vårdintyg

advertisement
VÅRDINTYG
Vem får skriva vårdintyg? ....................................................................................................... 1
När finns skäl att skriva vårdintyg? ....................................................................................... 1
Skriva vårdintyg? ..................................................................................................................... 1
När begärs polishandräckning ............................................................................................... 2
Hur begärs polishandräckning?............................................................................................. 2
Vem får skriva vårdintyg?
Behörig att utfärda vårdintyg enligt "Lagen om psykiatrisk tvångsvård" (1991:1128) är
legitimerad läkare samt AT läkare som fullgjort tjänstgöring i psykiatri, eller icke legitimerad
läkare med dispens från Socialstyrelsen. Vem som helst kan ta initiativ, men undersökning
för vårdintyg får utföras endast om det finns skälig anledning att göra det.
När finns skäl att skriva vårdintyg?
Vid vårdintyg skall ALLA tre indikationer föreligga
1. patienten lider av allvarlig psykisk störning (inte enbart psykisk
utvecklingsstörning). Med allvarlig psykisk störning menas i första hand tillstånd av
psykotisk svårighetsgrad, svårare personlighetsstörningar med impulsgenombrott av
psykoskaraktär och vissa impulskontrollstörningar, t ex pyromani. Enbart missbruk är
inte giltigt skäl, men patienten kan i stället bli föremål för åtgärder enligt LVM.
Komplikationer som delirium tremens och amfetaminpsykos är däremot giltiga skäl.
(Uttalat hot om suicid kan eventuellt jämställas med allvarlig psykisk störning).
2. patienten på grund av sitt psykiska tillstånd och sina personliga förhållanden i övrigt
har ett oundgängligt behov av psykiatrisk vård, som inte kan tillgodoses på annat
sätt än genom att patienten är intagen på en sjukvårdsinrättning för kvalificerad
psykiatrisk dygnetruntvård. Om patienten är farlig för annans säkerhet skall också
vägas in.
3. Patienten motsätter sig erbjuden vård och behandling. Alternativt ska det till följd av
patientens psykiska tillstånd finnas grundad anledning att anta att vården inte kan ges
med patientens samtycke.
Skriva vårdintyg?
• Använd rätt blankett. Finns i Take Care > Blanketter > Psykiatri > Vårdintyg LPT
• Ta reda på så mycket fakta som möjligt före undersökningen. Alla väsentliga
journaluppgifter ska fram inklusive eventuell psykjournal. Hör speciellt om droger,
våldsamhet m.m. Hör med närstående. Ange källan till resp. uppgift
• Fyll i förväg i basala uppgifter på intyget. Det kan finnas behov av snabbt agerande
ibland och då är det en fördel om man kan spara tid, både för patienten och för
polisen. Du kan även skriva ut begäran om polishandräckning att ha i beredskap om
det behövs
• Grundregeln är att man gör somatiskt och psykiskt status. Ofta går det inte att göra
ett fullständigt somatiskt status då personen ifråga inte sällan är/blir våldsam eller
aggressiv vid närkontakt.
• Se alltid till att det finns en reträttväg bakom dig.
• Samtala lugnt utan provocerande uttalanden men var tydlig och bestämd.
• Informera tydligt om din uppgift och visa legitimation (tänk på vanföreställningar).
Om du fattar beslut om vårdintyg – informera personen om detta! Det är en mänsklig
rättighet att få veta om orsaken till ett plötsligt frihetsberövande.
• Kryssa i rätt alternativ, vanligtvis 4§ (övriga alternativ gäller enbart psykiatrin där
11§ avser övergång från frivillig vård till tvångsvård. 5§ avser rättspsykiatrisk vård)
Fyll i: Bakgrund. Nuvarande tillstånd. Somatiskt och psykiskt status.
Sammanfattning punkt 1, 2a, 3, 4. Skriv under.
• Vårdintyget i original skall ALLTID följa med patienten till St Görans akutpsyk
(barn: BUP akutpsyk Sachska). Vårdintyget kan lämnas med polisen. Om det inte
går får intyget budas med taxi.
DOKUMENTFAKTA: Gäller primärvården, Nykvarns vårdcentral. Uppdaterad 160529 L. Holmquist
• St Görans akutpsyk. Telefon: 08-1234 9200. Fax: 1234 9695. (när det gäller barn:
BUP akutpsyk Sachska som nås via Södersjukhusets växel)
När begärs polishandräckning
Om det finns skälig anledning att anta att någon lider av en allvarlig psykisk störning och
är farlig för annans personliga säkerhet eller eget liv eller i övrigt behöver omedelbar
hjälp, får polismyndigheten tillfälligt omhänderta patienten. Beslut om sådant
omhändertagande får endast fattas av läkare i allmän tjänst (§4 LPT) .
Begäran om handräckning kan göras av två skäl:
• Polisen behöver vara med vid undersökningen
• Polisen skall föra pat från en viss plats till Akutpsyk St Göran (för barn: BUP
psykakut Sachsska).
Hur begärs polishandräckning?
1.
2.
3.
4.
Blankett finns i Take Care ”Begäran biträde av polis”
Kryssa i 47§ LPT (det andra alternativet gäller rättspsyk):
Begärande läkare: Kryssa i Läkare i allmän tjänst
Orsak till begäran välj ett eller båda alternativen:
genomföra undersökning för vårdintyg.
föra patienten till en sjukvårdsinrättning sedan vårdintyg har utfärdats.
5. Kryssa i beslut om omhändertagande 4§ LPT
6. Patientens namn och adress där pat befinner sig
7. Sjukvårdens försök att undersöka eller transportera pat
8. Transport från adress och till Akutpsyk St Göran
9. Personal från psykiatrin kan medverka: Nej
10. Skriv under
11. Fyll i riskbedömning
12. Ring polisen. Dagtid 8-16. Tel: 010-56 42 495. Övrig tid vakthavande befäl
Södertäljepolisen 08-40 18 005 och kom överens om hur samverkan ska ske.
13. Faxa ”Begäran biträde av polis” Faxnummer: dagtid 8-16. 010-56 42 716.
Faxnummer övrig tid Södertäljepolisen 08-401 8909.
14. Vårdintyget kan lämnas med polisen. Om det inte går får intyget budas med taxi.
Telefonnummer St Görans psykjour Tfn: 08-1234 9200. Fax: 1234 9695 (för barn: BUP
psykakut Sachsska barnsjukhuset, Södersjukhusets växel).
DOKUMENTFAKTA: Gäller primärvården, Nykvarns vårdcentral. Uppdaterad 160529 L. Holmquist
Download