FS1201 - Filosofi A Mål Betygskriterier

FS1201 - Filosofi A
50 poäng inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:41
Mål
Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs
Eleven skall
kunna diskutera några olika filosofiska förhållningssätt till existentiella frågor
känna till centrala etiska frågeställningar och kunna argumentera kring några vanliga ståndpunkter
inom den normativa etiken
analysera och värdera information och ge argument för vad som bör ingå i begreppen kunskap och
vetenskap
arbeta med tolkning, precisering och definition av begrepp och utsagor
ha fördjupat sig i något valt filosofiskt problem.
Betygskriterier
Kriterier för betyget Godkänd
Eleven
Eleven
Eleven
Eleven
argumenterar i tal och skrift och motiverar egna filosofiska ställningstaganden.
diskuterar grundläggande etiska och existentiella problemställningar.
visar en prövande och undersökande inställning till vad som är kunskap och vetenskap.
läser och reflekterar över filosofiska texter.
Kriterier för betyget Väl godkänd
Eleven
Eleven
Eleven
frågor.
Eleven
beskriver filosofins huvudområden och analyserar några centrala filosofiska teorier.
bearbetar och diskuterar etiska och andra problemställningar samt gör egna bedömningar.
använder olika filosofiska teorier och analysmodeller på vardagliga eller vetenskapliga
formulerar och presenterar något valfritt filosofiskt problem.
Kriterier för betyget Mycket väl godkänd
Eleven visar självständighet och kritisk förmåga när det gäller att jämföra, tillämpa och värdera
olika centrala filosofiska teorier.
Eleven upptäcker filosofiska problem under sina studier eller i diskussioner och ställer relevanta
frågor.
Eleven tolkar och preciserar filosofiska frågeställningar samt ger argument både för och emot en
ståndpunkt.
Eleven analyserar valda filosofiska texter och sätter in dem i ett idémässigt sammanhang.