Eleven kan utförligt och

advertisement
Matriser till bokanalys
SOCIOLOGI
Teori
BESKRIVER
- vad är
proble
met?
E
Eleven
beskriver översiktligt olik
a samhällsförhållanden,
sociala strukturer och
normer samt
kategoriseringar av
människor.
C
Eleven
beskriver utförligt olik
a
samhällsförhållanden,
sociala strukturer och
normer samt
kategoriseringar av
människor.
A
Eleven beskriver utförligt
och nyanserat olika
samhällsförhållanden,
sociala strukturer och
normer samt
kategoriseringar av
människor.
Redogörelser
Dessutom redogör
eleven översiktligt för
hur dessa påverkar
människors villkor och hur
människor påverkar
samhället.
Dessutom redogör
eleven utförligt för hur
dessa påverkar
människors villkor och
hur människor
påverkar samhället.
Dessutom redogör
eleven utförligt och
nyanserat för hur dessa
påverkar människors villkor
och hur människor
påverkar samhället.
I beskrivningar och
redogörelser använder
eleven med viss
säkerhet centrala
begrepp, teorier och
modeller samt
förklarar enkla samband
och drar enkla slutsatser.
I beskrivningar och
redogörelser använder
eleven med viss
säkerhet centrala
begrepp, teorier och
modeller samt förklarar
samband och
drar välgrundade slut
satser.
I beskrivningar och
redogörelser använder
eleven med
säkerhet centrala begrepp,
teorier och modeller samt
förklarar komplexa samba
nd och drar välgrundade
slutsatser. Dessutom
värderar eleven teorierna
med nyanserade
omdömen och
argumenterar för deras
styrkor och svagheter.
Eleven söker och
bearbetar med viss
säkerhet information från
olika källor samt värderar
den
med enkla omdömen.
Eleven söker och
bearbetar med viss
säkerhet information
från olika källor samt
värderar den
med nyanserade omd
ömen.
Eleven söker och
bearbetar med
säkerhet information från
olika källor samt värderar
den
med nyanserade omdöme
n.
Eleven
Eleven
Eleven diskuterar utförligt
Skriftligt – att
visa på sociala
orsaker och
konsekvenser
ANALYS:
Begrepp, teori,
modeller
Skriftlig analys
Metod –
grupphandled
ning och
skriftligt
Du måste
noggrant göra
källhänvisning
ar (noter eller
dylikt)
Argumentation
och
diskussion
-
muntlig
t
diskuterar översiktligt eg
na och andras attityder,
värderingar och
handlingar. I diskussioner
framför
eleven enkla argument
för sina åsikter samt visar
respekt för andras åsikter.
diskuterar utförligt eg
na och andras
attityder, värderingar
och handlingar. I
diskussioner framför
eleven välgrundade a
rgument för sina
åsikter samt visar
respekt för andras
åsikter.
och nyanserat egna och
andras attityder,
värderingar och handlingar.
I diskussioner framför
eleven välgrundade och
nyanserade argument för
sina åsikter samt visar
respekt för andras åsikter.
Dessutom gör
eleven enkla reflektioner
över kulturmöten och
sociala processer
Dessutom gör
eleven välgrundade r
eflektioner över
kulturmöten och
sociala processer.
Dessutom gör
eleven välgrundade och
nyanserade reflektioner
över kulturmöten och
sociala processer.
Kunskapskrav, Samhällskunskap 2
Redogörelse:
Skriftligt – att visa
på sociala orsaker
och konsekvenser
Förklara vad är
problemet
Analys
Redogörelse och
diskussion
Eleven kan översiktligt
redogöra
för några centrala
teorier och
översiktligt diskutera
deras
styrkor och svagheter.
Dessutom
kan eleven översiktligt
redogöra
för hur teorierna
påverkar nutidens
ekonomiska, politiska
och sociala
förhållanden samt hur
dessa
förhållanden kan
förstås utifrån
teorierna.
Redogörelse och
diskussion
Eleven kan utförligt
redogöra
för några centrala
teorier och
utförligt diskutera
deras styrkor
och svagheter.
Dessutom kan
eleven utförligt
redogöra för
hur teorierna påverkar
nutidens
ekonomiska, politiska
och sociala
förhållanden samt hur
dessa
förhållanden kan
förstås utifrån
teorierna.
Redogörelse och
diskussion
Eleven kan utförligt
och
nyanserat redogöra
för några
centrala teorier och
utförligt och
nyanserat diskutera
deras styrkor
och svagheter.
Dessutom kan
eleven utförligt och
nyanserat
redogöra för hur
teorierna
påverkar nutidens
ekonomiska,
politiska och sociala
förhållanden
samt hur dessa
förhållanden kan
förstås utifrån
teorierna.
Analys
Eleven kan analysera
komplexa
samhällsfrågor
och identifiera orsaker
och
konsekvenser. I
analysen
använder eleven med
viss
säkerhet
samhällsvetenskapliga
begrepp, teorier,
modeller och
metoder. Eleven
diskuterar
översiktligt orsakerna
samt
politiska, ekonomiska
och
sociala konsekvenser
av olika lösningar på
samhällsfrågor.
Analys
Eleven kan analysera
komplexa
samhällsfrågor
och identifiera orsaker
och
konsekvenser. I
analysen
använder eleven med
viss
säkerhet
samhällsvetenskapliga
begrepp, teorier,
modeller och
metoder samt värderar
dem
med enkla omdömen.
Eleven
diskuterar utförligt
orsakerna
samt politiska,
ekonomiska och
sociala konsekvenser
av olika
lösningar på
samhällsfrågor.
Analys
Eleven kan analysera
komplexa
samhällsfrågor och
identifiera
orsaker och
konsekvenser. I
analysen använder
eleven med
säkerhet
samhällsvetenskapliga
begrepp, teorier,
modeller och
metoder samt värderar
dem
med nyanserade
omdömen.
Eleven diskuterar
utförligt
och nyanserat
orsakerna samt
politiska, ekonomiska
och sociala
konsekvenser av olika
lösningar
på samhällsfrågor
Argumentation Argumentation
och slutsatser Eleven kan ge enkla
Argumentation
Argumentation
Eleven kan ge
välgrundade
argument för sina
ståndpunkter
och värderar med enkla
omdömen
andras ståndpunkter.
Eleven kan ge
välgrundade och
nyanserade
argument för sina
ståndpunkter
och värderar med
nyanserade
omdömen andras
ståndpunkter.
Metod
Informationssökning
och källkritik
I arbetet med
samhällsfrågor kan
eleven med viss
säkerhet söka,
granska och tolka
information
från olika källor, göra
adekvata
källhänvisningar samt
göra enkla
reflektioner om
källornas relevans
och trovärdighet.
Informationssökning
och källkritik
Informationssökning
och källkritik
I arbetet med
samhällsfrågor kan
eleven med viss säkerhet
söka,
granska och tolka
information
från olika källor, göra
adekvata
källhänvisningar samt
göra
välgrundade reflektioner
om källornas relevans
och
trovärdighet utifrån
syftet.
I arbetet med
samhällsfrågor
kan eleven med säkerhet
söka,
granska och tolka
information
från olika källor, göra
adekvata
källhänvisningar samt
göra
välgrundade och
nyanserade
reflektioner om källornas
relevans och
trovärdighet utifrån
syftet.
Presentationsteknik
Eleven kan,
med viss säkerhet och
på ett
strukturerat sätt,
uttrycka sina kunskaper i
samhällskunskap med
olika redovisningsformer
Presentationsteknik
Presentationsteknik
Eleven kan, med viss
säkerhet och på
ett strukturerat sätt,
uttrycka sina
kunskaper i
samhällskunskap i
olika
presentationsformer
samt
formulera sig
självständigt i
förhållande till källorna.
Eleven kan, med
säkerhet och
på ett strukturerat sätt,
uttrycka
sina kunskaper i
samhällskunskap
i olika
presentationsformer
samt
formulera sig
självständigt i
förhållande till källorna.
argument för
sina ståndpunkter och
värderar
med enkla omdömen
andras
ståndpunkter.
Rapportform
Kunskapskrav, Samhällskunskap 2 (den korta översikten)
Redogörelse och
diskussion
Eleven kan översiktligt
redogöra
för några centrala teorier
och
översiktligt diskutera
deras
styrkor och svagheter.
Redogörelse och
diskussion
Eleven kan utförligt
redogöra
för några centrala teorier
och
utförligt diskutera deras
styrkor
och svagheter.
Redogörelse och
diskussion
Eleven kan utförligt och
nyanserat redogöra för
några
centrala teorier och
utförligt och
nyanserat diskutera deras
styrkor
och svagheter.
Analys
I analysen
använder eleven med viss
säkerhet
samhällsvetenskapliga
begrepp, teorier, modeller
och
metoder. Eleven diskuterar
översiktligt orsakerna
Analys
I analysen
använder eleven med viss
säkerhet
samhällsvetenskapliga
begrepp,
Eleven
diskuterar utförligt
orsakerna
.
Analys
I analysen använder eleven
med
säkerhet
samhällsvetenskapliga
begrepp, teorier, modeller
och
metoder
diskuterar utförligt
och nyanserat orsakerna
samt
Argumentation
Argumentation
Argumentation
Eleven kan ge enkla
argument för
sina ståndpunkter och
värderar
med enkla omdömen andras
ståndpunkter.
Eleven kan ge välgrundade
argument för sina
ståndpunkter
och värderar med enkla
omdömen
andras ståndpunkter.
Eleven kan ge välgrundade
och nyanserade
argument för sina
ståndpunkter
och värderar med
nyanserade
omdömen andras
ståndpunkter.
Informationssökning och
källkritik
med viss säkerhet samt
göra enkla
reflektioner om källornas
relevans
och trovärdighet.
Informationssökning och
källkritik
kan eleven med viss
säkerhet samt göra
välgrundade reflektioner
om källornas relevans och
trovärdighet utifrån syftet.
Informationssökning och
källkritik
kan eleven med säkerhet
söka,
granska och tolka
information
välgrundade och nyanserade
reflektioner om källornas
relevans och trovärdighet
utifrån syftet.
Presentationsteknik
med viss säkerhet
Presentationsteknik
med viss säkerhet
samt formulera sig
självständigt i
förhållande till källorna.
Presentationsteknik
med säkerhet
samt formulera sig
självständigt i
förhållande till källorna.
Kunskapskrav, Samhällskunskap 2 (den ännu korta översikten)
Redogörelse och diskussion
Eleven kan översiktligt redogöra
Och diskutera
Redogörelse och diskussion
Eleven kan utförligt redogöra
och diskutera
Redogörelse och diskussion
Analys
med viss
säkerhet samhällsvetenskapliga
begrepp, teorier, modeller och
metoder. Eleven diskuterar
översiktligt orsakerna
Analys
I analysen
använder eleven med viss
säkerhet …
diskuterar utförligt
orsakerna
.
Analys
I analysen använder eleven med
säkerhet ….
diskuterar utförligt
och nyanserat orsakerna
Argumentation
Eleven kan ge enkla argument för
sina ståndpunkter och värderar
med enkla omdömen andras
ståndpunkter.
Argumentation
Eleven kan ge välgrundade
argument för sina ståndpunkter
och värderar med enkla
omdömen
andras ståndpunkter.
Argumentation
Eleven kan ge välgrundade och
nyanserade
argument för sina ståndpunkter
och värderar med nyanserade
omdömen andras ståndpunkter.
Informationssökning och källkritik
med viss säkerhet samt göra enkla
reflektioner om källorna
Informationssökning och
källkritik
kan eleven med viss säkerhet
samt göra
välgrundade reflektioner
om källornas
Informationssökning och källkritik
kan eleven med säkerhet söka,
granska och tolka information
välgrundade och nyanserade
reflektioner
Presentationsteknik
med viss säkerhet
Presentationsteknik
med viss säkerhet
samt självständigt i
Presentationsteknik
med säkerhet
samt självständigt
Eleven kan utförligt och
nyanserat redogöra och diskutera
Download