Agenda Sjukhusstyrelsen 2017-05-02 kl. 11:00

advertisement
Protokoll
Sammanträdesdatum
2015-03-08
Sjukhusstyrelsen
1 (25)
Plats och tid:
, den 2 maj 2017, kl. 11:00–16:00
Beslutande:
Vivianne Macdisi (S), ordförande
Erik Hemmingsson (MP) 1:e vice ordförande
Lina Nordquist (L) 2:e vice ordförande
Kjell Andersson (S)
Jonas Karlsson (S)
Linda Johansson (S) ersätter
Christina Lundh (S)
Susanna Tuvemo Johnson (MP)
Sören Bergqvist (V)
Cecilia Linder (M)
Lennart Hedquist (M)
Sara Sjödal (C)
Helena Busch-Christensen (KD)
Jessica Lindén (SD)
Lars Skytt (S)
Viktor Waldau (V9
Jessica Kumlin (M)
Janine Bichara (L)
Bengt Wahlberg (C)
Åsa Himmelsköld, hälso-och sjukvårdsdirektör
Jessica Elgenstierna, presschef
Cecilia Lidén sekreterare
Deltar endast under beredningen
Eva Telne, förvaltningsdirektör
Per Elowsson, sjukhusdirektör
Björn Larsson, budgetchef
Carina Bäckström, enhetschef hälso- och sjukvårdsavdelningen
Staffan Thore, utredare hälso- och sjukvårdsavdelningen
Ersättare:
Övriga
deltagare:
Plats och tid
för justering:
Regionkontoret 2017-05-08 klockan 13.00
Underskrifter: Sekreterare _______________________________
Cecilia Lidén
ANSLAG/BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Datum när anslaget sätts
upp 2017-05-09
Förvaringsplats för
protokoll
Regionkontoret
Datum när anslaget
tas ner 2017-05-31
Paragraf 56 - 70
Region Uppsala
Protokoll
Sammanträdesdatum
2017-05-02
Sjukhusstyrelsen
2 (25)
Ordförande __________________________________________________________
Vivianne Macdisi (S)
Justerare
__________________________________________________________
Lina Nordquist (L)
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
Region Uppsala
Protokoll
Sammanträdesdatum
2017-05-02
Sjukhusstyrelsen
3 (25)
Innehållsförteckning
Val av justerare i sjukhusstyrelsen maj 2017
§ 56/17
Fastställelse av föredragningslista i sjukhusstyrelsen maj 2017
§ 57/17
Månadsrapport sjukhusstyrelsen mars 2017
§ 58/17
Informationer till sjukhusstyrelsen maj 2017
§ 59/17
Hälso- och sjukvårdsdirektörens rapport maj 2017
§ 60/17
Sjukhusdirektörens rapport maj 2017
§ 61/17
Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa
§ 62/17
Revisionssvar avseende Granskning av samverkan kring barn
och ungdomspsykiatrin - gemensam granskning med
kommunerna
§ 63/17
Fungerande BUP i hela länet - svar på initiativ
§ 64/17
Uppföljning av målrelaterad ersättning 2016, externa
vårdgivare
§ 65/17
Väntetider på Akademiska sjukhusets akutmottagningar - svar
på initiativ
§ 66/17
Begäran om anstånd med att redovisa utvärdering och
genomförandeplan av vårdnära service (VNS)
§ 67/17
Anmälan av delegationsbeslut maj 2017
§ 68/17
Anmälan av inkomna skrivelser maj 2017
§ 69/17
Val av ledamot i sjukhusstyrelsens arbetsutskott
§ 70/17
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
Region Uppsala
Protokoll
Sammanträdesdatum
2017-05-02
Sjukhusstyrelsen
§ 56/17
Dnr SHS2017-0030
Val av justerare i sjukhusstyrelsen maj 2017
Sjukhusstyrelsens beslut
Sjukhusstyrelsens beslut
Stefan Olsson (M) utses att jämte ordföranden Vivianne Macdisi (S) justera
protokollet.
Tid för justering: 2017-05-08 klockan 13.00
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
4 (25)
Region Uppsala
Protokoll
Sammanträdesdatum
2017-05-02
Sjukhusstyrelsen
§ 57/17
Dnr SHS2017-0031
Fastställelse av föredragningslista i sjukhusstyrelsen maj
2017
Sjukhusstyrelsens beslut
Sjukhusstyrelsens beslut
Föredragningslista för sammanträdet fastställs.
Bilaga § 57
Ärendebeskrivning
Sjukhusstyrelsen förslås fastställa förslag till föredragningslista för
sammanträdet som redovisas i bilaga till ärendet.
Yrkande
Ordföranden Vivianne Macdisi (S) yrkar bifall till förslag till beslut.
Ordföranden finner att sjukhusstyrelsen fattar beslut enligt förslag.
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
5 (25)
Region Uppsala
Protokoll
Sammanträdesdatum
2017-05-02
Sjukhusstyrelsen
§ 58/17
Dnr SHS2017-0001
Månadsrapport sjukhusstyrelsen mars 2017
Sjukhusstyrelsens beslut
Sjukhusstyrelsens beslut
Sjukhusstyrelsens och förvaltningarnas månadsrapporter för mars 2017 läggs till
handlingarna enligt bilaga.
Bilagor § 58
Ärendebeskrivning
Lasarettet i Enköping har en fortsatt mycket god tillgänglighet både gällande
första besök och till behandling/operation. Indikatormålen, att värdena ska öka
jämfört med föregående år, uppnås dock inte för mars då första besök inom 90
dagar minskar från 96 procent mars 2016 till 93 procent mars 2017.
Behandling/operation minskar från 99 procent 2016 till 95 procent 2017. Vid
Akademiska sjukhuset har tillgängligheten ökat. För första besök är utfallet 77
procent och för behandling/operation 80 procent.
Beläggningsgraden är fortsatt hög framför allt för Akademiska sjukhuset. Antalet
överbeläggningar har ökat jämfört med samma period föregående år och beror
till stor del på det ökade antalet stängda vårdplatser inom Akademiska sjukhuset.
Även utlokaliseringarna är högre än föregående år. Beläggningsgrad och
överbeläggningar har dock minskat under mars månad jämfört med februari
månad.
Akademiska sjukhuset har en fortsatt positiv utveckling vad det gäller den
samlade produktionen och tillgängligheten. Den positiva utvecklingen handlar
bland annat om en bättre planering och samordning av den samlade
produktionskapaciteten. Sjukhusets produktion, på total nivå, överstiger såväl
budgeterad produktionsvolym (plus 2 procent) som föregående års utfall (plus 3
procent) för perioden januari till mars. Det är inom öppenvården som
produktionsökningarna återfinns jämfört med både budgeterad
produktionsvolym och föregående års utfall. Slutenvården uppvisar emellertid
en lägre produktionsvolym för perioden jämfört med såväl budget som
föregående år vilket förklaras av stängda vårdplatser. Sjukhusets
kompetensförsörjningsproblem har inneburit 68 fler stängda vårdplatser jämfört
med samma period 2016. : Lasarettet i Enköpings produktion, på total nivå,
ligger under såväl budgeterad produktionsvolym (minus 3 procent) som
föregående års utfall (minus 7 procent) för perioden januari till mars. Vakanta
tjänster gällande specialistläkare och specialistsjuksköterskor påverkar
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
6 (25)
Region Uppsala
Protokoll
Sammanträdesdatum
2017-05-02
Sjukhusstyrelsen
produktionsutfallet negativt. Den största avvikelsen mot budgeterad
produktionsvolym finns inom läkarbesök.
Antal årsarbetare ökar på Akademiska sjukhuset. Ökningen beror främst på
minskad frånvaro och verksamhetsförändringar så som övertagande av
sjukvårdsteam från kommunen. Vid Lasarettet i Enköping har antalet årsarbetare
minskat för såväl egen personal som inhyrd personal med totalt 29,5 årsarbetare.
Lasarettet har dock vakanser och målsättningen är att öka antalet årsarbetare med
10 – 15 årsarbetare innan årets slut.
Det ackumulerade resultatet till och med mars är plus 12 miljoner kronor, vilket
är en positiv budgetavvikelse på 47 miljoner kronor. Lasarettet justerar sin
årsprognos till plus 3 miljoner krononor främst på grund av vakanta tjänster
under första månaderna 2017. Detta gör att sjukhusstyrelsens totala verksamhet
justerar sin årsprognos till plus 3 miljoner kronor.
Yrkande
Ordföranden Vivianne Macdisi (S) yrkar bifall till förslag till beslut.
Ordföranden finner att sjukhusstyrelsen fattar beslut enligt förslag.
Kopia till
Regionstyrelsen
Vårdstyrelsen
Exp 2017 Sign
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
7 (25)
Region Uppsala
Protokoll
Sammanträdesdatum
2017-05-02
Sjukhusstyrelsen
§ 59/17
Dnr SHS2017-0010
Informationer till sjukhusstyrelsen maj 2017
Sjukhusstyrelsens beslut
Sjukhusstyrelsens beslut
Informationen som redovisas enligt ärendebeskrivningen läggs till handlingarna.
Bilagor § 59
Ärendebeskrivning
11.00 – 12.00 Föredragning av § 62,63 och 64
Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa
Samverkan kring barn och ungdomspsykiatrin - gemensam granskning med
kommunerna
Fungerande BUP i hela länet - svar på initiativ
Birgitta Lejman
13.00 – 14.30 Högspecialiserad vård
Sune Larsson och Bengt Sandén
Yrkande
Ordföranden Vivianne Macdisi (S) yrkar bifall till förslag till beslut.
Ordföranden finner att sjukhusstyrelsen fattar beslut enligt förslag.
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
8 (25)
Region Uppsala
Protokoll
Sammanträdesdatum
2017-05-02
Sjukhusstyrelsen
§ 60/17
Dnr SHS2017-0004
Hälso- och sjukvårdsdirektörens rapport maj 2017
Sjukhusstyrelsens beslut
Sjukhusstyrelsens beslut
Hälso- och sjukvårdsdirektörens muntliga och skriftliga rapport läggs till
handlingarna.
Bilaga § 60
Ärendebeskrivning
Hälso- och sjukvårdsdirektören lämnar en muntlig och skriftlig rapport angående
aktuell och pågående verksamhet.
Yrkande
Ordföranden Vivianne Macdisi (S) yrkar bifall till förslag till beslut.
Ordföranden finner att sjukhusstyrelsen fattar beslut enligt förslag.
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
9 (25)
Region Uppsala
Protokoll
Sammanträdesdatum
2017-05-02
Sjukhusstyrelsen
§ 61/17
Dnr SHS2017-0004
Sjukhusdirektörens rapport maj 2017
Sjukhusstyrelsens beslut
Sjukhusstyrelsens beslut
Sjukhusdirektörens rapport läggs till handlingarna.
Bilaga § 61
Ärendebeskrivning
Sjukhusdirektören lämnar en skriftlig rapport angående aktuell och pågående
verksamhet.
Yrkande
Ordföranden Vivianne Macdisi (S) yrkar bifall till förslag till beslut.
Ordföranden finner att sjukhusstyrelsen fattar beslut enligt förslag.
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
10 (25)
Region Uppsala
Protokoll
Sammanträdesdatum
2017-05-02
Sjukhusstyrelsen
§ 62/17
Dnr SHS2016-0134
Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa
Sjukhusstyrelsens beslut
Sjukhusstyrelsens beslut
Delrapporten angående ärendet första linjen för barn och ungas psykiska hälsa
läggs till handlingarna.
Bilagor § 62
Ärendebeskrivning
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade den 15 december 2015 (dnr HSS20150026) att anta en övergripande viljeinriktning samt sju huvudsakliga
förändringsområden för en handlingsplan för att säkra en trygg hälso- och
sjukvård för personer med psykisk ohälsa. En fortsatt fördjupad utredning för
barn- och ungdomar med psykisk ohälsa var ett av de sju förändringsområdena.
Hälso- och sjukvårdsavdelningen har i enlighet med uppdraget under våren 2016
genomfört en utredning kring barn och unga med psykisk ohälsa (se bilaga).
Sjukhusstyrelsens beslutade den 24 november 2016 att ställa sig bakom
föreslagen inriktning för utveckling av första linjen för barn och ungas psykiska
hälsa. Sjukhus-styrelsen beslutar att avsätta 3 miljoner kr årligen, 2017-2018, till
ett projekt för utbyggnad och utveckling av första linjen för barn och ungas
psykiska hälsa. Återrapportering ska ske i mars 2017 i form av en delrapport (se
bilaga).
Yrkande
Ordföranden Vivianne Macdisi (S) yrkar bifall till förslag till beslut.
Ordföranden finner att sjukhusstyrelsen fattar beslut enligt förslag.
Kopia till
Beredningen för barn och unga
Akademiska sjukhuset, sektionschef Monica Mäki Karlstrand
Akademiska sjukhuset, registrator
Akademiska sjukhuset, verksamhetschef Christophe Pedroletti
Akademiska sjukhuset, sektionschef Ola Duregård
Akademiska sjukhuset, verksamhetschef Gunilla Svedström
Akademiska sjukhuset, avdelningschef Julia Pertoft Nemirovski
Primärvårdsförvaltningen, tf förvaltningsdirektör Torun Hall
Primärvårdsförvaltningen, chefsläkare Eva-Lena Sjöö
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
11 (25)
Region Uppsala
Protokoll
Sammanträdesdatum
2017-05-02
Sjukhusstyrelsen
Hälsa- och habilitering, förvaltningsdirektör Lena Dahlman
Hälsa och habilitering, samordningschef Monica Jonsson
Exp 2017 Sign
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
12 (25)
Region Uppsala
Protokoll
Sammanträdesdatum
2017-05-02
Sjukhusstyrelsen
§ 63/17
Dnr SHS2017-0046
Revisionssvar avseende Granskning av samverkan kring
barn och ungdomspsykiatrin - gemensam granskning med
kommunerna
Sjukhusstyrelsens beslut
Sjukhusstyrelsens beslut
1. Svar till revisorerna avseende Granskning av samverkan kring barn och
ungdomspsykiatrin lämnas enligt bilaga.
Bilagor § 63
Ärendebeskrivning
Regionens revisorer (tidigare landstingets revisorer) har genom Helseplan AB
granskat samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa. Granskningen har
genomförts tillsammans med länets kommuner. Se bilaga, Granskning av barnoch ungdomspsykiatrin – gemensam granskning med kommunerna.
Granskningen har genomförts i syfte att bedöma om regionstyrelsen (tidigare
landstingsstyrelsen) och kommunerna säkerställer att det finns en
tillfredställande samverkan mellan kommuner och region som möjliggör en
ändamålsenlig verksamhet för barn och unga med psykisk ohälsa.
Regionens revisorer sammanfattande bedömning efter genomförd granskning
2016 är att Regionstyrelsen och kommunerna inte i en tillräcklig utsträckning
säkerställer att det finns en tillfredställande samverkan som möjliggör en
ändamålsenlig verksamhet för barn och unga med psykisk ohälsa. Granskningen
visar att det saknas tydliga mål som möjliggör uppföljning av samverkan mellan
regionen och kommunerna. Ansvarsfördelning, system och rutiner för planering
och uppföljning är inte tillfredställande. Förutsättningarna för samverkan har
skapats inom ett antal områden men det behövs ytterligare förutsättningar för att
samverkan ska skapas mellan regionen och kommunerna. Det saknas exempelvis
samarbetsavtal med samtliga kommuner och alla kommuner har inte en barnoch ungdomsmottagning. Granskningen nämner att mobila team med
representanter från barn- och ungdomspsykiatrin kan vara ett alternativ.
Yrkande
Ordföranden Vivianne Macdisi (S) yrkar bifall till förslag till beslut.
Ordföranden finner att sjukhusstyrelsen fattar beslut enligt förslag.
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
13 (25)
Region Uppsala
Protokoll
Sammanträdesdatum
2017-05-02
Sjukhusstyrelsen
Kopia till
Region Uppsalas revisorer
Lena Dahlman, förvaltningsdirektör Hälsa och habilitering
Torun Hall, tf förvaltningsdirektör Primärvård
Registrator, Akademiska sjukhuset
Gunilla Svedström, verksamhetschef VO Psykiatri
Ola Duregård, sektionschef Barn- och ungdomspsykiatri
Eva Smith, samordningschef VO Psykiatri
Christophe Pedroletti, verksamhetschef VO Akademiska barnsjukhuset
Monica Mäki Karlstrand, sektionschef Sektionen för barns vård och hälsa
Exp 2017 Sign
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
14 (25)
Region Uppsala
Protokoll
Sammanträdesdatum
2017-05-02
Sjukhusstyrelsen
§ 64/17
Dnr SHS2016-0140
Fungerande BUP i hela länet - svar på initiativ
Sjukhusstyrelsens beslut
Sjukhusstyrelsens beslut
Initiativet betraktas som besvarat med hänvisning till ärendebeskrivningen och
barn- och ungdomspsykiatrins handlingsplan.
Bilagor § 64
Ärendebeskrivning
Sara Sjödal (C) har inkommit med ett initiativ angående att Akademiska
sjukhuset ges i uppdrag att presentera en plan för hur fungerande BUPmottagningar ska återetableras i samtliga länsdelar.
Psykisk hälsa är ett av våra största ohälsoproblem och den psykiska ohälsan har
ökat hos barn och unga. Barn och unga är en viktig grupp där främjande och
förebyggande av ohälsa har stor effekt innan ohälsa debuterat och om de inte får
vård och stöd i tid riskerar att utveckla en fördjupad problematik senare i livet.
Målet med regionens insatser bör vara att arbeta med tidig upptäckt och tidiga,
effektiva insatser på rätt nivå.
Barn och ungas psykiska hälsa är ett prioriterat område. Området lyfts i
Regionplan- och budget 2017-2019, inom närvårdarbetet i form av prioriterade
aktiviteter och även genom den nationella överenskommelsen ” Stöd till riktade
insatser inom området psykisk hälsa 2017”. Se bilaga, ”Stöd till riktade insatser
inom området psykisk hälsa 2017” och ”Psykisk hälsa, regional handlingsplan
2017”.
Sjukhusstyrelsen beslutade 2016-11-24, § 151, om utveckling av första linjen för
barn och ungas psykiska hälsa. Förstärkning består av utökning av antalet barnoch ungdomspsykologer och uppstart av så kallade samtalsmottagningar för
målgruppen 6-17 år. Från sommaren 2017 kommer ett mottagande att finnas i
sex av länets åtta kommuner. Inom projektet finns bland annat ett uppdrag att
tydliggöra vilka/vilken verksamhet som har uppdraget att utföra insatser på
förebyggande nivå, tidiga insatser, första linjen nivå och specialistnivå. Det
arbetet inkluderar både kommunernas och regionens verksamheter och kan ligga
till grund för ett framtida mottagande där vi
säkerställer att vård ges på rätt nivå.
Samverkan mellan Region Uppsala och kommunerna bedrivs inom den lokala
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
15 (25)
Region Uppsala
Protokoll
Sammanträdesdatum
2017-05-02
Sjukhusstyrelsen
närvården när det gäller att utveckla samverkan. Där har barn- och
ungdomspsykiatrins medverkan haft en stor betydelse. Representationen från
första linjen har däremot saknats, vilket kommer att ses över inom den
förstärkning av första linjen som pågår.
Samverkan på individnivå bedrivs direkt mellan verksamheterna i kommunerna
och regionen. I den nya regionala organisationen planeras ett regionalt forum för
barn och ungdomsfrågor, där möjligheten kommer att finnas för att lyfta
identifierade förbättringsområden i ett regionalt perspektiv och där det ges
möjlighet till en bredare representation från olika verksamheter. Ett viktigt
område är att göra barn och unga mer delaktiga i sin vård.
Barn- och ungdomspsykiatrin bedrivs inom förvaltningen Akademiska sjukhuset.
Barn- och ungdomspsykiatrin har i uppdrag att diagnostisera och behandla
psykisk sjukdom.
Utifrån rådande situation har nu barn- och ungdomspsykiatrin inkommit med en
plan för återetablering av BUP-mottagningar i länet. Se bilaga, Underlag för
återetablering av BUP-mottagningar i länet.
Förutom insatserna från barn- och ungdomspsykiatrin erbjuder Region Uppsala
insatser på nivå första linjen, lättare till medelsvår psykisk ohälsa. Dessa
verksamheter är mödra- och barnhälsovården 0-5 år, barn och
ungdomspsykologer 6-17 år, ungdomsmottagning 13- ca 20 år och ”Spången”,
ungdomar som går i en gymnasieskola i Uppsala kommun. Mödra- och
barnhälsovården och ungdomsmottagningar finns att tillgå i alla kommuner.
Barn och ungdomspsykologer har mottagande i kommunerna Enköping, Tierp
och Uppsala och Spången i Uppsala. Se bilaga, Första linjen för barn
och ungas psykiska hälsa.
Yrkande
Ordföranden Vivianne Macdisi (S) yrkar bifall till förslag till beslut.
Ordföranden finner att sjukhusstyrelsen fattar beslut enligt förslag.
Kopia till
Registrator Akademiska sjukhuset
Gunilla Svedström, verksamhetschef verksamhetsområde psykiatri
Ola Duregård, sektionschef barn- och ungdomspsykiatrin
Exp 2017 Sign
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
16 (25)
Region Uppsala
Protokoll
Sammanträdesdatum
2017-05-02
Sjukhusstyrelsen
§ 65/17
Dnr SHS2017-0061
Uppföljning av målrelaterad ersättning 2016, externa
vårdgivare
Sjukhusstyrelsens beslut
Sjukhusstyrelsens beslut
1. Sjukhusstyrelsen utbetalar 70 000 kronor av totalt avsatta 550 000 kronor
till Aleris röntgen Samariterhemmet.
2. Sjukhusstyrelsen utbetalar 1 220 403 kronor av totalt avsatta 1 220 403
kronor till Närpsykiatri i HÄTÖ AB.
Bilagor § 65
Ärendebeskrivning
Aleris Röntgen Samariterhemmet – mammografiverksamhet
Den målrelaterade ersättningen utbetalas i efterskott efter måluppfyllelse. Den
totala målrelaterade ersättningen för 2016 var 550 000 kronor. För Aleris
Röntgen Samariterhemmet var den målrelaterade ersättningen knuten till 6 mål
kopplade till täckningsgrad, patientnöjdhet samt öppethållande, se bilaga 1.
Aleris Röntgen Samariterhemmet uppnår ett av de uppsatta målen.
Sjukhusstyrelsen förslås därför besluta att utbetala 70 000 kronor till Aleris
Röntgen Samariterhemmet.
Närpsykiatri i HÄTÖ AB – Psykiatrisk öppenvård i norra länsdelen
Den målrelaterade ersättningen utbetalas i efterskott efter måluppfyllelse. Den
totala målrelaterade ersättningen för 2016 var 1 220 403 kronor. För Närpsykiatri
i HÄTÖ AB var den målrelaterade ersättningen knuten till 6 mål kopplade till
God vårdkonceptet, se bilaga 2.
Närpsykiatri i HÄTÖ AB uppnår samtliga mål. Sjukhusstyrelsen föreslås därför
besluta att utbetala 1 220 403 kronor till Närpsykiatri i HÄTÖ AB.
Yrkande
Ordföranden Vivianne Macdisi (S) yrkar bifall till förslag till beslut.
Ordföranden finner att sjukhusstyrelsen fattar beslut enligt förslag.
Kopia till
Närpsykiatri i HÄTÖ AB, VD Per Peäff, [email protected]
Aleris Röntgen Samariterhemmet, Verksamhetschef Åsa Tenggren Elofsson
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
17 (25)
Region Uppsala
Protokoll
Sammanträdesdatum
2017-05-02
Sjukhusstyrelsen
[email protected]
Exp 2017 Sign
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
18 (25)
Region Uppsala
Protokoll
Sammanträdesdatum
2017-05-02
Sjukhusstyrelsen
§ 66/17
Dnr SHS2016-0171
Väntetider på Akademiska sjukhusets akutmottagningar svar på initiativ
Sjukhusstyrelsens beslut
Sjukhusstyrelsens beslut
Initiativet anses besvarat med hänvisning till skriftlig och muntlig redovisning av
ärendet.
Bilagor § 66
Ärendebeskrivning
Lina Nordquist (L), Stefan Olsson (M), Sara Sjödal (C) och Helena BuschChristensen (KD) inkom den 24 november 2016 med ett initiativ om redovisning
av förbättrade processer, och därmed kortare väntetider, på Akademiska
sjukhusets akutmottagningar. Initiativtagarna hänvisar till att det i Akademiska
sjukhusets verksamhetsuppdrag 2016-2018 fastställs att sjukhuset i sina
månadsrapporter under 2016 ska redovisa följande uppföljning gällande
förbättrade processer på akutmottagningarna (mål 9.6.3):



Redovisning av andelen patienter vid akutmottagningen
(akutmottagningen ingång 60 och barnakuten) som är klara för hemgång
eller inläggning på sjukhus inom 4 timmar.
Redovisning av andelen patienter som träffar läkare inom 60 minuter i
förhållande till totalt antal besök (akutmottagningen ingång 60,
barnakuten och psykiatriska akutmottagningen)
Redovisning av medelvärde och medianväntetid till läkare
(akutmottagningen ingång 60, barnakuten och psykiatriska
akutmottagningen)
Initiativtagarna saknar denna redovisning i Akademiska sjukhusets
månadsrapporter under 2016. Därför begär initiativtagarna att sjukhusdirektören
för Akademiska sjukhuset senast i februari 2017 ska göra en samlad redovisning
för de mål som finns i avsnitt 9.6.3 i verksamhetsuppdraget för 2016-2018.
Redovisningen ska omfatta utvecklingen under 2016.
Men hänvisning till initiativtagarnas begäran kommer sjukhusdirektören,
alternativt av sjukhusdirektören utsedd representant för sjukhuset, att redovisa
utvecklingen gällande förbättrade processer på sjukhusets akutmottagningar med
fokus på 2016 under Sjukhusstyrelsens sammanträde den 2 maj 2017.
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
19 (25)
Region Uppsala
Protokoll
Sammanträdesdatum
2017-05-02
Sjukhusstyrelsen
Yrkande
Ordföranden Vivianne Macdisi (S) yrkar bifall till förslag till beslut.
Ordföranden finner att sjukhusstyrelsen fattar beslut enligt förslag.
Kopia till
Sjukhusdirektören, Akademiska sjukhuset, [email protected]
Lina Palm Nordquist, [email protected]
Stefan Olsson, [email protected]
Sara Sjödal, [email protected]
Helena Busch-Christensen, [email protected]
Exp 2017 Sign
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
20 (25)
Region Uppsala
Protokoll
Sammanträdesdatum
2017-05-02
Sjukhusstyrelsen
§ 67/17
Dnr SHS2016-0132
Begäran om anstånd med att redovisa utvärdering och
genomförandeplan av vårdnära service (VNS)
Sjukhusstyrelsens beslut
Sjukhusstyrelsens beslut
Begäran om anstånd med att redovisa utvärdering och genomförandeplan av
vårdnära service (VSN) beviljas till sammanträdet i juni 2017.
Bilagor § 67
Ärendebeskrivning
Akademiska sjukhuset har tillsammans med Landstingsservice arbetat med
projektet vårdnära service (VNS). Konceptet "Vårdnära service", som har
bedrivs på några vårdavdelningar vid Akademiska sjukhuset, innebär att vissa
typer av tjänster som patientnära städ, kost- och tvätthantering utförs av
servicepersonal.
Sjukhusstyrelsen gav 2017-02-28, § 30, sjukhusdirektören i uppdrag att
utvärdera vårdnära service utifrån erfarenheterna från pilotverksamheten och
återkomma till sjukhusstyrelsens sammanträde i maj, också med en möjlig
genomförandeplan.
Anstånd begärs för att möjliggöra ytterligare beredning.
En rapport och en genomförandeplan kommer att färdigställas till i mitten av maj
och föreligga vid sjukhusstyrelsens sammanträde i juni.
Yrkande
Ordföranden Vivianne Macdisi (S) yrkar bifall till förslag till beslut.
Ordföranden finner att sjukhusstyrelsen fattar beslut enligt förslag.
Kopia till
Administrativa chefen, Akademiska sjukhuset
Registrator, Akademiska sjukhuset
Exp 2017 Sign
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
21 (25)
Region Uppsala
Protokoll
Sammanträdesdatum
2017-05-02
Sjukhusstyrelsen
§ 68/17
Dnr SHS2017-0003
Anmälan av delegationsbeslut maj 2017
Sjukhusstyrelsens beslut
Sjukhusstyrelsens beslut
Redovisningen av delegationsbeslut godkänns enligt bilaga.
Bilagor § 68
Ärendebeskrivning
I enlighet med gällande delegationsbestämmelser inom sjukhusstyrelsens
ansvarsområde anmäls beslut enligt lämnad delegation.
Yrkande
Ordföranden Vivianne Macdisi (S) yrkar bifall till förslag till beslut.
Ordföranden finner att sjukhusstyrelsen fattar beslut enligt förslag.
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
22 (25)
Region Uppsala
Protokoll
Sammanträdesdatum
2017-05-02
Sjukhusstyrelsen
§ 69/17
Dnr SHS2017-0011
Anmälan av inkomna skrivelser maj 2017
Sjukhusstyrelsens beslut
Sjukhusstyrelsens beslut
Redovisningen av inkomna skrivelser godkänns.
Bilagor § 69
Ärendebeskrivning
Följande skrivelser redovisas vid styrelsens sammanträde:
Balanslista med redovisning av givna uppdrag i sjukhusstyrelsen till och med
mars 2017,
Sveriges kommuner och landsting, Cirkulär 17:12 En ny hälso- och sjukvårdslag,
Regionstyrelsen 2017 § 67, Läkemedelskommitténs verksamhetsplan 2017,
Bilaga § 67a,
Bilaga 67b,
Regionstyrelsen 2017 § 71, Strategi och åtgärdsprogram – ANDT-L för Uppsala
län 2017-2021,
Bilaga § 71,
Regionstyrelsen 2017 § 62, Styrelsers och nämnders årsredovisningar och
verksamhetsberättelser 2016,
Politiskt samråd september 2016,
Politiskt samråd november 2017,
Politiskt samråd februari 2017,
Anmälan av delegationsbeslut – ordförandebeslut.
Yrkande
Ordföranden Vivianne Macdisi (S) yrkar bifall till förslag till beslut.
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
23 (25)
Region Uppsala
Protokoll
Sammanträdesdatum
2017-05-02
Sjukhusstyrelsen
Ordföranden finner att sjukhusstyrelsen fattar beslut enligt förslag.
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
24 (25)
Region Uppsala
Protokoll
Sammanträdesdatum
2017-05-02
Sjukhusstyrelsen
§ 70/17
Dnr SHS2017-0005
Val av ledamot i sjukhusstyrelsens arbetsutskott
Sjukhusstyrelsens beslut
Sjukhusstyrelsens beslut
Cecilia Linder (M) väljs till ledamot i sjukhusstyrelsens arbetsutskott som
efterträdare till Stefan Olsson (M).
Ärendebeskrivning
Stefan Olsson (M) har avsagt sig som ledamot i sjukhusstyrelsens arbetsutskott.
Sjukhusstyrelsen föreslås välja Cecilia Linder som hans efterträdare.
Yrkande
Ordföranden Vivianne Macdisi (S) yrkar bifall till förslag till beslut.
Ordföranden finner att sjukhusstyrelsen fattar beslut enligt förslag.
Kopia till
Margareta Alm
Cecilia Linder
Exp 2017 Sign
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
25 (25)
Download