DNS1201 - Dans och gestaltning A

advertisement
DNS1201 - Dans och gestaltning A
100 poäng inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:26
Mål
Mål för kursen
Kursen skall utveckla elevens färdigheter och personliga förmåga till uttryck och kommunikation i
dans. Kursen skall även ge en orientering om dansen som konstart och som kunskapsområde.
Härutöver skall kursen ge möjligheter till möten med bild, musik och olika sceniska uttryck. Ett mål
för kursen är även att ge kunskap om och erfarenheter av att analysera rörelser. Kursen skall dessutom
ge kunskaper om dansens olika yrkesområden och lyfta fram arbetsmiljö- och säkerhetsaspekter i
arbetet.
Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs
Eleven skall
ha grundläggande färdigheter i det egna rörelsespråket
ha kunskap om begrepp och terminologi samt ha prövat på att analysera egen och andras dans
ha medvetenhet och kunskap om kroppens och rörelsens funktion i gestaltningsarbete och som medel
för kommunikation
förstå ljusets betydelse som ett komplement i arbetet med dans i sal och på scen
ha erfarenhet av samarbete med andra konstarter
ha arbetsmiljökunskaper av betydelse för arbetet med dans.
Betygskriterier
Kriterier för betyget Godkänd
Eleven uppvisar grundläggande tekniska, rytmiska eller musikaliska samt uttrycksmässiga färdigheter
i modern dans och klassisk balett.
Eleven beskriver grunddragen i den moderna dansens och den klassiska balettens bakgrund och
utveckling.
Eleven gör en enkel rörelseanalys som visar förståelse för betydelsen av samspel mellan dansens
teknik och dansen som kommunikation.
Eleven ger exempel på dansens olika konstnärliga uttrycksformer och verksamhetsfält.
Eleven redovisar faktorer av betydelse för arbetsmiljön och för att undvika skador.
Kriterier för betyget Väl godkänd
Eleven dansar med koncentration och inlevelse.
Eleven integrerar dansteknik och uttryck till en helhet.
Eleven kombinerar dans med andra sceniska uttryck för gestaltning och kommunikation.
Kriterier för betyget Mycket väl godkänd
Eleven redovisar och diskuterar såväl den klassiska baletten som den moderna dansens
bakgrund, framväxt och formspråk.
Eleven arbetar med att utveckla ett personligt uttryckssätt genom samverkan mellan träning,
skapande och analys.
Download