Klinisk medicin: Psykisk ohälsa och sjukdom 3 högskolepoäng

Klinisk medicin: Psykisk ohälsa 3 högskolepoäng
och sjukdom
Provmoment:
Ladokkod:
Tentamen ges för:
Skriftlig tentamen
61SÄ01
Ssk 07b
TentamensKod:
Tentamensdatum:
Tid:
2012-10-25
17:00-21.00
Hjälpmedel: Inga
Totalt antal poäng på tentamen:
Max: 59p
För att få respektive betyg krävs:
70% =G: 41p
85% = VG:50p
Allmänna anvisningar:
Nästkommande tentamenstillfälle:
Rättningstiden är i normalfall tre veckor, annars är det detta datum som gäller:
Viktigt! Glöm inte att skriva Tentamenskod på alla blad du lämnar in.
Lycka till!
Ansvarig Lärare:
Telefon:
Stefan Gustavsson
0705-542354
1.
Lena, 43 år, är verkställande direktör till ett aktiebolag. Har under den sista veckan upplevt att
affärerna går allt bättre. Hennes sömnbehov har minskat betydligt än tidigare. Hennes
minskade sömnbehov har medfört att hon hinner med allt mer på dagarna. Hon upplever att
livet är underbart och att hennes idéer flödar, hon känner sig så kreativ på ett sätt som hon inte
gjort tidigare.
När hon på morgon mötet framlägger sina idéer för avdelningscheferna, så verkar de mer
oroliga än optimistiska. Hon förstår ingenting. Hon reagerar med att bli uppenbart irriterad
och arg. När en av cheferna påtalar att hennes förslag innebär stora risker för företaget,
reagerar hon med att omedelbart inför alla anda avskeda personen. Detta agerande från hennes
sida accepteras inte, utan facket kopplas omedelbart in. När den fackliga representanten
anländer får hon ett vredesutbrott och slänger en pärm på den fackliga representanten.
Situationen blir så allvarlig och hotfull att polis tillkallas. Lena förs till den psykiatriska akut
mottagningen på orten, där en läkare utfärdar ett vårdintyg. Omgivningen upplever Lena som
allvarlig förändrad och sjuk, medan hon själv upplever att hon aldrig har mått så bra
a) Skriv ner från ovanstående patientfall de symtom som du finner i texten som Lena
uppvisar? 3p
b) Vad skiljer en manisk episod från en hypoman episod? 2p
c) Vilka kriterier måste uppfyllas för att läkaren ska kunna utfärda ett vårdintyg enligt LPT på
Lena? 3p
c) Vilka tecken förekommer vid litiumförgiftning? 2p
2.
Jan, 32 år, inkommer med poliseskort till psykiatrisk akutvårdsavdelning i mycket dålig fysisk
och psykisk kondition detta efter en lång tids alkoholmissbruk. Han säger att han inte orkar
dricka mer. Enligt egen utsago har Kalle inte druckit någon alkohol på två dygn. Kalle visar
tecken på abstinens. Kalle har flera gånger försökt att komma ur sitt alkoholmissbruk.
a) Nämn minst fyra vanligt förekommande symtom på abstinens? 2p
b) Vilka kontroller gör du och varför? 3p
Abstinenssymptom efter alkoholintag kan vara från lindriga symptom till mera uttalade.
Delirium tremens innebär kraftiga och även allvarliga symptom.
c) Ange minst tre symptom på delirium tremens. 3p
1
3.
Johan är en glad kille, full av energi. Kamraterna tycker att han är rolig och ser upp till honom
då han ofta är den som hittar på saker att göra på rasten. I klassrummet är han nyfiken på allt
som händer runt omkring honom, han har svårt att sitta still, pratar gärna och högt med
bänkkamraten. I leken blir Johan ofta ganska hårdhänt och hamnar lätt i konflikter. Johans
föräldrar upplever att Johan varit intensiv redan som liten och hela tiden fått ha honom under
uppsikt för att inget skall hända Johan eller personer/saker i hans omgivning. Föräldrar har i
samråd med skola sökt BUP öppenvårdsmottagning (Barn och Ungdomspsykiatrisk
öppenvårdsmottagning) för hjälp.
a) Vilken diagnos kan komma att diskuteras på BUP i Johans fall? Motivera vald diagnos
utifrån texten ovan. 3p
4.
Johanna 23 år har fått diagnosen Emotionell instabil personlighetsstörning (borderline).
a) Beskriv minst fyra kriterier/symptom som Johanna kan tänkas ha. 4p
b) Använd dig av anknytningsteorin när du beskriver möjlig orsak till att Johanna har drabbats
av emotionell personlighetsstörning. 3p
c) Vilken är den avgörande skillnaden mellan en patient med ovanstående problematik och en
patient med psykosproblematik? 2p
5.
Depression hos barn och ungdomar har aldrig en enda orsak utan den är multifaktoriell
sjukdom. Deprimerade barn och ungdomar får inte alltid den vård och behandling de behöver
på ett tidigt stadium, beroende på att depressionen tar sig andra uttrycksformer.
a) Vilka symptom bör Du som sjuksköterska vara observant på när det gäller barn och
ungdomsdepressioner? Motivera ditt svar. 4p
6.
Johan 28 år insjuknade för ett par år sedan i en psykos. Det är numera fastställt att han lider av
någon form av schizofreni.
a) Ange och beskriv också minst tre vanligt förekommande symptom som Johan kan tänkas
ha. 6p
2
c) Johan klagar på biverkningar av den medicinering han fått. Han har blivit insatt på
antipsykotiska medel (neuroleptika). Ange minst tre vanligt förekommande biverkningar som
han kan tänkas lida av? 3p
7.
Eva-Marie lider av panikångest. Hon fungerar bra hemma men så fort hon skall gå ut kommer
ångesten som en blixt från klar himmel. Det går lättare om Eva-Marie har sällskap men vissa
dagar fungerar inte ens det. Eva-Marie säger att det känns som om hon kommer att dö när
ångesten kommer.
a) Nämn tre symptom på paniksyndrom förutom panikattacker. 3p
b) Nämn två behandlingsformer som kan bli aktuella för en Eva-Marie. 2p
c) Vad skiljer paniksyndromet från det generaliserande ångestsyndromet? 2p
8.
En 54 årig kvinna som behandlats inom den psykiatriska öppenvården under ett par veckors
tid för nedstämdhet. Hon har fått ganska låg dos av SSRI preparat insatt. Man har försökt öka
dosen polikliniskt, men patienten har varit negativ till detta. Efter hand har hon blivit allt
sämre. Hon inlägges så akut. Vid intagningen är hon nedstämd. Berättar att hon vaknar tidigt
på morgonen med stark ångest. Hon tycker att allt är mörkt och dystert för henne. En
medföljande dotter berättar att modern haft depressiva symptom tidigare.
a) Skriv ner de symtom som du finner i texten ovan som talar för egentlig depression. 3p
b) Nämn ytterligare fyra symptom som man skulle kunna förvänta sig i denna sjukdomsbild.
4p
c) Vad skiljer dystymi från egentlig depression? 2p
Lycka till!
3
4