Barn och urinvägsinfektioner

advertisement
Barn och urinvägsinfektioner
Catrin Furuhjelm
Barnklin, US
vt2009
Urinvägsinfektion hos barn
• Pojkar 1 %
(75 % ≤ 1 åå)
• Recidivrisk flickor 30 %
första året
• Flickor 3 %
(30 % ≤ 1 åå)
• Recidivrisk pojkar 15 %
första året
• Under uppväxten 10 ggr
vanligare hos flickor
• Risken för recidiv och
njurskada större ju
yngre barnet är vid sin
första UVI
Urinvägsinfektion hos barn
Ålder vid 1:a uvi.
(Jakobsson 1995)
400
350
300
250
pojkar
flickor
200
150
100
50
0
0-3 mån 6-9 mån
9-12 m
12-18 m 18-24 m
Diagnostik UVI
• Hög UVI
- Temp. > 38.5
- CRP > 25 mg/l
- Pos U-odling
- Symtom: ospecifika
(ev buk/flanksmärta)
Efteråt:
Utredning vid första
pyelonefrit
• Låg UVI
- Temp. < 38.5
- CRP < 25 mg/l
- Pos U-odling
- Symtom: sveda,
inkontinens,frequency
Efteråt:
Utredning vid tredje
cystit för flickor, andra
för pojkar
Urinsticka
• Erytrocyter
• Albumin
• Leukocyter
• Ketoner
• Nitrit
• Glukos
Urinodling
•
•
•
•
•
Provtagning!?
Inkubationstid?
Omhändertagande?
Typ av bakterie?
Signifikant mängd?
Negativt nitrit-test/
positivt bakteriuri
• Kort inkubationstid
• Lågt bakterietal
• Nitrit omvandlas till
ammoniak (t ex
Pseudomonas)
• Bakterierna kan ej
omvandla nitrat till
nitrit (t ex staph
saprofyticus,
enterokocker)
• Intag hög dos C-vitamin
Blåspunktion
Bakterietyp - UVI
Primärpatogena
- E Coli (50 – 90 %)
- Staph saprofyticus
Sekundärpatogena
- Klebsiella
- Enterobacter
- Proteus vulgaris
- Enterokocker
- Pseudomonas
Patogenes
Tarmbakterier till det
periurethrala området
Kolonisering periuretralt
Vidhäftning till uroepitel
Uppåtstigande infektion via
uretra
Pyelonefrit är primärt en
tubulär inflammation
Urinodling falskt positiv/negativ
• Falskt ”positiv”
- Felaktig (för varm)
transport
- Kontamination
• Falskt ”negativ”
- Kort blåsinkubation
(< 4 h)
- Sänkt pH i urinen
- Långsamt växande
bakterie
- Hög diures
UVI - behandling
• Mål: Begränsa njurskada
(risk 5-20%)
• Antibiotika
– Akut
– Profylax ?
• Utredning -- förhindra
recidiv
Riskfaktorer för njurskada
• Hereditet
• Atypiska bakterier
• Recidiverande
pyelonefrit
• Hög CRP (> 200 mg/l),
S-kreatinin förhöjt,
S-Na sänkt
• Bukresistens,
rygganomali
• Sent insatt behandling/
behandlingssvikt > 48 h
• Låg ålder vid
insjuknandet
• Urinvägsmissbildning
och/eller VUR med
dilatation
• Blåsdysfunktion (fr a
blåstömningsrubbning)
Orsaker till recidiverande uvi
Vanliga:
Reflux (ffa hos mindre barn)
Blåsdysfunktion (ffa hos äldre barn)
Mindre vanliga:
Obstruktion/Avflödeshinder
Utredning UVI
• Anamnes
• Laborationer
– CRP, kreatinin,
elektrolytstatus,U-status,
U-odling
• USG njurar
• MUCG
• Blåsfunktion
– Miktionsobs, flöde, res.urin
• Nuklearmedicin
– DMSA, MAG 3
Utredning pyelonefrit/upprepade cystiter
Kontrollodling
Ultraljud njurar (akut/inom 2 v)
Mucg—barn under 2 år
DMSA scint – 6 månader efter insjuknandet
Miktionsobs– under 2 år samt vid upprepade cystiter
eller anamnes på blåsdysfunktion
Pyelonefrit utredningsfynd
Reflux
25-30%
Obstruktion
10%
Ärr/parenchymreduktion 10-40%
Vesikoureteral reflux, VUR
•
•
•
•
Friska barn
0.4 - 1.8 %
Vid UVI
21 - 37 %
Syskon
27 - 66 %
Barn till fldr med VUR
• Prenatal dilatation
17 - 38 %
Vesicoureteral reflux
VUR IV sin
VUR gr IV sin (fyllnadsfas)
VUR Iv sin, II dx (miktion)
VUR - RISKER
• Recidiverande UVI
• Njurskada
– Hypertoni
– Njursvikt
”At risk”:
5 - 20 %
23 %
10 %
Reflugrad (dilat 70%, odilat 5-17%)
Många pyelonefriter
Blåsdysfunktion
VUR - Behandling
• ????
• Långtidsprofylax
• Neoimplantation (am Cohen)
• Deflux - endoskopisk
injektionsbehandling med
Dextranomer/hyaluronic co-polymer
Download