Handlingsplanen för en giftfri vardag

advertisement
Handlingsplanen för en giftfri
vardag
Födda och ofödda barn
www.kemi.se
Varför en handlingsplan för en giftfri vardag?
bly
bisfenol A
allergiframkallande
kemiska ämnen
www.kemi.se
kvicksilver
kadmium
biocider
Högfluorerade
ämnen (PFOS)
Användningen av kemikalier ökar
Produktionen av kemikalier har ökat från 7 miljoner ton (1950)
till 400 miljoner ton (2000-talet).
www.kemi.se
Enormt antal varor med snabb
omsättning
• Kläder
• Leksaker
• Elektronik
t-shirt i bomull: 3 kg kemikalier/kg bomull
40 000 ton leksaker: ca 30 kg per barn och år
Elektronik, snabb teknisk utveckling
Människa och miljö utsätts för fler
kemiska ämnen
www.kemi.se
Ökande produktion och konsumtion
•
•
•
•
•
Ca 140 000 kemikalier av kommersiell betydelse
Sannolikt miljoner olika varor
Försäljning av mobiltelefoner 315 miljoner 1:a kvartalet 2010
Globalt ca 40 miljoner ton elektronikavfall varje år
Mellan 1995 och 2008 fördubblades importen av elektriska
produkter till Sverige
• I Sverige ca 30 kg leksaker per barn och år
• T-shirt: ca 3 kg kemikalier per kg bomull
www.kemi.se
www.kemi.se
Kunskap om farlighet
EU:s kemikalielagstiftning (Reach)
På sikt betydligt mer kunskap om kemikaliers
farlighet…
…men, det gäller framför allt några tusen kemikalier
som används i höga volymer.
För många tusen kemikalier kommer det inte vara
möjligt att ens göra en grov riskbedömning
www.kemi.se
Hur stor är risken för barnet?
Försumbar?
Sammantaget kan
det finnas en risk
www.kemi.se
Kan vara liten risk för varje enskilt barn, men
ofta är många utsatta
www.kemi.se
Produktval
Varför ska man om möjligt välja bort varor som innehåller
vissa farliga ämnen?
Risken för det enskilda barnet från en enskild vara är
sannolikt oftast mycket liten…
…men
barnet kan utsättas för samma ämne eller andra ämnen som
samverkar i hemmiljön, på förskolan eller på andra ställen vilket
gör att risken kan öka…
…och
varje enskild vara kanske bidrar till förorening av inomhusmiljö och
natur på ett sätt som kan verka försumbart, men totalantalet varor
gör att föroreningen kan ha betydelse.
www.kemi.se
Vilka risker pratar vi om?
I vardagen utsätts barnen för låga halter av många kemiska
ämnen.
•
•
•
•
•
•
•
www.kemi.se
Allergiframkallande ämnen
Ämnen som kan påverka hjärnans utveckling
Ämnen som kan påverka människans fortplantning
Tungmetaller
Hormonstörande ämnen
Svårnedbrytbara och bioackumulerande ämnen
Cancerframkallande ämnen
Exempel på ”tänka efter” kemiska ämnen
Antibakteriella ämnen (t.ex. triklosan, silver)
Risk: antibiotikaresistenta bakterier? Miljöfarlighet.
Förekomst: sportkläder, skärbräder m.m.
Ftalater
Risk: stora skillnader i giftighet, de värsta kan skada fortplantningen,
”läcker kontinuerligt”.
Förekomst: Plaster (leksaker, golvmaterial m.m.)
Misstänkt hormonstörande ämnen (kriterier saknas)
Risk: skada fortplantningen, fostret och barnets utveckling.
Förekomst: plaster, bekämpningsmedel m.m.
Högfluorerade ämnen
Risk: extremt svårnedbrytbara, vissa skadar fortplantningen
Förekomst: brandskum, funktionskläder, impregneringsmedel m.m.
www.kemi.se
Hormonstörande ämnen
Skadar vi människans och andra djurs förmåga att
fortplanta sig och utvecklas normalt? I värsta fall
underskattar vi grovt riskerna med hormonstörande
ämnen!
Vi vet:
• Hormonrelaterade sjukdomar ökar hos människan
• Kemikalier har orsakat hormonrelaterade skador på vilda djur
• Laboratorieförsök stödjer hypotesen att vissa kemikalier kan orsaka
hormonrelaterade skador på människan och vilda djur
www.kemi.se
Vad kan vi göra åt situationen?
Samhället
Du och jag
•
•
•
•
•
•
• Ökad medvetenhet
• Ställ krav
• Genomtänkt konsumtion
Lagstiftning
Tillsyn
Internationella konventioner
Offentlig upphandling
Skatter
Kunskapshöjande insatser
www.kemi.se
Handlingsplan för en giftfri vardag
Regeringsuppdrag 2011-2014 (2015-2020)
www.kemi.se
Handlingsplan för en giftfri vardag
•
•
•
•
•
Perioden 2011 – 2014
25 mnkr per år i 4 år
Förslag på åtgärder 2015 – 2018
Uppdraget förlängt till år 2020
Hur vidareutveckla handlingsplanen 2015 – 2020.
Utmaningar
• Farliga ämnen i varor är ett växande problem
• Våra livsmedel och dricksvattnet behöver skyddas bättre
• Barn och unga är särskilt känsliga för påverkan av
kemikalier
www.kemi.se
Möta utmaningarna
Skarp lagstiftning är nödvändig…
• Skärpa EU:s kemikalielagstiftning
• Internationella konventioner
• Öka tillsynen av farliga ämnen i varor
…men inte tillräcklig
• Företag måste gå före
• Offentlig upphandling
• Skatter på farliga ämnen i varor
• Stöd till konsumenterna i deras val
www.kemi.se
Offentlig upphandling
Stora summor används för offentlig upphandling i Sverige.
Det ger ett bra utgångsläge för att ställa krav.
Miljöstyrningsrådet tar fram kriterier för kemikaliekrav vid
upphandling.
Kemikalieinspektionen kommer att stödja arbetet med att ta
fram ytterligare kriterier, bl.a. för förskolor.
www.kemi.se
Konsumenternas kunskap
Hållbar konsumtion (budgetpropositionen)
• Konsumentverket ska bygga upp en konsumentupplysningstjänst.
• ”Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen bör ha en särskild roll”
• ”Information och vägledning om skadliga kemikalier i vardagsnära
produkter och om hur exponering kan begränsas bör vara en viktig
del av arbetet.”
www.kemi.se
Regeringens kemikalieproposition 2013
På väg mot en giftfri vardag – plattform för
kemikaliepolitiken
Regeringens strategi för att nå miljökvalitetsmålet Giftfri
miljö:
• Åtta etappmål om farliga ämnen.
• Insatser som behövs för att nå etappmålen och
miljökvalitets målet Giftfri miljö
www.kemi.se
Etappmålen
Etappmål om:
1. Särskilt farliga ämnen
2. Kunskap om hälso- och miljöfarliga ämnen
3. Information om farliga ämnen i varor
4. Utveckling och tillämpning av EU:s kemikalieregler
5. En effektivare kemikalietillsyn inom EU
6. Giftfria och resurseffektiva kretslopp
7. Minska barns exponering för farliga ämnen
8. Ökad miljöhänsyn i EU:s läkemedelslagstiftning och
internationellt
www.kemi.se
Download