Reduktiv deklorering av klorerade alifater med nollvärt järn

advertisement
Metallkatalyserad reduktion/deklorering
av klorerade alifater
Renare Mark, Malmö
2013-11-20
Maud Söderberg
Metallkatalyserad deklorering eller ZVI dechlorination
Basfakta
 Metallen är järn
 Järnet nollvärt – d.v.s. metalliskt järn F0
 Järnet reagerar med klorerade lösningsmedel
och bildar icke-toxiska produkter
 Insitu-metod
November 26, 2013
2
Varför järn vid deklorering?



ZVI = zero valent iron,
ZVI triggar och upprätthåller en
redoxprocess
 Järnet fungerar som
elektrondonator och oxiderar i
kontakt med vatten och det
förorenande klorerade
lösningsmedlet
 Därvid reduceras trikloreten eller
tetrakloreten så att
nedbrytningsprodukter bildas
ZVI kan användas med olika
partikelstorlek – ju mindre partikel
desto större specifik yta.
November 26, 2013
3
Hur fungerar det?


Ju mindre järnpartiklar – desto större möjlig distribution under markytan
– teoretiskt i alla fall
Kemiska processer
Fe2+
e-
Fe
Surface

RCl + H+
RH + Cl-
Half Reactions
Fe0  Fe2+ _+ 2eC2HCl3 + 2e- + H+  C2HCl2 + ClOverall Reaction (TCE to Ethene)
3Fe0 + C2HCl3 + 3H+  3Fe2+ +
C2H4 + 3Cl-
Processen fungerar inte överallt, styrs av hydrologi, geokemiska
parametrar, mm
November 26, 2013
4
Mera kemi – redox-reaktioner
2Fe3+
RCl + H+
2Fe2+
RH + Cl-
2H2O
Half Reactions
2Fe2+  2Fe3+ _+ 2eC2HCl3 + 2e- + H+  C2HCl2 + Cl-
Fe Surface
e-
2OH- + H2
November 26, 2013
5
Overall Reaction (TCE to Ethene)
6Fe2+ + C2HCl3 + 3H+  6Fe3+ +
C2H4 + 3Cl-
Förutsättningar
Vad krävs för att redoxprocessen ska fungera?
 Geokemiska parametrar – syrgashalt, redoxpotential, DOC, pågår
deklorering/nedbrytning naturligt
 Anaeroba förhållanden – krävs för reduktionsprocessen
 Hydrologi, permeabilitet avgör injektionshastighet och -strategi
 Dosering bestäms huvudsakligen av elektronbehovet
November 26, 2013
6
Spridning av klorerade lösningsmedel
Nedträngning av fri fas (DNAPL)
Källa Hållbar Sanering NV 5663
Sanering av klorerade lösningsmedel
Källområde
• Höga koncentrationer, egen fas
• Sanering omfattar försök till
avlägsnande av föroreningsmängd, minskning av massflöde
Källa
Plym
• Utgör en reservoar för spridning
till grundvatten, ytvatten och/
eller luft som plym
Förorenat medium
DNAPL (egen fas)




Porgas




Jord




Grundvatten




Modifierat från Hållbar Sanering
NV 5663
8
Hur fungerar det i verkligheten?
Pilottest




Hydrogeologisk undersökning
 Permeabilitet
 Pumpkapacitet
Injekteringsbrunn
 Kontrollbrunnar i
nedströmslägen
Provtagningar och
beräkningar
 Ursprungshalter i
grundvattnet
 Mängd järnfilspån
Uppföljning/Efterkontroller
9
Svårigheter och några resultat

Svårigheter att hålla järnet i lösning,

Flödet minskar i injektionsbrunnen med en diameter större än i
injekteringsslangen eller i formationen direkt utanför brunnen
 När flödet minskar → sedimenterar järnet
 Kan vara svårt att distribuera i jordmatrisen

Efter första injekteringen ser vi eventuellt en reduktion av halterna

Inom ett källområde är det vanligt att halterna av klorerade lösningsmedel
varierar stort
 Reduktionen vi ser kan därför vara naturliga variationer inom källområdet

Arbetsmiljö

Damm
 Mycket små partiklar
November 26, 2013
10
Exempel – ZVI i en reaktiv barriär
Bori ng
Ground Surface

Permeabel reaktiv barriär
(PRB)
 Specifik yta ~500 m2/kg
 Typisk kvantitet som
krävs innebär flera ton
Boring
Bori ng
See p
Groundwater
Containing
Chlorinated
Solvents
Clean
Groundwater
Installed Permeable
Iron Reactive Wall
Download