RAPPORT OM INTERNATIONELLA FÖRETAGSKÖP

advertisement
Anvisningar för blankett SUT
RAPPORT OM INTERNATIONELLA FÖRETAGSKÖP OCH FUSIONER FÖR STATISTIKEN ÖVER
DIREKTINVESTERINGAR I FINLANDS BETALNINGSBALANS
Direktinvestering i utlandet: finländskt företag köper eller säljer aktier eller affärsrörelse i utländskt företag
Finlands Bank samlar in uppgifter om internationella
företagsköp och fusioner för statistiken över
betalningsbalansen för Finland och för Ekonomiska och
monetära unionen.
företagen C och D. Uppgifterna för dotterföretag D skall då redovisas
under 3.11 och 3.12 och uppgifterna för dotterföretag C under 3.13.
Exempel 1
Som direktinvesteringar i utlandet redovisas också förändringar i fordringar och skulder mellan den finländska
investeraren och investerarens utländska dotterföretag till
följd av företagsköp i utlandet åt dotterföretaget.
Kriteriet för en direktinvestering är att investerarens
(direkta + indirekta) ägarandel eller rösträtt i det
förvärvade/sålda företaget efter aktieförvärvet/aktieförsäljningen är minst 10 %.
Aktieförvärv och -försäljning redovisas till verkligt
anskaffnings- respektive försäljningsvärde. Vid företagsköp genom riktade aktieemissioner redovisas aktieteckningen inklusive emissionsvinst eller -förlust.
Företagsköp genom utbyte av aktier eller överlåtelse av
affärsrörelse redovisas också som direktinvesteringar i
utlandet.
Utöver denna rapport samlar Finlands Bank med en
årsenkät om direktinvesteringar in uppgifter om det
bokförda värdet av eget kapital i utländska dotter- och
intresseföretag vid räkenskapsårets slut, om förändringar i
vinstmedlen under räkenskapsåret och om koncerninterna
utländska skulder och fordringar länderfördelade.
Anvisningar för blankett YKSU:
Punkt 3.
Basuppgifter om transaktionen
3.11 Här rapporteras det utländska dotterföretag till den
finländska köparen/säljaren som äger/ägde direktinvesteringsföretaget.
Exempel 1. A köper C åt dotterföretag B och då är det uppgifterna för B
som skall rapporteras under 3.11 och 3.12.
3.13 Här rapporteras det finländska dotterföretag till den
finländska köparen/säljaren som äger/ägde direktinvesteringsföretaget.
Exempel 2. A köper C åt dotterföretag B och då är det uppgifterna för B
som skall rapporteras under 3.13.
Exempel 3. A köper F via sina finländska och utländska dotterföretag B,
C, D och E. Ägarkedjan överskrider den finska gränsen mellan dotter
Exempel 3
Köpare A
Finlands Banks rätt att få uppgifter baserar sig på följande
rättsakter: lagen om Finlands Bank (28 § 214/1998)
och rådets förordning (EG) nr 2533/1998, ändrad
951/2009, om Europeiska centralbankens insamling av
statistiska uppgifter.
Finländska investerares transaktioner med aktier och
affärsrörelse i utländska företag statistikförs i
betalningsbalansen som direktinvesteringar i utlandet.
Företagsköp statistikförs ländervis efter det utländska
direktinvesteringsföretagets landtillhörighet (säte).
Exempel 2
Köpare A
Köpare A
Dotter B
Dotter B
Dotter C
Finland
Utlandet
Dotter D
Dotter B
Dir.inv. C
Dotter E
Dir.inv. C
Dir.inv. F
Punkt 4.
Kapitaltransaktioner mellan Finland och utlandet
Förvärv
4.1 Här rapporteras köpeskillingen när direktinvesteringsföretaget förvärvas direkt åt företaget i Finland.
4.2 Här redovisas
– eventuellt kapitaltillskott när direktinvesteringsföretaget förvärvas direkt åt företaget i Finland
– den finländska köparens ökning av eget kapital i
befintligt/nyetablerat dotterföretag i utlandet när
direktinvesteringsföretaget förvärvas åt dotterföretaget.
4.3 Här redovisas lån från den finländska köparen och dess
finländska dotterföretag
– till direktinvesteringsföretaget
– till utländskt dotterföretag för finansiering av
förvärvet.
Försäljning
4.4 Här rapporteras köpeskillingen vid försäljning av
direkt finskägt direktinvesteringsföretag.
4.5 Här redovisas kapital som återbetalats till Finland via
utländskt dotterföretag, när dotterföretaget varit ägare till
direktinvesteringsföretaget.
4.6 Här redovisas lån som erhållits från den finländska
ägaren och dess finländska dotterföretag och som i
samband med försäljningen av direktinvesteringsobjektet
återbetalats till Finland.
Lån utanför koncernen
Här rapporteras uppgifter om lån som erhållits utanför
koncernen för förvärv av investeringsobjektet och betalats
ut från utlandet till Finland.
Punkt 5.
Ytterligare upplysningar
Här rapporteras t.ex. eventuella dividender och räntor som
betalats ut till den finländska säljaren i samband med
försäljning av direktinvesteringsföretaget.
RAPPORT OM INTERNATIONELLA FÖRETAGSKÖP OCH FUSIONER FÖR
Blankett SUT
STATISTIKEN ÖVER DIREKTINVESTERINGAR I FINLANDS BETALNINGSBALANS
Direktinvestering i utlandet: finländskt företag köper eller säljer aktier eller affärsrörelse i
utländskt företag
1. Äganderätten
övergår
2. Motpart i Finland
3. Basuppgifter om
transaktionen
1.1 Datum (dd.mm.åå)
2.1 Företagets namn
2.2 FO-nummer
2.3 Postadress
2.4 Kontaktperson
2.5 Telefonnummer
2.6 E-postadress
3.1 Direktinvesteringsföretag i utlandet
3.3 Köpare
3.7 Säljare
3.2 Direktinvesteringsföretagets landtillhörighet
3.4 Köparens
3.5 Ägarandel i direktinvesterings-
3.6 Ägarandel i direktinvesterings-
landtillhörighet
företaget före köpet, %
företaget efter köpet, %
3.8 Säljarens
3.9 Ägarandel i direktinvesterings-
3.10 Ägarandel i direktinvesterings-
landtillhörighet
företaget före försäljningen, %
företaget efter försäljningen, %
3.11 Indirekt ägare i utlandet, namn (se anvisningar)
3.12 Indirekta ägarens
landtillhörighet
3.13 Indirekt ägare i Finland, namn och FO-nummer (se anvisningar)
4. Kapitaltransaktioner mellan
Finland och utlandet
Kapitaltransaktioner från finländsk köpare till utlandet (se anvisningar)
4.1 Köpeskilling
4.2 Eget kapital
4.3 Lån
Kapitaltransaktioner från utlandet till finländsk säljare (se anvisningar)
4.4 Köpeskilling
4.5 Eget kapital
4.6 Lån
Lån utanför koncernen från utlandet (se anvisningar)
4.7 Utbetalt lånebelopp
Skyldigheten att lämna uppgifter grundar sig på 14 och 15 §
4.8 Utbetalningsdatum (dd.mm.åå)
i statistiklagen (280/2004). Näringsidkare är trots
sekretessbestämmelserna skyldiga att lämna Statistikcentralen uppgifter som är nödvändiga för statistikframställningen.
Enligt 21 § i statistiklagen har Statistikcentralen rätt att få
uppgifterna avgiftsfritt.
5. Ytterligare
upplysningar
DATUM OCH UPPGIFTSLÄMNARE
SKICKAS TILL:
Statistikcentralen, Ekonomi- och miljöstatistik
00022 Statistikcentralen
Telefon +358 9 17341
Fax +358 9 1734 3429
E-post: [email protected]
Download