Pauli gymnasium
Komvux Malmö Pauli
Våren2010
PRÖVNINGSANVISNINGAR
Prövning i
Filosofi A
Kurskod
FsA1201
Gymnasiepoäng
50
Läromedel
Filosofi AB, Martin Levander, Almqvist & Wiksell, senaste uppl.
Prov
Ett skriftligt prov kompletterat med ett eventuellt muntligt förhör
Teoretiskt prov
(240 min)
Se kursbeskrivningen
Muntligt prov
(60 min)
Kompletterar eventuellt vissa delar av det skriftliga provet
Kontakt med
examinator
Du behöver inte kontakta examinator före det skriftliga provet.
Efter att provet rättats kontaktar examinator dig och meddelar
resultat och tid för eventuell muntlig komplettering
Bifogas
Kursbeskrivning och betygskriterier.
Postadress Föreningsgatan 41 SE-211 52 Malmö, Sweden Telefon +46 40 34 33 33 Fax +46 40 34 65 80 e-post [email protected]
Besöksadress Kungsgatan 14
Pauli gymnasium
Komvux Malmö Pauli
Våren2010
Kursbeskrivning Filosofi A, 50 poäng
Kurskod FsA1201
Utbildningen i ämnet filosofi syftar till att skapa förutsättningar för en skolning i kritiskt tänkande
och att ge möjligheter till personliga ställningstaganden grundade på förnuftiga argument. Ämnet
bidrar till att utveckla en ständigt pågående diskussion om vad vi kan veta säkert, verklighetens
beskaffenhet, etiska överväganden och liknande problem som vi möter både i vardagslivet och
inom olika vetenskaper. Därmed är ämnet också ett redskap för att analysera och värdera det
ökande informationsflödet.
Utbildningen syftar också till att ge eleverna tillfälle att stifta bekantskap med filosofers tänkande
från olika traditioner och tider. Ett sådant studium bidrar till att ge ett vidare perspektiv på
tillvaron och impulser att tänka i nya banor. Det kan också ge en större förståelse av de
filosofiska aspekterna på politik, vetenskap och konst samt bättre förutsättningar att diskutera
existentiella frågor.
Mål
Efter genomgången kurs skall den studerande
• kunna diskutera några olika filosofiska förhållningssätt till existentiella frågor
• känna till centrala etiska frågeställningar och kunna argumentera kring några vanliga
ståndpunkter inom den normativa etiken
• analysera och värdera information och ge argument för vad som bör ingå i begreppen
kunskap och vetenskap
• arbeta med tolkning, precisering och definition av begrepp och utsagor
• ha fördjupat sig i något valt filosofiskt problem
Postadress Föreningsgatan 41 SE-211 52 Malmö, Sweden Telefon +46 40 34 33 33 Fax +46 40 34 65 80 e-post [email protected]
Besöksadress Kungsgatan 14
Pauli gymnasium
Komvux Malmö Pauli
Våren2010
Betygskriterier
Kriterier för betyget Godkänd
Eleven argumenterar i tal och skrift och motiverar egna filosofiska ställningstaganden.
Eleven diskuterar grundläggande etiska och existentiella problemställningar.
Eleven visar en prövande och undersökande inställning till vad som är kunskap och vetenskap.
Eleven läser och reflekterar över filosofiska texter.
Kriterier för betyget Väl godkänd
Eleven beskriver filosofins huvudområden och analyserar några centrala filosofiska teorier.
Eleven bearbetar och diskuterar etiska och andra problemställningar samt gör egna bedömningar.
Eleven använder olika filosofiska teorier och analysmodeller på vardagliga eller vetenskapliga
frågor.
Eleven formulerar och presenterar något valfritt filosofiskt problem.
Kriterier för betyget Mycket väl godkänd
Eleven visar självständighet och kritisk förmåga när det gäller att jämföra, tillämpa och värdera
olika centrala filosofiska teorier.
Eleven upptäcker filosofiska problem under sina studier eller i diskussioner och ställer relevanta
frågor.
Eleven tolkar och preciserar filosofiska frågeställningar samt ger argument både för och emot en
ståndpunkt.
Eleven analyserar valda filosofiska texter och sätter in dem i ett idémässigt sammanhang.
Postadress Föreningsgatan 41 SE-211 52 Malmö, Sweden Telefon +46 40 34 33 33 Fax +46 40 34 65 80 e-post [email protected]
Besöksadress Kungsgatan 14