The Swedish Vaccination Program

advertisement
Folkhälsomyndigheten
”ansvarar”* för regelverket
HSLF-FS 2015:6
Föreskrifter om vaccination av barn
Vaccinationsprogrammet
– allmänna vaccinationsprogrammet
avvikelser - ofullständigt vaccinerade
Hur kan man resonera?
* Ingår från 2013 i smittskyddslag och –förordning.
Lagar/förordningar ligger ovanför FoHM på regerings/riksdagsnivå.
Eva Netterlid
2015-09-22
FoHM ansvarar för själva vaccinationsschemat, dvs
tidpunkter/åldrar, antal doser, åldrar, och de övriga villkor som
ska gälla
(jfr Smittskyddsförordningen §7g)
Vissa bilder från R-M Carlsson
Överfördes 1 juli 2015 från Socialstyrelsen
Vaccinationsschema
sammanfattning *
Vaccinationsschema
HSLF-FS 2015:6
Barnhälsovård
Ålder
3m
5m
1
2
Årskurs
DTP
3
4
5
IPV
Hib
III
PCV
MPR
HPV
Polio
Hib/Pnk
MPR
HPV
Var?
6
7
8
9
10
11
12
13
14 - 16
3 mån.
I
I
I
BVC
1
2
3
4
5
6
7
8–9
5 mån.
II
II
II
BVC
12 mån.
III
III
III
IPV IV
II
DTP
FK
DTP IV
I
Ålder
Elevhälsa
MPR I
Anpassning till nya ordningen för nationella
program från 2013 dvs smittskyddslagen och –
förordningen;
Ansvar för elevhälsa är
huvudmännnen inom skolväsendet
(enl 2 kap 25 § skollagen; 2010:800)
- undantaget huvudmännen för elevhälsan i
förskoleklass.
dTp V
MPR II
HPV I + II
BVC
18 mån.
5-6 år
BVC
I
IV
BVC
IV
6-8 år
Elevhälsa
II
11-12 år
14-16 år
Elevhälsa
I+II*
Elevhälsa
V (dTp)
• BCG till barn med ökad risk för tuberkulossmitta 6 mån ålder. Tidigare om särskild risk.
• Vaccination mot hepatit B ges till barn med ökad risk för hepatit B
*Flickor
*HSLF-FS 2015:6
Tidsgränser, vid avvikelser behövs läkarordination
Folkhälsomyndigheten ansvarar för
vaccinationsschemat
(tidpunkter/åldrar, antal doser, åldrar, och de övriga villkor som ska gälla)
HSLF-FS 2015:6
Föreskrifter om vaccination av barn
– allmänna vaccinationsprogrammet
– ram för förskjutning av vaccinationer
Min ålder
Max ålder
Min intervall fr
tidigare dos
Max intervall
fr tidigare dos
Difteri, Stelkramp,
Kikhosta, Polio, Hib,
Pneumokocker dos 1
2,5 mån
6 mån
---
---
Difteri, Stelkramp,
Kikhosta, Polio, Hib,
Pneumokocker dos 2
4,5 mån
12 mån
6 veckor
6 mån
Difteri, Stelkramp,
Kikhosta, Polio, Hib,
Pneumokocker dos 3
11,5 mån
2 år
6 mån
12 mån
5 år
6 år
3 år
5 år
14 år
16 år
8 år
11 år
MPR dos 1
12 mån
6 år
---
---
MPR dos 2
6 år
12 år
1 mån
11 år
Vaccin
Difteri, Stelkramp, Polio,
Kikhosta dos 4
Difteri, Stelkramp,
Kikhosta dos 5
Nya föreskrifter om vaccination av barn
Meddelandeblad från Socialstyrelsen, art.nr. 2006-1-21.
http://www.folkhalsomyndigheten.se/documents/smittskyddsjukdomar/vaccinationer/faq-meddelandeblad-nya-foreskrifter-omvaccination-barn-2006-1-21_rev_2006123.pdf
1
Rekommenderade intervall HPV
Folkhälsomyndigheten ansvarar för
vaccinationsschemat
(tidpunkter/åldrar, antal doser, åldrar, och de övriga villkor som ska gälla)
Ett tvådosschema finns godkänt för flickor upp till och med 13 år (Gardasil) eller
upp till och med 14 år (Cervarix).
HSLF-FS 2015:6
Föreskrifter om vaccination av barn
• Minst 6 månader mellan dos 1 och 2
• Max 12 månader mellan dos 1 och 2
–allmänna vaccinationsprogrammet
För övriga gäller fortfarande tredosschema med rekommenderat intervall
(min-/maxintervall i parantes):
–ram för förskjutning av
vaccinationer
• 1–2 månader mellan dos 1 och 2
(1–3 månader mellan dos 1 och 2)
–komplettering av ofullständigt
vaccinerade
• 4–5 månader mellan dos 2 och 3
(3–12 månader mellan dos 2 och 3)
http://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/20456/rekommendationer-forvaccination-mot-humant-papillomvirus-2011-12-17.pdf
Socialstyrelsens rekommendationer för vaccination mot humant papillomvirus, Artikelnr 2011-12-17
Kompletterande vaccination*
Riktade vaccinationer*
Övrigt
– allmänna vaccinationsprogrammet
8 § Barn upp till 18 års ålder som inte har vaccinerats
i enlighet med vaccinationsprogrammet i 2 §
ska erbjudas kompletterande vaccination.
– ram för förskjutning av vaccinationer
- Kompletterande vaccination mot pneumokocker och HPV behöver
dock inte erbjudas.
– hänvisning till andra rekommendationer och
allmänna råd ang. övriga vaccinationer
(hepatit B, tuberkulos, influensa,
pneumokocker)
- Folkhälsomyndigheten förbereder föreskriftsändring till att gälla en
komplettering upp till 18 år med start av flickor födda 1999 och
senare för HPV.
*HSLF-FS 2015:6
Riktade vaccinationer*
6 § För vaccination mot tuberkulos, hepatit B, pneumokocker,
influensa och HPV har Folkhälsomyndighetens och Socialstyrelsen
givit ut följande allmänna råd och rekommendationer:
– Folkhälsomyndighetens allmänna råd (HSLF-FS 2015:2)
Vaccination mot influensa
– Folkhälsomyndighetens allmänna råd (HSLF-FS 2015:1)
Vaccination mot pneumokocker
– Socialstyrelsens rekommendationer för profylax mot hepatit B, Profylax med
vaccin och immunoglobulin - före och efter exposition
– Socialstyrelsens rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos
– komplettering av ofullständigt vaccinerade
*HSLF-FS 2015:6
Riktade vaccinationer*
Ska utvärderas senast 2015 (maj 2016)
Därefter tar regeringen ställning till om de ska inkluderas
i ett nationellt vaccinationsprogram (särskilda
vaccinationsprogram) enligt nya ordningen. Det skulle
innebära kostnadsfrihet och obligatorisk registrering i
vaccinationsregistret.
– Socialstyrelsens rekommendationer för vaccination mot humant papillomvirus
(HPV).
*HSLF-FS 2015:6
*HSLF-FS 2015:6
2
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd
- ändring av läkemedelshantering i hälso- och
sjukvården
Vaccination som ej ges enligt allmänna
vaccinationsprogrammet och dess tidsramar
Vem ansvarar?
En sjuksköterska som antingen har genomgått
specialistutbildning till distriktssköterska
specialistutbildning inom hälso- o sjukv för barn o ungdom
en utbildning som är likvärdig med någon av
specialistutbildningarna i första stycket
9 § Avsteg från vaccinationsprogrammet i 2 §,
utöver de som anges i dessa föreskrifter,
får göras genom ordination av den ansvarige
läkaren inom barn- och skolhälsovården.
är behörig att ordinera läkemedel för vaccination
i enlighet med de vaccinationsprogram som finns upptagna i
föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer
(inkl SoS rek. för profylax till vuxna mot difteri och stelkramp)
SOSFS 2000:1, uppdaterad t o m 2009:14 (3 kap, 10 §)
http://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/20442/rekommendationer-for-
profylax-till-vuxna-mot-difteri-och-stelkramp-2009-130-5.pdf
*HSLF-FS 2015:6
FRISKA PREMATURER
(Neonatalsektionen; ej föreskrift,
allm. råd eller rek. )
• Vaccineras enligt kronologisk ålder*
(från dag då barnet är fött)
- dvs. första dos vid 3 månaders ålder osv.
• Spädbarn behöver tidigt skydd
(framför allt mot kikhosta, pneumokocker)
- viktigt att vaccinationerna inte senareläggs
• Prematur <32 veckor eller födelsevikt <1500 g
- 3+1 schema (2-3-5-12 mån) med dos 1 på
neonatalavd (puls/saturation 12 tim.)
Barn som ska resa FRÅN Sverige
*HSLF-FS 2015:6
Bedömning av behovet av att
komplettera/avvika från ordinarie schema
Lämpliga vaccinationer beror på:
• resan
Tolerans för åldersavvikelser i tidig ålder
• Levande vaccin
–maternella antikroppar att ta hänsyn till
– länder
– resans längd
– hur man bor
• individen
– barnets ålder
(amning sannolikt visst skydd av maternella antikroppar)
• Avdödat vaccin
–maternella antikroppar av mindre
betydelse
Vaccination kan starta tidigt!
Ju yngre desto viktigare att följa
schema/öka antal
primingdoser
3
Generella riktlinjer beroende av resmål
Vad som behövs bedöms av resevaccinatör
utifrån typ av resa och barnets ålder
• Alla länder
– grundskydd DT-IPV
inkl MPR
• Utanför Västeuropa
– grundskydd inkl MPR
– hepatit A
• Nordafrika/Mellanöstern
– grundskydd inkl MPR
– Hepatit A
Hur ser vi på vaccinationsbehovet?
–Tidigarelägga grundvaccination?
• Afrika söder om Sahara,
Latinamerika
– grundskydd inkl MPR
– hepatit A
– gula febern?
– ev. kolera
– ev. tyfoid
–Tidigarelägga MPR?
–BCG?
• Sydostasien, Fjärran Östern
–Hepatit B?
– grundskydd inkl MPR
– hepatit A
– ev. Kolera
– ev. tyfoid
– ev. japansk encefalit
Inför utlandsresa - vaccination av barn
Inför utlandsresa - vaccination av barn
OBS! vid avsteg från programmet behövs läkarordination
OBS! vid avsteg från programmet behövs läkarordination
Barn < 6 mån:
Barn 6-12 mån:
• BCG?
• BCG?
• Ev. tidigarelagd start med DTPa-polio-Hib/HepB
+ pneumockock - vaccin
Då ge 3 doser från 2 mån ålder (tidigast 6 v.)
med en mån mellanrum ex. 2-3-4 månader
Därefter en booster vid 12 mån
Helst bör man hinna med två doser innan resa
- och det bör ha gått två veckor efter andra dosen
• DTP/IPV/Hib/HepB - sällan indikation att tidigarelägga
booster vid 12 mån men kan göras vid längre resa (min. 6 mån
mellan dos 2 och 3).
• MPR-från 9 (6) mån (resevaccin)
- men då ny dos vid 12-18 mån!
Barn 12-18 mån:
• BCG?
•
Tidigarelagd MPR? (frikostigt)
Vaccination av barn som immigrerar
till Sverige
Barn som immigrerat TILL Sverige
Alla barn som flyttar till Sverige ska erbjudas de kompletterande
vaccinationer som behövs i jämförelse med svenska
vaccinationsprogrammet (skyldighet enl. föreskrift)
Det krävs en individuell planering utifrån:
• Vad har barnet fått tidigare?
• Vad fattas jämfört med det nationella vaccinationsprogrammet?
• Riktade programmet?
• Vilka vaccin kan användas för att komplettera?
4
Vad kan vi utgå ifrån när vi
planerar vaccinationerna?
Diphtheria-tetanus-pertussis (DTP3)
• Muntliga uppgifter?
• Skriftlig dokumentation?
- om ja, kan man lita på den?
• Vilket är ”nuvarande” schemat i barnets hemland?
Vaccinationstäckning? Förhållande?
Vaccinationsscheman i världen
http://apps.who.int/immunization_monitoring/globalsummary/schedules
Vaccinationsscheman i Europa
http://vaccine-schedule.ecdc.europa.eu/Pages/Scheduler.aspx
Global coverage with 3 doses of Hib vaccine is estimated at 56%
Vad kan barnet/eleven ha fått tidigare?
Vad fattas vid jämförelse med
vaccinationsprogrammet??
• Flertalet länder utanför Norden
• Alla barn
- DTP x 3
med 1-2 mån mellanrum före 1 års ålder
- polio x 3
• I princip ger alla i-länder
- boosterdoser DTP och polio vid 1-5 års ålder
• Merparten av länder utanför Västeuropa/USA
- använder OPV istället för IPV
- BCG i tidig spädbarnsålder
- mässlingsvaccin tidigt, ofta vid c:a 9 mån ålder
• Västeuropa/USA/Australien och några länder till
- vaccinerar mot Hib
- använder kombinationsvaccin MPR
• De flesta länder vaccinerar mot hepatit B, vanligen 3 doser
–bör ha skydd mot tetanus, difteri, polio
samt mot mässling, påssjuka, röda hund (=grundskydd)
–om möjligt mot kikhosta
• Barn under 6 år
– bör vaccineras mot Hib
• Barn i riskgrupp
–vaccineras oavsett ålder mot tuberkulos (efter PPD satts)
–och/eller hepatit B
–ev. pneumokocker, influensa
5
Ofullständigt vaccinerade med vaccin
utanför allmänna programmet
Ofullständigt vaccinerade barn
 Gör ett individuellt schema
• Barn som påbörjat vaccination i andra länder mot bl.a.
Hepatit B,
• Medicinskt bör man inte
meningokock gr C,
rotavirus m.fl.
avbryta en vaccinationsserie
• Om 2 doser < 1 år och sen långt uppehåll
- individuell bedömning
– Hur bör man
fortsätta?
• Fortsatt vaccination på
vaccinationsmottagning eller
annan vårdgivare med
erfarenhet av vaccination
• Vanligen ej via BVC/SHV och
ej kostnadsfritt
(kan variera)
• Mest korrekt är att ta serologi: T (D, polio 1, 2, 3)
• Möjligen kan man börja om med 3 doser
- men det kan vara ökad risk för lokalreaktioner
• Mellanalternativ:
Räkna ihop de två tidigare doserna
– ge en grunddos och en tidig booster efter 6 mån
Ofullständigt vaccinerade barn
 Gör ett individuellt schema
Barn som fått oralt levande poliovaccination
(OPV)
- hur ska vi fortsätta vaccinera?
• Barn som fått 1 dos < 1 år och sedan långt uppehåll börja om
• Om 3 eller fler doser med OPV
• Om 2 doser efter 1 år - oftast kvarstående minne
Beroende på uppehållets längd
Om ”rimligt” troligtvis ej skäl börja om
- ge en booster
• Barn som fått 1-2 doser OPV
• Om 1 dos DTP senare under spädbarnsåren
kan man ev räkna med denna och fortsätta.
- avstånd och ålder avgör
Vilka vacciner kan användas i programmet
och vilka doser/vilket schema gäller?
• Godkända vacciner som marknadsförs i Sverige
–ge en boosterdos med IPV
–börja om med IPV
• Vid osäkerhet
– BÖRJA OM!
Godkända vacciner i
barnvaccinationsprogrammet
• Imovax – polio, VeroPol
• IPV
- godkända för försäljning (”registrerade”)
• ActHib
• Hib
- licensgodkända
• M-M-RVAXPRO,Priorix
• MPR
• BCG-vaccine (ersättning Bulgarien Licens)
• TBC
• Engerix-B, HBVAXPRO, Fendrix*
• HepB
• diTebooster
• dTbooster
• Tetravac, Infanrix-polio
• DTP-IPV
• Boostrix, Triaxis, diTeKik
• dTp booster
• Boostrix-polio
• dTp-IPV booster
• Infanrix-polio-Hib, Pentavac ??
• DTP-IPV-Hib
• Infanrix-Hexa, Hexyon (Hexacima)
* Från 15 år
• DTP-IPV-Hib-HepB
• Obs! Följ tillverkarens doseringsanvisningar
(se FASS eller bipacksedel)
• Barnvacciner kan användas  t o m 12 år (?)
6
Vacciner på
Generell licens /Beredskapslicens
• Difterivaccin SSI 30IE/25 Lf/dos
 D (grundimmunisering)
Vilka vacciner kan användas och
vilka doser/vilket schema gäller?
• Sedvanliga vaccinationsprinciper
– avdödade vacciner kan kombineras tämligen fritt
– avdödat i kombination med levande kan ges samtidigt eller annat
intervall
• Difterivaccin SSI 2IE/6.25 Lf/dos
 d (booster)
• Undvik om möjligt att kombinera levande vacciner
(som inte redan är en kombinerad produkt)
– Om ej samtidigt: min 4 veckor mellan doserna*
• Tetanusvaccin SSI
• Använd gärna kombinationsvacciner
- men ingående komponenter ska/bör vara indicerade
T
* Enl. Vaccine. Plotkin, Orenstein, Offit
Att tänka på!!
• PPD
– Går bra före eller samtidigt med MPR
- vänta annars 6 veckor efter MPR
• BCG
– Bör ges tidigast 4 veckor efter annat levande vaccin (MPR)
– Om BCG givits först bör det gå 4 veckor till annat levande vaccin
(MPR)
– Vänta 3 mån innan annat vaccin ges i samma arm som BCG
• Gammaglobulin bör inte ges med levande vacciner
• Om gammaglobulin givits vänta 3 mån med MPR
Barn som är Ovaccinerade
< 6 års ålder
•Under 6 mån
– Följer ordinarie program
•6-12 mån
När är det lämpligt att komplettera?
Snarast eller vid nästa ordinarie tillfälle?
• Risken att i Sverige träffa på
–Difteri och polio är liten
–MPR har ökat de senaste åren – mässling endemisk i
Europa
–Hib är påtaglig
• TBC och/eller Hepatit B - beror på riskgrupp
Fördelaktigt att hinna fullvaccinera innan BVC-tiden
är slut eller innan barnet byter stadie/går över till gymnasiet
Barn som är Ovaccinerade
< 6 års ålder (individuell ordination)
>12 mån
– Dos 1 DTPa-IPV-Hib/HepB samt pneumokockvaccin utifrån
landstingets riktlinjer (pnk. ej krav på komplettering enl förf)
– Dos 2 DTPa-IPV/HepB efter 2 mån (1 dos Hib efter 1 år)
– Individuell ordination
– Dos 3 DTPa-IPV/HepB efter 6 mån (1:a Booster)
– Dos 1 DTP-IPV-Hib/HepB och pneumokockvaccin
– Dos 4 (2:a Booster) 3 - 5 år efter Dos 3
– Dos 2 efter 2 mån
– Följer sedan ordinarie program med MPR
– Följer sedan ordinarie program
- dvs dos 3 minst 6 månader efter dos 2
– Om barn i risk:
BCG (efter PPD satts) och/eller Hepatit B (InfanrixHexa/Hexyon) då 2 x-tra Hib (off-label över 36 mån)
7
Barn som är Ovaccinerade
6-12 år (individuell ordination)
• 3 doser DTPa-IPV
med 2 resp 6 mån mellanrum,
dos 4 tidigast efter 3-5 år
• Reducerad antigenmängd över
12 års ålder
- som boosterdos
• MPR, 2 doser
- min intervall 1 mån
• Barn i risk
–BCG (efter PPD satts) och/eller hepatit B
Barn som är Ovaccinerade
>12 års ålder (individuell ordination)
• D+T+Polio (komb.vacc?)
3 doser med 2 resp 6 mån mellanrum.
Om man inte hinner ge dos 4 i SHV
- informera att barnet bör ha dos 4 (dTp+IPV) efter 3-5
år
• MPR
2 doser min intervall 1 mån (gärna 6 mån)
- obs ej vid graviditet
• Barn i risk
–BCG (efter PPD satts) och /eller hepatit B
8
Download