earth hour hour

advertisement
LEKTIONSPLANERING INSKICKAD TILL WWF I SAMBAND MED EARTH HOUR 2015
EARTH
HOUR
EARTH
HOUR
2015
2015
Skola/åk: Paulinska skolan, 4b, Strängnäs
Kontakt: Karoline Svanberg, [email protected]
Sammanfattning: Arbetsområdet ”Mitt ekosystem” åk 4 med innehåll,
bedömning och koppling till läroplanen
Kemi – klimatförändringar – ”Mitt ekosystem”
Vi inleder arbetet med att eleverna fick göra ekosystem i petflaskor.
Vi har gått igenom WWFs klimatmål och tittat på kortfilmerna på
pandaplanet.se
Eleverna har fått träffa Rwanda och Borneo. Rwanda är en bergs­
gorilla och Borneo är en orangutang. Jag har haft två tillfällen där vi
har pratat om vad som händer i Rwanda, Uganda och Kongo samt
Borneo utifrån WWFs hemsida.
Vi har arbetat med begreppen nedan
Alla elever har varit mycket
engagerade. Några kom tillbaka efter påsklovet och berättade om saker de sett på
nyheter och i annan media
t.ex. varor som är märka med
fairtrade.
Förankring i Lgr 11
Syfte
Genom undervisningen i ämnet kemi ska eleverna sammanfattningsvis ges förut­
sättningar att utveckla sin förmåga att:
• använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställ­
ning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
• genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
• använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemis­
ka samband i samhället, naturen och inuti människan.
Centralt innehåll i ämnesområdet klimatförändringar
Kemin i naturen
• Vattnets egenskaper och kretslopp.
• Luftens egenskaper och sammansättning.
• Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
Kemin i vardagen och samhället
• Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som
hanteras och sedan återgår till naturen.
• Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på
hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
• Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi
och mystik till modern vetenskap.
Kemins metoder och arbetssätt
• Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
Efter arbetsområdet slut förväntas eleven:
• Kunna förklara och använda centrala begrepp som ekosystem, växthuseffekt,
växthusgaser, vattnets kretslopp, reningsverk, fotosyntes, näringskedjor, avfalls­
hantering och kolets kretslopp.
• Kunna använda sina kunskaper för att kommunicera och ta ställning om frågor
som rör energi, miljö och samhälle.
LEKTIONSPLANERING INSKICKAD TILL WWF I SAMBAND MED EARTH HOUR 2015
Examinationsuppgift
Att skriva en argumenterande text om varför och hur jorden skall bevaras.
Hur undervisningen kommer att gå till
• Varje elev gör ett eget ekosystem i en 1,5 liters petflaska.
• Undervisning om begreppen ekosystem, växthuseffekt, växthusgaser, vattnets
kretslopp, reningsverk, fotosyntes, avfallshantering och kolets kretslopp.
Bedömningsmatris
Förmågor i kemi
E
C
A
Använda kunskaper
i kemi för att kom­
municera och ta
ställning i frågor som
rör energi, miljö och
samhälle.
I din argumenterande text
tar du ställning i frågan vad
gäller klimatförändringar. Du
visar dina kunskaper genom
att ge något exempel på or­
saker och något exempel på
konsekvenser till klimatför­
ändringar.
I din argumenterande text
tar du ställning i frågan vad
gäller klimatförändringar.
Du visar dina kunskaper
genom att ge exempel på
orsaker och konsekvenser.
Några är utvecklade.
I din argumenterande text tar
du ställning i frågan vad gäller
klimatförändringar. Du visar
dina kunskaper genom att ge
utvecklade exempel på orsa­
ker och konsekvenser.
Använda kemins be­
grepp för att beskriva
och förklara kemiska
samband i samhället
och naturen.
Du förstår innebörden av be­
greppen, du ser till viss del
samband mellan begreppen.
Du kan använda en del be­
grepp i olika sammanhang
som t.ex. i diskussioner,
skriftligt och i muntlig pre­
sentation.
Du förstår innebörden av
många begrepp, du ser
samband mellan begrep­
pen. Du kan använda de
flesta begreppen i olika
sammanhang som t.ex. i
diskussioner, skriftligt och i
muntlig presentation.
Du förstår innebörden av alla
begrepp, du ser sambandet
mellan begreppen. Du kan an­
vända begreppen i olika sam­
manhang som t.ex. i diskus­
sioner, skriftligt och i muntlig
presentation.
Download