kommunala läkemedelsförråd, läkemedelslistor 1,2 och 3

advertisement
ViS - Vård i samverkan kommun - landsting
Godkänt den:
Ansvarig:
2017-04-11
Henrik Toss
Kommun(er): Länets samtliga kommuner
Landstingsförvaltning(ar): Primärvård, Hälsa och habilitering
Fastställt av: Läkemedelskommittén 2016-12-06
KOMMUNALA LÄKEMEDELSFÖRRÅD,
LÄKEMEDELSLISTOR 1,2 OCH 3
Innehåll
Bakgrund................................................................................................................................................2
Omfattning .............................................................................................................................................2
Ansvar ....................................................................................................................................................2
Kvällar, nätter och helger .......................................................................................................................2
Dokumentation ..........................................................................................................................................3
Beställning via WebbAbest. ........................................................................................................................3
Läkemedel för initial behandling efter läkarordination ...........................................................................3
Dosexpedierade läkemedel. Akuta nyinsättningar och dosökningar ........................................................3
Akuta antibiotikakurer............................................................................................................................3
Läkemedel vid behandling i livets slutskede ............................................................................................3
Tillfällig utsättning av perorala läkemedel – generell delegation till sjuksköterskor i kommunal hälso- och
sjukvård .....................................................................................................................................................4
Indikation ...............................................................................................................................................4
Åtgärd ....................................................................................................................................................4
Lista 1 – Akutask, ordination enligt generella direktiv vid anafylaktisk reaktion (generell ordination) .........5
Lista 2. Läkemedel för initial behandling efter läkarordination....................................................................6
Lista 3 - Läkemedel som tillfälligt får ges av sjuksköterska efter bedömning (generell ordination)...............8
Kommunala läkemedelsförråd, läkemedelslistor 1,2 och 3
DocPlus-ID: DocPlusSTYR-646
Version: 2.0
Handlingstyp: Riktlinje
Sidan 1 av 9
Bakgrund
Lagen om läkemedelskommittéer (SOFS 1996:1157) anger att en läkemedelskommitté ska verka för en
tillförlitlig och rationell läkemedelsanvändning inom regionen. Detta kräver en nära samverkan med
länets kommuner. Föreliggande riktlinjer beskriver:
 hanteringen av de läkemedel som primärvården överlåter till kommunens hälso- och sjukvård
enligt generella direktiv,
 akuta ordinationer av läkare.
Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) får regionen erbjuda samtliga personer som får kommunal
hemsjukvård i ordinärt och särskilt boende läkemedel ur läkemedelsförråd. Läkemedel ur förråden skall
vara kostnadsfria för de patienter som erhåller kommunal hemsjukvård. I region Uppsala tillhandahåller
regionen läkemedelsförråd enbart med vissa basläkemedel (akutförråd).
Förutsättningen för att kommunala verksamheter ska få ansvara för förråd med sådana läkemedel är att
medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) säkerställer att en sjuksköterska med särskilt ansvar för förrådet
utses.
Endast Läkemedelskommittén får vid revidering tillföra eller stryka läkemedel från de förtryckta listorna
som sammanställs av en särskilt utsedd arbetsgrupp. Synpunkter på listor kan meddelas respektive MAS
eller chefsläkare i Primärvården / Hälsa och habilitering.
Omfattning
Detta dokument beskriver hantering av läkemedel i kommunala förråd och innehåller även listor över
dessa. Läkemedelslistorna bör placeras väl synliga i anslutning till läkemedlen i läkemedelsförrådet.
Lista 1: Akutask
Lista 2: Initial behandling efter läkarordination
Lista 3 Läkemedel som tillfälligt får ges av sjuksköterska
Ansvar
Sjuksköterska med särskilt ansvar för läkemedelsförrådet ansvarar för beställning, förvaring, hantering
och dokumentation av läkemedel enligt följande riktlinjer.
Läkemedel enligt listorna ska finnas på samtliga särskilda boenden, men fullständiga förråd behöver inte
finnas vid samtliga hemsjukvårdsenheter. Det är viktigt att samordning sker, så att samtliga läkemedel
alltid finns att tillgå för tjänstgörande sjuksköterska dygnet runt. MAS anger i lokal instruktion omfattning
av förråd, plats för förråd samt enheter som kan dela förråd.
Läkemedelslistorna bör placeras väl synliga i anslutning till läkemedlen i läkemedelsförrådet.
Kvällar, nätter och helger
Sjuksköterska som under jourtid har ett utökat ansvarsområde har tillgång till samtliga/berörda
läkemedelsförråd.
Kommunala läkemedelsförråd, läkemedelslistor 1,2 och 3
DocPlus-ID: DocPlusSTYR-646
Version: 2.0
Handlingstyp: Riktlinje
Sidan 2 av 9
Dokumentation
Uttag och överlämnande av läkemedel dokumenteras i enlighet med gällande föreskrifter och riktlinjer
från MAS. Sjuksköterskan dokumenterar läkemedelshanteringen enligt respektive vårdgivares anvisning.
Narkotikajournal skall föras i förekommande fall.
Akut ordination från läkare bör ske skriftligen i journal eller via Pascal.
Beställning via WebbAbest.
Läkemedel till basförråd (lista 1-3) beställs av utsedda kommunala sjuksköterskor via ett webbaserat
system hos Apoteket AB. Kontakta Sjukhusapoteket i Uppsala 018-611 34 67, knappval 3 för mer
information.
Läkemedel för initial behandling efter läkarordination
Läkare inom primärvård samt länets akutmottagningar och beredskapsjourer är informerade om att dessa
läkemedel finns inom kommunernas hemsjukvård för att användas när apoteket inte är tillgängligt.
På lista 2 finns även angivet läkemedel vid behandling i livets slutskede.
Ringerinfusion kan bara beställas i 10-förpackning och ska delas med övriga enheter inom berörd
kommun.
Dosexpedierade läkemedel. Akuta nyinsättningar och dosökningar
Ordinationen påförs dosreceptet för att komma med nästa ordinarie dosleverans.
Sjuksköterska tar tilläggsmedicineringen från förrådet fram till nästa ordinarie leverans.
Akuta antibiotikakurer
Vid korta kurer upp till 1 vecka ska hela kuren tas från förrådet av sjuksköterska. Ordinationen måste
noteras på ordinationsunderlaget.
Läkemedel vid behandling i livets slutskede
Läkemedel vid behandling i livets slutskede ska finnas tillgängligt för alla enheter. Ordination ska finnas på
läkemedelslista eller i Pascal. Mallar för att underlätta förskrivning finns i Cosmics läkemedelsmodul.
Läkemedlen ska dock inte hämtas ut för varje enskild patient, utan tas från förråden. Detta är speciellt
viktigt för Robinul och Midazolam som inte ingår i läkemedelsförmånen.
Kommunala läkemedelsförråd, läkemedelslistor 1,2 och 3
DocPlus-ID: DocPlusSTYR-646
Version: 2.0
Handlingstyp: Riktlinje
Sidan 3 av 9
Tillfällig utsättning av perorala läkemedel – generell delegation
till sjuksköterskor i kommunal hälso- och sjukvård
Indikation
Patient som riskerar intorkning på grund av hastigt insjuknande med kräkningar, diarréer, feber eller som
på grund av annan akut sjukdom inte kan äta eller dricka.
Åtgärd
Efter bedömning av sjuksköterska görs uppehåll med perorala läkemedel tills kontakt skett med läkare,
dock senast inom ett dygn. Ordinarie läkare ska informeras nästkommande vardag. Ordinarie läkare avgör
när det är lämpligt att läkemedel återinsätts.
Nedanstående läkemedelsgrupper innebär ökad risk vid intorkning och ska därför särskilt beaktas.
Läkemedelsgrupp
Exempel på preparat
Följ upp – läkarkontakt om
avvikelse
Diabetesläkemedel
Metformin, Mindiab
Blodsocker
ACE-hämmare
Enalapril, Ramipril
Blodtryck
ARB
Losartan, Cozaar, Atacand
Blodtryck
NSAID
Ipren, Brufen, Diklofenak, Orudis,
Pronaxen
Smärtbedömning
Diuretika
Furix, Lasix, Spironolakton,
Ödem, hjärtsvikt
Metolazon
Om patienten behandlas med insulin ska kontakt alltid tas med läkare.
Kommunala läkemedelsförråd, läkemedelslistor 1,2 och 3
DocPlus-ID: DocPlusSTYR-646
Version: 2.0
Handlingstyp: Riktlinje
Sidan 4 av 9
Lista 1 – Akutask, ordination enligt generella direktiv vid
anafylaktisk reaktion (generell ordination)
Ska finnas på samtliga enheter.
Den sjuksköterska som har ansvar för läkemedelsförrådet ansvarar för att:
 akutasken innehåller rätt läkemedel och avsedd information
 utgångsdatum kontrolleras regelbundet genom fastställd rutin
 akutasken förvaras lättåtkomligt i uppmärkt skåp ”Akutask”
 det finns rutin för att akutasken fylls på då den använts.
Akutasken ska alltid medfölja vid vaccinering och då det finns risk för överkänslighetsreaktioner, t ex vid
injektioner.
Symtom
Luftvägar
Cirkulationsorgan
Allmänna
Hud
Svullnad och klåda i halsen, sväljningssvårigheter, andningssvårigheter
Kallsvett, blekhet, hjärtklappning, blodtrycksfall
Inre oro, obehagskänsla, illamående
Klåda, rodnader, nässelutslag, svullnader
Åtgärder
1. Lägg patienten ned – höj fotändan
2. Ge adrenalin intramuskulärt
3. Larma 112
4. Kontrollera andning och cirkulation, puls och blodtryck
5. Starta hjärt-lungräddning vid andnings- och cirkulationsstillestånd
6. Sätt intravenös infart om utrustning finns
7. Ge kortison och antihistamin
Adrenalin - Dosen kan upprepas var 10:e minut
Inj Epipen, i.m
(minst 2 pennor bör finnas i asken) )
0,3 mg
5 år - vuxna
En inj = 0,3 mg
Kortison skyddar mot reaktion några timmar efter det akuta skedet.
Kortison ges även vid behandling av lindrig-måttlig allergisk reaktion
Tabl Betapred, löslig
0,5 mg
5 år - vuxna
10 tabletter
Antihistamin har ej indikation vid anafylaxi, men är effektivt vid överkänslighetsreaktioner såsom
klåda, Quinckeödem, urticaria. Dessa reaktioner kan uppträda efter akut anafylaxi eller som enda
symtom.
Tabl Loratadin, munsönderfallande
10 mg
12 år-vuxna
1 tablett
Vid lindrig-måttlig överkänslighetsreaktion
Börja med kortison och antihistamin
Kommunala läkemedelsförråd, läkemedelslistor 1,2 och 3
DocPlus-ID: DocPlusSTYR-646
Version: 2.0
Handlingstyp: Riktlinje
Sidan 5 av 9
Lista 2. Läkemedel för initial behandling efter läkarordination
Läkemedel enligt denna lista finns i Uppsala läns kommuner inom hemsjukvården i ordinärt och särskilt
boende (fabrikat/varunamn kan eventuellt förändras).
Läkemedelsnamn (fabrikat kan ev
förändras)
ATC-kod
Generiskt namn
Beredningsform
Styrka
Natriumklorid
B05BB01
natriumklorid
Injektionsvätska
9 mg/ml
Ringer-Acetat
B05BB01
Glucos
B05BA03
glukos
Injektion
300 mg/ml
Glytrin
C01DA02
glycerylnitrat
Spray
0,4 mg/dos
Nitroglycerin Recip
C01DA02
glycerylnitrat
Resoriblett
0,25 mg
Furix
C03CA01
furosemid
Injektion
10 mg/ml
Furix
C03CA01
furosemid
Tablett
40 mg
Glucagon Novo Nordisk
H04AA01
glukagon
Injektion endosspruta
(Hypokit) 1 mg
Morfin Meda
N02AA01
morfin
Injektion
10 mg/ml
Morfin Meda
N02AA01
morfin
Tablett
10 mg
Postafen
R06AE05
meklozin
Tablett
25 mg
Läkemedelsnamn (fabrikat kan ev
förändras)
ATC-kod,
Generiskt namn
Beredningsform
Styrka
Doxycyklin
J01AA02
doxycyklin
Tablett
100 mg
Tikacillin
J01CE02
fenoximetylpenicillin
Tablett
1g
Flukloxacillin
J01CF05
flukloxacillin
Tablett
500 mg
Ciprofloxacin – vid övre UVI
J01MA02
ciprofloxacin
Tablett
500 mg
OBS
njurfunktion
Selexid – vid nedre UVI
J01CS08
pivmecillinam
Tablett
200 mg
Furadantin – vid nedre UVI
J01XE01
nitrofurantoin
Tablett
50 mg
Valaciclovir Orifarm
J05AB11
valaciclovir
Tablett
500 mg
OBS
njurfunktion
Amoxicillin
J01CA04
amoxicillin
Tablett
500 mg
Infusion
Antibiotika/Antivirala medel
Kommunala läkemedelsförråd, läkemedelslistor 1,2 och 3
DocPlus-ID: DocPlusSTYR-646
Version: 2.0
Handlingstyp: Riktlinje
Sidan 6 av 9
Läkemedel vid behandling i livets slutskede
Läkemedelsnamn
ATC-kod,
Generiskt namn
Beredningsform
Styrka
Indikation & dosering
Robinul
A03AB02
glykopyrron
Injektion
0,2 mg/ml
Rosslighet 1 ml sc/iv
Furix
C03CA01
furosemid
Injektion
10 mg/ml
Lungödem 2 ml sc, im eller iv
Morfin Meda
N02AA01
morfin
Injektion
10 mg/ml
Smärta och andnöd 0,25 ml - 0,5 ml
sc
Haldol
N05AD01
haloperidol
Injektionsvätska
5 mg/ml
Illamående 0,1-0,2 ml sc
Midazolam
N05CD08
midazolam
Injektionsvätska
5 mg/ml
Motorisk oro, ångest 0,2 - 0,5 ml sc
(fabrikat/varunamn kan ev.
förändras)
Kommunala läkemedelsförråd, läkemedelslistor 1,2 och 3
DocPlus-ID: DocPlusSTYR-646
Version: 2.0
Handlingstyp: Riktlinje
Sidan 7 av 9
Lista 3 - Läkemedel som tillfälligt får ges av sjuksköterska efter
bedömning (generell ordination).
Läkare skall kontaktas om läkemedlet ges mer än 3 gånger till samma patient.
Indikation
ATC-kod, Generiskt Läkemedels-namn Berednings(exempel)
namn
form
Styrka/
mängd
Dosering/ dygn
Kontraindikationer
alt. Läkarkontakt
Diarré,
tillfällig
A07DA03,
loperamid
Loperamid
Kapsel
2 mg
4 mg
Ulcerös colit
Förstoppning
A06AD65,
makrogol m fl
Laxiriva
Dospåse
1-3 dospåsar/d
Tarmobstruktion
Förstoppning
A06AG11,
Microlax rektallösn Klysma
natriumcitrat och –
laurylsulfohttp://www.f
Innehållet i en
tub appliceras
rektalt
Tarmobstruktion
5-10 droppar/d
Tarmobstruktion
ass.se/LIF/produk
tfakta/substance_
products.jsp?subs
tanceId=IDE4POC
OU9P1ZVERT1acet
at
Förstoppning
A06AB08,
Na-pikosulfat
Förstoppning
Cilaxoral
Droppar
7,5
mg/ml
A06AG10,
Klyx
dokusatnatrium och
sorbitol
Klysma
1 mg/ml + 250
mg/ml
Eksem
D07AA02,
hydrokortison
Hydrokortison CCS
Kräm
1%
1x1-2
Vätskande eksem
Alsollösning
Alsollösning
10 mg/ml
Utvärtes
Svampeksem
D01AC20,
hydrokortison,
mikonazol
Cortimyk
Kräm
Feber,
Smärta
N02BE01
Paracetamol
Panodil/Alvedon
Alvedon
Tablett
Supp
500 mg
1g
1-2 tabl alt 1
supp
max 3 ggr/dygn
Ångest, oro
N05BA04,
oxazepam
Sobril
Tablett
5 mg
1-2 tabl/dygn
Klåda, allergi
R06AE07,
Cetirizin
Cetirizin
Tablett
10 mg
1x1
Kommunala läkemedelsförråd, läkemedelslistor 1,2 och 3
DocPlus-ID: DocPlusSTYR-646
Version: 2.0
Handlingstyp: Riktlinje
1x1-2
Missbruk
Sidan 8 av 9
Katetersättningbedövning
N01BB02,
Lidokain,
Xylocain
Gel engångsspruta
2%
Kvinnor 10 ml
män 20 ml
KADspolning
NaCl
Natriumklorid
spolvätska
Bälgspruta
Fresenius Kabi
9 mg/ml
10x120 ml
Kommunala läkemedelsförråd, läkemedelslistor 1,2 och 3
DocPlus-ID: DocPlusSTYR-646
Version: 2.0
Handlingstyp: Riktlinje
Av läkare
ordinerad
KAD
Sidan 9 av 9
Download