Bilaga 6. Signaturlista

advertisement
Dokumentrubrik
Dokumentnr Revision
Signaturlista
Förvaltning
Ägare
Verksamhet
Slutgranskare
Diarienr
Dokumentkategori
Reviderat datum
Fastställare
Giltigt datum fr o m
Bilaga 6. Signaturlista
På varje enhet ska det alltid finnas en lista med signatur och namnförtydligande för de
befattningshavare som i något avseende ordinerar, iordningställer och/eller administrerar läkemedel.
På listan ska namn, befattning, och handskriven signatur anges. Exempel då handsignering utförs är
vid spädningar och vid uttag av kontroll läkemedel.
Biläggs enhetens lokala instruktion för läkemedelshantering.
Område: ..............................................................................
Klinik:.................................................................................
Avdelning/enhet: ................................................................
Namn (textat)
Kopia utskriftsdatum: 2017-07-14
Befattning
Signatur
Namnteckning
Datum
Sid 1 (1)
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards