndet stärkts med 100
miljoner kronor för att fokusera ytterligare
på energi- och klimatfrågor.
•V
i driver på inom EU för en bättre samordning av utvecklingssamarbetet, att jordbrukspolitiken reformeras samt för ökad
frihandel. Sverige har skickat in konkreta
förslag till kommissionen.
•A
nslaget till försvarsmaktens internationella
insatser stärks med 100 miljoner kronor
2008. Ytterligare medel planeras att
tillföras 2009.
• T ydligare svensk röst i FN-samarbetet. Regeringen har bland annat arbetat för det
mål om en tjugofemprocentig minskning
av regelbördan för företag som nu är
fastslaget av EU.
•K
raftigt ökade ambitioner för internationella insatser. Mer medel har tillförts och
utbildning av personal pågår för närvarande.
•S
atsning på konfliktförebyggande arbete.
Tydligare koppling mellan civila och
militära insatser där Afghanistan kan tjäna
som exempel.
Download