Kärlek börjar inte med bråk”

advertisement
”Kärlek börjar inte med bråk”
Folkhälsans Förbund
[email protected]
Hälsan i skolan- undersökningen (THL)

Upplevt sexuella trakasserier/sex.våld
Yrkesskola:
flickor 55%/30%
pojkar 30%/8%
Gymnasium:
flickor 43%/20%
pojkar 32%/12%
Åk 7-9:
flickor 49%/20%
pojkar 40%/8%
Relationen mobbning trakasserier
ur Meyer, E. (2009) Gender, Bullying, and Harassment: Strategies to End Sexism and Homophobia in Schools.
Sexuella trakasserier enligt lagen* är:



sexuellt insinuerande gester eller miner
slipprigheter, oanständiga skämt samt påpekanden eller frågor
som gäller figuren, klädseln eller privatlivet.
bilder på avklädda, nakna kvinnor/män per e-post, mms, sms eller
telefonsamtal

fysisk beröring

förslag eller krav på könsumgänge eller annat sexuellt umgänge

våldtäkt eller försök till våldtäkt
*lag om jämställdhet mellan kvinnor och män (8.8.1986/609)
Normer/regler kring kön och sexualitet
Sexuella trakasserier och könsmobbning betyder att flickor och pojkar
känner av oskrivna normer/regler för
•
-hur de ska vara som flickor och pojkar dvs hur feminina och
maskulina de får vara
•
-vilken sexualitet som är ok och vilken som inte är det
-->heteronormativitet
Dessa oskrivna normer/regler skapar
-ojämställdhet (flickor och pojkar känner av olika krav och har olika
möjligheter att tycka, tänka, göra, klä sig osv.)
-ojämlikhet (möjligheten att identifiera sig som något annat än
heterosexuell är begränsad och ibland inte alls möjlig)
Trakasserier på grund av kön
(könsmobbning) enligt lag* är:
Ett ovälkommet uppträdande grundat på kön men som till sin natur
inte är sexuellt. Detta kan komma till uttryck t.ex. på följande
sätt:

nedsättande uppträdande i ord

förnedrande beteende

mobbning på arbetsplats eller i skola om mobbningen baserar sig
på den mobbades kön.
*lag om jämställdhet mellan kvinnor och män (8.8.1986/609)
Vilka konsekvenser kan sexuella
trakasserier och könsmobbning ha för
eleverna? Vad kan de göra?
Normkritik
•
Vilka regler/normer om kön och sexualitet finns i er skola?
•
När stöder vi vuxna de oskrivna reglerna/normerna?
•
Hur kan vi göra annorlunda?
”Vad tycker du att skolan borde göra för
att förhindra sexuella trakasserier?”*
1.
2.
3.
4.
Diskutera, samtala
Reglera, agera ingripa
Informera
Hårdare och framförallt tydligare regler om att ingripa och att ta det
på allvar.
5. Straff, avstängning
6. Mest på skämt
*Witkowska, Eva (2005) ”Sexual harassments in schools – Prevelence, structure and perceptions.
Vad kan vi vuxna göra?
•
•
Fundera på vad det betyder att använda ”pojkar” ”flickor”, när är
det faktiskt nödvändigt?
Vilka (omedvetna) förväntningar har vi på flickor och pojkar? Försöka
”få syn på” dem för att kunna förändra våra stereotypa handlingar.
--> Kom ihåg att vi måste börja med att utmana våra bilder om kön om
vi vill ge barn och unga många sätt, istället för två, att vara som
människa!ypoch unga många sätt, istället för två, att vara som människa!
Gratis material från Folkhälsan
•
•
•
•
Tilläggsmaterialet ”Sexuella trakasserier och könsmobbning” till DVD:n
”Så ingen blir ensam” (2008)
För mer rättvisa – ett metodmaterial för skolan om barnkonventionen
För mer rättvisa – ett metodmaterial för skolan om respekt i familjen
(våren 2012)
”Dejtpark: relationer (2011)
-vad betyder respekt i en relation
•
•
”Bara lite småskoj” (20)
Kön spelar roll (2008) arbetsmaterial om jämställdhetsdiskussioner med
unga till filmen Blandis
dlin
Litteraturtips
Ambjörnsson, Fanny (2007) I en klass för sig – genus, klass och sexualitet bland
gymnasietjejer
Brande, Lovise&Engström, Carolina&Sörensdotter, Renita&Wiktorsson, Per (2008) I normens öga
– metoder för normbrytande undervisning
Chavez Perez, Inti&Adami, Zanyar (2008) Pittstim –pissbomber, skogsporr och kärlek
(OBS! Innehåller en problematisk text som förskönar våld)
Dahlén, Sandra (2006) Hetero
Eliasson, Miriam & Ewa Menckel Ord och Mening – könsperspektiv på verbal aggression och
våld mellan elever i grundskolan. Arbetslivsrapport Nr 2003:8. Enheten för arbetshälsa.
Jeffner, Stina (1997) "Liksom våldtäkt, typ" Om betydelsen av kön och heterosexualitet för
ungdomars förståelse av våldtäkt.
Mendel-Enk, Stephan (2006) Med uppenbar känsla för stil – ett reportage om manlighet
Norrman Skugge, Linda&Olsson, Belinda& Zlig, Brita (1999) Fittstim
RSFL (2008) BRYT– ett metodmaterial om normer i allmänhet och heteronormen i synnerhet.
Witkowska, Eva ”Sexual harassmens in schools – Prevelence, structure and perceptions.
Arbetslivsinstitutet. Arbete och hälsa. Vetenskaplig skriftserie 2005:10.
Elanders Gotab Stockholm
Download