Sökanden

advertisement
EUROPEISKA UNIONEN
Europeiska regionala
utvecklingsfonden
– En investering för framtiden
Anvisningar för blanketten "Projektansökan
för det operativa programmet för
Europeiska regionala utvecklingsfonden på
Åland 2007-2013”
Uppgifter om sökanden
Sökanden
Sökande/stödmottagare är ett företag, annan juridisk person eller en
offentlig inrättning (t.ex. kommuner, organisationer, föreningar).
Projektansvarig
Uppge namn och position för den person som är ansvarig för projektet och
som kan kontaktas för information. Sökanden ska befullmäktiga den
projektansvariga, om personen inte har rätt att underteckna för
företaget/organisationen. Projektansvarig och projektledare kan vara
samma person, men det är inget krav. Läs sista sidan i blanketten för mer
information.
FO-nummer
Företags- och organisationsnummer.
Bank och kontonummer
Uppge stödmottagarens bank och det kontonummer som ska användas för
inbetalning av beviljat stöd för projektet.
Extern bokförare och revisor
Uppge namn och telefonnummer till ansvarig för projektets
ekonomiförvaltning samt till projektets revisor. Projektet ska ha en
projektbokföring. Särskilda anvisningar finns om hur material kring
projektets verksamhet ska förvaras. Sökande bör bereda sig på
övervakning och inspektioner av verksamheten och ekonomin.
Revisorskostnader som är betalda under godkänd projektperiod är
stödberättigade.
Antal anställda i företaget på årsbasis
Antalet anställda motsvarar i detta fall antalet årsarbetsenheter, d.v.s.
ange antal anställda som arbetar heltid under ett år. Eventuella deltidsAnvisningar
1
EUROPEISKA UNIONEN
Europeiska regionala
utvecklingsfonden
– En investering för framtiden
och säsongsanställda omräknas till heltid. Referensåret ska vara det
senast godkända räkenskapsåret.
Sökande definieras som
Antalet anställda, omsättning och balansomslutning är nyckeltal som
avgör vilken typ av företag (mikroföretag, små- och medelstora företag
eller stora företag) sökanden definieras som. Informationen kring
kategorierna finns i dokumentet: "Kommissionens rekommendation av
den 6 maj 2003 (2003/361/EG)". Direktlänk till dokumentet återfinns dels
i anslutning till denna text och dels i anslutning till den aktuella delen i
blanketten. Observera att koncernförhållanden skall iakttas! Klicka
här för dokumentet (2003/361/EG)
Branschtillhörighet
Uppge huvudsaklig bransch som sökanden är verksam inom.
Beskrivning av verksamhet
Frågan besvaras endast när sökande är ett företag! Uppge
information om företagets varu- och tjänsteproduktion, försäljningskanaler
och
marknadsföring,
marknadssituation
och
eventuella
konkurrenter.
Projektbeskrivning
Projektnamn
Uppge projektets namn eller åtgärd. Namnet ska vara beskrivande, kort
och koncist.
Kommun(-er) där projektet genomförs
Namnge den eller de kommuner som projektet genomförs i.
Datum för inledning och avslutning
Skriv in projektets start- och slutdatum (i blanketten fyller du i enligt
modellen DDMMÅÅÅÅ). Upparbetade och betalda projektkostnader
utanför den här perioden kan inte berättiga till bidrag. Om projektet
består av flera faser (t.ex. planerings-, genomförande- och
uppföljningsfas) så skall hela perioden anges. Kostnader för projekt som
finansieras via Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) kan
godkännas tidigast från det datum då projektansökan har registrerats vid
landskapsregeringen. I respektive finansieringsbeslut anges den tidsperiod
under vilken betalda kostnader kan godkännas. Om inte startdatum anges
i blanketten är tidigaste datum för projektets stödberättigande kostnader
lika med registreringsdatumet.
Anvisningar
2
EUROPEISKA UNIONEN
Europeiska regionala
utvecklingsfonden
– En investering för framtiden
OBS!
Vid
investeringsstöd
får
projektet
inte
inledas
innan
landskapsregeringen fattat ett beslut i ärende. Ett arbete anses inlett vid
det första bindande åtagandet att beställa utrustning. Om arbetet inleds
innan ansökan inlämnats och beslut erhållits kan ingen del av projektet
berättiga till investeringsstöd.
Momsplikt
Uppge dels om sökandens verksamhet i sin helhet är momspliktig och dels
om sökanden är momspliktig för de omkostnader som är relaterade till
projektet.
Projektbeskrivning
Beskriv, med hänsyn taget till åtgärdsbeskrivningarna i programmet,
projektets viktigaste mål, direkta och indirekta målgrupper samt
eventuella övriga instanser som projektet riktar sig till. Beskriv de olika
projektaktiviteter som ingår i projektet. Beakta projektets samtliga
genomförandestadier inklusive uppföljning och utvärdering.
Om ansökan avser annat än investering bör du utöver ovannämnda även
informera om projektorganisationen och dess uppgifter (vem gör vad?)
samt eventuella samarbetspartners (ekonomiska m.fl.). Information bör
finnas kring valda strategier och metoder (hur gå tillväga för att uppnå
målet). En mer utförlig beskrivning kan göras i bifogad projektplan.
Tidsplan
Ge en kort sammanfattning av projektets aktiviteter och under vilka
tidsperioder de utförs. En mer detaljerad beskrivning av projektets
aktiviteter ska ingå i projektbeskrivningen ovan. Slutrapportering och
ekonomisk redovisning är obligatoriskt, och skall utföras innan
projektets slutdatum (se ovan). All rapportering avseende projektet skall
vara inlämnad till landskapsregeringen senast vid det slutdatum som
anges i finansieringsbeslutet.
Anvisningar
3
EUROPEISKA UNIONEN
Europeiska regionala
utvecklingsfonden
– En investering för framtiden
Förväntat resultat
I denna del av blanketten efterfrågas resultatrelaterad information (var
beredd att motivera dina svar på flertalet av dessa frågor). Information
som efterfrågas är om/hur projektet förväntas:










leda till nya företag
bidra till ökad sysselsättning (baserat på årsarbetsplatser). För
definition av årsarbetsplatser läs ovan under "antalet anställda i
företaget på årsbasis".
påverka företagets omsättning. (Besvaras endast av redan etablerade
företag)
påverka företagets konkurrenskraft. (Besvaras endast av redan
etablerade företag)
resultera i nya produkter (fördelat på olika produktgrupper)
resultera i ökade exportvolymer. (Besvaras endast av redan etablerade
företag)
inverka på hållbar utveckling/miljö
inverka på jämlikhet/jämställdhet
öka användningen av förnyelsebar energi och/eller minska
förbrukningen av fossila bränslen. (Observera att frågor som rör energi
endast besvaras vid energirelaterade projekt.)
bidra till andra resultatmål
Projektfinansiering
Redogör för projektets förväntade finansiering fördelat på egen
finansiering (inklusive banklån), bidrag från landskapsregeringen samt
annan offentlig finansiering. Om annan offentlig finansiering finns ska
följdfrågan i anslutning till finansieringstabellen besvaras, d.v.s. varifrån
projektet har fått offentlig finansiering. Observera dock att följdfrågan
kring huruvida sökanden har emottagit offentlig finansiering för något
annat projekt under de senaste tre åren ska besvaras av samtliga
sökanden.
Utbetalningsplan
Uppge önskemål kring hur många gånger per år som sökanden önskar
utbetalning av beviljat stöd.
Slutligen:
Läs igenom villkoren som presenteras i slutet av blanketten och godkänn
dessa genom att underteckna ansökan.
Anvisningar
4
Download