Personförsäkringar
Vardagen kan förändras plötsligt om du eller dina
närstående drabbas av skada, sjukdom eller dödsfall.
Förbered dig på det oförutsägbara genom att teckna
en personförsäkring. Förbättra säkerheten för dig själv
och din familj redan idag.
Personförsäkringar för
privatpersoner
En frivillig personförsäkring erbjuder ekonomisk säkerhet
i fall av sjukdom eller olycka. Du får vård snabbt och behöver inte tänka på kostnaderna. Folksam har ett brett utbud
personförsäkringar för privatpersoner. Alla försäkringar för
privatpersoner kan tecknas som merskydd till hemförsäkringen och en del beviljas också som skilda försäkringar.
Personförsäkringar - privatkund
Reseförsäkring
Privat olycksfallsförsäkring
Försäkringsreservering för ofött barn
Sjukkostnadsförsäkring, barn
Sjukkostnadsförsäkring, vuxna
Privatperson
En olycka eller sjukdom kan drabba vem som helst,
när som helst. Med Folksams personförsäkringar får
du den vård du behöver snabbt och flexibelt.
Reseförsäkring
En olycka eller plötslig sjukdom kan förstöra den
perfekta semestern. Folksam Reseförsäkring ersätter
vårdkostnader i akuta sjukdoms- och olycksfall.
• Försäkringen är i kraft i hela världen, också i Finland (50 km från hemmet)
• Grundskydd 45/90 dygn. Kan förlängas vid behov
• Vid behov också merskydd för riskfyllda idrottsgrenar, såsom dykning
• Försäkringen har ingen övre åldersgräns, men den
måste tecknas innan personen har fyllt 70 år
• Enkelt och bekymmerslöst att inkludera försäkringen i hemförsäkringen
• Försäkringen innehåller ersättning för vårdkostnader, bestående men och dödsfall samt kostnader
för en resa som blivit annullerad eller avbruten på
grund av sjukdom eller olycka
• Självrisk: 0 euro
Privat olycksfallsförsäkring
Försäkringen ersätter kroppsskador som orsakats av
en plötslig, yttre händelse. Försäkringen är i kraft på
fritiden och täcker vårdkostnader upp till ett valbart
försäkringsbelopp, utan självrisk. Försäkringsbeloppet är per olycksfall.
• I kraft i hela världen
• I kraft på fritiden, under 20-åriga barn och unga är
försäkrade dygnet runt
• I kraft under all idrottsutövning tills man fyllt 18 år,
därefter kan försäkringen fås i kraft för tävlingsidrott eller riskfyllda grenar med ett idrottstillägg
• Försäkringen är kraft tills du fyller 80 år
• Försäkringen innehåller ersättningar för vårdkostnader, bestående men och dödsfall
• Självrisk: 0 euro
Sjukkostnadsförsäkring
Det är förmånligare att teckna sjukkostnadsförsäkringen som ett merskydd till hemförsäkringen, men
den kan också tas som en skild försäkring. Försäkringen beviljas på basen av en hälsoutredning.
Försäkringsreservering
Försäkringsreservering för ofött barn är ett löfte om
en försäkring, som träder i kraft direkt då barnet
föds.
Man kan ansöka om försäkringsreservering då mamman är under 43 år och reserveringen görs senast tre
månader innan den beräknade dagen
• Barnets sjukkostnadsförsäkring träder i kraft direkt
från och med födseln ifall försäkringsreserveringen
är godkänd av Folksam och reserveringsavgiften är
betald senast på förfallodagen
• Kan anslutas till hemförsäkringen eller till en skild
sjukkostnadsförsäkring
• Reserveringsavgiften är 125 euro, den egentliga
försäkringsavgiften faktureras då barnet fötts
Sjukkostnadsförsäkring, barn
Med försäkringens skydd får barn och unga den
bästa möjliga vården snabbt och utan att köa.
• Försäkringen kan tecknas för ett två månader gammalt barn ifall det inte finns någon
försäkringsreservering
• Kan anslutas till hemförsäkringen, beviljas också
som skild försäkring
• Försäkringen är i kraft till slutet på den försäkringsperiod under vilken barnet fyller 20 år
• Ett skilt idrottstillägg behövs först då barnet fyller
18 år
• Försäkringen täcker kostnader som förorsakas av
både sjukdom och olycka
• Försäkringen är i kraft i hela världen. Vårdkostnader på grund av sjukdom ersätts endast för vård
som givits i Finland och undersökningar som gjorts
i Finland.
• Självrisk:
• Sjukkostnader 125 euro per kalenderår
• Olycksfall 0 euro
Sjukkostnadsförsäkring, vuxna
Vår sjukkostnadsförsäkring ger ekonomiskt skydd
om du insjuknar eller skadar dig i en olycka. Med ett
tilläggsavtal är försäkringen också i kraft när du tävlingsidrottar eller övar inför tävlingar samt matcher.
• Kan anslutas till hemförsäkringen, beviljas också
som skild försäkring
• Försäkringen täcker kostnader som förorsakas
både av sjukdom och av olycka
• Sjukkostnadsförsäkringen är i kraft för
18–65-åringar
• Olycksfallsförsäkringen är i kraft för 18–80-åringar
• Försäkringen är i kraft i hela världen. Vårdkostnader på grund av sjukdom ersätts endast för vård
som givits i Finland och undersökningar som gjorts
i Finland
• Självrisk:
• Sjukkostnader 125 euro per kalenderår
• Olycksfall 0 euro
Den här broschyren är inte uttömmande. Försäkringarna innehåller
begränsningar. Därför skall du också bekanta dig med produktfakta och
försäkringsvillkoren.
Folksam Skadeförsäkring Ab
PB 549, 00101 Helsingfors
Tfn 010 550 2000
FO-nummer 2190954-7
www.folksam.fi