Riktlinjer för introduktionsutbildning av nyanlända

advertisement
Riktlinjer för introduktionsutbildning av nyanlända barn och
ungdomar i Torsås kommun
Bakgrund
Torsås kommun har ansvar för att ge en god introduktionsutbildning för nyanlända
barn och ungdomar. Begreppet ”nyanländ” används om barn eller ungdomar som
kommer till Sverige nära eller under sin skoltid i grundskolan, särskolan,
gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan. De har inte svenska som modersmål och
kan oftast inte tala eller förstå svenska.
Följande är hämtat ur Skollagen 1 kap 2§
”Alla barn och ungdomar skall, oberoende av kön, geografisk hemvist samt
sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i det
offentliga skolväsendet för barn och ungdom. Utbildningen skall inom varje
skolform vara likvärdig, varhelst den anordnas i landet”.
Introduktionsutbildningen bedrivs inom två nivåer i skolsystemet med utgångspunkt
från den nyanländas ålder och/eller utveckling:
1. Introduktion i barngrupp i förskolan
2. Introduktion inom förskoleklass och grundskola F-9 benämnd
förberedelseklass
Rutiner
1.
Förskolan
Innan barnet placeras i barngrupp kallar rektor för förskolan till ett
introduktionssamtal. Samtalet genomförs med tolkhjälp. Barnets placering i förskolan
sker enligt gällande kö-ordning.
11.
Förskoleklass och grundskola 1-9
Förberedelseklassen för elever i år F-9 är placerad i Torskolan. Ansvarig för
förberedelseklassen är rektor för Torskolan F-6.
Syfte:
Förberedelseklassen syftar till att ge den nyanlände eleven grundläggande
kunskaper i svenska språket, förbereda eleven för inträde i reguljär grundskoleklass
samt hjälpa till att introducera eleven och dess familj i svensk kultur.
Avgörande för hur länge en enskild elev ska vara placerad i förberedelseklassen ska
utgå ifrån elevens individuella behov och förutsättningar. Eleven ska få möjlighet att
tidigt delta i undervisningen i den reguljära klassen i t.ex. matematik och praktisk-
estetiska ämnen för att på det sättet ge eleven möjlighet att bli delaktig i skolans
gemenskap.
Innan eleven börjar förberedelseklassen kallar rektor till introduktionssamtal.
Samtalet genomförs med tolkhjälp. Vid samtalet medverkar rektor, lärare i
förberedelseklassen, skolsköterska, eleven samt dess vårdnadshavare.
Vid detta samtal är det viktigt att låta föräldrarna och deras barn komma till tals och
att lyssna på deras funderingar och tankar kring barnets skolgång.
Det är också viktigt att skolan kan få en första bild av tidigare skolgång, t ex hur
många år eleven gått i skola och i vilken typ av skola. Dessutom kan skolan få en
första information om elevens hälsa och eventuella vaccinationer.
All information kan inte tas in vid detta första möte utan information måste ges
återkommande. Det är viktigt att informationerna ges med stöd av tolk.
Så snart rektor fått besked att eleven ska börja skolan klassplaceras eleven i reguljär
grundskoleklass. Rektor för förberedelseklassen ansvarar för att andra rektorer får
vetskap om att eleven ska placeras. Inom en vecka meddelar rektor för mottagande
skola klassplaceringen och vem som är klasslärare/mentor. Mottagande rektor
ansvarar för att informationen når fram.
111
Modersmål
Förskolan
Läroplanen för förskolan betonar flerspråkiga barns rätt till utveckling av alla språk.
Förskolan ska bidra till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att
utveckla både sitt modersmål och det svenska språket. Kommunen är skyldig att leva
upp till läroplanens krav t.ex. genom speciellt modersmålsstöd till barn med annat
modersmål än svenska. Rektor för förskolan ansvarar för modersmålsstödet.
Grundskola
Barn och unga med annat modersmål än svenska har rätt till
modersmålsundervisning i grund- och gymnasieskolan. Att delta i
modersmålsundervisningen är frivilligt men kommunen är skyldig att ordna sådan för
alla elever som har ett annat språk än svenska som dagligt umgängesspråk hemma.
Undervisningen behöver dock inte anordnas om lämplig lärare inte finns eller antalet
elever i en språkgrupp understiger 5. De nationella minoriteterna har mer omfattande
rätt till modersmålsundervisning. Utöver modersmålsundervisningen har eleverna
även möjlighet att, om behov föreligger, få studiehandledning i ämnesundervisningen
på sitt modersmål.
Genomförande och revidering
Riktlinjerna/rutinerna för introduktionsutbildning av nyanlända barn och ungdomar
gäller från 2008-12-01 och revideras kontinuerligt.
Torsås 2008-11-24
Lisbeth Kromnow
Rektor
Download